banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 13

Archiwum


Wieczernik w Stocznie - w Uroczysto witych Apostow  :: 30-06-2012 r. ::

  W Uroczyso witych Apostow Piotra i Pawa uczestniczylimy w kolejnym Wieczerniku Modlitwy w parafii Chrystusa Krla w Stocznie. W gronie uczestnikw tego spotkania modlilimy si w intencji Piotra naszych czasw, papiea Benedykta XVI oraz wszystkich pasterzy Kocioa. Rozwaajc Sowo Boe z Liturgii Uroczystoci uwiadamialimy sobie, i to Mio daje moc do codziennego wypeniania zada i obowizkw wynikajacych z powoania i realizacji powierzonych dzie. I wanie o t Mio prosilimy Boga u stp Otarza, powierzajc si Sercu Pana Jezusa, w ostatnim dniu miersica powiconego Sercu Boemu. Wszystkim uczestnikom spotkania dzikujemy za dar wsplnego tworzenia wsplnoty modlitwy.
31 Rocznica Objawie  :: 25-06-2012 r. ::

  W dniu dzisiejszym przypada 31 Rocznica Objawie w Medjugorje. Starajmy si rozwaa, jaki cel ma wyraona w tych Objawieniach tak wielka hojno Boga. Starajmy si sobie uwiadamia, jak wielka musi by potrzeba dusz, skoro Bg okazuje tak wielk hojno. Dzikujmy Bogu za Medjugorje i za wszystko, co Bg dokonuje na ziemi, za to co jest dokonywane w naszej wsplnocie. Otwierajmy serca na Objawienia, starajmy si przyjmowa Bo mio, traktujmy powanie kade sowo i w swoich sercach nomy te sowa, rozwaajc je. Nie dajmy si zwie tym, ktrzy lekcewaco wypowiadaj si na temat Medjugorje. Poprzednio podobnie dziao si z innymi miejscami Objawie, a ci, ktrzy byli ich wiadkami przechodzili szykany i cierpienia; teraz wynoszeni s na Otarze. Bdmy tymi, ktrzy widz w Objawieniach w Medjugorje Bo mio, ktrzy przyjmujc t mio dowiadczaj wzrostu wiary, wzrostu ufnoci, wzrostu mioci w swoich sercach, ktrzy uwicaj si. W kadym Objawieniu mona doszukiwa si sensacji, a mona spotka si z Bogiem. My starajmy si o to spotkanie z Bogiem; o to, by nasza dusza odnosia korzy z tego spotkania, by stawaa si wit. Niech kada chwila spdzona w Medjugorje (rwnie te, w ktrych czymy si duchowo z Medjugorje), niech bdzie chwil oddechu naszej duszy, chwil odpoczynku przy Bogu, chwil nabierania si, chwil patrzenia Bogu prosto w oczy, uwielbiania Go i dzikowania Mu, chwil napeniania si Bogiem, Jego mioci; chwil, kiedy niczym kwiat rozkwitamy zroszeni ask Bo, by potem w swojej codziennoci przekazywa dalej t ask, ratujc dusze.

Wicej...>>
Wieczernik Niepokalanego Serca NMP  :: 17-06-2012 r. ::

  W dniu liturgicznego Wspomnienia Niepokalanego Serca Najwitszej Maryi Panny spotkalimy si w Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku, by tworzy kolejny Wieczernik Modlitwy. Podczas wsplnej modlitwy racowej i Adoracji Najwitszego Sakramentu odnawialimy nasze zawierzenie si Bogu przez Przeczyste Serce Matki Najwitszej. Uczestniczc w Eucharystii wypraszalimy wszelkie aski przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca NMP, a trwajc na modlitwie w Godzinie Miosierdzia prosilimy o zwycistwo Mioci Boej w dzisiejszym wiecie. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i wiernym wieckim za wsptworzenie tego spotkania.
Uroczysto Najwitszego Serca Pana Jezusa  :: 15-06-2012 r. ::

  W Uroczysto Najwitszego Serca Pana Jezusa spotkalimy si na wsplnej modlitwie, by rozwaa cud otwartoci Boego Serca. Modlc si o zrozumienie nieskoczonej Boej mioci i wasnej saboci, upraszalimy dla nas wszystkich ask waciwego postrzegania Boga jako kochajcego Ojca. Prosilimy, by ta Ojcowska Mio Boa zatriumfowaa w naszych sercach nad ludzkim lkiem, obaw, niepewnoci, dajc jednoczenie naszym sercom waciwy obraz Boga, ju nie z przewag srogiego Sdziego, lecz umiowanego, agodnego Ojca. W tym dniu szczegln modlitw otaczalimy naszych kapanw, upraszajc im gorliwo w posudze pasterskiej dla dobra caego ludu Boego oraz dla naszego uwicenia.
Galeria zdj z Wieczernika Oglnopolskiego  :: 10-06-2012 r. ::

  Zapraszamy do obejrzenia zdj z Wieczernika w Gietrzwadzie. Ukazuj one pewne fragmenty tego, co byo naszym udziaem podczas przeywanego Swita Dusz Najmniejszych. Zwrmy uwag na rado, ktra emanowaa z serca uczestnikw. Jest to charakterystyczne wrd ludzi yjcych prawdziwie Bogiem. Jeszcze raz dzikujemy wszystkim tym, ktrzy uczestniczyli fizycznie lub duchowo w naszym Swicie. Jednoczenie zapraszamy na dalszy wsplny etap kroczenia Malek Droyn Mioci. Nasze spotkania odbywaj si w kilku miejscach w Polsce w cyklu comiesicznym, najblisze spotkania: 11 czerwca - w Ostrowie Wlkp.; 16 czerwca - w Ranymstoku, 25 czerwca - w Zawadzie; 29 czerwca - w Stocznie; 7 lipca - w Czerwisku nad Wis. Najblisze spotkanie w Gietrzwadzie - 21 lipca br.

Galeria zdj >>
Ewangelizacja poprzez Mio  :: 10-06-2012 r. ::

  Oglnopolski Wieczernik w Gietrzwadzie jeszcze bardziej utwierdzi nas w kroczeniu Drog Mioci, na ktrej dusze malekie wczaj si w Dzieo Nowej Ewangelizacji poprzez Mio - poprzez otwieranie serc na Mio Bo, wiadczenie o niej caym swoim yciem, w swoich rodzinach i rodowisku. Dzikujemy naszym Pasterzom za przyblienie duchowoci odpowiadajcej potrzebom naszych malenkich serc i za podjt modlitw w intencji naszego wiernego kroczenia drog powoania. Dzikujemy rwnie wszystkim osobom, ktre przyczyniy si do przygotowania i przeprowadzenia spotkania w Gietrzwadzie. Niech wszystkim Bg wynagradza swoim bogosawiestwem Mioci.
Dzikujemy Bogu za dar naszego Swita  :: 10-06-2012 r. ::

  W dniu wczorajszym w Bazylice Maryjnej w Gietrzwadzie zgromadzio si ok. dwch tysicy wiernych, ktrzy tworz Wspolnoty Dusz Najmniejszych na terenie caej Polski. Byo to sidme spotkanie w cyklu organizowanych Oglnopolskich Wieczernikikw Modlitwy przez wiernych, ktrzy zrzeszyli si w Katolickim Stowarzyszeniu "Konsolata", z siedzib w Olsztynie. Tegoroczne Swito Dusz Najmniejszych powicone byo Dzieu Nowej Ewangelizacji, do ktrego zachca wszystkich wiernych nauczanie Papiey; b Jana Pawa II i Benedykta XVI. Do uczestnictwa w tym wanym dla wspczesnego Kocioa Dziele zachca rwnie uczestnikw spotkania Pasterz Kocioa Warmiskiego, Ordynariusz ks. Arcybiskup Wojciech Ziemba z Olsztyna podczas uroczystej Eucharystii. Za wszystko, co byo naszym wsplnym ubogaceniem niech bdzie Bg uwielbiony.
Oglnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych  :: 09-06-2012 r. ::

  Dzisiaj wielkie Swito Dusz Najmniejszych
Dzisiejszy dzie jest szczeglnym w naszej Wsplnocie, spotykajc si bowiem w gronie dusz najmniejszych z caej Polski pragniemy wsplnie odpowiedzie na Boe powoanie do wspuczestnictwa w Dziele Nowej Ewangelizacji. Jako wierni zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu "Konsolata" bdziemy dzikowa Bogu za otrzymane aski i prosi o dalsze Jego bogosawiestwo dla nas i wszystkich dusz malekich. Centralnym wydarzeniem tego dnia bdzie wsplna uroczysta Eucharystia, ktrej przewodniczy bdzie Jego Ekscelencja Ks. Abp Warmiski Wojciech Ziemba. Na zakoczenie naszego Wieczernika uwielbimy Boga wsplnym piewem i wyrazimy wdziczno wszystkim osobom zaangaowanym we wsplne dobro Wsplnoty i Kocioa.

Uwaga! Nasze spotkanie bdzie transmitowane przez radio internetowe Radio Konsolata. Zapraszamy do duchowej jednoci z nami.
9 Dzie Nowenny przed Oglnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwadzie  :: 08-06-2012 r. ::

  W dziewitym dniu Nowenny przygotowujcej nasz Wspolnot do Oglnopolskiego Wieczernika spotkalimy si ju u stp Matki Boej Gietrzwadzkiej. Podczas wsplnego programu modlitewnego: modlitwy racowej, Eucharystii, naboestwa czerwcowego, procesji eucharystycznej, Adoracji Najwitszego Sakramentu i Apelu Jasnogrskiego modlilimy si o jeszcxze peniejsze zrozumienie naszego powoania i uczestnictwa w Dziele Nowej Ewangelizacji. Staralimy si odpowiedzie na Boe zaproszenie uczestnictwa w Jego powoaniu nas, jako dusz malekich na Drog Mioci. Odnowilimy take nasze wsplne zawierzenie si Niepokalanemu Sercu Najwitszej Maryi Panny. Bogu i Matce Boga i ludzi dzikujemy za ten pikny czas wsplnego trwania w Wieczerniku tworzonym przez Wsplnoty Dusz Najmniejszych i wsplnie wypiewujemy pieni uwielbienia.
8 Dzie Nowenny przed Oglnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwadzie  :: 07-06-2012 r. ::

  Dusze malekie nie mogyby y bez Matki.
Ze wzgldu na swoj mao, maleko czujemy si dziemi, a wic potrzebujemy Matki. Ofiarowujemy swoje ycie Matce Boga. Poprzez Jej porednictwo ofiarowujemy si Bogu. Tak bardzo czujemy si sabi, e nieustannie prosimy Maryj, Matk Jezusa o opiek nad naszymi sercami. Prosimy, aby stale nas pouczaa, aby stale nas prowadzia, aby stale opiekowaa si nami. Powierzamy Maryi cae swoje ycie ufajc, e tak jak Bg odda w Jej rce swojego Syna, z wielk ufnoci zawierzy Jego ycie czowieczej Matce, tak i teraz my, dusze malekie, z t sam ufnoci moemy powierzy siebie. Pragniemy poprzez to zawierzanie swojego ycia Maryi dowiadczy w Jej Sercu obecnoci Jezusa. Wiemy, e w Jej Sercu spotkamy si z Nim i e w Jej Sercu, jeli na to pozwolimy i si otworzymy, bdzie nieustannie dochodzio do tego spotkania - zjednoczenia z Jezusem.

Wicej...>>

W ostatni dzie Nowenny spotkamy si na wsplnej modlitwie w Gietrzwadzie. Nasze spotkanie rozpoczniemy o godz. 17:15 modlitw racow u stp MB Gietrzwadzkiej. Zapraszamy!
7 Dzie Nowenny przed Oglnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwadzie  :: 06-06-2012 r. ::

  Eucharystia dla dusz malekich jest szczeglnym, najwaniejszym punktem dnia i centrum naszego ycia.
Wsplnoty Dusz Najmniejszych charakteryzuje szczegolne umiowaniem Eucharystii. Duy nacisk kadziemy na gbokie przeywanie obecnoci Boga podczas Mszy w. Nasze serca pragn spotyka si z Bogiem nieustannie. Dostrzegamy t niepojt moliwo szczeglnie w Eucharystii, dlatego tak chtnie codziennie w niej uczestniczymy, proszc Boga, by przychodzi do naszych serc i by w naszych sercach rozgoci si, by w naszych sercach by Krlem. Pragniemy w sposb szczeglny uwielbia Boga za ten dar Jego obecnoci w Kociele pod postaci Chleba i Wina. Pragniemy dzikowa Bogu za ten przejaw Jego mioci i miosierdzia, dziki ktremu nasze ycie umacnia si, dziki czemu moemy wzrasta, dziki czemu nasze dusze uwicaj si.

Wicej...>>
6 Dzie Nowenny przed Oglnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwadzie  :: 05-06-2012 r. ::

  Mio do Boga ma objawia si midzy innymi w posuszestwie, tak jak mio dzieci objawia si w posuszestwie do rodzicw. Dusze najmniejsze pragn nieustannie by posuszne, o czym mwilimy wczeniej, Kocioowi Matce. Pragn te swoj mio poprzez posuszestwo wyraa Papieowi, Nastpcy Jezusa; wsuchujc si w Jego nauczanie.
Szczegln mioci dusze malekie obejmoway b. Jana Pawa II i to Jego nauka bya pocztkiem, zaczynem do pjcia drog szukania duchowoci, ktra by najlepiej duszom tym odpowiadaa. To wanie nauka b. Papiea Polaka zainspirowaa te dusze, by otwiera serce na nauk Kocioa, na jego potrzeby i odpowiadajc na nie pokocha bardzo Boga, realizowa Jego zamiary i Jego plany wobec caej ludzkoci. A wic to, czego w szczeglny sposb pragnie Bg; ratowania dusz i odrodzenia Kocioa. Wsuchujc si w nauczanie b. Jana Pawa II dusze malekie pragn nieustannie przygotowywa serca do odnowy Kocioa, pragn wzywa Ducha witego, ktry te serca przygotuje i ktry poprzez mio wprowadzi Koci w nowe ycie, ktre Koci odrodzi i uwici. Z wielk radoci dusze najmniejsze przyjmuj kontynuatora tej drogi nauczania b. Jana Pawa II, obecnego Papiea Benedykta XVI.

Wicej...>>
5 Dzie Nowenny przed Oglnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwadzie  :: 04-06-2012 r. ::

  Bogu dzikujmy za nasz Matk Koci, kochajmy i nieustannie mdlmy si w intencji caego Kocioa.
Kade dziecko potrzebuje matki. To matka zapewnia dziecku wszystko: karmi, przewija, troszczy si w kadym momencie, w kadej chwili. Chce, aby dziecko dobrze si rozwijao, roso, byo mdre i wszystko daje dziecku, aby tak si dziao. Dziecko dowiadcza mioci matki. Jej starania, owszem uzalenione s od moliwoci materialnych, ale dziecko przede wszystkim wyczuwa mio matki i to mio sprawia, e dziecko si rozwija. I dziecko na t mio odpowiada, ufa mamie, stale pragnie by z mam. W miar jak ronie, zaczyna bra udzia w rnych czynnociach, obowizkach, po prostu odpowiada mioci na mio. W zalenoci od wieku, moliwoci, coraz bardziej angauje si w t pomoc, by razem z mam rne rzeczy robi, mie swj udzia w rodzinie, w mioci; przestaje by biorc, zaczyna by tym, ktry rwnie daje co z siebie.

Wicej...>>
4 Dzie Nowenny przed Oglnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwadzie  :: 03-06-2012 r. ::

  "Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze" (Z Ordzia mioci Serca Jezusa do wiata, droga duchowa S. B. s. M. Konsolaty Betrone)
Idziemy drog, ktr wyznacza Koci i z Kocioem jestemy bardzo mocno zwizani. W Kociele Chrystusowym widzimy swoje ycie i sens istnienia. W Kociele jestemy karmieni i dziki Kocioowi moemy si rozwija; czerpiemy z Kocioa. Wszystko, co dzieje si we wsplnocie dzieje si dziki Kocioowi i w Kociele ma swoje rdo. Std midzy innymi wspomniane wczeniej oparcie na witych, czerpanie z mdroci Kocioa i rwnie std Maleka Droga Mioci, ktra w sposb szczeglny dotkna naszych serc w osobie Sugi Boej s. M. Konsolaty Betrone.
Sowa Jezusa skierowane do S. B. s. Konsolaty tak bardzo poruszyy nasze serca, e zapragnlimy i za tymi sowami. Odczytujemy w yciu mniszki klaryski kapucynki z Turynu polecenie samego Boga, aby Go kocha i kocha dusze, aby swoje ycie odda za t mio, aby caych siebie powici mioci. Akt mioci Jezu, Maryjo, kocham was, ratujcie dusze, jest pieni naszych dusz, tak bardzo wrs w nasze ycie duchowe, e staje si w nas jedno. Tym aktem yjemy ufnie wierzc, i Bg poprzez mio dokonuje dziea zabawienia w nas i we wszystkich duszach w Kociele. Wierzymy, e yjc tym aktem przyczyniamy si do rozwoju Kocioa, jego umocnienia i triumfowi mioci w Kociele, a zarazem do jego witoci. Ten akt, jest naszym yciem, pieni naszych dusz, sta si wrcz sensem naszego istnienia i przyczynia si rwnie do jednoczenia caej Wsplnoty Dusz Najmniejszych, bowiem ten jeden akt wypiewuj wszystkie dusze, czc si w modlitwie, w mioci, w baganiach do Boga, by mio odradzaa wszystkie dusze, a wic odradzaa Koci.

Wicej...>>
3 Dzie Nowenny i Wieczernik w Czerwisku  :: 02-06-2012 r. ::

  W trzecim dniu Nowenny przygotowujcej nas do Oglnopolskiego Wieczernika Wsplnot Dusz Najmniejszych spotkalimy si na wsplnej modlitwie w sanktuarium Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku nad Wis. Podczas naboestwa pierwszosobotniego zawierzylimy Niepokalanemu Sercu NMP nasze przygotowania i wszystkich uczestnikw Wieczernika, ktry odbdzie si ju za tydzie w Gietrzwadzie. Dzikujemy wszystkim wiernym, ktrzy w dniu dzisiejszym wczyli si do tej wanej dla nas i naszych wsplnot Nowenny.
W podjtej modlitwie trzeciego dnia Nowenny dzikowalimy Bogu za dar powoania dusz najmniejszych na Malek Drog Mioci i prosilimy o bogosawiestwo w realizacji Dziea Najmniejszych. Za wstawiennictwem Matki Boej Pocieszenia i wszystkich naszych Patronw upraszalimy Ducha Mioci dla naszych serc i dla caego Kocioa, potrzebujcego duchowej odnowy. Naszej modlitwie towarzyszya wiadomo wsplnej odpowiedzialnoci za Koci i roli dusz najmniejszych w jego odnowie.
2 Dzie Nowenny przed Oglnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwadzie  :: 01-06-2012 r. ::

  "O, gdyby wszystkie dusze sabe i niedoskonae czuy to, co czuje najmniejsza z nich wszystkich, dusza twej maej Teresy, ani jedna nie straciaby nadziei, e zdobdzie szczyt gry mioci, poniewa Jezus nie da wielkich czynw, ale jedynie zdania si na Niego i wdzicznoci." (w. Teresa od Dziecitka Jezus)

ycie mioci, przemiana duszy w mio nie jest czym nowym w Kociele wspczesnym; jest  rzeczywistoci znan i podejmowan przez wielu witych. Zatem i dusze najmniejsze, ktre przecie same z siebie s bardzo sabe, idc wzorem witych pragn tak jak i oni pokocha Boga mioci najszczersz, najwiksz. Pragn Bo mio przyj do serca i t mioci y. Pragn dla tej mioci wszystko powici. Ufaj, e mio jako najwiksza sia, jako najwiksza moc moe dokona wszystkiego w ich yciu, a poprzez ich ycie, moe dokona wszystkiego w Kociele. Tote dusze malekie wpatruj si w znane im wzorce. Patrz na w. Teres od Dziecitka Jezus, ktra w Kociele odnowia pojcie malekiej drogi, odnowia pojcie duszy, ktra caa spala si w mioci dla Boga i poprzez to spalanie caa naley do Boga, yje dla Niego i zapala tym pomieniem mioci inne dusze.

Wicej...>>
Nowenna przed Oglnopolskim Wieczernikiem w Gietrzwadzie  :: 31-05-2012 r. ::

  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy dziewiciodniow nowenn przygotowujc nas wszystkich do spotkania w Gietrzwadzie. Wszystkich uczestnikw Wieczernika zapraszamy do wsplnej modlitwy.

Dzie 1
"Tylko mio moe uratowa ludzko i wiat od klski" (B. Jan Pawe II).
Mio i tylko mio jest najwiksz si, moc we wszechwiecie. I tak jak mio stworzya wiat, zrodzia ycie, a potem powoaa do istnienia Koci, w ktrym moemy y i rozwija si, tak teraz ta mio bdzie od wewntrz odradza Koci.
Promy w naszych modlitwach o przyjcie mioci i o dar ycia mioci, o takie zjednoczeniu z mioci i utosamienie si z ni, i cali przemienimy si w mio, upodobnimy si do Jezusa i bdziemy w Kociele duszami witymi, poprzez ktre Bg rozlewa bdzie mio na innych.
Promy, by wito wielu dusz stawaa si witoci Kocioa i jego moc. Promy, by mio zapona w caym Kociele. Niech od malekich dusz rozpali si wielki pomie, tak jak wielki poar moe zacz si od jednej maej zapaki. Niech malekie dusze bd iskierkami, ktre zapocztkuj ten poar.

Wicej...>>
Nasza pielgrzymka do Wilna  :: 28-05-2012 r. ::

  W dniach od 25 do 27 maja przedstawiciele naszej Wsplnoty udali si na pielgrzymk do Wilna. Celem pielgrzymw byo nawiedzenie miejsc zwizanych z Miosierdziem Boym (Sanktuarium NMP Matki Miosierdzia, Sanktuarium Miosierdzia Boego, klasztor sistr Matki Boej Miosierdzia, w ktrym przebywaa w. s. Faustyna Kowalska, koci Switego Ducha) i odnowienie zawierzenia Wsplnoty Dusz Najmniejszych Miosierdziu Boemu. Podczas wsplnej modlitwy prosilimy o ask dobrego przygotowania naszych serc na Zesanie Ducha Switego i tworzc Wieczernik Modlitwy w uroczysto Pidziesitnicy w Ostrej Bramie wraz z Matk Bo tam krlujc wzywalimy Ducha Pocieszyciela, proszc o wszelkie Jego dary dla Wsplnoty i caego Kocioa. Bogu w Trjcy Jedynemu i Matce Najwitszej dzikujemy za dar pielgrzymki i otrzymane podczas jej trwania bogosawiestwo. Dzikujemy take organizatorom i osobom troszczcym si o waciwy przebieg pielgrzymki za poniesiony dla nas trud.
Wieczernik Modlitwy w Stocznie  :: 26-05-2012 r. ::

  Czas oczekiwania na bliskie ju przyjcie obiecanego Ducha Pocieszyciela wyrazi si take licznym uczestnictwem wiernych tworzcych Wieczernik Modlitwy w kociele parafialnym w Stocznie w pnocnej czci Archidiecezji Warmiskiej. Uczestnictwo w programie modlitewnym, na ktry zoyy si: naboestwo majowe, raniec, Msza w. i Adoracja Najwitszego Sakramentu przyczynio si z pewnoci do jeszcze bardziej wiadomego wkroczenia w czas Zesania Ducha Switego i usposobienia serc na Jego liczne dary. Dzikujemy kapanom i wiernym za moliwo trwania na modlitewnym czuwaniu w przeddzie Uroczystoci Pidziesitnicy i przyjmowaniu ask, ktre Niebo przygotowao Kocioowi na ten liturgiczny wany czas.
Czuwanie Wsplnoty i oczekiwanie na Ducha Switego  :: 23-05-2012 r. ::

  23 maja w Centrum Duchowym w Olsztynie przedstawiciele Wsplnoty z rnych miejscowoci uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym zwizanym ze zbliajc si Uroczystoci Zesania Ducha Switego. Podczas wieczornego programu modlitewnego (modlitwy racowej, Eucharystii, Adoracji Najwitszego Sakramentu, Apelu Jasnogrskiego) uczestnicy spotkania mieli moliwo duchowego przeywania namiastki tego, co byo udziaem Apostow modlcych si wraz z Maryj w Wieczerniku. Przyczyniy si do tego przygotowane rozwaania i ywa, pynca z serc, modlitwa. Wszystkim osobom, ktre uczestniczyy w tym spotkaniu, a szczeglnie tym z nich, ktre bezporednio zaangaowane byy w rne posugi z serca dzikujemy.
Wieczernik w Gietrzwadzie - Wniebowstpienie Paskie  :: 20-05-2012 r. ::

  Podczas ostatniego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwadzie rozwaalimy tajemnic Wniebowstpienia Pana Jezusa. Spotkanie byo kolejn okazj wsplnotowego jednoczenia si z bohaterami Ewangelii oraz Dziejw Apostolskich i utosamiania si z nimi poprzez ywe uczestnictwo w wydarzeniach zbawczych. Dzikujemy Bogu za dar Liturgii Kocioa, ktra przyblia nas tak realnie do samego Jezusa i pozwala uczestniczy w owocnej modlitwie. Dzikujemy take kapanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym za dar wsplnego trwania w Wieczerniku i oczekiwania w nim obiecanego Ducha Pocieszyciela.

Warto przeczyta:
Konferencja na Wniebowstpienie...>>
Konferencja z dnia skupienia w Gietrzwadzie...>>
Wieczernik Modlitwy w Ranymstoku  :: 13-05-2012 r. ::

  Miesic maj zachca nas do liczniejszego uczestnictwa we Wsplnotowych spotkaniach i kolejnych Wieczernikach Modlitwy. Tak te wierni z terenu wschodniej Polski, lecz nie tylko, bardzo licznie zgromadzili si w minion sobot w Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku na kolejnym Wieczerniku. Szczeglne naboestwo jakie wierni maj do Wspomoycielki Ranostockiej sprzyjao w tworzeniu duchowej atmosfery Wieczernika, w ktrym rozmodlone serca dowiadczay przemian dziki mocy wzywanego Ducha Pocieszyciela. Dzikujemy Salezjanom, kapanom, wszystkim siostrom zakonnym i uczestnikom wieckim za ten niezwyky czas skupienia i modlitwy.
Wieczernik Modlitwy w Ostrowie - Gorzycach  :: 11-05-2012 r. ::

  Majowy Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wlkp. zgromadzi wielu wiernych w kociele parafialnym p.w. Najwitszego Serca Pana Jezusa w dzielnicy Ostrw-Gorzyce. Podczas tego modlitewnego spotkania wierni zapoznali si z duchowoci Malekiej Drogi Mioci i prosili Boga bogatego w mio o zwycistwo mioci Boej w sercach ludzkich, w naszych rodzinach i w caym Kociele. Czuwaniu modlitewnemu i oczekiwaniu na Ducha Mioci sprzyja okres wielkanocny i rozwaane w tym czasie Sowo Boe. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym i wiernym za dar wsplnego spotkania i modlitwy.
Uczymy si kroczy drogami Maryi  :: 07-05-2012 r. ::

  Rozpoczcie miesica Maryjnego w biecym roku czyo si dla nas z odbywajc si w tym czasie pielgrzymk do Medjugorje. Uczestniczc po raz kolejny we wsplnym pielgrzymowaniu do wspomnianego miejsca modlitwy podjlimy kolejny trud poznawania ycia Najwitszej Maryi Panny i uczenia si kroczy Jej drogami. Pomagay nam w tym okolicznociowe naboestwa i uczestnictwo w Eucharystiach odprawianych w miejscach naznaczonych obecoci Matki Boej, w tym m. in. w sanktuarium w Tihaljinie i w chorwackim Lourdes (Vepri). Dzikujemy wszystkim osobom ze Wsplnoty zaangaowanym na rzecz przygotowania i przeprowadzenia pielgrzymki za ten szczeglny czas aski.
Wieczernik Modlitwy w Czerwisku  :: 06-05-2012 r. ::

  Jak ma to miejsce w kadym miesicu roku take w obecnym miesicu Maryjnym spotkalimy si na Wieczerniku Modlitwy w I sobot miesica w sanktuarum Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku nad Wis. Spotkanie to byo dalsz nasz wsplnotow kontynuacj oczekiwania na Zesanie Ducha Switego, a tym samym czasem powiconym przygotowaniu naszych serc na przyjcie obiecanego Ducha Pocieszyciela. Dzikujemy kapanom i wszystkim osobom wieckim za trud przygotowania i przeprowadzenia tego spotkania. Szczeglnie dzikujemy zespoowi ECHO MARYI za posug muzyczn.
Wieczernik Modlitwy w Stocznie  :: 27-04-2012 r. ::

  Jak co miesic nasza Wsplnota spotkaa si pod koniec miesica na Wieczerniku Modlitwy w Stocznie k/ Spopola na Warmii. Spotkanie to byo czasem rozwaania prawd zawartych w Dziejach Apostolskich, czytanie ktrych towarzyszy nam w obecnym czasie liturgicznym. Poznawanie przey, jakie towarzyszyy pierwszym uczniom Jezusa tworzcym fundament Chrystusowego Kocioa byo inspiracj do naszej modlitwy, w ktrej dzikowalimy Bogu za Jego dobro i hojno wzgldem ludzi wierzcych, a take prosilimy o ubogacenie naszych serc i caej Wsplnoty potrzebnymi nam askami. Wszystkim tym, ktrzy tworzyli to spotkanie w parafialnym kociele Chrystusa Krla, bardzo dzikujemy.
Wieczernik Modlitwy w Gietrzwadzie  :: 23-04-2012 r. ::

  Podczas sobotniego Wieczernika w Gietrzwadzie nasza wsplnota rozpocza  czas przygotowywania na przyjcie Ducha witego. Podczas wsplnej modlitwy uwielbialimy Boga. Przyzywalimy Ducha witego, prosilimy o Jego prowadzenie nas na drodze naszego powoania. Dzikowalimy Bogu za wszystko, co przeywamy, czego dowiadczamy, za otrzymane dary, aski, za ycie. I uwielbialimy Go z radoci, z wielk energi, caym sercem, ze wszystkich swoich si. Pragnlimy, by to dzikczynienie, uwielbienie objo nas caych. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym, wszystkim pielgrzymom wypeniajcym Bazylik za ten pikny czas naszego trwania na modlitwie w Wieczerniku wraz z Pani Gietrzwadzk.

Warto przeczyta:
Rozpoczynamy oczekiwanie na Ducha Pocieszyciela>>
„Duch Paski porwa Filipa” (Dz 8, 26-40)>>
Zaproszenie na Oglnopolski Wieczernik Modlitwy  :: 18-04-2012 r. ::

  Drodzy uczestnicy Wieczernikw Modlitwy Wsplnot Dusz Najmniejszych!
Jak kadego roku tak i w tym pragniemy spotka si z Wami na corocznym spotkaniu organizowanym w ramach istniejcych od szeciu lat Oglnopolskich Wieczernikw Modlitwy. Po dotychczasowych spotkaniach w Czerwisku nad Wis (2006-2008), po spotkaniu w Krakowie-agiewnikach (2009), na Jasnej Grze w Czstochowie (2010) i w Ostrowie Wlkp. (2011), tegoroczny Wieczernik odbdzie si u stp Pani Gietrzwadzkiej, w Jej sanktuarium na Warmii. Jako wsplnota zatroskana o Koci – nasz Dom, w cznoci wraz ze wszystkimi katolikami w Polsce i na wiecie proponujemy powici go bardzo aktualnej tematyce, a mianowicie Dzieu Nowej Ewangelizacji.
Po kilku latach naszej wsplnej formacji wiemy ju, e ewangelizacja, aby ni prawdziwie bya musi by yciem danej duszy, yciem zgodnym z tym, co si gosi. A wic ewangelizuje ten, kto otwiera si na rzeczywisto Boga, Jego mioci yje i wiadczy o Boej mioci. Dlatego przygotowujc si do spotkania w Gietrzwadzie i przezywajc wsplnie czas zapowiedzianego Wieczernika pragniemy przede wszystkim zbliy si do Boej mioci, aby poprzez ycie mioci wiadczy o niej w swoich rodzinach i rodowiskach...>>

Plakat do pobrania>>
Wieczernik w Ostrowie Wielkopolskim  :: 18-04-2012 r. ::

  W czasie szczeglnej modlitwy caego Kocioa upraszajcej Miosierdzie dla caego wiata nasza Wsplnota spotkaa si na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w Ostrowie Wlkp. W klasztorze sistr klarysek kapucynek, w gronie prowadzcych kapanw, wielu osb konsekrowanych i wielu przybyych wiernych, rozwaalimy i upraszalimy Boe Miosierdzie dla wszystkich, a zwaszcza dla rozwijajcego si w Kociele Dziea Dusz Najmniejszych. Majc na uwadze, e to Dzieo i uczestniczce w nim dusze najmniejsze - to dar Miosierdzia Boego, zanurzalimy nasze dusze i wszystko co jest nam dane i powierzone, w Zdrojach Miosierdzia, by w Miosierdziu wszystko znalazo swoje dopenienie. Za przyczyn w. s. Faustyny Kowalskiej, b. Jana Pawa II, b. ks. Michaa Sopoko i wszystkich witych czcicieli Boga bogatego w Miosierdzie upraszalimy take ask rychej beatyfikacji sugi Boej s. M. Konsolaty Betrone.
Swito Miosierdzia Boego  :: 18-04-2012 r. ::

  W Swito Boego Miosierdzia nasza Wsplnota spotkaa si na wsplnej modlitwie, by z ufnoci odda cze Bogu w Jego najwikszym Przymiocie. Modlc si z Godzinie Miosierdzia polecalimy ca ludzko, od pocztku istnienia wiata po jego kres, yjce na ziemi i bdce w czycu; dusze, ktre wierz i nie wierz; dusze, ktre staraj si i w zgodzie z przykazaniami Boymi i te, ktre o nich nawet nie syszay. Zanurzalimy w Boym Miosierdziu wszystko, co aktualnie dzieje si w wiecie. Wszystkie dramatyczne i tragiczne sytuacje, wszystkie kraje i narody bdce w stanie klski, bdce w stanie wojny, przeywajce straszne dramaty. Staralimy si zanurza wszystkich, ktrzy przychodzili nam na myl. Staralimy si cay Koci obejmowa swoim sercem i zanurza w Boym Miosierdziu. W sposb szczeglny majc na uwadze Papiea, aby Bg mia go w swojej opiece i chroni. Zanurzalimy w Boym Miosierdziu jego dusz, aby bya nieustannie otwarta na natchnienia Ducha witego. Zanurzalimy w Boym Miosierdziu wszystkich kapanw, wszystkie dusze konsekrowane, ktre powiciy swoje ycie Bogu, aby ich ycie byo wite. Zanurzalimy w Boym Miosierdziu cay Koci, bowiem Bg umiowa kad dusz i z powodu kadej cierpia i cierpi i kad pragnie widzie u swego boku w wiecznoci.
Zapraszamy na Wieczernik Oglnopolski do Gietrzwadu  :: 14-04-2012 r. ::

  Informujemy wszystkich uczestnikw naszych spotka, e tegoroczny Oglnopolski Wieczernik Modlitwy Wsplnot Dusz Najmniejszych odbdzie si w czerwcu w sanktuarium maryjnym w Gietrzwadzie. Informacje na temat oglnopolskich spotka i wszelkie dane dotyczce uczestnictwa w tegorocznym Wieczerniku znajdziemy na stronie internetowej www.wieczernikmodlitwy.pl/. Zapraszamy wszystkich do wsplnego przygotowania si do kolejnego wanego Wieczernika, ktry w tym roku zostanie powicony tematyce NOWEJ EWANGELIZACJI.
Oglnopolski Wieczernik Modlitwy Wsplnot Dusz Najmniejszych ju wkrtce - 8-9 czerwca 2012 r. w Gietrzwadzie.

wicej>>
Kolejny Wieczernik Modlitwy w Ranymstoku  :: 14-04-2012 r. ::

  W dniu dzisiejszym nasza Wspolnota uczestniczya w kolejnym Wieczerniku Modlitwy zorganizowanym w sanktuarium maryjnym w Ranymstoku. Pielgrzymi, ktrzy licznie przybyli na kwietniowe spotkanie, w duchu radoci wielkanocnej trwali na modlitwie wielbic Boga za cud Zmartwychwstania Syna Boego. W Godzinie Miosierdzia wszyscy czyli si z caym Kocioem podejmujc naboestwo ku czci Miosierdzia Boego poczonego z Nowenn przygotowujc nas do jutrzejszego Swita. Wszystkim kapanom., siostrom zakonnym, subie liturgicznej, zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" oraz wiernym wypeniajcym wityni dzikujemy za dar wsplnej modlitwy.
Niech rado Zmartwychwstania bdzie w nas!  :: 12-04-2012 r. ::

  Niech rado Zmartwychwstania Jezusa bdzie cay czas w naszych sercach. Nie dajmy sobie tej radoci niczym zabra. Pamitajmy – Jezus Zmartwychwsta, to znaczy pokona zo, mier. Zwyciya mio, ycie. Zwyciya prawda, dobro. Zwyciy Bg. I to zwycistwo jest rwnie w naszym yciu. To zwycistwo Bg nam podarowa, ono jest w nas. A wic w swoim yciu moemy tego zwycistwa dowiadcza na kadym kroku, w rnych sytuacjach, dlatego warto si radowa, warto pamita o tym zwycistwie, bo to Zmartwychwstanie jest nowym yciem nam danym ju teraz. Kada sytuacja, od momentu Zmartwychwstania Jezusa jest now, bo przepenion Jego zwycistwem. To nic, i wydaje si nam, e widzimy nadal to samo ycie, te same obowizki, ten sam trud, ale mamy w sercu zwycistwo; mamy w sercu mio, ktra pokonaa wszystko. Tylko yjmy t mioci, yjmy jej triumfem w swojej codziennoci, w najzwyklejszej, szarej sytuacji. Pamitajmy o tym, niech nadal zwycia w drobiazgach. Niech nasze ycie stanie si tym zwycistwem Boga  w naszych sercach, w sercach bliskich, w naszym otoczeniu. Pozwlmy, by to zwycistwo na stae zagocio w nas, w naszych rodzinach. Otwrzmy si na to zwycistwo.
Niech Krluje Jezus Zmartwychwstay! Alleluja!

Warto przeczyta!
„Czy serce nie paao w nas…” (k, 24,13-35)
Wielkanoc 2012  :: 08-04-2012 r. ::

  
ycz Wam, Dusze Najmniejsze, bycie jutro obudzili si peni radoci, radoci, jak daje tylko Bg. Bycie  w swoich sercach mieli nieustanne Alleluja! Niech Bg obdarzy Was swoim pokojem i mioci. A Wy rozgaszajcie caemu wiatu, e oto Chrystus Zmartwychwsta, yje i do tego ycia zaprasza kadego z Was, tym yciem obdarzy kadego z Was. Niech jutrzejszy dzie bdzie Dniem Wielkiego wita, radoci i uwielbienia Boga za to, czego dokona.
Na ten czas bogosawi Was, doczam moje bogosawiestwo do bogosawiestwa Boego, ktre spoczywa nad Wami nieustannie + W Imi Ojca i Syna i Ducha witego. Amen.
Spotkania Wieczernikowe wprowadzajce w Wielki Tygodzie  :: 02-04-2012 r. ::

  Nasze kolejne Wieczerniki Modlitwy- w Stocznie (w miniony pitek) i Czerwisku nad Wis (w sobot) bezporednio poprzedzay rozpoczynajcy si ju Wielki Tydzie- dni tak wane dla naszego zbawienia. Zanurzeni w modlitwie staralimy si towarzyszy Jezusowi wraz z Maryj w Jego cierpieniu. Zawierzalimy swe serca Matce Najwitszej, by Ona pomoga nam otworzy si na niepojt mio objawiajc si w mce Zbawiciela; jednoczenie zachwyci si ni i ubogaci. Bymy mogli, przyjmujc t pen mocy mio do swego ycia, piewa podczas wit Zmartwychwstania radosne Alleluja. Niech ten bogosawiony czas obfitej aski zaowocuje jak najpikniejszym przeyciem Wielkiego Tygodnia oraz wit Wielkanocnych.
Z gbi serca dzikujemy naszemu Pasterzowi- Ksidzu Tadeuszowi za prowadzenie nas po wielkopostnej drodze przemiany serc. Dzikujemy wszystkim posugujcym Kapanom, zespoowi muzycznemu "Echo Maryi", Panu Michaowi za bezporedni transmisj Czerwiskiego wieczernika w Radio "Konsolata" oraz wszystkim jednoczcym si w modlitwie Duszom Malekim.

Warto przeczyta:
Wskazania na Wielki Tydzie - Wielki Poniedziaek>>
Wskazania na Wielki Tydzie - Wielki Wtorek>>
Kolejne spotkania na drodze wielkopostnej przemiany serc  :: 19-03-2012 r. ::

  W minionym czasie podczas kolejnych spotka na Wieczernikach Modlitwy w Ranymstoku i Gietrzwadzie podejmowalimy dalsze przygotowanie naszych serc do spotkania ze Zmartwychwstaym Chrystusem. By to pikny czas ubogacania si mioci wypywajc z Ran Jezusa i czerpania si do dalszego kroczenia drog Wielkiego Postu - jednoczenia si z Chrystusem cierpicym, dwigania razem z Nim codziennego krzya i nieustannego nawracania si, zwaszcza z wszelkich brakw mioci w naszym yciu.
Modlitwie towarzyszya posuga muzyczna zespow "Najmniejsi" (podczas poprzedzajcego sobotni Wieczernik dnia skupienia) oraz "Adoramus". Serdecznie dzikujemy! Ogromn wdziczno kierujemy ku prowadzcym Kapanom. Dzikujemy Ksiom Kanonikom z Gietrzwadzkiej Bazyliki i wszystkim zaangaowanym w sub na rzecz Wieczernikw Modlitwy i dusz malekich.
Niech nasze serca pene wdzicznoci uwielbi Boga i Matk Najwitsz za ten pikny czas.
Ubogacenie mioci cierpicego Jezusa- Wieczernik w Czerwisku  :: 06-03-2012 r. ::

  Podczas Wieczernika Modlitwy w Czerwisku nad Wis w minion sobot w wielkopostnej atmosferze uwiadamialimy sobie potrzeb nawrcenia z perspektywy kadego przejawu braku mioci w naszym yciu. W poczuciu saboci, ktra uniemoliwia nam samym odrodzenie si w mioci, prosilimy, by ona spywaa na nas z Krzya w tajemnicy cierpicego Boga. Aby tak si stao musimy jednak stara si trwa w zjednoczeniu z Nim, towarzyszc Mu w tym szczeglnym czasie i przyjmujc krzye naszej codziennoci.
Za pikny czas wsplnego ubogacania si Mioci Ukrzyowan dzikujemy Bogu i Matce Najwitszej, Wam wszystkim tworzcym Wieczernik- obecnym w Sanktuarium, jak jednoczcym si duchowo. Szczegln wdziczno wyraamy Kapanom- naszemu Ksidzu Tadeuszowi, posugujcym w konfesjonaach oraz Gospodarzom Czerwiskiej Bazyliki. Dzikujemy niezawodnym muzycznym- "Echu Maryi" i "Najmniejszym" oraz wszystkim organizatorom.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.

Zapraszamy do przeczytania nowych konferencji>>
Wielkopostny Wieczernik w Stocznie  :: 25-02-2012 r. ::

  W dniu wczorajszym odby si kolejny Wieczernik Modlitwy w Stocznie. Podczas wsplnej Drogi Krzyowej, Eucharystii i Adoracji Najwitszego Sakramentu, poczonej z modlitw racow modlilimy si o ask owocnego przeywania rozpocztego nowego okresu liturgicznego – Wielkiego Postu. Za wstawiennictwem Matki Bolesnej, zawierzajc si Jej Niepokalanemu Sercu, prosilimy u stp Jezusa Ukrzyowanego o Bo Mio dla naszych serc, dla naszych rodzin, dla naszych wsplnot i caego Kocioa. Dzikujemy kapanom i wszystkim uczestnikom wieckim za tworzenie wczorajszego Wieczernika. Szczeglnie nasz wdziczno wyraamy naszej siostrze Regince i osobom, ktre wspieray j za posug muzyczn podczas naszego spotkania.
Popielec we wsplnocie dusz najmniejszych  :: 23-02-2012 r. ::

  W rod Popielcow rozpoczlimy pikny czas zbliania si coraz bardziej do Mioci, czas Wielkiego Postu, ktry Bg daje nam, bymy mogli dowiadczy ycia. Podczas wsplnej modlitwy we Wsplnocie Dusz Najmniejszych modlilimy si oto, bymy mogli odnowi swoje ycie, bymy mogli zacz y na nowo, by nasze serca odrodziy si, by nasze dusze mogy si uwici. Prosilimy Boga, by rozpoczty czas Wielkiego Postu umacnia nasz wiar i ufno. Dzikujemy wszystkim za dar wsplnego spotkania i oficjalnego rozpoczcia tego czasu aski we Wsplnocie. Szczeglnie wyraamy wdziczno Regince Bociek i zespoowi Najmniejsi za ich posug podczas naszej wsplnej modlitwy.
W dniu jutrzejszym bdziemy kontynuowa nasz modlitw podczas Wieczernika Modlitwy w Stocznie k/Bartoszyc. Zapraszamy!

Wicej na temat Wielkiego Postu  >>
Radio Konsolata ma trzy lata  :: 22-02-2012 r. ::

  Mija ju trzeci rok dziaalnoci radia internetowego dla dusz najmniejszych "Radia Konsolata". Dziki audycjom tego Radia coraz wicej dusz najmniejszych obejmowanych jest Bo Mioci. Zapewne dziki temu jest radoci nie tylko nas malekich lecz take Boga i Jego Matki. Niech kady, kto pracuje na rzecz tego Radia, kto w jaki sposb przyczynia si do jego ksztatu, zyskuje sobie w niebie wielkie plusy, a Bg niech im bogosawi. Niech nadal poprzez to Radio rozlewa si na wszystkich suchajcych Boa mio. Niech Bg dotyka wielu serc ludzkich i nakania je do denia ku Bogu. Niech Bg to Radio podtrzymuje, temu Radiu bogosawi i prowadzi. W sposb szczeglny niech bogosawi temu, kto jest trzonem tego Radia. Ale niech te bogosawi wszystkim, ktrzy nios pomoc, swoje siy, swj pomys, swj gos, swj trud, aby to Radio mogo istnie, aby miao tak, czy inn form.

Suchaj "Radia Konsolata">>
Rozpoczynamy przygotowanie do Wielkiego Postu  :: 21-02-2012 r. ::

  Na dniach skupienia w Gietrzwadzie staralimy si ju przygotowywa do kolejnego okresu liturgicznego – do Wielkiego Postu. Chcielibymy bowiem, aby kady z nas, dusz najmniejszych ten czas rozpocz wiadomie, aby kada dusza oczekiwaa i pragna tego czasu. By czas Wielkiego Postu by dla dusz czasem wielkiego umiowania Jezusa, czasem jednoczenia si z Jego Mk, czasem uczestniczenia w Jego cierpieniu, czasem wzicia udziau w Jego zbawczej misji. Otwierajc nasze serca na Sowo Boe, ktre dotykao tych serc, uwiadamialimy sobie, i czas Wielkiego Postu, ktry czsto jest kojarzony jedynie ze smutkiem i przygnbieniem, powinien by kojarzony z mioci, z najwiksz Bosk Mioci, ze szczytem tej Mioci. Powinien kojarzy si, owszem, z ofiar, ale ofiar z mioci. Powinien nakania serca do ochotnego, a nie jak to czsto ma miejsce, do niechtnego, zbliania si do Krzya. Powinien to by czas wielkiego umiowania Krzya, a wic wielkiego umiowania Jezusa, wielkiego z Nim zjednoczenia. To powinien by czas niejako wniknicia w Jego cierpienie, w Jego rany, przejcia Jego cierpienia, przyjcia swojego ycia i wszystkiego co na co dzie w yciu przydarza si, jako naszego krzya codziennoci. Tego krzya, ktry mamy podejmowa kadego dnia, naladujc Jezusa.

Wicej>>
U progu Wielkiego Postu spotkalimy si w Gietrzwadzie  :: 20-02-2012 r. ::

  Wszystkim duszom malekim dzikujemy za miniony czas formacji i modlitwy podczas dnia skupienia oraz Wieczernika w Gietrzwadzie. Byo to pikne przygotowanie naszych serc do rozpoczynajcego si Wielkiego Postu. Powierzalimy si Matce Boej, proszc J, by zoya w naszych sercach cierpicego, ukrzyowanego Syna; by sam Jezus zjednoczy nas ze sob we wsplnym dwiganiu krzya. Postarajmy si przyj ogrom ask, ktrymi zostalimy obdarzeni, by kady dzie przeywania przez nas Wielkiego Postu przyczynia si do zwycistwa mioci w naszych sercach, rodzinach, Wsplnocie i caym Kociele.
Jak zawsze wyraamy wielk wdziczno wszystkim posugujcym, zwaszcza Kapanom, Gospodarzom Gietrzwadzkiej Bazyliki, zespoowi " Adoramus" i tym, ktrzy nieustannie wkadaj swj trud, by mogy rozwija si Wieczerniki Modlitwy.
Pytania i odpowiedzi  :: 15-02-2012 r. ::
Wieczernik w Ostrowie Wlkp.  :: 14-02-2012 r. ::

  W poniedziaek, 13 lutego odbyo si kolejne spotkanie Wspolnoty Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. By to kolejny w cyklu comiesicznych spotka Wieczernik Modlitwy zorganizowany przez siostry klaryski kapucynki w tej miejscowoci. Podczas Mszy w. i Adoracji Najwitszego Sakramentu modlilimy si za wszystkich chorych, nawizujc jeszcze do minionego Dnia Chorego, ktry obchodzony by 11 lutego, w dniu wspomnienia NMP z Lourdes. Dzikujemy Siostrom i wszystkim wiernym, zwaszcza mieszkacom Ostrowa za dar wsplnej modlitwy.
Ranostocki Wieczernik w dniu Najwitszej Maryi Panny z Lourdes  :: 14-02-2012 r. ::

  Miniony Wieczernik w Ranymstoku przypad we wspomnienie Najwitszej Maryi Panny z Lourdes. By on okazj do modlitwy za wszystkich chorych spord nas i naszych rodzin. Dzikujemy Bogu za dar spotkania w tym wanym dniu i moliwo wsplnego wypraszania ask przez wstawiennictwo Matki Boej dla wszystkich cierpicych.
Wyraamy wdziczno uczestnikom, Kapanom, posugujcym muzycznie "Najmniejszym"- wszystkim tworzcym to pikne spotkanie.
Spotkajmy si ponownie u tronu Pani Gietrzwadzkiej  :: 18-01-2012 r. ::

  W najblisz sobot, tj. 21.01 spotkamy si na Wieczerniku Modlitwy w Gietrzwadzie, gdzie ju z tsknot oczekuje nas Matka Najwitsza. Usposabiajmy wic nasze serca, by odpowiedzie Jej ich otwartoci i mioci. Ona sama bdzie zanurza nas w Boej obecnoci i napenia obfitoci Jego ask.
Pocztek Wieczernika o godz. 10.00
Ju w pitek (20.01) zapraszamy do formacji naszych serc podczas comiesicznego skupienia dla Wsplnoty Dusz Malekich- od godz. 18.00
Pi lat Wieczernikw Ranostockich  :: 14-01-2012 r. ::

  Na ten jubileuszowy Wieczernik przybyo znacznie wicej uczestnikw, by u stp Matki Boej, Ranostockiej Wspomoycielki, wyrazi swoj wdziczno za pi lat naszych regularnych spotka i za wszelkie aski, jakimi Bg przez wstawiennictwo Maryi nas obdarzy. Mimo chodu i zych warunkw na drogach, mimo niespodziewanego ataku zimy serca tych, ktrzy pokochali Pani z Ranegostoku, z gorc mioci zgromadziy si we wsplnot mioci i uwielbienia. Jubileuszow rado i dowiadczenie wsplnoty serc pomnoyo nasze nawiedzenie powstajcego w pobliu Ranegostoku sanktuarium Cudu Eucharystycznego w Sokce. Rozlewajcy si pokj Boy z Tajemnicy Eucharystii oddala z kad chwil wszelkie obawy i troski, co uczynilo cay ten dzie piknym, a nasze wsplne pielgrzymowanie bardzo owocnym. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonym i wiernym za dar wsplnego spotkania i cudownego duchowego przeycia. Nasz wdziczno wyraamy take osobom, ktre przyczyniy si do zorganizowania i przeprowadzenia Wieczernika, zwaszcza organizatorom grup pielgrzymkowych (w szczeglnoci z Pocka, Warszawy, Poska, Olsztyna, odzi, Biaegostoku, Suwak, Augustowa, Sokki, Dbrowy Bia.)i posugujcemu zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" z Warszawy.
Wieczernik w klasztorze sistr klarysek kapucynek  :: 09-01-2012 r. ::

  Wsplne spotkanie Wsplnoty Wieczernika wraz z siostrami klaryskami kapucynkami w Ostrowie Wielkopolskim byo okazj do modlitwy dzikczynno-bagalnej zwizanej z zakoczeniem starego i rozpoczciem nowego roku. Wieczernik Modlitwy by tym razem poprzedzony caodniowym skupieniem, podczas ktrego siostry zakonne wypraszay aski dla gromadzcych si co miesic w ich klasztorze wiernych i ich rodzin. Nie mogo wic zabrakn obfitoci Boego bogosawiestwa podczas wsplnej wieczornej modlitwy. Dzikujemy Gospodyniom spotkania oraz prowadzcym Wieczernik kapanom za ten peen ducha czas powicony Bogu.
Wieczernik w Czerwisku  :: 07-01-2012 r. ::

  Rozpoczynajc kolejny rok wsplnego kroczenia drog wieczernikow, jak w kad pierwsz sobot miesica, spotkalimy si w Sanktuarium Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku. W duchu wynagrodzenia Jej Niepokalanemu Sercu, napenialimy si Bo Mioci i Miosierdziem, czerpalimy siy do wiernego kroczenia drog mioci w naszej codziennoci.
Posug muzyczn podj zesp "Echo Maryi" oraz "Najmniejsi",ktrym wyraamy nasz wdziczno. Dziki obecnoci Pana Michaa i Radia Konsolata mogli czy si z nami duchowo wszyscy suchacze. Dzikujemy wszystkim tworzcym Wieczernik za wspln modlitw. W szczeglny sposb Kapanom i wszystkim organizatorom.
Zapraszamy na kolejne spotkania.
Z bogosawiestwem Nieba wkraczamy w Nowy Rok  :: 01-01-2012 r. ::

  Jako Wsplnota Dusz Malekich zjednoczonych z Bogiem i przez Niego prowadzonych, z wielk radoci spotykamy si co roku w Noc Sylwestrow, by ten tak wany czas zakoczenia starego i rozpoczcia nowego roku spdzi razem z Nim. By dzikowa za wszystkie otrzymane aski i prosi o bogosawiestwo na nadchodzcy czas.
W tym roku po raz pierwszy zgromadzilimy si u stp Pani Gietrzwadzkiej. Razem z Ni trwajc w Sercu Boga, modlilimy si, by Boa Mio dotkna naszych serc i otworzya je na bogosawiestwo caego Nieba na kolejny etap naszego kroczenia Malek Drog Mioci.  I otrzymalimy je- bogosawiestwo dla naszych dusz i Wsplnoty jako czstki Kocioa. Zapragnijmy odpowiedzie w tym roku jeszcze bardziej na wszelkie aski i dary ku realizacji naszego powoania.
Dzikujemy wszystkim Wam, ktrzy zechcielicie ten czas przey razem z Bogiem i Matk Najwitsz. Wyraamy gbok wdziczno Ksiom Kanonikom- Gospodarzom Sanktuarium za przyjcie nas i wspln modlitw w Gietrzwadzkiej Bazylice; Ksidzu Tadeuszowi- za przewodnictwo i poprowadzenie przez ten peen Mioci Boej Wieczernik. Serdeczne Bg zapa naszym zespoom "Adoramus" i "Najmniejsi", ktre ubogaciy to spotkanie sw posug muzyczn oraz wszystkim, ktrzy w jakikolwiek sposb wczyli si w organizacj zarwno Wieczernika, jak i wsplnej agapy i zabawy po spotkaniu modlitewnym.
Wieczernik w wito witej Rodziny  :: 01-01-2012 r. ::

  Ostatni Wieczernik Modlitwy w roku 2011, ktry zgromadzi wielu uczestnikw w kociele parafialnym w Stocznie, przypad w wito witej Rodziny Jezusa, Maryi i Jzefa. By on okazj do modlitwy za nasze rodziny, jak rwnie stanowi czas wsplnego dzikczynienia za wszelkie aski otrzymane w koczcym si roku i wyproszenia ich wraz z bogosawiestwem na nowy rok. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym i licznie zebranym wiernym za ten pikny czas witowania i wsplnego trwania na modlitwie w cznoci ze wit Rodzin. Za posug muzyczn dzikujemy naszej siostrze Regince Bociek i wszystkim wspierajcym j w piewie osobom.

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!