banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 13

Archiwum


Wieczernik w Tolkmicku :: 30-06-2011 r. ::

Nasze ostatnie spotkanie w Wieczerniku organizowanym w kociele parafialnym p.w. w. Jakuba w Tolkmicku przypado w dniu koczcym oktaw Boego Ciaa. By on okazj do uwielbienia Boga w tajemnicy Eucharystii oraz do modlitwy o gorc mio do Jezusa Eucharystycznego. Wieczernik poczony by z procesj eucharystyczn i okolicznociow Adoracj Najwitszego Sakramentu. Na zakoczenie spotkania w godzinie Apelu Jasnogrskiego kapani udzielili wiernym kapaskiego bogosawiestwa przekazywanego na prob NMP Krlowej Pokoju, a zwizanego z Rocznic Objawie w Medjugorje. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym za dar tego kolejnego spotkania.
Nasza pielgrzymka do Medjugorje :: 29-06-2011 r. ::

W dniu dzisiejszym wrcilimy z 9-dniowej pielgrzymki do Medjugorje, ktr podjlimy w zwizku z trzydziest rocznic Objawie NMP Krlowej Pokoju. Uczestniczyo w niej ok. 250 osb ze Wsplnoty co jeszcze bardziej sprzyjao naszemu wsplnemu zaangaowaniu w modlitw przez cay czas trwania wsplnej pielgrzymki. Najwikszym duchowym dowiadczeniem naszego uczestnictwa w obchodach Rocznicy Objawie bya mio i pokj w naszych sercach - w darach, ktre przywielimy i pragniemy nimi dzieli si ze wszystkimi. Dzikujemy wszystkim osobom, ktre przyczyniy si do zorganizowania i przeprowadzenia tej wanej dla nas wszystkich pielgrzymki. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym, Zarzdowi Stowarzyszenia Konsolata, pracownikom Biura Pielgrzymkowo - Turystycznemu "HALINA" z Rudy lskiej, a nade wszystko wszystkim Wam, ktrzy tworzylicie wspania Rodzin podczas tych dni. Szczeglne podzikowania wyraamy zespoowi muzycznemu "Najmniejsi", ktry ubogaca nasz modlitw muzyk i piewem. Ju dzisiaj zapraszamy wszystkich uczestnikw naszych spotka na kolejn pielgrzymk do Medjugorje, ktr nasza Wsplnota organizuje we wrzeniu br.
Rocznica Objawie Medziugorskich :: 20-06-2011 r. ::

Serce Jezusa nabrzmiae jest mioci, przepenione jest mioci. Ono bardzo pragnie wyla swoj mio na wszystkich ludzi (wszystkie dzieci). Szczeglnie na tych, ktrzy caym sercem przyjmuj ordzia starajc si nimi y. Bg zaprasza nas w to miejsce, na ktrym nieustannie jest Jego Serce, s skrzyda Jego opieki, nad ktrym nieustannie unosi si Jego Duch, nad ktrym nieustannie jest deszcz mioci. Zaprasza nas w to miejsce, w ten czas. Bg obiera zazwyczaj taki czas, kiedy pragnie jeszcze wicej, jeszcze bardziej obdarzy swoim bogosawiestwem ludzko. W gronie wszystkich, ktrzy przybd w Rocznic Objawie do Medjugorje, bdc przedstawicielami swoich rodowisk, swoich parafii, swoich narodw, wszystkich krajw, majc serca otwarte, serca, ktre pragn sucha i y ordziami pielgrzymujemy tam wierzc, i zostaniemy obdarzeni niezmiern ogromn mioci samego Boga, otrzymamy potrzebne aski i rocznicowe bogosawiestwo. Ufamy, e Bg na prob NMP Krlowej Pokoju to uczyni, bymy mogli t mio, ask, bogosawiestwo pniej zanie do swoich domw i rodowisk. Ufamy, e ten czas rwnie pomoe naszym sercom wicej rozumie z tego, co bdzie si dokonywao podczas objawie, z tego, co si do tej pory ju dokonao i co bdzie si dzia dalej. Zapraszamy wszystkie dusze najmniejsze do duchowej jednoci i wsplnego uczestnictwa w tym kolejnym wielkim wydarzeniu.
Kolejne spotkanie Wsplnoty w Gietrzwadzie :: 20-06-2011 r. ::

Ostatnie nasze spotkanie przed wakacjami, ktre miao miejsce w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwadzie usposabiao nas do stawania si ubogimi w duchu. Dusza uboga, zdajc sobie spraw ze swojej maoci nieustannie powierza siebie Bogu i Matce Najwitszej. Prosi rwnie o wstawiennictwo witych i Aniow. Pragnie, prosi, aby nic nie odgrodzio jej od Boga Nieustannie Bogu wszystko oddaje, pokazujc w wielkiej pokorze, kim jest godzc si na to, jak jest, przyjmujc swoje totalne ubstwo w obliczu Boga. Ubodzy w duchu bd najbogatszymi duszami. Modlilimy si si o tak wiadomo naszych serc, o zgod na ubstwo totalne, o to bymy potrafili przyj prawdziwie swoje ubstwo, swoj mao, swoj ndz. Abymy nie czynili tego ze smutkiem, ale z wielk ufnoci w Bo mio, ktra nas szczeglnie otacza i obdarza sama sob. Zgadzajc si na swoje nic, przyjmowalimy wszystko co naley do Boga. Dzikujemy Gospodarzom - Ksiom Kanonikom, wszystkim wiernym, a szczeglnie tym, ktrzy podjli si organizacji i posugi podczas Wieczernika za ten kolejny, bogaty w aski czas wsplnej modlitwy.

Zapraszamy do przeczytania konferencji dotyczcej ubstwa duchowego>>
rodowa Audiencja Generalna :: 15-06-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry!

W historii religijnej staroytnego Izraela wielkie znaczenie mieli prorocy, ich nauczanie, ich przepowiadanie. Pord nich znaczc postaci jest Eliasz, powoany przez Boga, aby doprowadzi lud do nawrcenia. Jego imi oznacza: "Pan jest moim Bogiem", i jest ono w harmonii z jego yciem, ktre cakowicie powici staraniu, aby lud rozpozna w Panu swego jedynego Boga. O nim mwi Syrach: "Powsta Eliasz, prorok jak ogie, a sowo jego pono jak pochodnia" (Syr 48, 1). Z pomoc tego ognia Izrael odnajdzie swoj drog do Boga. Realizujc swoje posanie, Eliasz modli si, baga Pana, aby przywrci ycie synowi wdowy, ktra przyja go w gocin (por. 1 Krl 17, 17-24). Wykrzycza Bogu swoje zmczenie i swoj trwog, gdy musia uciec na pustyni, cigany przez krlow Izebel, ktra chciaa go zabi (por. 1 Krl 19, 1-4), ale przede wszystkim jego moc jako ordownika objawia si na grze Karmel. Wtedy to modli si przed caym Izraelem do Boga, aby si objawi i przemieni serce ludu. Ten epizod zosta opowiedziany w rozdziale 18 Pierwszej Ksigi Krlewskiej, przy ktrej dzi przez chwil si zatrzymamy. (...)
Eliasz zwraca si do Pana, nazywajc Go Bogiem Ojcw, celowo wspominajc Boe obietnice oraz histori wybrania i przymierza, ktra w sposb nierozerwalny zczya Boga ze swoim ludem. Wczenie si Boga w histori czowieka jest tak mocne, e nawet Jego imi w sposb nierozdzielny zczone jest z imionami patriarchw, a prorok wymawia to imi jako wite, aby Bg pamita i okaza si wierny, ale te aby Izrael czu si wezwany po imieniu i odzyska swoj wierno. (...)
Drodzy bracia i siostry, taka jest sia modlitwy wstawienniczej, ktra odwouje si do potgi mioci Boga. Promy zatem Pana, by uczyni nas zdolnymi do bycia porednikami prawdy wobec naszych braci, gotowymi wskazywa drog wiary w jedynego Boga, ktry pragnie si objawia wszystkim ludziom, by ich nawrci i doprowadzi do zbawienia. Nie bdzie potrzebny ju ogie, ktry spala ertw, by zawiadczy o obecnoci Pana w wiecie. Jego pene i ostateczne objawienie dokona si w krzyu Jezusa, ktry przyszed, by chrzci "Duchem witym i ogniem" (Mt 3, 11; Lc 3, 16) i "zgadzi grzech, przez ofiar z siebie samego" (Eb 9, 26)

Wicej na stronie Radia Maryja>>
Prosilimy, by Duch wity nadal nas prowadzi :: 14-06-2011 r. ::

Ostatnie dni w naszej Wsplnocie przeywalimy modlc si o Ducha witego dla nas wszystkich. W takiej te atmosferze przeprowadzony by kolejny Wieczernik Modlitwy w Ranymstoku. Staralimy si otwiera nasze serca proszc, by Bg przyszed do nich ze wiatem swojego Ducha, aby nasze serca, myli byy przeniknite Boym wiatem, Bo mdroci. Prosilimy o te dary, dziki ktrym lepiej zrozumiemy fenomen Objawie w Medugorje i bdziemy mogli lepiej odpowiedzie na przesanie, ktre pynie z Nieba do nas. By nasze serca byy gotowe, aby przyj wszystko. Modlilimy si o wszelkie dary, z ufnoci i ujawnia si one bd w naszym yciu i w yciu caej Wsplnoty. Prosilimy te Ducha witego, by nadal prowadzi nasz Wsplnot i obdarzy nas wszystkich ask szczeglnej jednoci z Trzeci Osob Trjcy Przenajwitszej. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym za dar wsplnego Wieczernika w tym wanym dla caego Kocioa czasie.

Zapraszamy do przeczytania konferencji na Zesanie Ducha witego>>
A take konferencji: y w zjednoczeniu z Duchem>>
I wana konferencja: O Rocznicy Objawie>>
Prosilimy, by Bg im szczeglnie bogosawi :: 14-06-2011 r. ::

W Wigili Zesania Ducha witego modlilimy si szczeglnie w intencji tych z nas, ktrzy wkadaj swj czas, wysiek, swoje siy i zdrowie na rzecz naszego Domu (centrum duchowego) w Olsztynie, ktrzy w ten sposb powicaj siebie dla Dziea Najmniejszych. Prosilimy, by Bg szczeglnie im pobogosawi dajc na czas podjtych prac, na kolejne dni ask zdrowia, ask si, ask organizacji czasu, ask mioci w rodzinach. I tak, jak jest to, wierzymy, pragnieniem samego Boga, wsplnie z osobami pracujcymi uczestniczylimy w Eucharystii w ich intencji, w intencji wszystkich budujcych Centrum, wszystkich, ktrzy temu Dzieu powicaj swoje ycie, swj czas, swoje siy. Dla nich wszystkich, przez wstawiennictwo Najwitszej Maryi Panny, Matki Kocioa prosilimy o bogosawiestwo Boe, wypraszajc wszelkie potrzebne aski.
Pidziesitnica czasem przygotowania do Rocznicy Objawie :: 10-06-2011 r. ::

Nasze oczekiwanie na Zesanie Ducha Switego jest zarazem przygotowaniem naszych serc na napenienie Duchem Boym, jak rwnie usposabia nas do peniejszego przeywania zbliajcej si Rocznicy Objawie w Medjugorje. Ju podczas Oglnopolskiego Wieczernika doznalimy wylewu aski Mioci. Wierzymy, e i w tym czasie Bg wypeni nas swoim wiatem, by ono prowadzio nasze serca. Zapraszamy was zatem do modlitwy w intencji wiadomego uczestniczenia w pielgrzymce oraz owocne przeywanie naboestw podczas jej trwania. Bymy zdajc sobie spraw z wielkoci zbliajcego si kolejnego wanego wydarzenia byli wiadomi tego, jak wanymi s trwajce tyle lat Objawienia, jak bardzo caa ludzko ich potrzebuje, jak bardzo Bogu zaley na nas, skoro tak dugo trzyma Niebo otwarte nad nami, czym moe skutkowa brak odpowiedzi na wezwanie Nieba do nawrcenia, jak wielka odpowiedzialno spoczywa na tych, ktrzy te ordzia sysz i przyjmuj. Niech wsplna nasza modlitwa dopomaga nam wszystkim wiadomie przeywa te tajemnice.

Przypominamy, e ju jutro spotkamy si na kolejnym Wieczerniku Modlitwy, w wigili Zesania Ducha Switego, w Sanktuarium Maryjnym Ranymstoku>>
Wigilia Zesania Ducha witego w Ranymstoku :: 09-06-2011 r. ::

Oto Jezus jest z nami przez wszystkie dni a do skoczenia wiata. On Jest. Sowa, ktre wypowiedzia s obietnic realizujc si przez wszystkie wieki. Przez cay czas Jezus jest. Jego obecno na ziemi, pord swego ludu, pord Jego umiowanych realizuje si nieustannie. Jest yw, jest czynn obecnoci Boga miujcego swoje dzieci. Ta obecno jest nie tylko byciem, ale jest nieustannym dawaniem siebie wszystkim duszom. Jest nieustannym odradzaniem wiata, pobudzaniem tego wiata do nowego ycia. Jest nieustannym obmywaniem wiata w Boym Miosierdziu. Ta obecno zapewnia wiatu i wszystkim ludziom prawdziwe ycie. Bez tej obecnoci wiat by nie istnia. Bo Jezus jest yciem, a wic w Nim odnajdujemy swoje istnienie.
Zbliajc si do Uroczystoci Zesania Ducha witego Zapraszamy Was do wsplnej modlitwy, bymy otwartymi sercami przyjli Ducha Chrystusowego. A wraz z Nim wiato mdroci. Bymy mogli dociera do istoty rzeczy i zobaczy prawd, ktra jest w Duchu. Bdziemy trwa na modlitwie proszc, eby nie zwiody nas adne teorie tego wiata, ale bymy tylko czerpali z Ducha witego, ktry przecie jest, przenika, oywia a szczeglnie uobecnia si w Kociele. Zatem czerpmy mdro w poznaniu Prawdy, we wsplnocie Kocioa, z Ducha witego.
Spotkajmy si na Wieczerniku Modlitwy w Ranymstoku, w najblisz sobot, tj. 11 czerwca br. w Wigili Zesania Ducha witego.

Wicej o Sanktuarium Maryjnym w Ranymstoku>>
Fotoreporta z Oglnopolskiego Wieczernika w Ostrowie Wlkp. :: 07-06-2011 r. ::

Fotoreporta z Oglnopolskiego Wieczernika w Ostrowie Wlkp.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau z Wieczernika w Ostrowie >>

To, co wydarzyo si podczas Oglnopolskiego Wieczernika Modlitwy dla Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. jest wielkim bogactwem naszych serc, naszych dusz, caej naszej Wsplnoty i bogactwem caego Kocioa. Naley przede wszystkim stara si sobie uwiadamia, i Bg obdarzy nas wielk, wspania, nieskoczon mioci. Promy zatem Ducha witego, by przekona nas o mioci Boga do czowieka. Mdlmy si, by Triumf Mioci rzeczywicie roznis si na ca ziemi, by ta mio, ktra ju w nas rozrasta si w cudowny krzew gocia we wszystkich sercach, by ta mio zapona wszdzie, by prawdziwie nadesza Wiosna Kocioa. Mdlmy si, by rzeczywicie to wszystko, co byo i jest udziaem naszych serc byo rwnie korzyci Kocioa i przyczynio si do tego, by cay Koci przyj dary Boga, by przyj odradzajce si dusze, przyj odradzajce si ycie w nim, by to odrodzenie zostao przyjte przez wszystkich, by wszystkie serca zachwyciy si na nowo Bo mioci, cudem Boego Serca.
Zesp "Najmniejsi" z posug muzyczn w Kaliszu i Ostrowie :: 06-06-2011 r. ::

Podczas naszych spotka w Kaliszu i Ostrowie Wlkp. posug muzyczn podj zesp "Najmniejsi", tworzony z wielu czonkw Wsplnot Dusz Najmniejszych; z Czerwiska, Goskowa, Olsztyna i Tolkmicka. Zesp ten od niespena kilku miesicy ubogaca pieniami adoracyjnymi i uwielbieniowymi nasze spotkania w wielu miejscach kraju, pomagajc wiernym w duchowym przeywaniu modlitwy. Tak te byo podczas tegorocznego Oglnopolskiego Wieczernika, za co z caego serca Zespoowi dzikujemy. Niech na dalsz posug muzyczn bogosawi Wam Bg, udzielajc wszelkich potrzebnych ask. T wdziczno kierujemy rwnie w stron osb, ktre zadbay o sprzt nagonieniowy i czuway nad jego obsug, a zwaszcza pani Basi Rybaczyk i panu Jerzemu Wojcickiemu.
Wyraamy wdziczno Katolickiemu Stowarzyszeniu "Konsolata" :: 06-06-2011 r. ::

Wszyscy uczestnicy Oglnopolskiego Wieczernika Modlitwy wyraaj wielk wdziczno caemu Zarzdowi Katolickiego Stowarzyszenia "Konsolata" z siedzib w Olsztynie za zorganizowanie i wspprowadzenie Jubileuszowych Uroczystoci zwizanych z 50-Leciem Fundacji Sistr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wlkp. Nasz wdziczno za wszelkie dobro, jakiego dowiadczalimy przez ofiarn posug Sistr i Braci zaangaowanych w Stowarzyszeniu, skadamy na rce Prezesa Katolickiego Stowarzyszenia "Konsolata" pana Mariusza Miszewskiego. Niech Bg, ktry okazuje swoim dzieciom tak wielk Mio i Miosierdzie Wam bogosawi i dodaje si do dalszej suby Bogu i Kocioowi w realizacji Dziea Najmniejszych. W imieniu wszystkich uczestnikw, ks. Tadeusz Pawluk SDB
Dzikujemy za wsplne Uroczystoci Jubileuszowe :: 06-06-2011 r. ::

Siostrom Klaryskom Kapucynkom z Ostrowa Wlkp. dzikujemy za moliwo wsplnego uczestnictwa i przeywania Uroczystoci Jubileuszowych zwizanych z 50-Leciem Fundacji Sistr z tego Zgromadzenia w tym miecie. Jestemy wszyscy wdziczni Siostrom za zaproszenie i dzielenie z nami tej wielkiej radoci, ktra obja w tych dniach cay Ostrw i nie tylko. yczymy jednoczenie naszym kochanym Jubilatkom obfitoci Boych ask i Boego bogosawiestwa na dalsze dugie lata piknej suby na rzecz Kocioa i powstajcego w nim Dziea Najmniejszych. Zapewniamy rwnie o naszej nieustannej modlitwie w intencjach Sistr i caego Zgromadzenia.
Wieczernik z uczestnikami z wielu stron Polski :: 05-06-2011 r. ::

Dzikujemy wszystkim Duszom Najmniejszym, wszystkim uczestnikom, ktrzy do Ostrowa przybyli z wielu miast Polski: z Ostrowa Wlkp., z ks. Adamem Wawro i wieloma innymi kapanami, z Olsztyna i okolic (Wsplnota Gietrzwad), z ks. Tadeuszem Pawlukiem, z Ktrzyna, Korsz (Wsplnota Stoczno), z ks. Edwardem Passon, z Biaegostoku, Sokki, Dbrowy Biaostockiej, Augustowa, Suwak (Wsplnota Ranystok), z ks. Arturem Sulikiem, z Zielonej Gry (Wsplnota Zawada, Kostrzy), z ks. Michaem Zielonk, z Warszawy i okolic, Poska, Pocka, Sochaczewa, Konstancina, Legionowa (Wsplnota Czerwisk n/Wis), z Goskowa, z Gdaska, z Gniezna (Czerniejewa), ze lska; Katowic, Rudy lskiej, Tychw, Gliwic, Mikoowa, Wyr, z Elblga i okolic (Wsplnota Tolkmicko), z odzi, z Kielc, z Ostroki i okolic, z Putuska, z Dziadowa i z wielu innych mniejszych miejscowoci. Wszystkim Wam dzikujemy za tworzenie tego wspaniaego spotkania.
Dzikujemy za Oglnopolski Wieczernik :: 04-06-2011 r. ::

Jego Ekscelencji Ksidzu Biskupowi Teofilowi Wilskiemu, Ks. Proboszczowi Tomaszowi Ilskiemu, wszystkim Kapanom, Siostrom Zakonnym ze Zgromadzenia Sistr Klarysek Kapucynek oraz Siostrom z innych Zgromadze Zakonnych, Prezydentowi Miasta i wszystkim Pracownikom Urzdu Miejskiego w Ostrowie Wlkp., Funkcjonariuszom Stray Miejskiej, wszystkim innym subom, ktre podjy bezinteresown prac na rzecz naszego spotkania, a take wszystkim wiernym, ktrzy tworzyli Wieczernik Dusz Najmniejszych w Ostrowie, szczeglnie posugujcym w rnych grupach i zespoach wyraamy ogromn wdziczno za wsplne, niezapomniane wito Mioci - Oglnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych. Dzikujemy za bogat Liturgi oraz za Koncert Jubileuszowy. Organizatorom - Katolickiemu Stowarzyszeniu "Konsolata", a take Wykonawcom - Zespoowi Muzyki Sakralnej "LUMEN" z Poznania. Dzikujemy za bogactwo przekazywanych treci duchowych - przede wszystkim JE Ks. Biskupowi Teofilowi, a take ks. Adamowi Wawro (za wygoszon konferencj). Za wspln modlitw - niezapomniany czas wsplnego uwielbienia Boga w Jego Mioci i Miosierdziu, oraz za wszelkie dobro, jakiego kady z uczestnikw dowiadcza podczas Uroczystoci Jubileuszowych. Wszystkim za wszystko wyraamy staropolskie Bg zapa!
Zawierzenie Wsplnot Dusz Najmniejszych w. Jzefowi :: 03-06-2011 r. ::

W przeddzie Oglnopolskiego Wieczernika Modlitwy przedstawiciele wszystkich Wsplnot Dusz Najmniejszych zgromadzili si w Sanktuarium w. Jzefa w Kaliszu, gdzie podczas wsplnego czuwania modlitewnego powierzyli si opiece witego Opiekuna Kocioa i Rodzin. Dzikujemy za moliwo uczestnictwa w czuwaniu i moliwo wsplnego przedstawienia w. Jzefowi naszych prb. Wierzymy, e nasze wsplne uczestnictwo w Eucharystii oraz Adoracja Najwitszego Sakramentu w tym szczeglnym miejscu modlitwy przyczynio si do tak piknego przeycia Oglnopolskiego Wieczernika w Ostrowie oraz przyczyni si do naszego uczestnictwa w wielu askach wyproszonych za wstawiennictwem w. Jzefa.
Czuwanie modlitewne w Kaliszu :: 03-06-2011 r. ::

W pitek 3 czerwca, w przeddzie Oglnopolskiego Wieczernika Modlitwy uczestniczylimy w modlitwie w sanktuarium w. Jzefa w Kaliszu. Nasze spotkanie rozpoczlimy uroczyst Eucharysti, celebrowan przez naszych Pasterzy. Podczas Mszy w. wysuchalimy konferencji przygotowujcej nas do wsplnego uwielbienia Boga podczas wita Dusz Najmniejszych. Po Mszy w. kontynuowalimy nasze czuwanie adorujc Jezusa w Najwitszym Sakramencie. Powierzalimy podczas tej wsplnej modlitwy Bogu nasze serca, by byy przygotowane na czas wita Mioci. Ufamy, e przez wstawiennictwo witego Jzefa, jak rwnie za przyczyn caej witej Rodziny z Nazaretu otrzymalimy i otrzymamy wiele ask, ktre wypraszalimy dla caego Dziea Najmniejszych i wszystkich jego uczestnikw.
rodowa Audiencja Generalna :: 01-06-2011 r. ::

Mojesz, wielki prorok i przewodnik swego ludu, by przede wszystkim czowiekiem modlitwy. To wanie zayo z Bogiem zdobyta na modlitwie pozwalaa mu wierzy, e Jahwe nie opuci swego ludu pomimo zdrady i grzechu mwi dzi Benedykt XVI w kolejnej katechezie o modlitwie. Tym razem Papie powici j dowiadczeniom najwikszej postaci Starego Testamentu. Mojesz wielokrotnie pojawia si kartach Pisma witego jako ordownik przypomnia Benedykt XVI. Modli si za faraona i o uzdrowienie chorej na trd siostry. Wstawia si za lud, kiedy obz nawiedza poar czy jadowite we.
To rwnie w kontekcie czterdziestodniowej modlitwy i postu Mojesz otrzymuje od Boga dziesicioro przykaza. Charakter jego modlitwy przejawia si jednak najwyraniej, kiedy na grze Synaj orduje za niewiernym ludem, ktry utworzy sobie zotego cielca, boka na wasn miar, podatnego na manipulacj. Bg postanawia wyniszczy lud wybrany, a Mojesza uczyni ojcem nowego narodu. Mojesz jednak wie, e moe prosi Boga o zmian decyzji powiedzia Papie.
"Modlitwa Mojesza w caoci koncentruje si na wiernoci Boga i Jego asce powiedzia Papie. Czemu to maj mwi Egipcjanie: W zym zamiarze wyprowadzi ich, chcc ich wygubi w grach i wygadzi z powierzchni ziemi? pyta Mojesz. Dzieo zbawienia musi zosta dopenione. W swym wstawiennictwie Mojesz nie tumaczy grzechu, nie przywouje zasug ludu czy wasnych, lecz odwouje si do bezinteresownoci Boga. Prosi Boga, aby okaza si silniejszym od grzechu. Swoj modlitw prowokuje Boe objawienie. A kiedy po zniszczeniu cielca powtrnie powrci na gr, by prosi o ocalenie Izraela, powie Panu: Przebacz jednak im ten grzech! A jeli nie, to wyma mnie natychmiast z Twej ksigi, ktr napisae. W swojej modlitwie ordownik, pragnc tego, co pragnie Bg, coraz gbiej wnika w poznanie Boga, Jego miosierdzia, i staje si zdolny do mioci, ktra przeradza si w cakowity dar z siebie powiedzia Papie.

Wicej na stronie Radia Watykaskiego>>
oraz Radia Maryja>>
Uwierzmy, e bdzie to dla nas czas wity - wito Mioci :: 01-06-2011 r. ::

Przygotowujemy si do Wieczernika Oglnopolskiego, do wanego wydarzenia w naszej Wsplnocie. Do wielkiego uwielbienia Boej Mioci i Boego Miosierdzia. Uwierzmy, e bdzie to zatem dla nas czas wity - wito Mioci, bdzie to czas uwielbienia Boga i wielkiego wylewu Mioci, Miosierdzia na wiat. Bdzie to czas Boej Obecnoci pord nas w sposb szczeglny. Bdzie to spotkanie naszych serc, naszych dusz z Bogiem, zjednoczenie z Nim, otwarcie serc na Ducha witego, proba o Jego przyjcie i wylew Ducha witego na nas. Wszystkie serca zostan umocnione, podbudowane i z now si, mocn wiar, ufnoci i mioci bdziemy i ku wielkiemu zwycistwu, ostatecznemu zwycistwu Boga nad wiatem, zwycistwu Jego Mioci nad wiatem. Otrzymamy moc, otrzymamy si, aby stawi czoa przeszkodom i trudnociom. Nasze serca stan si mne i odwane, aby podejmowa wszelkie trudy, aby nie ba si w obliczu za wyznawa z si i moc wiar w Jezusa, w Boga i zwycistwo Jego Mioci. Otrzymamy rwnie wiato do naszych serc, aby dobrze widzie i sysze to co Boe, aby mie rozeznanie prawdy i kamstwa, wyczucie wraliwo serca na zo i dobro, i si by wybiera to co dobre, to co jest Prawd. Bo obecnie w czowieku zatary si te rnice, granice i nie ma ju si, by dokonywa waciwych wyborw. Uwierzmy, e my otrzymamy to wszystko.

Czytaj cao konferencji >>
Nowenna przed Oglnopolskim Wieczernikiem w Ostrowie Wlkp. :: 30-05-2011 r. ::

Siostry Klaryski Kapucynki poinformoway nas, e w czwartek rozpoczy Nowenn przed Pierwsz Sobot Miesica oraz przed Wieczernikiem Oglnopolskim. czmy si w tej modlitwie z Siostrami, aby przez potne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi Duch wity mg dziaa w sercach naszych i w sercach wszystkich Dusz Najmniejszych.
W imieniu Sistr serdecznie pozdrawiamy wszystkich, a zwaszcza te osoby, ktre sprawiaj Siostrom w Ostrowie wielk rado swoim zaangaowaniem si w przygotowania do Jubileuszu i Wieczernika. Bogu dzikujemy za Jego wielk hojno a ludziom za ich yczliwo i pomoc w przygotowaniu tego wielkiego wydarzenia.

Wicej informacji na temat Wieczernika Oglnopolskiego na stronie www.wieczernikmodlitwy.pl>>
Modlitwa Wspolnoty w Olsztynie :: 29-05-2011 r. ::

Modlitwa przygotowujca nas do Wieczernika Oglnopolskiego w Ostrowie Wlkp. podjta zostaa te przez Wsplnot w Olsztynie, ktra w minion sobot kontynuowaa dalsze prace przy remoncie naszego Domu - Centrum. Dzikujemy wszystkim Duszom Najmniejszym, ktre otwieraj swoje serca na rzecz naszego wsplnego dobra i przez modlitw i prac przyczyniaj si do rozwoju Wsplnoty i Dziea Najmniejszych. Jednoczenie informujemy, e kada para rk do pracy i kada inna pomoc jest mile widziana ze strony wszystkich, ktrym bliska jest duchowo malekich i pragn wsplnego Centrum Duchowego dla Najmniejszych. Pracami na rzecz naszego domu koordynuje Zarzd Stowarzyszenia Konsolata z siedzib w Olsztynie. Adres stowarzyszenia: Stowarzyszenie Konsolata, 10-696 Olsztyn, ul. Kubusia Puchatka 22, KRS: 0000338099, REGON: 280450105, NIP: 739-37-68-798, Nr konta: 09 1540 1072 2107 5000 3110 0001.
Wicej informacji na stronie Stowarzyszenia>>
Przygotowania do Wieczernika Oglnopolskiego w Stocznie :: 27-05-2011 r. ::

Rwnie Wsplnota w Stocznie podczas kolejnego Wieczernika Modlitwy, ktry mia miejsce w pitek 27 maja, modlia si i duchowo przygotowywaa do naszego oglnopolskiego spotkania w Ostrowie Wlkp. Wieczernik ten by take czasem wyraenia naszej wdzicznoci Bogu i ludziom za dar czterech lat Wieczernikw w Parafii Chrystusa Krla w Stocznie. Dzikujc za otrzymane aski prosilimy jednoczenie o dalsze Boe bogosawiestwo na kolejne miesice i lata naszej obecnoci w tym miejscu. Szczeglnie dzikujemy Ks. Adamowi - Gospodarzowi oraz organizatorom spotka w Stocznie za uwietnienie naszej maej uroczystoci okolicznociow agap.

Wicej informacji o Wieczerniku Oglnopolskim w Ostrowie Wlkp. na stronie www.wieczernikmodlitwy.pl>>
Wieczernik w Dniu Matki :: 26-05-2011 r. ::

Wsplnota w Tolkmicku spotkaa si na kolejnym Wieczerniku Modlitwy w Dniu Matki. Podczas spotkania powierzalimy Bogu wszystkie matki za przyczyn Matki Najwitszej, proszc J o szczegln nad nimi opiek i wstawiennictwo. w modlitwie pamitalimy rwnie o zbliajcym si Wieczerniku Oglnopolskim, ktry ju 4 czerwca br. odbdzie si w Ostrowie Wlkp. Prosilimy o wszelkie aski na czas przygotowania si do tego wydarzenia i na czas owocnego w nim uczestnictwa. Dzikujemy kapanom, i wszystkim wiernym tworzcym Wieczernik za wspln modlitw. Zapraszamy jednoczenie na kolejne spotkania naszej Wsplnoty.

Wicej aktualnych wiadomoci dotyczcych Wieczernika Oglnopolskiego Dusz Najmniejszych na stronie:www.wieczernikmodlitwy.pl>>
rodowa Audiencja Generalna :: 25-05-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry,

Dzisiaj chciabym podj wraz z wami refleksj nad pewnym fragmentem Ksigi Rodzaju, ktry opowiada o epizodzie troch szczeglnym w historii Patriarchy Jakuba. Nie jest to atwy do wyjanienia fragment, ale wany dla naszego ycia wiary i modlitwy; chodzi o opowiadanie o walce z Bogiem, ktre miao miejsce, gdy Jakub przemierza brd potoku Jabbok.
Jak pamitacie, Jakub wykrad swojemu bliniaczemu bratu Ezawowi pierwordztwo, w zamian za misk soczewicy a potem podstpem wyudzi bogosawiestwo ojca Izaaka, bardzo ju starego, wykorzystujc jego lepot. Uciekajc przed gniewem Ezawa, schroni si u swego krewnego Labana. Tam oeni si i wzbogaci, a teraz powraca do ziemi rodzinnej, gotw stawi czoa bratu, speniwszy kilka roztropnych zabiegw. Ale gdy wszystko jest gotowe do tego spotkania, przekroczywszy wraz z tymi, ktrzy mu towarzyszyli brd potoku, ktry okrela granic terytorium Ezawa, Jakub pozosta sam i zosta nagle zaatakowany przez jakiego nieznajomego, z ktrym walczy przez ca noc. Wanie te zapasy, zmagania - ktrych opis znajdujemy w 32 rozdziale Ksigi Rodzaju - staj si dla niego wyjtkowym dowiadczeniem Boga. (...)
Drodzy bracia i siostry, cale nasze ycie jest jakby tak dug noc walki i modlitwy a do spenienia, w pragnieniu i w baganiu o Boe bogosawiestwo, ktre nie moe by wydarte lub zdobyte, liczc na wasne siy, ale musi by otrzymane z pokor od Niego, jako darmo dany dar, ktry pozwoli w kocu rozpozna Boe oblicze. A kiedy to si staje, caa nasza rzeczywisto ulega zmianie, otrzymujemy nowe imi i bogosawiestwo Boga. Owszem, wicej: Jakub, ktry otrzymuje nowe imi, staje si Izraelem, nadaje nowe imi rwnie miejscu, na ktrym waczy z Bogiem, na ktrym si modli; nadaje mu imi Penuel, co znaczy: Boe Oblicze. Tym imieniem rozpoznaje to miejsce jako wypenione obecnoci Pana, czyni wit t ziemi, wyciskajc na niej jakby pamitk tego tajemniczego spotkania z Bogiem. Ten, ktry pozwala si bogosawi Bogu, powierza si Jemu, pozwala Mu si przemienia, czyni bogosawionym wiat (bogosawic wiat). Oby Pan pomg nam stoczy dobry bj wiary (por. 1Tm 6,12; 2Tm 4,7) e prosi w naszej modlitwie o Jego bogosawiestwo, by ono nas odnowio w oczekiwaniu na ogldanie Jego Oblicza.

Wicej na stronie Radia Maryja>>
Ordzie NMP Krlowej Pokoju :: 25-05-2011 r. ::

Ordzie, 25. maja 2011

Drogie dzieci! Moja modlitwa jest dzi za was wszystkich, ktrzy prosicie o ask nawrcenia. Pukacie do drzwi mego serca, lecz bez nadziei i modlitwy, w grzechu i bez sakramentu pojednania z Bogiem. Dziatki, zostawcie grzech i zdecydujcie si na wito. Tylko tak mog wam pomc i wysucha waszych modlitw i prosi o wstawiennictwo przed Wszechmogcym. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.

Za: www.medjugorje.hr/pl>>
Wieczernik Modlitwy w Gietrzwadzie :: 22-05-2011 r. ::

Podczas Wieczernika Modlitwy w Gietrzwadzie modlilimy si o ask penienia woli Boej w naszym yciu. Penienie woli Boga to nic innego, jak dawanie wyrazu swojej mioci do Niego. To cige mwienie: Ufam Tobie. Wierz w Twoj mio do mnie. Pragn Ci suy. To naley koniecznie czy z mioci, inaczej czowiek traktuje to wszystko jako niewol. Dzikujemy wszystkim osobom tworzcym wsplnot modlitwy za dar trwania w jednoci serc przy Jezusie i Maryi. Szczeglnie wyraamy wdziczno Gospodarzom i osobom posugujcym na spotkaniu: Subie Liturgicznej i zespoowi muzycznemu "Adoramus".
Zapraszamy jednoczenie wszystkich wiernych do uczestnictwa w kolejnych naszych Wieczernikach Modlitwy, ktre odbd si jeszcze w tym tygodniu, w Zawadzie (25 maja), w Tolkmicku (26 maja), w Stocznie (27 maja) i w Goskowie (28 maja).
Przypominamy take o przygotowywanym Wieczerniku Oglnopolskim w Ostrowie Wielkopolskim, ktry odbdzie si 4 czerwca br. Wicej na ten temat na stronie Wieczernika Oglnopolskiego>>
rodowa Audiencja Generalna :: 18-05-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry,

(...) Abraham, wielki patriarcha, ojciec wszystkich wierzcych (cfr Rz 4,11-12.16-17), bdzie tym, ktry ofiaruje nam pierwszy przykad modlitwy, w epizodzie wstawiennictwa za miastami Sodom i Gomor. (...)
Pierwszy tekst, nad ktrym chcemy si zatrzyma znajduje si w rozdziale 18 Ksigi Rodzaju. Opowiada on o tym, e zo wrd mieszkacw Sodomy i Gomory doszo do szczytu, to tego stopnia, e konieczna bya interwencja Boga i jego spenienie aktu sprawiedliwoci, aby powstrzyma zo, dokonujc zniszczenia tych miast. I tutaj wcza si Abraham ze swoj modlitw wstawiennicz. (...)
Abraham szybko pojmuje powag problemu i mwi on do Pana: "czy zamierzasz wygubi sprawiedliwych wesp z bezbonikami? Moe w tym miecie jest 50 sprawiedliwych? Czy take zniszczysz to miasto i nie przebaczysz mu przez wzgld na tych 50 sprawiedliwych, ktrzy w nim mieszkaj? O nie dopu do tego aby zginli sprawiedliwi z bezbonikami, aby stao si sprawiedliwemu to samo co bezbonemu! O nie dopu do tego! Czy ten, ktry jest sdzi nad ca ziemi mgby postpi niesprawiedliwie?" (ww. 23-25). Tymi sowami, Abraham kadzie przed Bogiem konieczno pominicia sprawiedliwoci zbiorowej: jeli miasto zawinio, susznym jest wymierzy zasuon kar , ale - twierdzi wielki patriarcha - byoby niesprawiedliwoci ukara w sposb bezwzgldny wszystkich mieszkacw. Jeli w miecie s niewinni, ci nie mog by traktowani jako winowajcy. Bg, ktry jest sdzi sprawiedliwym, nie moe postpowa w ten sposb. (...)
Drodzy bracia i siostry, modlitwa Abrahama, naszego ojca w wierze, niech nauczy nas cigle bardziej otwiera serce na nadobfite miosierdzie Boga, abymy w codziennej modlitwie umieli pragn zbawienia ludzkoci i wytrwale i ufnie o nie prosi Pana, ktry jest wielki w mioci.

Wicej na stronie Radia Maryja>>

Nasze spotkanie ze Zmartwychwstaym w Ranymstoku :: 14-05-2011 r. ::

Podczas kolejnego spotkania Wsplnoty w Ranymstoku modlilimy si o dar penego wiary spotkania z Jezusem Zmartwychwstaym. Podczas caodziennego naboestwa odkrywalimy Obecno Boga przychodzcego do nas w sakramencie Eucharystii i w modlitwie. Dzikujc jednoczenie Bogu za Jego wielk mio i miosierdzie - dary, ktre pozwalaj nam z ufnoci zblia si do Niego. Uczestniczc w Wieczerniku przez wstawiennictwo Wspomoycielki Ranostockiej powierzalimy Bogu nas samych i wszystkie nasze intencje. Dzikujemy Gospodarzom - Salezjanom oraz wszystkim tworzcym spotkanie za wsplny dar modlitwy. Wdziczno nasz wyraamy take osobom penicym posug przy otarzu, a szczeglnie Regince Bociek OVC za jej posug muzyczn.
rodowa Audiencja Generalna :: 11-05-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry,
Chciabym dzi kontynuowa refleksj nad tym, w jaki sposb modlitwa i zmys religijny s waciwe czowiekowi w cigu caej jego historii.
yjemy w epoce, w ktrej widoczne s oznaki sekularyzmu. Bg wydaje si znika z horyzontu niektrych ludzi lub sta si rzeczywistoci, wobec ktrej pozostaje si obojtnym. Rwnoczenie widzimy jednak wiele znakw, ktre wskazuj na oywienie religijne, na ponowne odkrywanie znaczenia Boga dla ycia czowieka, na potrzeb duchowoci, oraz na przezwycienie czysto horyzontalnej i materialnej wizji ycia ludzkiego (...)
Czowiek ze swej natury jest religijny, jest homo religiosus, tak jak homo sapiens i homo faber: "pragnienie Boga - mwi jeszcze Katechizm Kocioa Katolickiego - jest wpisane w serce czowieka, poniewa czowiek zosta stworzony przez Boga i dla Boga" (n. 27). Obraz Boga Stwrcy jest wyryty w jego istocie i czuje on potrzeb znalezienia wiata, by da odpowied na pytania, ktre dotycz gbokiego sensu rzeczywistoci; odpowied, ktrej nie moe znale w sobie, w postpie, w nauce empirycznej. Homo religiosus nie wyania si tylko ze wiatw staroytnych; on przemierza ca histori ludzkoci (...)
Jednak tylko w Bogu, ktry si objawia, ludzkie poszukiwanie znajduje pene spenienie. Modlitwa jest otwieraniem i wznoszeniem serca ku Bogu, staje si w ten sposb osobist relacj z Bogiem. Nawet jeli czowiek zapomni o swoim Stwrcy, Bg ywy i prawdziwy nie przestaje jako pierwszy wzywa czowieka do tajemniczego spotkania z Nim na modlitwie. Jak stwierdza Katechizm: "W modlitwie wierny Bg zawsze pierwszy wychodzi z mioci do czowieka; zwrcenie si czowieka do Boga jest zawsze odpowiedzi. W miar jak Bg si objawia i objawia czowieka samemu czowiekowi, modlitwa ukazuje si jako wzajemne przyzywanie si, jako wydarzenie Przymierza. Wydarzenie to, przez sowa i czyny, angauje serce. Ujawnia si w caej historii zbawienia (nr 2567).
Drodzy bracia i siostry, uczmy si duej przestawa przed Bogiem, przed Bogiem, ktry objawi si w Jezusie Chrystusie, uczmy si rozpoznawa w ciszy, w gbi nas samych, jego gos, ktry zaprasza nas i prowadzi do wejcia w gbi naszej egzystencji, do rda ycia i zbawienia, aby pozwoli nam przechodzi ponad ograniczeniami naszego ycia i otworzy si na Boe wymiary, w relacji z Tym, ktry jest Nieskoczon Mioci. Dzikuj.
Wicej na stronie Radia Maryja>>
Nasze przygotowania do Wieczernika Oglnopolskiego :: 09-05-2011 r. ::

Przygotowujc si do Oglnopolskiego Wieczernika Dusz Najmniejszych modlilimy si w dniu dzisiejszym w klasztorze sistr klarysek kapucynek w Ostrowie Wlkp. Dzikowalimy Bogu za dar wielu malekich serc, ktre On sam przyprowadza do swej owczarni i za wszelkie dobrodziejstwa wypywajce z Boego Serca. Wierzc, e nasza wstawiennicza modlitwa wzajemnie umacnia nas we wsplnym Dziele, prosilimy rwnie o potrzebne aski, a take trwajc w Wieczerniku Modlitwy z Maryj i w duchowej jednoci ze wszystkimi Najmniejszymi prosilimy Ducha witego o obfito Jego darw na czas zbliajcego si wita - Oglnopolskiego Spotkania. Dzikujemy wszystkim tym, ktrzy tworzyli wsplnot modlitwy w Ostrowie i w wielkiej trosce o Dzieo Najmniejszych usposabiali serca na zbliajcy si czas aski. Przypominamy, e wspomniany Oglnopolski Wieczernik Dusz Najmniejszych odbdzie si w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 4 czerwca br. Wicej o tym spotkaniu na stronie: www.wieczernikmodlitwy.pl
Jedziemy na Wieczernik do Ostrowa Wielkopolskiego :: 09-05-2011 r. ::

W dniu dzisiejszym w Ostrowie Wlkp. o godz. 19:00 odbdzie si kolejne spotkanie Wsplnoty przygotowujce uczestnikw malekiej drogi do Oglnopolskiego Wieczernika Dusz Najmniejszych.
Wicej na temat tych spotka na stronie>> www.wieczernikmodlitwy.pl
Mona take pobra zaproszenie na Wieczernik w Ostrowie w formie plakatu i ulotki:
- Plakat: plakat_ostrow.jpg
- Ulotka: ulotka_ostrow.pdf
Na spotkaniu w Czerwisku podzikujemy Bogu za dar Beatyfikacji :: 05-05-2011 r. ::

Ju w najblisz sobot, 7 maja br. Wsplnota Dusz Najmniejszych spotka si na Wieczerniku Modlitwy w Czerwisku nad Wis, by podzikowa Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawa II. Jednoczenie rozpoczniemy wany dla nas czas przygotowania serc na Zesanie Ducha witego. Jako wsplnota majca szczeglne naboestwo do Trzeciej Osoby Boskiej pragniemy w tym wanym dla Kocioa czasie wielkanocnym wyprasza bogactwo darw Ducha witego. Zapraszamy wszystkich wiernych do wsplnego trwania w Wieczerniku, ktry jak co miesic organizujemy w Pierwsz Sobot Miesica u Tronu Matki Boej Pocieszenia w Czerwiskim Sanktuarium. Posug muzyczn podczas spotkania podejmie zesp Echo Maryi z omianek. Bezporedni transmisj ze spotkania przeprowadzi Radio Konsolata.
rodowa Audiencja Generalna :: 04-05-2011 r. ::

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj pragn rozpocz now seri katechez powiconych tematowi, ktry ley nam bardzo na sercu, a mianowicie tematowi modlitwy, w sposb szczeglny modlitwie chrzecijaskiej, czyli tej, ktrej nauczy nas Jezus i ktrej Koci wci nas uczy. To w Jezusie bowiem czowiek staje si zdolny zbliy do Boga i nawiza z Nim gbok, zay wi ojcowsk i synowsk. Wraz z pierwszymi uczniami z pokorn ufnoci zwracamy si do Mistrza i prosimy Go: "Panie, naucz nas modli si" (k 11,1).
W najbliszych katechezach, sigajc do Pisma witego, wielkiej tradycji ojcw Kocioa, mistrzw duchowoci, i liturgii, chcemy nauczy si jeszcze silniej przeywa nasz wi z Panem, czyli przeprowadzi jakby "szko modlitwy". Dobrze bowiem wiemy, e modlitwy nie otrzymujemy w darze jako czego oczywistego. Modlitwy trzeba si nauczy, jakby wci na nowo nabywa t sztuk. Nawet ci, ktrzy s zaawansowani w yciu duchowym, zawsze czuj potrzeb podjcia szkoy Jezusowej, aby nauczy si prawdziwie modli. Pierwsz lekcj otrzymujemy od Chrystusa dziki Jego przykadowi. Ewangelie opisuj nam Jezusa bdcego w staym i zayym dialogu z Ojcem; jest to gboka komunia Tego, ktry przyszed na wiat po to, aby spenia wol nie swoj, ale Tego, ktry Go posa dla zbawienia czowieka.
W tej pierwszej katechezie, bdcej wprowadzeniem, chciabym zaproponowa kilka przykadw modlitwy, obecnych w staroytnych kulturach, aby ukaza, jak praktycznie zawsze i wszdzie, zwracano si do Boga (...)

Wicej na stronie Radia Maryja>>
Beatyfikacja Jana Pawa II :: 03-05-2011 r. ::

Wsplnota Dusz Najmniejszych bardzo wiele zawdzicza naszemu polskiemu papieowi Janowi Pawowi II. To On swoim nauczaniem i przykadem ycia zachca nas nieustannie do kroczenia drog witoci. Nie mogo zatem zabrakn nas w dniu Jego beatyfikacji, gdy cay Koci otrzymywa przez wstawiennictwo nowego Bogosawionego te aski, ktre przyczyni si do uwicenia ycia wielu. Bylimy w Rzymie i prosilimy o dar witoci, ktry Jan Pawe II otrzyma od Boga i ktry pragnie teraz przekaza caemu Kocioowi. Prosilimy dla siebie i dla wszystkich malekich dusz, dla wszystkich naszych Wsplnot i realizowanego Dziea. Wierzymy, e z pomoc b. Papiea Polaka na podjtej przez nas drodze wytrwamy. Dzikujemy wszystkim tym, ktrzy pomogli nam w tej niezapomnianej i tak bardzo bogatej w aski pielgrzymce. Niech Wam wszystkim Bg bogosawi.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju :: 02-05-2011 r. ::

Ordzie Matki Boej z 2 maja 2011 r. przekazane przez Mirjan.
Drogie dzieci. Bg Ojciec posya mnie, abym wskazaa wam drog zbawienia, gdy On, moje dzieci, pragnie was zbawi, nie potpi. Dlatego jako Matka gromadz was wok siebie, poniewa z matczynej mioci pragn wam pomc wyzwoli si z brudu przeszoci, bycie zaczli y po nowemu i inaczej. Wzywam was bycie zmartwychwstali w moim Synu. Wyznajc grzechy wyrzeknijcie si tego wszystkiego, co oddalao was od mojego Syna, a co ycie wasze czynio pustym i jaowym. Powiedzcie Ojcu z serca tak i wejdcie na drog zbawienia, na ktr wzywa was w Duchu witym. Dzikuj wam.
Ja szczeglnie modl si za pasterzy, by Bg pomg im by przy was caym sercem."

Matka Boa pobogosawia wszystkich obecnych i dewocjonalia.

Za: http://www.medjugorje.republika.pl/
rodowa Audiencja Generalna :: 27-04-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry!
W tych pierwszych dniach Okresu Paschalnego, ktry przedua si a do Zesania Ducha witego, jestemy jeszcze przepenieni wieoci i now radoci, ktr celebracje liturgiczne wniosy do naszych serc. Dlatego dzi chciabym rozwaa z wami krtko na temat Wielkanocy, ktra jest sercem misterium chrzecijastwa. (...) Co moemy zrobi, aby Pascha staa si yciem? Jak moe caa nasza egzystencja, wewntrzna i zewntrzna, przyj form paschaln? Musimy wyj od autentycznego zrozumienia zmartwychwstania Jezusa: to wydarzenie nie jest tylko powrotem do poprzedniego ycia, jak to byo w przypadku azarza, crki Jaira i modzieca z Nain, ale jest czym zupenie nowym i innym. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dotarciem do ycia, ktre nie podlega przemijaniu czasu, lecz jest yciem zanurzonym w wiecznoci Boga. W zmartwychwstaniu Jezusa rozpoczyna si nowy sposb bycia czowiekiem, sposb, ktry owieca i przemienia nasz codzienn drog i otwiera dla caej ludzkoci przyszo jakociowo inn i now. Dlatego wity Pawe nie tylko wie w sposb nierozerwalny zmartwychwstanie chrzecijan ze zmartwychwstaniem Jezusa (cfr 1Cor 15,16.20), ale wskazuje take, jak naley y tajemnic paschaln w codziennoci naszego ycia. W licie do Kolosan, mwi on: "Jelicie wic razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w grze, gdzie przebywa Chrystus zasiadajc po prawicy Boga. Dcie do tego, co w grze, nie do tego, co na ziemi" (3, 1-2). (...)

Wicej na stronie: www.radiomaryja.pl
Ordzie NMP Krlowej Pokoju :: 25-04-2011 r. ::

Ordzie, 25. kwietnia 2011

Drogie dzieci! Tak jak przyroda daje najpikniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, abycie wasnym yciem dawali wiadectwo i pomagali innym, by si zbliyli do mego Niepokalanego Serca, aby w ich sercach wznieci si pomie mioci do Wszechmogcego. Jestem z wami i nieustannie modl si za was, aby wasze ycie byo odzwierciedleniem raju na ziemi. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.

Za: www.medjugorje.hr/pl
Ordzie Wielkanocne Ojca witego Benedykta XVI :: 24-04-2011 r. ::

"In resurrectione tua, Christe, caeli et terra laetentur
"Niebo i ziemia raduj si z Twojego zmartwychwstania, Chryste"
Drodzy bracia i siostry Rzymu i caego wiata!
Poranek Wielkanocny przynis nam ordzie staroytne i cigle nowe: Chrystus zmartwychwsta! Echo tego wydarzenia, ktre wyszo z Jerozolimy dwadziecia wiekw temu, nadal rozbrzmiewa w Kociele, ktry nosi w sercu arliw wiar Maryi, Matki Jezusa, wiar Magdaleny i innych niewiast, ktre jako pierwsze zobaczyy pusty grb, wiar Piotra i innych Apostow. A do dzisiaj - take w naszej epoce super nowoczesnych rodkw komunikacji - wiara chrzecijan opiera si na tym ordziu, na wiadectwie tych sistr i braci, ktrzy zobaczyli najpierw kamie odsunity i pusty grb, potem tajemniczych zwiastunw, ktrzy zapewniali, e Ukrzyowany Jezus powsta z martwych; a w kocu Jego samego, Mistrza i Pana, ywego i pozwalajcego si dotyka, ktry ukaza si Marii Magdalenie, dwom uczniom w Emmaus, w kocu, wszystkim jedenastu zebranym w Wieczerniku (por. Mk 16,9-14).
Wicej na stronie www.radiomaryja.pl
Wielkanoc 2011 :: 23-04-2011 r. ::

Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze! Alleluja!
Kochane Dusze Najmniejsze! Bg zanurza nas w tajemnicy Mki, mierci i Zmartwychwstania Swojego Syna i czyni uczestnikami Nowego ycia. Jego Ciao zjednoczone z naszym przebstwia nas. Jego bosko, wito i czysto przenika upodobniajc do Boga. Wytumaczeniem tej hojnoci Serca Boego jest Mio. Ona sprawia, e w nas te jest pragnienie miowania Boga i odwzajemnienia Jego Mioci. W niej, jako dusze najmniejsze, odkrywamy swoje powoanie, by by sercem z Mioci.
yczymy wszystkim Wam, Dusze Najmniejsze, aby wita Wielkanocne byy pene tej niepojtej Mioci. Pene Mioci, ktr Jezus skada w nas i ktr nieustannie pobudza serca wielu do pragnienia Mioci. yczymy, by nasze serca stale pragny kocha i za Mioci tskniy. A pragnienia Bg przemieni w Mio, uczyni Mioci najwiksz.
yczymy, by serca wszystkich Malekich dowiadczyy krlowania, panowania Zmartwychwstaego w swoich duszach, w swoim otoczeniu, w swoim yciu. By triumf Boga urzeczywistni si poprzez zgod na ycie, ktre Bg daje a nie to, ktre czsto chcemy sami sobie wybra. yczymy, by Bg w tym czasie pomg nam, duszom najmniejszym, zrozumie niepojte panowanie Boga w duszy ludzkiej. By pomg zrozumie triumf Boej Mioci - przychodzce Zbawienie poprzez zbawcze cierpienie i mier.
Triduum Paschalne. Krzy jest yciem :: 22-04-2011 r. ::

Czste przebywanie w obecnoci Ukrzyowanego otwiera oczy duszy na niepojty wymiar mioci - na ofiar. Sprawia, e dusza poznaje czym jest mio Boga, jak jest ta mio. Dusza doznaje zachwytu. A Bg pokazuje duszy, e ta mio skierowana jest wanie na ni, do niej. Dusza stoi przed Bogiem oniemiaa z zadziwienia. Wzruszenie odbiera jej mow. Dry caa, a serce zdaje si, e nie pomieci tak wielkiej, nieskoczonej mioci spywajcej na ni. Upada przed Stwrc na twarz, pragnc w jednej chwili ukry si zdajc sobie spraw z wasnej ndzy a jednoczenie chcc ju po wieczno przebywa w tym skpaniu mioci. Zaczyna cierpie z mioci, ale to cierpienie pene rozkoszy. Sodycz napenia dusz i staje si ona na wieki wasnoci Boga. Naraz strach przed Krzyem ustpuje i dusza caa do niego przylega pragnc zjednoczenia. Krzy staje si jej najwiksz mioci.
Wicej na podstronie "Rozwaania". Zapraszamy.
Przedwiteczne spotkanie w Gietrzwadzie :: 16-04-2011 r. ::

Nasze kolejne spotkanie w Gietrzwadzie byo zarwno wanym etapem przygotowania naszych serc do zbliajcych si wit Wielkanocnych. Najwaniejsze bowiem w tym wielkim przygotowaniu na nadchodzce wydarzenia to mio w naszych sercach. Mio do Jezusa. Potrzeba mioci w kadym sercu. Potrzeba by kade serce oczekiwao na nadchodzce wydarzenia z mioci. Tylko wtedy serce bdzie mogo przyj te wydarzenia. Wtedy bdzie mogo wej w gb tych wydarze, by je cho troch pozna, zrozumie. Tak wic, ju od teraz otwieramy nasze serca. Od Mioci nie ma odpoczynku. Serca maj by nieustannie nastawione na obecno Boga, ktra jest. Mamy mie tego wiadomo, mamy o tym stale pamita, mamy myle o tym i y Bogiem. Dzikujemy kapanom i wszystkim uczestnikom Wieczernika za dar bardzo bogatego duchowo spotkania. Niech wdziczno naszych serc bdzie zacht dla organizatorw gietrzwadzkich spotka w ich dalszej posudze na rzecz wsplnego dziea.
rodowa Audiencja Generalna :: 13-04-2011 r. ::

Drodzy bracia i siostry!
(...) "Bg jest mioci, a kto trwa w mioci, w Bogu trwa, a Bg w nim" (1 J 4, 16). Rozlewa za Bg mio sw w sercach naszych przez Ducha witego, ktry jest nam dany (por. Rz 5, 5), dlatego te darem pierwszym i najbardziej potrzebnym jest mio, ktr miujemy Boga nade wszystko, a bliniego ze wzgldu na Boga. Aby za mio jak nasienie dobre wzrastaa w duszy i wydawaa owoce, kady wierny winien sucha chtnie sowa Boego i wol Bo, z pomoc Jego aski, czynem wypenia, uczestniczy czsto w sakramentach, a zwaszcza w Eucharystii i w witych czynnociach, oraz praktykowa ustawicznie modlitw, samozaparcie, ochocz posug bratersk i wszelkie cnoty. Mio bowiem, ktra jest wzem doskonaoci i peni prawa (por. Kol 3, 14, Rz 13, 10), kieruje wszystkimi rodkami uwicenia, formuje je i prowadzi do celu. Std te mio zarwno do Boga, jak i do bliniego jest znamieniem prawdziwego ucznia Chrystusowego" (LG 42). Oto dlaczego w. Augustyn, komentujc czwarty rozdzia 1 Listu w. Jana, moe stwierdza: "Dilige et fac quod vis" (Kochaj i rb, co chcesz). I kontynuuje: "Kiedy milczysz, milcz z mioci; kiedy mwisz, mw z mioci; kiedy upominasz, upominaj z mioci; kiedy przebaczasz, przebaczaj z mioci; niech bdzie w tobie korze mioci, poniewa z tego korzenia nie moe pochodzi nic innego, jak tylko dobro" (7, 8: PL 35). Kto kieruje si mioci, kto yje mioci w peni, ten jest prowadzony przez Boga, poniewa Bg jest mioci. (...) Drodzy przyjaciele, jak wielkie jest chrzecijaskie powoanie, kiedy patrzymy na nie w tym wanie wietle! Wszyscy jestemy powoani do witoci: jest ona miar chrzecijaskiego ycia (...)
Wicej na stronie www.radiomaryja.pl
Zesp Muzyki Sakralnej "LUMEN" w Ostrowie Wlkp. :: 13-04-2011 r. ::

Wszystkich uczestnikw Oglnopolskiego Wieczernika Dusz Najmniejszych w Ostrowie Wlkp. informujemy, e podczas jubileuszowego spotkania organizowanego z okazji 50-Lecia obecnoci Sistr Klarysek Kapucynek w tym miecie wystpi Zesp Muzyki Sakralnej "Lumen". Zesp znany jest z tego, e wykonuje wasn muzyk opart wycznie na tekstach religijnych a w szczeglnoci na sowach w. Siostry Faustyny, ktra pragna "o Niepojtym Miosierdziu Boym piewa na wieki przed wszystkim ludem". Takie jest rwnie pragnienie zespou, dlatego w swojej dziaalnoci koncertowo ewangelizacyjnej "Lumen" gosi chwa Boego Miosierdzia poprzez pikno dwikw muzyki i piewu oraz gbi sowa. Zesp "Lumen" wystpi w drugiej czci naszego spotkania, czyli o godz. 14:00 w auli Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawa II. Ju dzisiaj wszystkich Was na to spotkanie i jubileuszowy koncert zapraszamy.
Wicej o Zespole "Lumen" na stronie: www.pop-oratorium.pl
Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wielkopolskim :: 13-04-2011 r. ::

W poniedziaek, 11 kwietnia br. w klasztorze Sistr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wielkopolskim odbyo si spotkanie, ktre stanowio wany etap w przygotowaniu Wsplnoty Zakonnej i Wsplnot Dusz Najmniejszych do Oglnopolskiego Wieczernika Modlitwy. To spotkanie bdzie bowiem zarwno wane dla sistr jak i dla wszystkich dusz najmniejszych. W poniedziaek modlilimy si, by Wieczernik Oglnopolski by rzeczywicie czasem uwielbienia Boga w Jego Mioci. By by czasem uwielbienia Boga we wszystkich duszach, ktre poszy drog mioci. By by czasem uwielbienia Boga w witych, w yciu ktrych ta droga si urzeczywistniaa i pokazana zostaa wiatu, a dziki ktrym rwnie my moemy t drog i. Dzikujemy kapanom, siostrom zakonnym i licznie zebranym na Wieczerniku wiernym za wspln modlitw i dar rozmodlonej wsplnoty. Wicej o Oglnopolskim Wieczerniku w Ostrowie na stronie: www.wieczernikmodlitwy.pl
Wieczernik w Ranymstoku :: 09-04-2011 r. ::

W dniu dzisiejszym kilkuset osobowa grupa pielgrzymw tworzya kolejny Wieczernik w Ranymstoku. Podczas caodniowego naboestwa wierni uczestniczyli w modlitwie racowej, w adoracji Najwitszego Sakramentu, w uroczystej Eucharystii i w naboestwie do Boego Miosierdzia. Przez wstawiennictwo NMP Wspomoycielki Ranostockiej upraszano ask owocnego przeywania Triduum Paschalnego i dobrego przygotowania do wit wielkanocnych. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i wieckim uczestnikom wieczernika za wsplny czas spotkania. Dzikujemy w sposb szczeglny zespoowi muzycznemu "Najmniejsi" i wszystkim osobom przygotowujcym spotkanie jak i posugujcym na nim.
rodowa Audiencja Generalna o w. Teresie z Lisieux :: 06-04-2011 r. ::

Drodzy Bracia i Siostry,

Dzi chciabym mwi do Was o witej Teresie z Lisieux, o Teresie od Dziecitka Jezus i Najwitszego Oblicza, ktra ya na tym wiecie tylko 24 lata, pod koniec XIX wieku, prowadzc ycie bardzo proste i ukryte. Jednak po mierci i po publikacji jej pism, staa si jedn z najbardziej znanych i kochanych witych. (...) Teresa umiera wieczorem 30 wrzenia 1897 roku, wypowiadajc proste sowa "Mj Boe, kocham Ci!", patrzc na Krucyfiks, ktry ciskaa w swoich rkach. Te ostatnie sowa witej s kluczem caej jej doktryny (nauczania), jej interpretacji Ewangelii. Akt mioci, wyraony jej ostatnim tchnieniem, by jakby cigym oddechem jej duszy, jakby biciem jej serca. Jej proste sowa "Jezu, kocham Ci" s w centrum wszystkich jej pism. Akt mioci do Jezusa zanurza j w Najwitsz Trjc. Pisze ona: "Ach, Ty to wiesz, Boski Jezu, kocham Ci, Duch Mioci zapala mnie swym ogniem. I kochajc Ciebie, przycigam Ojca" (P 17/2).
Drodzy przyjaciele, rwnie my, ze wita Teres od Dziecitka Jezus musimy umie powtarza Panu kadego dnia, e chcemy y w mioci z Nim i blinimi, e w szkole witych chcemy uczy si prawdziwej mioci. wita Teresa jest jedn z "maluczkich" z Ewangelii, ktrzy pozwalaj prowadzi si Bogu do gbi jego Misterium. Jest przewodnikiem dla wszystkich, szczeglnie dla tych, ktrzy pord Ludu Boego peni rol teologw. Z pokor, miosierdziem, z ufnoci i nadziej, w. Teresa zagbia si w serce Pisma witego, w ktrym zamyka si Misterium Chrystusa. Taka oto lektura Biblii, karmiona nauk mioci, nie sprzeciwia si nauce akademickiej. Nauka witych, o ktrej na ostatniej stronie "Dziejw Duszy" mwi sama w. Teresa, to nauka najwysza. "Wszyscy wici j zrozumieli, a w szczeglnoci ci wici, ktrzy wypenili wszechwiat doktryn Ewangelii. Czy to nie z modlitwy wici Pawe, Augustyn, Jan od Krzya, Tomasz z Akwinu, Franciszek, Dominik i wielu innych przyjaci Boga czerpali z tej boskiej nauki, ktra fascynuje rwnie najwikszych geniuszy? (Ms C, 36 r.) (...)

Wicej na stronie Radia Maryja>>

Zaproszenie na Zoty Jubleusz do Ostrowa Wlkp. :: 05-04-2011 r. ::

Informujemy, e w tym roku przypada jubileusz 50-lecia obecnoci SISTR KLARYSEK KAPUCYNEK w Ostrowie Wielkopolskim. Z tej okazji w dniu 4 czerwca br. Siostry zapraszaj na uroczyst MSZ WIT DZIKCZYNN wszystkich Przyjaci i Dobroczycw do wsplnego uwielbienia Boga. EUCHARYSTII BDZIE PRZEWODNICZY Jego Ekscelencja Ks. Biskup TEOFIL WILSKI - Biskup Pomocniczy Diecezji Kaliskiej. UROCZYSTOCI JUBILEUSZOWE UBOGAC SWOJA AKTYWN OBECNOCI CZONKOWIE STOWARZYSZENIA KONSOLATA I WSPLNOT KROCZCYCH DROG DZIECICTWA DUCHOWEGO, ktrzy dla uwietnienia wspomnianego Jubileuszu, tegoroczny Wieczernik Oglnopolski Wsplnot Dusz Najmniejszych odbd w Ostrowie Wielkopolskim. Obchodom Jubileuszowym bogosawi Ordynariusz Diecezji Kaliskiej Jego Ekscelencja Ksidz Biskup Stanisaw Napieraa.

Wicej na temat>> Wieczernik Oglnopolski w Ostrowie Wlkp.
Wieczernik w rocznic mierci Jana Pawa II :: 03-04-2011 r. ::

Po szeciu latach spotkalimy si ponownie, w przypadajc 2 kwietnia Pierwsz Sobot Miesica, w bazylice Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku nad Wis, by powrci duchem do dnia, gdy Papie Polak odchodzi do Domu Ojca. Z sercami penymi wdzicznoci za dar Sugi Boego Jana Pawa II oraz dar zapowiedzianej Jego bliskiej beatyfikacji trwalimy na wsplnej modlitwie, ktra jednoczya nasz Wsplnot z caym Kocioem i wiatem, a take pozwalaa na nowo dowiadczy bliskiej wizi z Papieem Polakiem i Jego pasterskim nauczaniem. Dzikujemy wszystkim kapanom i zgromadzonym w Sanktuarium Maryjnym pielgrzymom za tworzenie spotkania dajcego nam wszystkim nadziej na lepsze jutro wiata, a zwaszcza lepsze jutro naszej Ojczyzny. Wyraamy nasze podzikowanie osobom przygotowujcym i posugujcym podczas kolejnego Wieczernika, a zwaszcza zespoowi muzycznemu "Echo Maryi" i Subie Liturgicznej.
Ordzie NMP Krlowej Pokoju :: 02-04-2011 r. ::

Ordzie Matki Boej z 2 kwietnia 2011 r. przekazane przez Mirjan.
Drogie dzieci, matczyn mioci pragn otworzy serce kadego z was i nauczy was osobistej jednoci z Ojcem. Abycie to przyjli musicie zrozumie, e jestecie wani dla Boga i e wzywa kadego z was indywidualnie. Musicie poj, e wasza modlitwa to rozmowa dziecka z Ojcem, e musicie pj drog mioci, mioci Boga i bliniego swego. To jest, moje dzieci, mio bez granic, to jest mio, ktra nastaje w prawdzie i idzie do koca. Naladujcie mnie, moje dzieci, aby inni, rozpoznawszy w was prawd i mio, naladowali rwnie was. Dzikuj wam!
Matka Boa jeszcze raz wezwaa do modlitwy za naszych pasterzy. Powiedziaa:
"Oni maj szczeglne miejsce w moim sercu, oni reprezentuj mojego Syna."

Za: http://www.medjugorje.republika.pl/
Spotkanie Wsplnoty na Wieczerniku w Tolkmicku :: 01-04-2011 r. ::

W ostatnim dniu marca, czyli w czwartek ubiegego tygodnia nasza Wsplnota przeywaa czas modlitwy i refleksji wielkopostnej podczas Wieczernika w Tolkmicku. Podczas czterogodzinnego naboestwa mieszkacy tworzcy Parafi w. Jakuba jak rwnie wierni przybyli z dalszych miejscowoci uczestniczyli w modlitwie racowej, Eucharystii i Adoracji Najwitszego Sakramentu. W atmosferze wielkopostnej zadumy nad cierpieniem Jezusa i stanem grzesznej duszy ludzkiej upraszalimy wszelkie potrzebne aski na nadchodzce wita wielkanocne. Modlilimy si, by kady z nas i nasze rodziny przezyway te wane dni w duchu zwycistwa nad tym wszystkim co ogranicza prawdziwe szczcie i pokj. Dzikujemy wszystkim kapanom i wiernym za dar tego kolejnego w Wielkim Pocie spotkania. Szczeglnie dzikujemy paniom Edycie i Halince za ich posug i okazane nam serce.
Wicej szukaj w archiwum.

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!