banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 25 marca 2019 roku       Jesteś 1248837 naszym gościem.       Osób on-line: 42


Konferencja


    Serce Maryi jest pełne Miłości


    Bóg prawdziwie wybrał nas Sobie zanim jeszcze poczęliśmy się w łonie matki. Bóg zaplanował Sobie, iż stworzy dusze, takie najmniejsze dusze, które będą przyjmować ze szczerością i prostotą Jego Miłość. Stworzył te dusze. My jesteśmy tymi duszami i w nas przelewa całą swoją Miłość. Całą! Takim duszom jak my daje bardzo dużo, bowiem je wybrał, przeznaczył do wielkiego dzieła, a więc obdarza wielkimi łaskami i prowadzi te dusze drogą jasną, drogą Miłości.
     Przypomnijmy sobie fragment z Pisma Świętego, mówiący o Zwiastowaniu Najświętszej Maryi Panie. Tam autor natchniony opowiada o tym, jak Anioł przyszedł do Maryi, aby zapytać się w imieniu Boga, czy przyjmie Jego Syna. Spójrzmy, jak wielka delikatność Boga jest w tym i miłość. Choć przecież Maryja była Jego stworzeniem, choć stworzył Ją właśnie ku temu, aby była Matką Boga. Chociaż Jej serce i duszę ukształtował od samego początku na swój kształt, swoje podobieństwo i obdarzył łaską nieskalanej duszy, wolnej od grzechu. Chociaż tyle lat przygotowywał Ją to jednak przed samym poczęciem i ostatecznym zjednoczeniem duszy Maryi z Jego Duchem pytał Ją o zgodę.
     To jest Miłość, Miłość niepojęta, Miłość Wszechmocnego Stwórcy do swojego stworzenia, które przecież jest tak małe i słabe. I w chwili, gdy Ona zgodziła się być Matką Boga, Bóg dokonał zjednoczenia Jej serca z Jego Sercem. I Serce Maryi wypełniła pełnia Miłości Bożej. Cały Bóg zstąpił do Jej duszy. Mogło się to dokonać tylko dzięki temu, że wcześniej tę duszę uczynił czystą i nieskalaną. Inaczej, po prostu umarłaby. Jej serce nie wytrzymałoby tego ogromu Miłości, tej wielkości Bóstwa, mocy Stwórcy, że uczynił Jej serce czystym od samego początku. Jej duszę uczynił od początku świątynią swoją i nie pozwolił, aby tej duszy dotknął grzech. Mógł zjednoczyć się z duszą i sercem, z ciałem oraz z całym jestestwem. I zlał na Maryję całą pełnię swojej Miłości. Po prostu cały Bóg zstąpił do Jej duszy, zjednoczył serca i w mocy Ducha Świętego począł Swojego Syna.
     W ten sposób dokonało się jedyne w historii ludzkości najcudowniejsze, najwspanialsze, niepojęte, objęte tajemnicą zjednoczenie Stwórcy ze stworzeniem i poczęcie Boga. Od tego momentu Maryja jest pełna Boga, jest cała wypełniona Bogiem, cała przeniknięta Miłością, wypełniona Miłością, oddychająca Miłością. A cokolwiek czyni, co mówi i co myśli, wszystko w zjednoczeniu z Bogiem jest po prostu Miłością. Bóg poprzez Maryję wypełnia swoją wolę, przekazuje swoją wolę, czyni to, czego On pragnie. Uczynił Maryję pełną Miłości. Połączył Ją - zwykłe stworzenie, człowieka - ze Sobą. Uczynił w ten sposób dla nas drogą pośrednictwa pomiędzy Sobą a nami. Sam przyszedł poprzez Jej Serce do nas i tą samą drogę wskazuje nam poprzez Jej Serce do Niego. Serce Maryi wypełnione jest Bożą Miłością. Nie ma tam ani odrobiny miłości własnej. Wszystko jest Boże. Miłość Boża panuje w Jej Sercu, w Jej duszy. A to serce Matczyne otwarte jest na nas, na dusze maleńkie. Przyjmijmy zatem zaproszenie naszej Niebieskiej Matki do Jej matczynego Serca. Ona bowiem pragnie, aby dusze maleńkie i całe Dzieło Dusz Maleńkich nieustannie przychodziło do Jej Serca i w Jej Sercu poznawały Bożą Miłość. Aby w tym Sercu dokonywało się zjednoczenie z Bogiem. Maryja jest jedyną drogą do Boga. W Jej Sercu jest Bóg. Dlatego wskazuję nam Serce Maryi, abyśmy wierzyli i ufali, że w Jej Sercu spotykamy się z Bogiem, poznajemy Boga i wypełniamy się Bogiem.
     Tak więc poczęci z zamysłem, aby iść tą drogą Miłości, przyjmijmy swoje powołanie i nieustannie w tej Miłości zanurzajmy się. Tej Miłości zaznawać będziemy w Sercu Maryi, a więc przychodźmy stale do Niej, bo w Niej będzie zjednoczenie z Bogiem. W Maryi jest cała pełnia Boga, pełnia Miłości. W Niej będziemy znajdować umocnienie, bo w Niej jest Miłość Boża. W Niej znajdować będziemy wszelkie prowadzenie, bo w Niej Bóg będzie nas prowadził i przez Nią. W Niej jest schronienie. I pamiętajmy, że naszą drogą, droga Miłości, jest drogą przez Serce Maryi. Tylko ta droga jest dla nas. Nie zbaczajmy z tej drogi, bo Bóg specjalnie dla nas tę drogę uczynił. Jest darem Jego Serca, Serca, które jest pełne dobroci, pełne Miłości i pełne Mądrości. I właśnie ta Miłość, Mądrość, podyktowała Bogu stworzenie Matki Bożej. Niech Boże błogosławieństwo Miłości spływa nieustannie na nas.
    
    
Komunia św. w tajemnicy Serca Maryi
    

    
     Słowa ludzkie mają ograniczone pojęcie. Każdy z nas, każde słowo w jakiś tam swój sposób rozumie, przyjmuje. W ludzkim języku brakuje słów, aby wyrazić to, co Boskie i to, czego Bóg dokonuje w duszy ludzkiej. Dlatego, bardzo ważna jest prostota serca, ponieważ proste serce przyjmuje słowa w zbliżonym sensie - to, co oznaczają. Jeżeli mówimy, że Bóg jest Miłością, to proste serce przyjmuje Boga Miłości. Serce, któremu brak prostoty zacznie czynić różne spekulacje, zacznie rozważać, czynić różne teorie. A Bóg po prostu jest Miłością. I chociaż każdy z nas pod pojęciem miłość znowu ma swoje znaczenie, swoje zrozumienie, to jednak, jeśli serce jest proste to przyjmuje to w najbliższym znaczeniu, że Bóg jest Miłością. Po prostu jest.
     Teraz postarajmy się w pełni zdać sprawę z tego, co dzieje się podczas Komunii św., co dzieje się wtedy, kiedy nasze serca przyjmują Jezusa. I znowu zwróćmy uwagę na prostotę, proste, szczere, otwarte serce, które lepiej, pełniej przyjmuje prawdę, niż serce, które lubi rozmyślać i kombinować. A więc prostota. Podczas Komunii św. Bóg przychodzi do twojego serca, cały Bóg, cała Miłość, cała świętość i doskonałość, cały Bóg. Tak jak przyszedł do Maryi w chwili Zwiastowania i samego siebie złożył w Jej sercu, tak przychodzi do ciebie, do twojego serca, abyś zakosztował tej cudownej obecności Bożej, aby twoja dusza, choć na moment powróciła to tego pierwotnego stanu świętości, w jakim została stworzona przed grzechem, abyś ty mógł przez ten moment znaleźć się w rzeczywistości Boga i być tą rzeczywistością otoczony. Bóg pozwala, a nawet chce tego, aby Maryja pomagała ci w przyjmowaniu Jego obecności. A więc to Ona prowadzi ciebie do Komunii św., i to Ona w twoim sercu przyjmuje Boga. Jesteście razem. Jest Bóg, jesteś ty i jest Maryja. Następuje cudowne zjednoczenie Bożej Miłości z Jej Sercem i z twoim sercem i ta Miłość obejmuje nas wszystkich. Zanurzeni w tej Bożej Miłości, otoczeni Duchem Świętym jesteśmy przez Niego unoszeni do samego Ojca. Bóg Ojciec widząc duszę tak zjednoczoną z Bogiem, z Jezusem poprzez Serce Maryi, widząc duszę otoczoną Duchem Świętym, Duchem Miłości przyjmuje ją jako duszę świętą, jako Swoje dziecię. Bowiem ty wtedy zjednoczony jesteś z Chrystusem poprzez Jej Serce, łaskę, jaką dał Jej Bóg. Ojciec widzi ciebie jako Chrystusa, duszę przez Niego zbawioną, odzyskaną. Jesteś tak piękną wtedy duszą, jaśniejesz Boskim blaskiem miłości, miłości Chrystusa. Jaśniejesz Krwią Jego i Jego Krzyżem. Bóg Ojciec rozpoznaje w Tobie Chrystusa, bowiem masz Jego znamiona, bowiem Maryja jest pod Krzyżem i Duch Święty otacza ciebie. Otrzymujesz Błogosławieństwo samego Ojca w Niebie. I przyjmuje ciebie w otwarte ramiona. I przebywasz w Jego Wnętrzu. Jego błogosławieństwo, niczym błogosławieństwo nad pierworodnym otacza ciebie, jest twoim przewodnikiem w życiu, ochroną i tarczą.
     To błogosławieństwo dane przez Boga Ojca, dane pierworodnemu, mającemu znamiona Chrystusa w obecności Matki Chrystusa, w otoczeniu Ducha Miłości jest najważniejszym błogosławieństwem, jakie możesz otrzymać. Błogosławieństwo samego Ojca. Dla tego zjednoczenia, zjednoczenia z Chrystusem Synem, Duchem Świętym, wraz z Bogiem Ojcem. Właśnie dla tego zjednoczenia, dla tego błogosławieństwa przychodź jak najczęściej i uczestnicz w Eucharystii i przyjmuj samego Boga. Moc tego błogosławieństwa jest wielka i nie znana nam ludziom, bo to jest błogosławieństwo samego Boga Ojca. Nie ma nic ponadto, i nic nie może się temu równać, i nic tego nie może przemóc. Jest to moc najwyższa. Uwielbiaj duszo swojego Boga, Pana i Stwórcę, jedynego Króla i Władcę Świata. Uwielbiaj Miłość, która przychodzi do ciebie i jednoczy się z tobą. Ona doskonała, z tobą, który jesteś samą niedoskonałością, i czyni ciebie doskonałym, i nadaje ci kształt Chrystusa, i prowadzi miłość do Ojca. Uwielbiaj duszo miłość Trójcy Świętej, która teraz obejmuje ciebie, i w której możesz przebywać. Uwielbiaj duszo.
    

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!