banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 13

Archiwum


By zdoby wiat mioci dla Mioci  :: 28-05-2008 r. ::

  Przed nami kolejne spotkania w Wieczernikach Modlitwy, ktre przyjmujemy jako przejaw powoania do suby Bogu i Kocioowi. Bg potrzebuje chrzecijan, ktrzy kochaliby Go i Jego wzorem powiciliby ycie dla ratowania innych. Ktrzy ufnie przyjliby ofiar z wasnego ycia. Ktrzy poszliby za Jezusem a na Krzy, ktrzy trwaliby na Krzyu przy Nim wrcz heroicznie. Ktrych nie zniechcioby ukrycie, zapomnienie w oczach innych, mier wasna, wyrzeczenie. wiat wspczesny proponuje nam co zupenie innego. Brak w nim tych uczu powicenia i ofiarowania, pokory i ulegoci. Duch tego wiata promuje szybk karier za wszelk cen, „wybicie si”, „wypynicie”. Liczy si sukces, pienidze, moda, liczy si wygld, spryt, zaradno, tupet. Do szuflady schowano uczciwo, prawo charakteru, patriotyzm, mio Boga i ojczyzny. Jeli dusze najmniejsze nie poka wiatu innej drogi, dokd pjdzie to pokolenie? Dlatego trwajmy na modlitwie, otoczmy Boga i Koci mioci naszych serc i ofiarujmy po raz kolejny siebie dla ratowania dusz, za dzieo, ktre odrodzi w ludziach utracone wartoci, cnoty, wiar. Zapraszamy do Czerwiska, Tolkmicka i Stoczna, niech powstan legiony dusz najmniejszych, by stawi czoa panu tego wiata, by zdoby wiat mioci dla Mioci, by nastpio jej zwycistwo.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju, 25 maja 2008 r.  :: 25-05-2008 r. ::

  
„Drogie dzieci! W tym czasie laski w ktrym Bg pozwoli mi by z wami, ponownie wzywam was dzieci do nawrcenia. Pracujcie dla zbawienia wiata w szczeglny sposb dopki jestem z wami. Bg jest miosierny i daje szczeglne laski, dlatego procie o nie przez modlitw. Jestem z wami i nie pozostawiam was samych. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”
Za www.medjugorje.hr
 
II OGLNOPOLSKI WIECZERNIK MODLITWY - 7 czerwca 2008  :: 25-05-2008 r. ::

  Po raz drugi w Czerwisku nad Wis organizujemy Oglnopolski Wieczernik Modlitwy, ktry odbdzie si w pierwsz sobot miesica - 7 czerwca br. Spotkanie to przezywa bdziemy pod hasem: "Bdmy uczniami Chrystusa dostrzegajcymi wielk potrzeb Kocioa naszej epoki wiadczenia o miosierdziu Boga." Przybdmy na to spotkanie gromadzc si jak najliczniej w Czerwiskim Sanktuarium MB Pocieszenia jako uczniowie Chrystusa wiadczcy o miosierdziu Boga. Niech take z tego miejsca popynie na wiat ordzie Mioci Miosiernej dla wiata, by jak najwicej dusz poznao cudown drog mioci jako wyraz miosierdzia Boego i odpowied na dzisiejsze czasy. Uczymy Czerwisk Bazylik miejscem umocnienia i rozwoju, gdzie pulsowa bdzie Serce Boga, gdzie mio Jego bdzie wypenia ca wityni i tych, ktrzy do niej bd wstpowa i j odwiedza. Zjednoczmy nasze serca, by rozniecony w nich ogie Boej mioci rozpali wszystkie ludzkie serca i dokona rychej przemiany oblicza Kocioa. Pozwlmy Bogu utworzy w tym witym miejscu trzon ycia Najmniejszych (Malekich), z ktrego wyjd mae odrole, mniejsze skupiska tych dusz, i by tu znalazy miejsce nabierania si, odradzania si i formacji.
 
Zapraszamy na Nowenn ku czci NMP Wspomoycielki Wiernych  :: 21-05-2008 r. ::

  Jak w kad rod zapraszamy wiernych czcicieli NMP na Nowenn do Wspomoycielki Wiernych. Na program modlitewny skada si: 17:30 - Naboestwo Majowe; 18:00 - Msza w. ku czci NMP, Proby i podzikowania oraz Hod Wspomoycielce, bogosawiestwo za wstawiennictwem Wspomoycielki; 19:00 - Adoracja Najwitszego Sakramentu zakoczona bogosawiestwem indywidualnym. Nowenna stanowi dziewiciodniowe przygotowanie do centralnej uroczystoci ku czci NMP Wspomoycielki Wiernych (24 maja) jak rwnie stanowi dziewiciodniow modlitw dla uproszenia sobie jakiej szczeglnej aski. Nowenn oraz bogosawiestwo Wspomoycielki, ktrym czsto si posugiwa, uoy w. Jan Bosko. Zatwierdzi je papie Leon XIII w roku 1878 (15 maja). Swoim duchowym synom i chorym podopiecznym ks. Bosko czsto powtarza: “Szukajcie pomocy Wspomoycielki Wiernych i bdcie przekonani, e Ona moe wam wicej pomc ni lekarze”. “Wiara w wstawiennictwo Maryi Wspomoycielki wszdzie dziaa cuda”. “Maryja niech bdzie wspomoeniem w yciu, podpor w smutku i w niebezpieczestwach, pomoc w mierci, radoci w niebie”. Serdecznie Zapraszamy!
Wicej na stronie: www.Ranystok.pl.
 
Dzikujemy Pani Gietrzwadzkiej za dar Wieczernika Jej Serca  :: 19-05-2008 r. ::

  W minion sobot w godzinach wieczornych uczestniczylimy w kolejnym Wieczerniku Modlitwy w sanktuarium Maryjnym w Gietrzwadzie. Wieczernik poprzedzony by dniami skupienia, podczas ktrych trwao duchowe przygotowanie do wsplnego przeywania tego czasu aski. Wsplna modlitwa racowa podjta na Wieczerniku, Eucharystia, ktra stanowia centrum naszego spotkania oraz Adoracja Najwitszego Sakramentu, przysporzya nam wielu duchowych dowiadcze Mioci Boga i Jego Matki. Proszc o wylanie Mioci na cay Wieczernik ogarnialimy modlitw nasze rodziny, wszystkich uczestnikw Wieczernikw Modlitwy oraz nasz Ojczyzn. Jako Wsplnota Najmniejszych prosilimy o dar przyjcia Dziea Najmniejszych do naszych serc, by utosamiy si z tym, tak bardzo potrzebnym caemu Kocioowi Dzieem. Wszystkim tworzcym ten Wieczernik, ksiom kanonikom, spowiednikom i podejmujcemu posug muzyczn zespoowi "Adoramus" skadamy wielkie Bg zapa! Zapraszamy do naszej galerii zdj.
 
Benedykt XVI - potrzeba otwartoci na ruchy kocielne  :: 18-05-2008 r. ::

  „Ruchy kocielne i nowe wsplnoty s jedn z najwaniejszych nowoci, jakie Duch wity wzbudzi w Kociele dla realizacji Soboru Watykaskiego II”. Podkreli to Papie, spotykajc ok. 100 biskupw, ktrzy uczestniczyli w seminarium o tych ruchach, zakoczonym 17 maja w Rocca di Papa pod Rzymem. Zostao ono zorganizowane przez Papiesk Rad ds. wieckich.
„Ucieszyem si, e jako haso seminarium wybrano zacht, ktr skierowaem do grupy niemieckich biskupw przybyych z wizyt ad limina. Dzi oczywicie powtarzam j wam wszystkim jako pasterzom Kociow lokalnych” – mwi Benedykt XVI. „Powiedziaem wwczas: «Prosz, bycie wychodzili ku ruchom z wielk mioci». Mgbym niemal stwierdzi, e nie mam nic innego do dodania! Mio to znak rozpoznawczy Dobrego Pasterza. Daje autorytet i skuteczno penienia posugi, jaka zostaa nam powierzona” – podkreli Papie. Zauway te, e wychodzenie z wielk mioci naprzeciw ruchom i nowym wsplnotom wymaga odpowiedniego poznania ich rzeczywistoci, nie ulegajc powierzchownym wraeniom i nie poddajc ich redukujcym osdom. Pomaga zrozumie, e ruchy kocielne i nowe wsplnoty nie s jednym wicej problemem czy ryzykiem, dodanym do naszych, ju i tak cikich, obowizkw. „Wcale tak nie jest! S one darem Boym, cennym zasobem ubogacajcym swymi charyzmatami ca wsplnot chrzecijask. Dlatego trzeba je ufnie przyj, dajc im miejsce i doceniajc ich wkad w ycie Kociow lokalnych. Trudnoci czy nieporozumienia co do kwestii szczegowych nie upowaniaj do postawy zamknitej” – zaznaczy Ojciec wity.
Za Radiem Watykaskim.
 
Zaproszenie na Nowenn ku czci Matki Boej Pocieszenia  :: 13-05-2008 r. ::

  Nasza Wsplnota Wieczernika od roku bierze czynny udzia w Naboestwie Maryjnym poczonym z Nowenn ku czci NMP Wspomoycielki Wiernych w Czerwisku nad Wis. Naboestwo to podejmowane jest w tutejszym sanktuarium w kad rod w godzinach wieczornych - od 17:30 do 20:00. Program modlitewny obejmuje: Naboestwo Maryjne (17:30), Msz w. ku czci NMP (18:00), Bogosawiestwo NMP Wspomoycielki Wiernych, (19:00) Adoracj Najwitszego Sakramentu poczon z modlitw o uzdrowienie duszy i ciaa oraz bogosawiestwo indywidualne. Nowenna zostaa uoona przez w. Jana Bosko Zaoyciela Towarzystwa Salezjaskiego i wielkiego czciciela NMP Wspomoycielki Wiernych. Modlitwa ta obejmuje wszystkie intencje Kocioa, Ojczyzn, wszystkie stany spoeczne, a zwaszcza rodziny oraz dzieci i modzie. Podczas wsplnej modlitwy odczytywane s podzikowania i proby kierowane do Boga przez wstawiennictwo MB Czerwiskiej, ktre wczeniej mona spisa na kartkach i zoy w wyznaczonej skrzynce na intencje i proby (mona umieci take swoje proby na naszej stronie internetowej Prosz o modlitw. Zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Boej do uczestnictwa w tym wanym dla nas cotygodniowym Wieczerniku. W ramach tych spotka bdziemy poleca naszej Mamie Niebieskiej - Matce najmniejszych, rozpoczte w naszych sercach Dzieo i wszystkich do niego zaproszonych. Trosce modlitewnej powierzamy take Sanktuarium Maryjne w Czerwisku upraszajc jego duchowy rozwj.
 
Tytu - Matka Kocioa, jest wanym tytuem  :: 12-05-2008 r. ::

  Koci w dniu dzisiejszym przypomina nam, e mamy Matk Bo. Zapraszajmy J do swoich osobistych modlitw. Jest take matk najmniejszych. Jest nasza Mam. Okamy Jej swoj mio i promy o opiek. Niech Ona orduje za nami i za Dzieem. Niech Mama wystpuje w imieniu swych dzieci u Boga. Odrodmy swoj mio do Maryi. Odnwmy swoje zawierzenie Jej. Niech nasze serca na nowo zapon wielk mioci do Maryi Wspomoycielki Wiernych. Niech nasze serca przylgn ponownie do Maryi Matki Kocioa. Ten tytu, uznany, nadany przez Koci, a przekazany Kocioowi w testamencie Krzya, jest wanym tytuem. Dlatego we wszystkich sprawach niezmiernie istotnych, ktre maj wpyw na losy Kocioa, zwracajmy si wanie do Niej. Teraz jest taki czas. Losy Kocioa s w rkach dusz najmniejszych. Zatem, niech dusze najmniejsze oddadz si Matce Najwitszej i wraz z Ni wypraszaj aski dla Dziea, dla Kocioa, dla wiata. Wraz z Maryj, pod Jej kierunkiem, pod Jej przewodnictwem, z Jej przemon pomoc i cudown opiek niech rozwija si to Dzieo, a zatriumfuje w caym Kociele i opanuje wiat Mio Miosierna przekraczajc granice pastw, granice ludzkich przekona, pogldw i religii. Mdlmy si, dusze najmniejsze, by Maryja Matka nasza i caego wiata Krlowa nieustannie ordowaa za nami.
 
Te Wieczerniki rozpoczy Dzieo Najmniejszych  :: 11-05-2008 r. ::

  Modlitwa, by Dzieo Najmniejszych wypyno z Boego miosiernego Serca, by w naszych sercach powstao, by w nas byo, pyna w Niebo z Wieczernika w Czerwisku i Ranymstoku. Wzywalimy Ducha witego, by uczyni nas jedno z tym Dzieem, uczyni nas najmniejszymi z najmniejszych w prostocie poddania si Bogu. Prosilimy o zaufanie - na nim bowiem budowane jest to Dzieo. O wielk mio, ktra jest fundamentem dla tego Dziea. O nieustanny akt mioci, bdcy cegami w tej budowie. Z nowym zapaem przyjlimy gotowo na podejmowanie kolejnych krokw, jakie Bg nam w Jego Dziele wskazuje i bdzie wskazywa. W zwizku z tym trwalimy na modlitwie i prosilimy - modlilimy si o Ducha witego, o wielkie wylanie Jego darw na to Dzieo, na serca najmniejszych. By Boa mio si rozszerzaa, by zapon ogie mioci we wszystkich duszach powoanych do ycia w ukryciu wzorem Matki Najwitszej! By zapona mio - Boa, czysta, nieskalana! By obja nasze Wsplnoty Wieczernika! By otworzya dusze najmniejszych i je obja! By przygotowaa je na dzie Zesania Ducha witego! Dzie, w ktrym Bg pragnie, by dusze Jego umiowane dostpiy ask i darw Boych za spraw Ducha witego! By spad na nas deszcz bogosawiestw! By obmy nas swymi askami Duch wity! By obj nas szumem wiatru, pomieniem ognia! By powstay dusze najmniejsze! By teraz przejy Dzieo, ktre ju jest w Kociele. Wziy do serc swoich. By byo nasz mioci, dzieckiem pierworodnym! Otoczone mioci wielk i bymy yli dla niego! Mamy przekonanie, e te Wieczerniki rozpoczy Dzieo Najmniejszych w naszych sercach. Bogosawi was, umiowani przez Jezusa i Maryj najmniejsze z najmniejszych. Wy jestecie zaczynem tego Dziea. Od was – malekich - rozpoczyna si rozwj tego Dziea w tych miejscach.
Dzikujemy kapanom, wszystkim zaangaowanym w przygotowanie i przebieg naszych okolicznociowych spotka, organizatorom grup pielgrzymkowych, zespoom muzycznym: "ECHO MARYI" i "ADORAMUS" i wszystkim uczestnikom Wieczernikw, take tym wczajcym si duchowo. Bg Wam zapa za wielkie dowiadczenie Boga w naszych sercach.
Zapraszamy do naszej galerii zdj.
 
W oczekiwaniu na wielkie wylanie Ducha witego  :: 10-05-2008 r. ::

  W wigili uroczystoci Zesania Ducha witego gromadzimy si w Wieczernikach modlitwy w sanktuarium czerwiskim i ranostockim, by wraz z Maryj Oblubienic Ducha witego modli si o dar nowej pidziesitnicy. Zapraszamy wszystkich do cznoci we Wsplnocie Serc i jednomylnego trwania na modlitwie z Maryj, by czas ponownego przyjcia Ducha Pocieszyciela obj swym wylewem mioci i wszelkich ask cay Koci i ludzi na caej ziemi. Dwadziecia dziewi lat po bagalnym woaniu papiea Jana Pawa II na Placu Zwycistwa w Warszawie: "Niech zstpi Duch Twj i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi", czmy si w modlitwie z Kocioem przeywajcym swoj wiosn, bdmy jedno duchowo mimo, e fizycznie w rnych miejscach. Niech w naszych sercach rozbrzmiewa chwaa Boej Mioci i Miosierdzia, z ktr przychodzi Duch wity. Niech pynie Pie Mioci: Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze! i opasze ziemi. Jako dusze mae, najmniejsze, powstamy! Podniemy oczy ku grze. Oto nadchodzi kres naszym smutkom. Oto nadchodzi nasze wybawienie. Odtd sabo, mao i ndza stanie si nasz moc. Bo Duch Boy przejmie nasz nico i wypeni swoj Mioci. Niech serca nasze malekie wypeni si t Mioci. Niech obmyje je Miosierdzie. Niech ufno i wiara wstpi w nie. Bogosawi Wam! Bogosawi dusze najmniejsze!
 
Dzikujemy NMP Krlowej Pokoju za dar pielgrzymki do Medjugorje  :: 05-05-2008 r. ::

  W dniu wczorajszym zakoczylimy nasz kolejn (w tym roku pierwsz) pielgrzymk do Medjugorje. Podczas kilkudniowego pobytu w miejscu Objawie NMP Krlowej Pokoju trwalimy razem z Maryj na modlitwie upraszajc daru mioci i pokoju. Do jednoczenia si w Wieczerniku zachcaa nas jedna z Widzcych (Vicka), o. Jozo Zovko, o.o. franciszkanie oraz ks. Tadeusz prowadzcy podczas tych dni rekolekcje. Zgromadzeni na licznych naboestwach w gronie kilku tysicy pielgrzymw dowiadczalimy mioci Boga i Jego Matki podejmujc modlitw racow, korzystajc z Sakramentu Pokuty i Pojednania, uczestniczc codziennie w Eucharystii, Adorujc Najwitszy Sakrament i modlc si u stp Krzya w. Z tak bogatej w duchowe dary pielgrzymki wracamy przemienieni, a serca nasze promieniuj tym, o co wsplnie prosilimy (mioci i Boym pokojem). Teraz pragniemy dzieli si z Wami tym, co stao si udziaem naszych serc - zapraszamy zatem wszystkich na najblisze spotkania w Wieczernikach Modlitwy. Ju w sobot, w wigili Uroczystoci Zesania Ducha witego podejmiemy wspln modlitw upraszajc wielki wylew Ducha Mioci, w sanktuariach w Czerwisku i Ranymstoku. Przygotowaniem naszym do tych spotka niech bdzie podjta w tych dniach w Kociele Nowenna do Ducha witego. Zapraszamy rwnie do naszej galerii zdj.
 
Adorujmy Krzy Jezusa - codziennie!  :: 03-05-2008 r. ::

  Jedn z modlitw bdcych osobistym spotkaniem z Jezusem jest adoracja Krzya. Drodzy Siostry i Bracia, Drodzy Pielgrzymi, Bg obdarza nas niebywa mioci. Odpowiedzi na mio moe by tylko mio. Jezus oczekuje, i nasz odpowiedzi bdzie udzia w Jego zbawczym dziele jako wyraz najwyszej mioci. Dokonywa si to bdzie poprzez modlitw u stp Krzya. Poprzez wiern, czst adoracj Jego mki. Poprzez rozwaanie nasze Jego cierpienia. Podczas tej modlitwy poznawa bdziecie Drog Krzyow Jezusa. On przybliy nam swj bl. Pozwoli dowiadczy tej udrki duszy i ciaa. Poznanie za spowoduje wzrost mioci w naszych sercach. Bdziemy chcieli w zwizku z tym czciej przebywa z Jezusem Ukrzyowanym. I uczestniczy w Jego cierpieniu. Jezus oczekuje na nasze pragnienie wspuczestniczenia w Jego mce, wspcierpienia z Nim w Jego Krzyu, wiadomego przyjmowania Krzya jako wyrazu mioci do Jezusa. Drodzy Pielgrzymi, wytrwaa modlitwa u stp Jezusa wiszcego na Krzyu przemienia serce, napenia je mioci, napenia rozmiowaniem duszy w cierpieniu oraz pragnieniem podjcia tego cierpienia dla Jezusa z mioci. Niesie zgod na to, co spotyka nas w codziennym yciu, a poza tym, nakania serce do uczynienia z siebie ofiary na rzecz dusz wanie w tych Krzyach codziennoci. Uwierzmy, Jezus wybra sobie nas i zgromadzi tutaj w Medjugorje i we Wsplnocie Wieczernika nie bez przyczyny. On pragnie ratowa wiat od cakowitego zatonicia w potpieniu. Ratunkiem dla wiata jest przemiana ludzkich serc, odrodzenie Kocioa. Jedyn si, ktra moe tego dokona jest mio. Dlatego Jezus tak duo mwi o mioci. Dlatego posya Najwitsz Maryj Pann, aby o niej mwia. Dlatego zaprosi kadego z nas tutaj, aby t mioci napeni nasze serca. Poprzez nas, Drodzy Siostry i Bracia, Bg pragnie rozlewa teraz swoj mio na innych, na naszych bliskich, znajomych. Wane jest, abymy wiernie trwali na modlitwie, aby serca nasze pozostay czyste, abymy podjli ten trud zachowania pokoju Chrystusa w duszach. Nasza jednostkowa modlitwa, jednostkowe starania, cigle ponawiane wysiki, by kocha i wypenia ordzia, przynios korzy caemu Kocioowi. Bg poprzez nasze serca i dusze bdzie odradza swj Koci. Poprzez wierne i oddane Mu dusze bdzie zlewa swe aski, dotyka kolejne serca i obdarza je mioci. Tak nastpowa bdzie rozwj mioci w Kociele witym. Adorujmy Krzy Jezusa - codziennie. Mdlmy si o mio w naszych sercach. Ofiarujmy swoje codzienne trudy i wysiki za dusze. Miejmy wiadomo, e nasza postawa, nasza modlitwa ma wpyw na rozwj caego Kocioa. Bogosawi was, Dzieci Medjugorje, przez wstawiennictwo NMP Krlowej Pokoju. Niech spynie na was bogosawiestwo samego Boga i wypeni Boym pokojem, mioci, uzdrowi dusze i ciaa. Niech ten Boy pokj zamieszka na stae w was, abycie mogli nie go swoim bliskim, aby dokona przemiany waszego ycia.
 
Pismo w. - rdlo mioci i pokoju, ycia w Bogu i poznania Boga  :: 02-05-2008 r. ::

  Czym jest Pismo w., nie wie tak naprawd w peni aden czowiek. Teologowie piknie definiuj to Sowo Boga, opisuj, komentuj. Jednak wierni rzadko kiedy prawdziwie si w nie zagbiaj i rzadko dochodz do poznania Boga, do bliskiej z Nim zayoci poprzez jego czytanie. Dlatego dzisiaj, w dobie, gdy media zasypuj ludzko cigle nowymi wiadomociami, gazety bombarduj serca ludzkie skaonymi informacjami wyrzdzajcymi wicej szkody, ni poytku, powinnimy zwrci swj wzrok, zainteresowanie na jedyne rdo Prawdy w tym wiecie. Jest to Prawda, ktra niesie czowiekowi poznanie sensu istnienia. Prawda, ktra mwi o czowieku, jego saboci i o Bogu. Prawda, ktra mwi rwnie o wielkiej godnoci, jak Bg obdarzy kadego z nas - godnoci krlewskiej, godnoci dziecka Boga. W Pimie w. Siostro i Bracie znajdziesz niezgbione rdo wiedzy o Bogu i Jego przymiotach. W Pimie w. zaczniesz poznawa Jego niepojt mio posunit do szalestwa, niewyobraalnie cierpliw i agodn. W tym Sowie dopiero, zaczniesz odkrywa fakt, jak Bg bardzo ukocha ciebie, e przez wieki cae czyni tyle znakw, by ciebie przekona o teje mioci. W tym Sowie daje siebie. Poprzez to Sowo - ywe, prawdziwe, jeste w bliskoci z samym Stwrc, dowiadczasz Jego obecnoci. Jeste otoczony Jego rzeczywistoci. To Sowo dotyka gbi twego serca i duszy. Porusza je, przemienia. Sprawia, e poznajesz Boga w inny sposb, ni do tej pory. Bg daje ci si pozna w gbi twej duszy poprzez Sowo. Dochodzi do prawdziwego spotkania Boga z czowiekiem. A spotkanie to pozostawia po sobie trwae lady w postaci poznania, mioci, pokoju i radoci. Siostro i Bracie, Bg jest sam mdroci. Sowo jakie kieruje do ciebie w Pimie w. ma sens bardzo gboki. Nie jest jak gazety, ktre czytasz i wyrzucasz. Nie jest zwykym pismem. Jest Pismem natchnionym Duchem witym. Samo yje, ma moc przemienienia ciebie i to czyni, gdy si z Nim spotykasz. Poddaj si dziaaniu Ducha witego poprzez czsty kontakt z Jego Sowem. Pozwl, aby y w tobie Bg poprzez to Sowo. Pozwl, aby obdarzy ciebie pokojem poprzez to Sowo. Pozwl, aby mio Jego ciebie owadna poprzez to Sowo. Niech pokj pozostanie z nami.
 
Kolejna sprawa to raniec!  :: 01-05-2008 r. ::

  To wielka aska Boga, e pozwoli na modlitw, w ktrej wspomina si rwnie ycie Najwitszej Maryi Panny. Siostro i Bracie, Bg w swej dobroci pozwoli Maryi da czowiekowi t cudown bro do walki z szatanem, do walki o zachowanie pokoju w sercu, do walki o ycie zgodne z przykazaniami. To bro nie majca sobie rwnej. To modlitwa, ktra ma w sobie tajemnice Boga. To modlitwa, gdzie rozwaajc te tajemnice wchodzisz w Jego wiat. Ale wchodzisz prowadzony przez Matk Niebiesk za rk. Idziesz z Matk w poczuciu bezpieczestwa. Ona pragnie dzisiaj wprowadza ciebie w ycie Jezusa, w tajemnice Jego mioci. Pragnie, aby raniec sta si twoim spotkaniem z Jezusem, wejciem w wiat Jego Ducha, wejciem w cae Jego ycie. Rozwaajc kolejne tajemnice, rozmylaj nad niepojt mioci Boga, ktry w swoim Synu objawi ludziom siebie, okaza miosierdzie i zbawi kadego. Rozwaaj Siostro i Bracie to niezgbione Boe miosierdzie, ktre popchno Ojca, by wyda w ludzkie rce swego Syna. Rozwaaj Jego mdro, z jak kieruje wszystkim, Jego sprawiedliwo, dobro, agodno. Rozwaaj codziennie Jego czuo, z jak prowadzi ciebie przez ycie dajc pouczenia, wskazujc na tego, ktry zazna wszystkiego, co ludzkie, dozna kadego trudu i kadego cierpienia, by lepiej zrozumie czowieka. Rozwaaj te tajemnice, by w twoim sercu zrodzia si mio, jako odpowied na Jego mio, jako wdziczno za ogrom miosierdzia wypywajcego z teje mioci. Rozwaaj, aby zagoci w tobie pokj pyncy z tej pewnoci, e Bg kocha ciebie w sposb, ktrego ty nie moesz poj, wyobrazi sobie, zrozumie. Niech ten pokj zawadnie tob na zawsze, niech mieszka w tobie, niech bdzie wyrazem obecnoci samego Jezusa w tobie, ktry pragnie mieszka w kadym sercu, w bliskoci swych dzieci. Niech zawsze podczas odmawiania modlitwy racowej ogarnie ciebie ten pokj - pokj Chrystusowy.
 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!