banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


yczenia - Ordzie na Nowy Rok 2010 - na ROK MIOCI  :: 30-12-2009 r. ::

  Przeczytaj Ordzie Noworoczne do Dusz Najmniejszych>>
Podczas wit Boego Narodzenia Bg da nam Swoj Mio - Syna. Aby On przekonywa nas o mioci Boga do czowieka. Abymy zjednoczeni z Nim poznawali poprzez Jego ycie bezmiar Boskiej Mioci. Jego nauka jest najlepszym sposobem poznania. Dlatego trwajmy w jednoci z Chrystusem, ktry nadal bdzie przez Ewangelie nas poucza. Pamitajmy, e Bg jest Mioci. Wszystko, co od Niego pochodzi, jest Mioci. Trwanie w Nim to trwanie w Mioci. Trwanie w Jego Sowie to trwanie w Mioci. Rozwaanie Boego Sowa to trwanie w Mioci. Adoracja Krzya Chrystusa to trwanie w Mioci. Eucharystia to uczestniczenie w wielkim, niepojtym przejawie Mioci, a Ciao Jego i Krew to sama Mio, to Bg. Zatem przyjmujmy t Mio, starajmy si nieustannie w niej trwa, a wyrazem naszej odpowiedzi i prby jednoczenia si z Mioci bdzie akt mioci wypowiadany sercem.
Kochani Najmniejsi, my ju od pewnego czasu kroczymy drog mioci. Ju j poznajemy. A e dziemi jestemy, to Bg musi dostosowa poznanie Mioci do moliwoci naszego przyjmowania, do naszego otwarcia si na Mio, do moliwoci i umiejtnoci odpowiedzi na ni. Jednak im duej idziemy razem z Nim, im wicej ze sob przebywamy, tym lepiej rozumiemy, wicej przyjmujemy i bardziej si otwieramy na Mio. Boe Serce stoi przed nami otworem. Bg jest cay dla nas. Wszystko, co Boga - naszym jest. Bo dziemi Jego jestemy. Bg kocha nas i czyni dziedzicami. A dziedzictwo Boga jest wielkie. Wchodmy w czas Nowego Roku z gotowoci przyjcia otwartymi sercami Bo Mio wyraan stale, we wszystkim, a najpeniej w Krzyu. Decydujmy si przyj i rozkochajmy si w Mioci. Zakochajmy si w Bogu, aby On mg przez nasze oddane serca rozkocha w Sobie inne dusze. Przyjmijmy na ten nadchodzcy rok – Nowy Rok 2010 szczeglne bogosawiestwo Mioci.
 
Dzikujemy Bogu za dar Roku Miosierdzia  :: 29-12-2009 r. ::

  Zwieczeniem Roku 2009, ktry przeywamy we Wsplnocie jako Rok Miosierdzia, jest Osoba Jezusa Chrystusa, ktry zrodzi si jako Mio w nas i pord nas Zrodzi si, by kady z czonkw Wsplnoty i Dziea Najmniejszych umiowa szczeglnie i mioci si stawa, mio naladowa, mioci y i oddycha. By kady z nas stawa si Chrystusem nioscymi wiatu nadziej i pocieszenie. By by jak Jezus, przynoszcy przez cierpienie - zbawienie. Koczc ten czas aski pragniemy jeszcze bardziej odpowiedzialnie stawa si wiadkami Boej Mioci. wiadkami Prawdy i Prostoty, wczajcymi si w odrodzenie wiary i mioci. Bg, ktry pragnie nawrcenia wszystkich ludzi na Bo drog prowadzc do zbawienia wzywa nas, malekie, najmniejsze dusze, bymy poruszeni Darem Mioci Miosiernej, podjli swoje powoanie od nowa. Bymy kochajc, yjc w ukryciu, przyjmujc swoje ycie jako krzy dany od Boga, dawali prawdziwe wiadectwo o Bogu penym Mioci. Abymy ukazywali Jego prawdziwe Oblicze ludziom, ktrzy obraz Boga maj tak bardzo skrzywiony i nieprawdziwy. Abymy yjc w prostocie i prawdzie, sami dowiadczywszy, jaki jest sens i cel, wskazywali na Mio jako wszelkie rdo, cel pragnie i kres de ludzkich. W kocu, bymy podejmowali swoje powoanie z mioci, z radoci w sercu i wielk ufnoci, bowiem tylko wtedy bdziemy wiarygodnymi wiadkami Mioci.

Wicej na stronie: Rok Miosierdzia >>
 
egnamy "Rok Miosierdzia", przywitamy "ROK MIOCI"  :: 28-12-2009 r. ::

  Wsplnota Wieczernikw Modlitwy zaprasza wiernych na Wieczernik Sylwestrowy, w noc sylwestrow 31 grudnia br. na Jasn Gr Czerwisk, by przez wstawiennictwo MB Pocieszenia i Pani Mazowsza podzikowa Bogu za Rok Miosierdzia, ktry przeywamy w koczcym si roku kalendarzowym 2009, i prosi o bogosawiestwo i potrzebne aski dla Wsplnoty, uczestnikw naszych spotka i ich rodzin na czas Nowego Roku 2010, ktry przezywa bdziemy jako ROK MIOCI. Pocztek spotkania o godz. 21:00.
UWAGA! Wszystkich uczestnikw prosimy o zgoszenie swojego przyjazdu celem waciwej organizacji Wieczernika i agapy.

Wieczernik Sylwestrowy bdzie transmitowany przez Radio Konsolata.

 
Prawdziwie bdmy Rodzin i Wsplnot od Ducha witego  :: 27-12-2009 r. ::

  Prawdziwie bdmy Rodzin dusz najmniejszych na wzr witej Rodziny z Nazaretu, czyli Wsplnot od Ducha witego, ktra yjc z Nim jako Jego oblubienica, suc Mu pokornie i w oddaniu, nasuchiwa bdzie stale Jego wezwania. Bowiem Duch wity stale do tej Wsplnoty chce mwi, stale j przynagla. Darem, jakim obdarzy Bg wit Rodzin i pragnie obdarzy nasz Wsplnot, jest ciga Boa obecno, to Duch Boy nieustannie przemawiajcy do swoich dzieci. Promy dzisiaj Matk Najwitsz o ask otwarcia na dziaania Ducha Boego. Promy, by wypraszaa nam ask doskonaego poddania si prowadzeniu Ducha witego, doskonaego otwarcia si na Jego mio, doskonaego zjednoczenia si z Jego mdroci, doskonaego przyjcia Prawdy Objawionej i jej rozumienia. Mdlmy si, by sam Bg dokona aktu naszego zjednoczenia, dusz naszych z Jego Duchem. Mdlmy si nieustannie ofiarowujc caych siebie Bogu. Nie lkajmy si. Bogu zawierzmy swoje ycie i powimy je na otarzu Boej mioci. Niech nasza ofiara bdzie czyst. Promy o Zdroje Miosierne, by stale nas obmyway. To wanym jest. Nie zapominajmy o sowach Boych. Czymy tak, jak powiedzia Bg. Postarajmy si tego dnia wszystko w tej intencji ofiarowywa. Podejmujmy kad moliwo ofiary. Bg jest z nami i nam bogosawi.
 
Ordzia NMP Krlowej Pokoju  :: 25-12-2009 r. ::

  Ordzie, 25 grudnia 2009 r.
„Drogie dzieci! W tym radosnym dniu wszystkich was przynosz przed mojego Syna Krla Pokoju, aby obdarzy was Swoim pokojem i bogosawiestwem. Dziatki, w mioci podzielcie si nim z innymi. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Ordzie dla Jakova, 25 grudnia 2009 r.
„Drogie dzieci! Pzez cay ten czas, w ktrym Bg w szczeglny sposb pozwala mi, abym bya z wami, pragn was prowadzi drog prowadzc do Jezusa i do waszego zbawienia. Dziatki moje, jedynie w Bogu moecie znale zbawienie i dlatego w tym dniu aski z Dziecitkiem Jezus na rku wzywam was: pozwlcie Jezusowi, aby narodzi si w waszych sercach. Jedynie z Jezusem w sercu moecie ruszy drog zbawienia i ycia wiecznego. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr
 
Bg duszom najmniejszym udziela si w stopniu wikszym  :: 24-12-2009 r. ::

  Pragnieniem Boga jest, by odnowi ycie czowieka. Taki by cel Jego narodzin 2000 lat temu, ale i taki ma cel teraz, gdy schodzi co roku na ziemi. Serce Jego przepenione jest askami, by ziemia moga by odrodzona. Niestety tak mao dusz wyglda Boga, tak mao czeka rzeczywicie na Niego. Przychodzc na ziemi zaznaje odrzucenia, braku zainteresowania, a nawet wypdzenia. Czas ten jest dla Niego ogromnym cierpieniem. Dlatego, gdy znajduje dusze, ktre otwieraj si na Jego Mio, daje im wicej, daje im peni ask, obdarza sob samym udzielajc si w stopniu wikszym ni innym. Bg obdarza nas swoj szczegln ask. Poprzez nasze serca pragnie dotrze do innych dusz, by pocign je ku sobie. To Jego sposb, by obdarzy zbawieniem wiele, wiele dusz. Posuguje si jednymi, by inni idc ich przykadem mogli si rwnie uwica. Bg wie, e czowiek jest saby. Daje predyspozycje jednej duszy, by ta idc za Jego gosem, wskazaniami, poprzez swoj otwarto na Jego zaproszenie, poprzez swoj odpowied na Jego mio, pocigna za sob innych.
Zwrmy zatem uwag na zaproszenie Boga, ktre kieruje do dusz najmniejszych, by nieustannie byy gotowe sucha Jego gosu. By cigle otwieray serca. By pamitay, kto obj w posiadanie nasze serca. Abymy cigle uwiadamiali sobie fakt, e w sercach naszych jest, mieszka, yje i kocha Jezus. Maryja towarzyszy Mu cay czas. Wspiera kad dusz, ktra zaprasza do siebie Matk z Dziecitkiem. Tote rwnie Ona jest z nami i w nas. Tak, jak obiecaa, wcza nas w ycie witej Rodziny. Staje si naszym yciem. Niech Maryja z Dziecitkiem bogosawi nas.

 
yczenia na wita Boego Narodzenia  :: 23-12-2009 r. ::

  Wszystkim odwiedzajcym stron Dusz Najmniejszych skadamy najserdeczniejsze yczenia z okazji wit Boego Narodzenia. Niech Narodzenie Dziecitka Jezus bdzie dla nas trwaym wejciem w relacj z Bogiem, ktrej spoin jest Mio. Niech dokona si zjednoczenie, ktre jest duchowym zlaniem duszy z Duchem, serca z Sercem, mioci z Mioci. Ktre jest wlaniem Boskoci w nasze dusze, przeniknicie ich, istotow przemian, przebstwieniem, uwiceniem i powoaniem do nowego ycia. ycia, ktre od tej pory, zgodnie z pragnieniem samego Boga, stanie si naszym, bez powracania do starego. Niech Bg dokona tego aktu zjednoczenia naszych serc, naszej mioci z Jego Mioci. Niech Boa Rodzicielka, Najwitsza Dziewica przyjdzie do kadego z nas z Dziecitkiem na rku.  Niech zoy Je w nasze ramiona i pomoe nam przyj Je wprost do serca tak, bymy od tej pory stali si Jego „opiekunami”. Stali si szafarzami Boej Mioci. Ordownikami Mioci Czystej, Nieskalanej, Dziewiczej. Mioci Jedynej Prawdziwej, Boskiej. Niech Bg obdarzy nas wszystkich swoim bogosawiestwem. Niech umocni nasze trwanie w zjednoczeniu na modlitwie. Niech Boa Mio obejmie nas i wyraa si we wszystkim, cokolwiek czyni bdziemy.
Odpowiedzialni Wsplnoty Dusz Najmniejszych.
 
Sowo do Najmniejszych na Wigili Boego Narodzenia  :: 23-12-2009 r. ::

  Dusze najmniejsze wiadome s tego, i Bg wci bardzo cierpi z powodu tak licznych grzechw ludzkoci. Najwikszym grzechem, zadajcym Bogu najwicej cierpie jest odrzucenie Boej Mioci, jest niewiara w Bo Mio, brak ufnoci. To my wspczeni nie przyjmujemy Jezusa. To my teraz, nawet dzisiaj odrzucamy przychodzc do nas Mio. Nie dajemy schronienia Bogu rodzcemu si dla nas, dla naszego zbawienia. Std oczekuje od Malekich, abymy cali si ofiarowali Mu za t ludzko, za tych wszystkich, ktrzy odrzucaj Bo Mio. Abymy w ich imieniu przyjli Boga, ktry rodzi si w duszach ludzkich, a te Go wyrzucaj.  Bg oczekuje, e czyni bdziemy wszystko, aby wynagrodzi Mu to nieskoczone cierpienie odrzucenia przez umiowane Jego stworzenie. Oczekuje, e dzisiaj szczeglnie, ale i na zawsze ju porzucimy to, co ludzkie, a przyjmiemy to, co Boskie - Bo Mio. Oczekuje, i stanie si ona nasz jedyn mioci, naszym yciem, naszym deniem i szczciem. Oczekuje, e powicimy dla niej wszystko, co jeszcze stanowi dla nas warto. Oczekuje, e od tej pory w swojej wiadomoci, w swojej duszy i sercu bdzie tylko Bg - Mio. W ten sposb bdziemy wynagradza Mu wszystko, co zaznaje od czowieka, bdziemy pociesza Boe poranione Serce i opatrywa Jego rany nieustannie wylewajce na nas Zdroje Miosierne. Bg za, skada w nas dzisiaj w nocy, w chwili narodzin Boga, samego siebie. Dajc nam swojego Syna, tym samym czyni serce nasze swoim na zawsze. Dokonuje zjednoczenia ostatecznego duszy naszej z Jego Duchem. Napenia nas Bosk Mioci, ktra od tej pory y bdzie w nas i przez nas rozlewana bdzie na wiat. Czyni nasze serce kanaem Boej Mioci. My dysponujc ni stajemy si jej szafarzami. Bg oczekuje, e hojnie rozdziela bdziemy j na dusze spragnione, grzeszne, znkane, sabe, najmniejsze. Pragnie naszego bardziej wiadomego uczestnictwa w Dziele, ktre prowadzi. Prosi o nasz wol, by cakowicie naleaa do Niego. To przez ni bdzie nami kierowa. Prosi, abymy cakowicie poddali si Boej woli. Dar, jaki zoony zostanie dzisiaj, jest najwikszym darem Boga, bowiem daje nam Syna i wszystko, co jest Jego. Cae dziedzictwo Jego Zbawczego Dziea naley do nas. Postarajmy si zrozumie, e to nie tylko Dzieci w Jego malekoci jest nam dane. To cay Jezus, Jego ycie, mier i zmartwychwstanie w ten sposb staje si nasz wasnoci. Jednoczmy si z Nim i schodzc na ziemi Malek Mioci, ktrej wielkoci nie dorwna nic. Nich Bg bogosawi nas na ten nadchodzcy czas.
 
Nie zapominajmy o naszym powoaniu do Mioci.  :: 23-12-2009 r. ::

  Dusza maleka powoana jest na drog mioci, drog zjednoczenia z Bogiem i std ma czyni to, co Bg jej poleca i nakazuje. A Bg nie chce, aby w tym czasie zbliajcych si wit zajmowaa si zbytnio porzdkami i przygotowaniami od strony materialnej. Wiedzmy, e wita te s i maj by przeyciem na wskro duchowym. Wic czymy tylko to, co najpotrzebniejsze. Skromno w posikach - tego Bg oczekuje. Nie silmy si na tak radykalne sprztanie. Tu nie chodzi o przygotowanie idealne mieszkania. Te porzdki to raczej symbol tego, co ma dzia si w duszy. To dusza powinna by przygotowana na narodziny Boga. Ona ma by czysta, odwitnie przybrana. Mio ma w niej mieszka, bo tylko mio jest w stanie ogrza nowo narodzone Dzieci. Chd serca jest najbardziej dotkliwym dla kadego czowieka, tym bardziej dla Dziecicia, ktre z mioci przyszo na ziemi. Zatem, mamy trwa na modlitwie. Bg oczekuje od duszy malekiej skupienia wewntrznego i aktu mioci. Oczekuje cigego wysiku w deniu do zjednoczenia w kadym momencie, podczas kadej czynnoci.
 
Wieczernik w Gietrzwadzie da nam przedsmak Boego Narodzenia  :: 20-12-2009 r. ::

  Podczas ostatnich dni skupienia i Wieczernika w Gietrzwadzie Bg pod wpywem wielkiej mioci do nas, da nam niejako przedsmak tego niebywaego wydarzenia - Narodzin Jezusa w naszych duszach. Ujty nasz modlitw, otwartymi sercami, zniy si i - jak wierzymy - za porednictwem Maryi otrzymalimy dar Dziecitka Jezus. Jednak zadaniem naszym w tych dniach jest jeszcze wiksza mobilizacja. Pamitajc, e Bg ju jest w naszych sercach, otwierajmy si na ten Dar. Na tyle przeyjemy Boe Narodzenie w nas na ile czyste bd nasze dusze. Na ile jasne bd, na tyle rozraduje si Chrystus udzielajc nam swego bogosawiestwa. Na ile zdobdziemy si skruszy kolejne mury, na tyle bdzie mogo dokona si zjednoczenie duszy z Bogiem. Im wicej murw zburzonych, tym cilejsze zjednoczenie, tym wiksza blisko i zayo. Zatem przyjmijmy do siebie sowa Jana Chrzciciela powtarzajcego za Izajaszem: „Przygotujcie drog Panu, prostujcie cieki dla Niego! Kada dolina niech bdzie wypeniona, kada gra i pagrek zrwnane, drogi krte niech stan si prostymi, a wyboiste drogami gadkimi! I wszyscy ludzie ujrz zbawienie Boe." Niech nasze oczy ujrz zbawienie Boe! Niech Bg bogosawi nas na czas tych rozwaa oraz przygotowa do Boego Narodzenia w nas.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportau z dni skupienia i Wieczernika
 
Zapraszamy na dni skupienia i Wieczernik do Gietrzwadu  :: 17-12-2009 r. ::

  
Czas pitku i soboty w Gietrzwadzie bdzie czasem dzikczynienia za dar mioci we Wsplnocie. Mioci, ktra ksztatuje kadego z osobna, a zarazem nas jako Rodzin. Te dwa dni bd rwnie wielkim dzikczynieniem za dar Matki Kocioa. Ostatnie tygodnie obfitoway w wita Maryjne. Kade z nich wiadczy o nieustannej obecnoci Matki Najwitszej wrd swoich dzieci, o Jej opiece, trosce i cigej pomocy dawanej z Nieba. Dlatego uwielbimy Boga w tym Darze Najczystszym, Stworzeniu Najdoskonalszym. Uwielbimy w cudzie Wcielenia dokonanym poprzez Ni. Niech zatem dzikczynienie nie schodzi z naszych ust, niech serca wypiewuj hymn mioci, niech stanie si ten czas witem Uwielbienia Dobroci i Mioci Boga w tym czasie, jake piknym i penym ask.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 14-12-2009 r. ::

  
Ordzie dla Ivana z 8 grudnia 2009 r. Medziugorje - Podbrdo

„Drogie dzieci! Dziecitka moje! Take dzisiaj Matka kocha was sw matczyn mioci i pragn, drogie dzieci, abycie w tym czasie aski otworzyli wasze serca i aby wiato mojego Syna i wiato Narodzenia mojego Syna weszo w wasze serca, wasze dusze i uczynio je szczliwymi. Zapraszam was, w szczeglnoci, drogie dzieci, mdlcie si za rodziny, za wito rodzin w tym czasie. Take dzi, drogie dzieci, pragn podzikowa wam, ze przyjlicie mnie, przyjlicie moje ordzia i e yjecie moimi ordziami”

Za: www.medjugorje.republika.pl
 
Zapraszamy na Wieczernik Modlitwy w Noc Sylwestrow  :: 13-12-2009 r. ::

  Ju po raz kolejny Wsplnota Wieczernikw Modlitwy zaprasza wiernych na okolicznociowe spotkanie sylwestrowe, ktre odbdzie si w Sanktuarium Maryjnym w Czerwisku nad Wis w dniu 31 grudnia br. Pocztek spotkania o godz. 21:00.
Program Wieczernika:
Apel Jasnogrski,
Modlitwa Racowa,
Adoracja Najwitszego Sakramentu,
uroczysta Eucharystia,
agapa.

UWAGA! Wszystkich uczestnikw prosimy o zgoszenie swojego przyjazdu celem waciwej organizacji Wieczernika i agapy.

Wieczernik Sylwestrowy bdzie transmitowany przez Radio Konsolata.

 
"Stowarzyszenie Konsolata" - kolejny etap Dziea Najmniejszych  :: 10-12-2009 r. ::

  Nasza Wsplnota Wieczernikw Modlitwy zostaa w ostatnich dniach rozszerzona na dziaajce pord nas i z myl o duszach malekich "Stowarzyszenie Konsolata". Jego celem jest dziaalno na rzecz dobra nas wszystkich, a przede wszystkim koordynowanie dziaalnoci wszystkich wsplnot wieczernikowych, w tym take organizowanie Wieczernikw Modlitwy, wspomaganie kapanw w naszym Dziele, organizowanie rekolekcji, dni skupienia itp. Wicej na temat dziaalnoci Stowarzyszenia i moliwoci uczestniczenia w nim mona przeczyta na jego oficjalnej stronie internetowej: www.konsolata.pl. Osoby zainteresowane uczestnictwem i dziaalnoci w ramach tej nowej, tworzcej si wsplnoty zachcamy do zapoznania si ze statutem i wypeniania deklaracji czonkowskiej. Wicej na wskazanej stronie Stowarzyszenia.
 
Owoce naszego uczestnictwa w Godzinie aski  :: 09-12-2009 r. ::

  Kolejny ju raz w Godzin aski dla wiata (8 grudnia w poudnie) Bg otworzy nad nami Niebo, by z wielkiej szczodrobliwoci swego Serca, wyla na nas morze bogosawiestw, ocean ask, by popyna rzeka Boej Mioci. Ta Godzina aski jest przejawem Boego Miosierdzia, bowiem patrzc na ziemi z wielk trosk, widzi On ogromn potrzeb ratowania ludzi od wiecznego potpienia, w ktre coraz wicej dusz daje si wcign. Miym Sercu Matki Boej Niepokalanej Dziewicy jest widok Jej dzieci, ktre z wielk ufnoci i wiar oraz nadziej w sercu, modl si do Matki o potrzebne aski. Cieszy J nasza postawa modlitwy, wiadczca o naszym zatroskaniu nad losami dusz, jest wyrazem pewnej dojrzaoci wiary i wiadomoci naszego powoania jako Wsplnoty. Dzikuj Wam zatem w imieniu Maryi, za t modlitw w intencji ratowania dusz, w intencji zwycistwa Mioci Boego Serca w sercach ludzkich. Dzikuj wam za pami o caym Kociele, za wspomnienie Papiea i caego duchowiestwa, za modlitw w intencji dusz wybranych, w sposb szczeglnie namaszczonych do prowadzenia w Kociele dzie odnowy, za modlitw w intencji wszystkich dusz konsekrowanych, dusz powiconych Bogu. Jake one potrzebuj wsparcia modlitewnego. One staj si modlitw za Koci, ale i Koci musi je wspiera swoj modlitw. Szczeglnie dzikuje duszom, ktre w tej godzinie odday si pod prowadzenie Niepokalanej, niejako stajc si od nowa Jej niewolnikami, Jej sugami. Te Ona traktowa bdzie jako najukochasze swoje dzieci i bogosawi nieustannie. Mdlmy si. Nie ustawajmy. Chocia Godzina aski mina, ale jej nastpstwa bdziemy odczuwa, dowiadcza jeszcze dugo potem. Prosz was o cierpliwo i ufno. One s podstaw przemiany, uzdrowienia, nawrcenia. Nadal mdlmy si w tych intencjach. A Boa aska, opieka Maryi bdzie stale nad nami. Niech Matka Boa, Niepokalana Dziewica bogosawi wszystkie swoje dzieci, ktre tak bardzo kocha.
 
8 grudnia, godz. 12:00 - 13:00. GODZINA ASKI  :: 07-12-2009 r. ::

  Matka Boa w Montichiari - 1947r.
Jest mym yczeniem, by kadego roku w dniu 8 grudnia w poudnie obchodzono Godzin aski dla wiata. Przez to naboestwo uzyskacie wiele ask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mj Boski Syn Jezus, zele swe przeobfite Miosierdzie, jeeli dobrzy ludzie bd stale modli si za swych grzesznych braci.
Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla si tak nisko nad ziemi, e Bg jest na wycignicie rki. I Jego odwieczne skarby mioci. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest moliwe. Obietnica z ni zwizana jest naprawd wielka! Oto Matka Najwitsza ogasza, e przez szedziesit minut w roku Niebo staje nad nami otworem, e kady, kto w tym czasie zamknie trzymany nad gow parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.

JAK ODPRAWI GODZIN ASKI?
Skup si na modlitwie i zapytaj siebie: "Co obiecuje mi Matka Najwitsza?". Ona zapewnia, e Godzina aski "zaowocuje wieloma nawrceniami". Pro o ask nawrcenia dla tych, ktrzy jej najbardziej potrzebuj. "Serca zatwardziae i zimne jak ten marmur zostan dotknite Bo ask i stan si wiernymi czcicielami naszego Pana, i bd Go szczerze miowa (...)". Pro o t ask dla siebie i najbliszych. "Przez to naboestwo uzyskacie wiele ask duchowych i cielesnych". Nie bj si prosi o aski - nawet najwiksze! "Nasz Pan, mj Boski Syn, Jezus, zele swe przeobfite Miosierdzie, jeeli dobrzy ludzie bd stale modli si za swych grzesznych braci (...)". Pro o ask nawrcenia dla grzesznikw. "Kady, kto bdzie modli si w tej intencji i wylewa zy pokuty, odnajdzie pewn drabin niebiesk, przez me macierzyskie Serce bdzie te mia zapewnion opiek i ask". A teraz podzikuj za t ask, ktr ci dzi Matka Najwitsza gwarantuje! W tym momencie moesz zacz rozmawia z Maryj modlitwami, ktre s najblisze twemu sercu. Odmw Raniec, przeplatajc go aktami mioci (Boe, cho Ci nie pojmuj...) i alu za grzechy (Ach, auj za me zoci...). Wyznaj sw wiar w Boga (Wierz w Boga Ojca Wszechmogcego), wychwalaj Jego dobro (Chwaa na wysokoci Bogu), oddaj si Maryi pod opiek (Cay jestem Twj, o Maryjo). To sowa szczeglnie mie Maryi. One otworz dla ciebie Jej Serce, ciebie za niech otworz na Jej dary.

Za: "Nasz Dziennik" z 7 grudnia 2007 r. Godzina aski>>
 
Wieczernik dla uczczenia tajemnicy Niepokalanego Poczcia NMP  :: 06-12-2009 r. ::

  Podczas ostatniego Wieczernika Modlitwy w Czerwisku nad Wis wysawialimy Bo Dobro za dar Boego Serca, z ktrego pynie tak niepojty dar - dar doskonaej Czystoci, by w niej moga zamieszka Czysto Boska. Rozumienie tego daru stao si dla uczestnikw spotkania bardziej gbokie. Jednoczylimy si z Dusz, ktr Bg powoa do ycia, ktr od pocztku obdarzy witoci. Nie pozwoli, by dotkna J zmaza grzechu pierworodnego. Jednoczylimy si z Maryj, ktr Bg od pocztku uczyni najpikniejsz Jego wityni. Z Niewiast, ktr ju w zamyle swoim od pocztku dziejw, powoa, by staa si Domem Boym, Ark Przymierza, Domem Sowa Wcielonego, Kocioem ywym, a jednoczenie Jego Matk, by staa si Dusz rodzc Zbawienie! Bo gdyby nie byo Niepokalanego Poczcia, nie byoby Zbawienia! Poprzez Niepokalane Poczcie, przyszo Zbawienie. Poprzez ten Wieczernik zostalimy wprowadzeni w obchd wita, ktre przypada 8 grudnia - nie tylko w wito Maryjne, jak to zwyczajowo zwyko si nazywa w Kociele, ale w wielkie i niepojte wito Boej Mioci i Boego Miosierdzia! Bo to z cudownego Serca Boego wypyn dar Niepokalanego Poczcia, a konsekwencj tego daru bya doskonaa w swej czystoci Dusza Maryi. Wysawialimy z Niepokalan Maryj Boga za ten dar, ktry uczyni J Matk Zbawiciela. Za dar, ktry sprawi, e Jej Dusza zostaa odpowiednio uksztatowana, wypeniona askami, samym Bogiem, Jego Mioci, a w konsekwencji obdarowana jeszcze wikszym i doskonalszym Darem - samym Synem Boga. Jej ycie stao si przyjmowaniem Boga i goszczeniem Go nieustannie w Sercu. W sposb dosowny i w przenoni. Zamieszka, czyli obj w posiadanie, czyli y stale w Jej Duszy, by obecny, wypenia J sob, czynic w Niej „mieszkanie”, ktre odtd miao swego Waciciela. Serce Maryi zamieszka Bg! Prawdziwie i rzeczywicie w nim mieszka! Uczyni je takim, jakiego pragn dla siebie i swojego Syna. Jego Duch przenika to mieszkanie i czyni je charakterystycznym - Boym. A wszystko to, byo Jego dzieem, Darem i wyrazem nieskoczonej Dobroci. Std dla nas wito Niepokalanego Poczcia stao si wielkim witem Boej Mioci i Miosierdzia, jakie Bg okaza czowiekowi. Dzikujemy Bogu i Naszej Niepokalanie Pocztej Matce za dar tego spotkania.

Zapraszamy do naszej galerii zdj.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 03-12-2009 r. ::

  Ordzie Matki Boej z 2 grudnia 2009 r.

"Drogie Dzieci, w tym czasie przygotowania i radosnego oczekiwania, ja jako Matka pragn wam wskaza na to co najwaniejsze, na wasz dusz. Czy moe narodzi si w niej mj Syn? Czy jest mioci oczyszczona od kamstw pychy, nienawici i za. Czy wasza dusza kocha ponad wszystko swego Boga jako Ojca i ludzi jako Braci w Chrystusie? Wskazuj wam drog, ktr wzniesie si wasza dusza do doskonaego zjednoczenia z moim Synem. Pragn, by mj Syn narodzi si w was. Jaka to rado dla mnie jako Matki! Dzikuj wam".

Za: www.medjugorje.republika.pl
 
Wieczernik z Niepokalanie Poczt NMP  :: 02-12-2009 r. ::

  W najbliszy pitek i sobot zgromadzimy si na kolejnym dniu skupienia i Wieczerniku w Czerwisku nad Wis. Bdzie to dla nas kolejny czas aski, czas zanurzania w Mioci Boga. Zblia si bowiem wielka Uroczysto - Uroczysto Niepokalanego Poczcia NMP. Pragniemy uczci Boga w tej tajemnicy, bowiem Niepokalane Poczcie jest wielkim triumfem Boej Mioci i Boego Miosierdzia i skutkuje na cae ycie, istnienie ludzkoci. Niepokalane Poczcie jest darem dla caej ludzkoci i dla kadego czowieka. Od Niepokalanego Poczcia rozpocz si ju ten waciwy etap w rozwoju ludzkoci - Zbawienie. Jake nie wysawia Boej Dobroci, skoro to z Boego Serca pynie tak niepojty dar - dar doskonaej Czystoci, by w niej moga zamieszka Czysto Boska. Bdziemy w tych dniach rozwaa t prawd, otwiera si na wielk gbi tej tajemnicy i razem z Niepokalan Dziewic Maryj bogosawi Boga Nieba i ziemi, e uczyni tak wiele dla caej ludzkoci i obdarowa j wszystkim, by mc dokona jej Zbawienia. Przybdmy zatem na wzgrze czerwiskie, by za ten wielki dar Niepokalanego Poczcia wsplnie wysawia Jego wite Imi, ktre brzmi Doskonao. Doskonao w Czystoci, w Mioci, w Dobroci, w Miosierdziu. Niech bdzie wychwalone imi Pana na wieki. Niech Bg bogosawi nam i niech poprowadzi nas Mio.
 
Zatrzymaj si na chwil i pomyl dokd idziesz! Duszo Najmniejsza!  :: 30-11-2009 r. ::

  Adwentowy rachunek sumienia dla duszy najmniejszej.
1. Bg da tobie, duszo najmniejsza, zakosztowa mioci, wskaza ci najmniejsz droyn mioci, jawnymi uczyni dary Swoje wobec ciebie, a czy ty kierujc si wasnym intelektem, nie idziesz inn drog?
2. Czy czasami mimo to, i uczestniczysz regularnie w spotkaniach i Wieczernikach oraz jedzisz na pielgrzymki - masz zamknite uszy na Boe pouczenia? Wybierajc tylko to, co ci odpowiada. Nie przyjmujc do siebie wielu z otrzymywanych wskazwek?
3. Czy nie jeste nieposusznym dzieckiem, ktre idzie tam, gdzie mu zakazano, ktre nie rozwija si jak inne dzieci, nie uczy si jak one, tylko stale wybiera swoje „widzi mi si”?
4. Czy nie jeste zbyt pewny siebie twierdzc, e utosamiasz si z t drog, ale okresowo nie moesz uczestniczy w yciu Wsplnoty? Wiedz, e tym samym siebie oszukujesz. Wsplnota yje. Wchodzi na kolejne etapy swojego rozwoju. Kto nie stara si w miar systematycznie uczestniczy w Wieczernikach, dniach skupienia, pielgrzymkach, kto nie bierze udziau w rekolekcjach wakacyjnych - nie yje tym, czym yje Wsplnota. Nie realizuje jej drogi, ktr wytycza nam Bg, a wic jest poza ni. Nie da si wsplnie poda, gdy osoba od czasu do czasu „wpada” na spotkanie, Wieczernik, czy dzie skupienia. Twierdzi, e „aduje akumulatory” i to jej wystarcza na jaki czas. Rolina, ktra nie jest stale, systematycznie pielgnowana, a jedynie od czasu do czasu podlewana, nie wystawiana na wiato dzienne, nie nawoona - taka rolina wczeniej czy pniej zginie. Bo nie pomoe podlewanie raz na kilka tygodni. Ona i tak uschnie. Czy pamitasz o tym?
5. Czy jako dusza maleka codziennie karmisz si Sowem Boym? Czy codziennie zanurzasz si w Zdrojach Miosiernych? Czy ledzisz to, co si dzieje w ramach Wsplnoty, modlisz si za siebie nawzajem, uczestniczysz w rekolekcjach i pielgrzymkach, sercem otwartym przyjmujesz wszelkie pouczenia i stosujesz si do nich?
6. Jako Wsplnota realizujemy kolejne etapy rozwoju na malekiej drodze mioci. Kto bdzie otwarty, a w sercu bdzie mia pragnienie realizowania wsplnie tej drogi - nady, bdzie w centrum, a aski Boe go wypeni. Kto za zamknie serce na pouczenia, bdzie ich sucha doranie - musi si liczy z tym, e sam kroczy bdzie jak inn drog. Nie moe jej jednak nazywa malek drog mioci Wsplnoty Najmniejszych. Czy zdajesz sobie z tego spraw?

Niech Bg bogosawi Ciebie, duszo najmniejsza! On oczekuje rwnie Ciebie na kolejnych dniach skupienia i Wieczernikach. Oczekuje Twojej cznoci duchowej w modlitwie o staych porach. Oczekuje Twojego serca oddanego sprawie dusz najmniejszych. Oczekuje pokory i posuszestwa wobec wskazwek, jakie Tobie daje. Oczekuje Twojej otwartoci na natchnienia Ducha witego. Pozwl si poprowadzi w Jego wiat.
 
Wspomnienie ks. Jzefa Gregorkiewicza - salezjanina  :: 30-11-2009 r. ::

  30 listopada 2006 roku w uroczysto w. Andrzeja Apostoa, w szpitalu w Pocku odszed do Domu Ojca p. ks. Jzef Gregorkiewicz, kierownik duchowy wielu dusz najmniejszych. Pamitamy zwizane ze mierci tego witobliwego Kapana uroczystoci pogrzebowe, w ktrych uczestniczylimy wraz z Rodzin Salezjask i licznie zgromadzonymi siostrami zakonnymi z wielu zgromadze przyjedajc na Wieczernik Modlitwy w pierwsz sobot grudnia tamtego roku, tj. 2.12.2006 r. By to dzie wdzicznoci Bogu za dar Kapana oddanego Dzieu, w ktre nas wprowadza i umacnia swoj posug, wiadectwem i modlitw. By to rwnie dzie szczeglnego umocnienia dla wszystkich malekich, bowiem dane byo nam odczu szczeglne bogosawiestwo, ktre w rnych przejawach tego okolicznociowego Wieczernika jakby dotykao nas z Nieba. To, co pozostawi nam ks. Jzef, a zwaszcza jego zachowane konferencje, pouczenia, wskazania duchowe - czyli Testament Duchowy, pozostay wanym rdem (zeszytem baz) dla naszej Wsplnoty, do ktrego chtnie sigamy i z wdzicznoci korzystamy w kadych okolicznociach ycia na Malekiej Droynie Mioci. I dzisiaj rwnie, po trzech latach mijajcych od odejcia tego witobliwego kapana salezjanina, yjemy wdroonym w ycie bogactwem duchowym i wielbimy Boga za dar Jego osoby. Dzikujemy i Tobie, ks. Jzefie, e ye pord nas, poprowadzie do Boga drog zawierzenia Przeczystej Dziewicy Maryi i nauczye y w gronie dusz najmniejszych - tak bardzo umiowanych przez Boga. Tak, jak obiecae - pozosta z nami, bo wci Ciebie potrzebujemy.

Wicej o ks. Jzefie Gregorkiewiczu na stronie www.gregorkiewicz.php
 
Wieczernik w Stocznie - droga adwentowa najmniejszych  :: 30-11-2009 r. ::

  Towarzyszy Najwitszej Maryi Pannie w Jej trosce nad pocztym Jezusem, naladowanie Maryi w Jej yciu zjednoczonym z przychodzcym Mesjaszem, czenie codziennego ycia z Bogiem na wzr Matki Syna Boego, a zarazem czerpanie ze Skarbca, jakim Bg uczyni Przeczyste Serce Maryi dla nas - to gwne wskazania na czas Adwentu. Moglimy je nie tylko pozna i przybliy sobie, lecz take w pewien sposb dowiadczy podczas ostatniego Wieczernika, ktry przeywalimy w miniony pitek w Stocznie. Z tym ubogaceniem serc, niejako Bogiem samym, rozpoczynalimy drog ku nadchodzcej Tajemnicy Narodzenia Paskiego. Wsplna modlitwa ubogacona bogatymi rozwaaniami staa si po raz kolejny niezapomnianym przeyciem i uczt dla ducha. Dzikujemy Bogu i Jego Matce za kolejny dar wsplnego spotkania na drodze wieczernikowej.
 
Spotkanie, ktre niesie dla nas wielkie nadzieje na wsplne jutro  :: 30-11-2009 r. ::

  W ubieg sobot w Olsztynie odbyo si spotkanie uczestnikw - przedstawicieli naszych Wieczernikw Modlitwy. Celem spotkania byo utworzenie jednej Wsplnoty w ramach caego dziea wieczernikowego, ktra pomagaaby w koordynowaniu dziea, nawizywaniu kontaktw, wymianie dowiadcze, a przede wszystkim organizowaniu wanych dla wsplnego dziea wieczernikowego przedsiwzi i spotka. Spotkanie rozpocza wsplna Eucharystia w kociele NMP Wspomoycielki Wiernych, ktr celebrowali zaproszeni na t Eucharysti kapani opiekujcy si i uczestniczcy w Wieczernikach Modlitwy. Po wsplnej Eucharystii i modlitwie nastpia prezentacja Wieczernikw, w tym osigni i potrzeb wynikajcych ze wsplnie realizowanej drogi wieczernikowej, a nastpnie podjto oywion dyskusj na temat wsplnej troski o nasze dzieo. Podczas spotkania mona byo dostrzec ogln rado z jego owocnych obrad.
 
Przyjmijmy zaproszenie do przeywania od nowa ycia Jezusa  :: 29-11-2009 r. ::

  Z dniem rozpoczynajcym nowy rok liturgiczny, a zarazem wraz z rozpoczciem tegorocznego Adwentu, zapraszamy Was do podjcia wsplnej prby przeywania od nowa ycia Jezusa czytajc we Wsplnocie i rozwaajc Ewangeli wedug w. ukasza, To nasze otwarcie si na Sowo Boe sprawi, i w pewnym stopniu dokona si cilejsze zjednoczenie naszego ycia z Jego yciem, podobnie jak to miao miejsce u tych, ktrzy towarzyszyli Mu a do mierci, a potem stali si Jego wiadkami, gosicielami Dobrej Nowiny. Podobnie i my, starajc si uczestniczy poprzez rozwaanie Sowa w Jego zbawczej misji, staniemy si ordownikami Jego niepojtej mioci, bo serca nasze y bd Jego mioci. Dlatego starajmy si o codzienne, systematyczne towarzyszenie Jezusowi we wszystkich wydarzeniach Jego ycia. Starajmy si o podjcie tego trudu cigego zanurzania si w Sowo, a wic w Mio. Mwimy tutaj o trudzie, poniewa zdajemy sobie spraw, i kosztuje to nas niemao, by przy tak wielu obowizkach, sprawach, problemach, znale czas oraz siy, aby odsun od siebie wszystko, cay ten zgiek wiata i zanurzy si w innej rzeczywistoci, ktra tak naprawd jest jedyn prawdziw i wieczn. Jednak podejmijmy ten trud ze wzgldu na nas samych. Bowiem czowiek, aby y Prawd, musi nieustannie do niej powraca, inaczej zapomina o niej, stygnie jego serce, a z czasem zupenie staje si letnie. Natomiast cigy kontakt ze Sowem, jest kontaktem z ywym Bogiem, ktrego obecnoci si wtedy napeniamy stale od nowa. Sprbujmy potraktowa nasze rozwaania, jako spotkania z  ywym Jezusem, ktry za kadym razem siada ze swoimi uczniami, a wic i z nami, i naucza. Zobaczmy Jego twarz rozpromienion umiechem, zobaczmy w Jego oczach rado, e tak licznie do Niego przyszlimy. On ogarnia nas bdzie tym wzrokiem penym mioci, obejmowa ramionami i przekazywa Prawd o Bogu, do czego Go sam Ojciec zobowiza i posa na ziemi.

Wicej w dziale Ewangelie
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-11-2009 r. ::

  Ordzie z 25 listopada 2009 r.
„Drogie dzieci! W tym czasie aski wzywam was wszystkich, bycie w waszych rodzinach odnowili modlitw. Z radoci przygotujcie si na przyjcie Jezusa. Dziatki, niech wasze serca bd czyste i mie, aby mio i ciepo popyny poprzez was do kadego serca, ktre jest daleko od Jego mioci. Dziatki, bdcie moimi wycignitymi rkoma, rkoma mioci dla wszystkich zagubionych, ktrzy nie maj ju wiary i nadziei. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr
 
Z Radiem Konsolata drog dusz najmniejszych  :: 24-11-2009 r. ::

  Od kilku miesicy moemy sucha naszego radia: Radia Konsolata - radia Dusz Najmniejszych.  Powstao ono z inicjatywy osb wieckich celem prezentacji duchowoci "Najmniejszych" i zaproszenia suchaczy do kroczenia prost drog zawierzenia i mioci Serc Jezusa i Maryi - Malek Droyn Mioci. Autorami audycji tego radia s nasi Bracia i Siostry, ktrzy odkrywajc swoje powoanie do Dziea Najmniejszych pragn nam wszystkim pomaga w kroczeniu drog, wskazan na obecne czasy przez przykad ycia sugi Boej siostry Marii Konsolaty Betrone - naszej patronki, a wczeniej realizowan przez wielu witych Kocioa Katolickiego. Audycje tego radia przybliaj nam przesanie zawarte w "Ordziu Mioci Serca Jezusa do wiata" oraz "Traktacie o malekiej drodze mioci" o. Lorenzo Sales - kierownika duchowego s. B. s. M. Konsolaty Betrone oraz  w "Testamencie Duchowym" ks. Jzefa Gregorkiewicza - salezjanina, kierownika duchowego wielu "najmniejszych". Zachcamy do suchania Radia Najmniejszych i cznoci duchowej ze wszystkimi najmniejszymi - gdziekolwiek s - poprzez audycje i transmisje.

Wicej na stronie Radia Konsolata

 
Wieczernik wprowadzajcy w Adwent  :: 24-11-2009 r. ::

  Ju podczas ostatnich dni skupienia i Wieczernika w Gietrzwadzie nasze serca zostay wprowadzane w Adwent - nakaniane do wielkiej wiary i ufnoci w cudown obecno Jezusa w sercu czowieka. Przyczynio si do tego nasze ofiarowanie si Bogu i dowiadczenie nowego ycia w duszy kadego z nas. Tym nowym yciem jest sam Jezus Chrystus. To On zagoci w naszych sercach. Na nowo! By na nowo rozpocz si kolejny etap na malekiej drodze mioci. To ycie naszych dusz w bliskoci Jezusa, ktrego nosimy pod sercem. To wzrastanie naszej duszy w tej cudownej obecnoci samego Jezusa. To nabieranie Jego cech poprzez coraz wiksze utosamianie si z Nim, z Jego Mioci. Przyjmijmy t radosn nowin z wiar i ufnoci. Codziennie ponawiajmy swoje ofiarowanie przez Niepokalane Serce i Przeczyste rce Maryi. Promy J, by cigle nam o tym przypominaa i pomagaa kroczy ju po nowemu ze wiadomoci posiadania w duszy samego Boga. Ze wiadomoci dokonujcej si przemiany naszych dusz w dusze cakowicie Jezusowe. Starajmy si y radonie, jak radonie ya oczekujc swego Syna Jego Matka. Chocia zewntrzne warunki nie zawsze byy sprzyjajce, to w Jej Sercu bya nieustanna rado, cige poddawanie si woli Boga i przyjmowanie wszystkiego jako Jego aski. Mdlmy si o dar wiary i ufnoci w dokonujce si wielkie rzeczy w naszej Wsplnocie. Mdlmy si, bymy niczego nie przeoczyli przez wasn opieszao i nieufno. Mdlmy si, bymy nie zmarnowali ani jednej aski. Niech Bg bogosawi nas na czas zbliajcego si Adwentu.

Zapraszamy do obejrzenia zdj z Wieczernika w Gietrzwadzie
 
Zaproszenie do Gietrzwadu  :: 19-11-2009 r. ::

  Ju na najbliszych dniach skupienia i na Wieczerniku w Gietrzwadzie, czyli w najbliszy pitek i sobot, uczcimy Matk Najwitsz. Mwi bdziemy o Jej cakowitym ofiarowaniu si Bogu, oddaniu siebie, swego ycia zupenie i do koca. Na Jej wzr oddawa si bdziemy Bogu. Poprowadzi nas jak zwykle Maryja - Pena aski. A aska ta rozlewana bdzie obficie na nasze dusze. Oddanie si Bogu na wzr Maryi przyniesie naszym duszom zblienie si do Serca Boga. Stanie si to po to, bymy potem, gdy rozpocznie si Adwent, byli przygotowani do oczekiwania na Jezusa, ktry w nas bdzie. Tym razem Adwent upywa bdzie ju z Jezusem, ktry bdzie w naszych sercach. Jego obecno w nas ma "dojrzewa". Bdziemy dojrzewa do Jego narodzin na nowo w naszym yciu. Bg chce, abymy mieli wiadomo, i dusza ofiarujca si Bogu na wzr Maryi, jak Ona obdarowywana jest ask "zrodzenia" w niej Jezusa. Oczywicie dokonuje si to nieco inaczej, ni u Maryi. Ma wymiar duchowy, a rzutuje na cae ycie duszy. Zatem teraz przygotujmy si na powicenie swego ycia Bogu. Towarzyszy nam bdzie Matka Najwitsza. Ona poprowadzi, pomoe, bdzie si z nami wsplnie modli i jako Matka odda nas caych Bogu. Tylko pozwlmy Jej na to. Popromy wsplnie o to.
 
Intencje i rne akcje we wsplnotach  :: 18-11-2009 r. ::

  Kochani, coraz czciej informowani jestemy, a czasem wrcz zarzucani rnymi intencjami modlitewnymi, jak rwnie proszeni o wczanie si w rne akcje na rzecz dzie prowadzonych w Kociele przez rne grupy, wsplnoty czy poszczeglne osoby. Czasami wydaj si nam one wane i nie tylko sami poddajemy si akcyjnoci ale te oczekujemy podobnej postawy od innych. A zatem, co powinna w takiej sytuacji uczyni dusza najmniejsza?
W „Ordziu Mioci Serca Jezusa do wiata” Pan Jezus poucza s. B. s. M. Konsolat, a przez ni wszystkie Malekie, i troszczc si o Jezusa On zatroszczy si o wszystko w najmniejszych szczegach. Jak to naley rozumie w odniesieniu do podawanych nam intencji i wczania si w rne akcje? Bdc dusz malek, z ufnoci i mioci do Jezusa naley przyj powysze sowa pouczenia, stosujc do wszystkiego, co angauje nas w ycie Kocioa. Dusza maleka po prostu trwa nieustannie przy boku Jezusa, trwa w modlitwie przed Bogiem. Z mioci przebywa u stp Krzya i chce, pragnie adorowa Jezusa konajcego ca siebie ofiarowujc we wszystkich intencjach caego wiata. W ten sposb dusza maleka cay czas jednoczc si z Bogiem uczestniczy w yciu Kocioa i jednoczy si z modlitw Kocioa.
Nie oznacza to nieczuoci ze strony duszy malekiej. Nie oznacza to, e jej serce nie popiera tych rzeczy, czy akcji. Nie oznacza, e jej serce nie cierpi, choby z powodu Medjugorje. Dusza maleka po prostu kocha. Kocha Jezusa i caa w tej mioci si zatraca. I poprzez to zatracanie si w mioci, zjednoczenie z samym Jezusem wyjednuje wiatu potrzebne aski. A wic wyjednuje dla grzesznikw miosierdzie. Dla Medjugorje wyjednuje ask otwarcia dusz zamknitych na Objawienia. Dla Polski wyjednuje otwartych kapanw na wszelk inicjatyw, by Polsk odda pod wadanie Jedynego Krla.
A wic, duszo maleka, klkaj przed Bogiem, klkaj pod Krzyem i mdl si rwnie w tych intencjach, powierzajc wszystko Matce Najwitszej i Bogu. I trwaj w cigej adoracji Jezusa konajcego. A z Jego Ran, z Jego Serca, z caego Jego Ciaa wypywa bdzie wielka aska miosierdzia dla caego wiata. Ta aska uczyni wicej, ni wszelkie podejmowane akcje, udzia w nich dusz malekich. Swoim trwaniem przy Bogu nawrcisz wiat. Natomiast udziaem w jakiej akcji moesz jedynie przyczyni si do zaatwienia drobnej sprawy, jednej, dwch. Dusza maleka jest za maa na wszystko. Ona tylko moe by przy Bogu i nic wicej. Cigle by, trwa, ca siebie ofiarowa. Reszt bdzie czyni Bg.
 
By zachowa klimat rodzinny we wsplnocie  :: 11-11-2009 r. ::

  Jak w kadej rodzinie tak i w chrzecijaskiej wsplnocie szukamy prawdziwej mioci. Jest to moliwe, gdy wszyscy podporzdkowujemy si Bogu uznajc kim prawdziwie jestemy i jakie jest nasze tu miejsce. Std warto sobie przypomnie cenne wskazania dotyczce dusz i kierownika duchowego. A oto kilka z nich:
1. Wsplnota ma swojego kierownika duchowego, przewodnika, ktrym jest kapan, zaoyciel wsplnego Dziea, i na ktrym ciy odpowiedzialno za kady czyniony krok we Wsplnocie, i to tak przed Bogiem, jak przed przeoonymi
2. Kierownikiem i przewodnikiem pozostaje on rwnie dla tych dusz, ktre podejmuj we Wsplnocie nowe inicjatywy dla oglnego dobra.
3. Jako przewodnik dusz mu powierzonych kierownik duchowy ma cigle czuwa nad nimi i tym, co podejmuj, jednoczenie uczc je i uwiadamiajc im, e to on jest od spraw dusz, od kierownictwa duchowego, one za jako osoby wieckie maj realizowa, prbowa urzeczywistni podjte inicjatywy, kierujc si wskazaniami swojego kierownika duchowego.
4. Przewodnik dusz ma rwnie obowizek przypomina, e w podejmowaniu czegokolwiek na rzecz Wsplnoty towarzyszy powinna staa modlitwa do Ducha witego, poczona z prob o Jego wiato niezbdne do realizacji danych inicjatyw.
5. UWAGA! Kade otrzymane wiato z Nieba musi by potwierdzone przez kierownika odpowiedzialnego za wszystko, co dzieje si we Wsplnocie. Bo to on jest kierownikiem tych dusz, ktre tworz t Wsplnot i Dzieo. I to on decyduje ostatecznie jak ma to wszystko wyglda, jak ma by to wszystko prowadzone.
6. Do kierownika duchowego jako przewodnika dusz naley take uwiadamianie jaki jest cel tej czy innej inicjatywy, jakie zadanie, bo tylko zaoyciel i kapan odpowiedzialny moe dobrze i bez "mcenia" na ten temat si wypowiedzie.
7. Dusza poddajca si kierownikowi duchowemu w swej pokorze i posuszestwie przyjmuje prawd, e nie ma wystarczajcej wiedzy, by stawia siebie na rwni ze swoim przewodnikiem, w adnym wypadku nie czyni jakichkolwiek naciskw, czy form przymusu bdcych wyrazem pychy a brakiem pokory.
8. Kierownik duchowy w kocu duo si modli za powierzone mu dusze, ale i duszom jemu powierzonym zaleca modlitw. Uwiadamia duszom, e wszystko wymaga prowadzenia Ducha witego i jeli jest zgodne z wol Boga, Bg bogosawi i wszystko si rozwija ku dobremu.

Wicej na stronie "Rozwaania">>
 
Wieczernik Modlitwy ze witymi i duszami czycowymi  :: 08-11-2009 r. ::

  Ostatnie nasze spotkanie w Wieczerniku Modlitwy, ktre odbyo si w minion sobot w sanktuarium Matki Boej Pocieszenia w Czerwisku nad Wis, przeywalimy w duchowej cznoci z caym Kocioem Chrystusowym: Kocioem Triumfujcym i Kocioem Oczyszczajcym si. Bardzo bliska staa si dla nas tajemnica witych obcowania, gdy budzia si w nas wiadomo prawdy dotyczca caego Kocioa zrodzonego przez Chrystusa. Modlitwa za zmarych i proba o wstawiennictwo witych i dusz w czycu cierpicych pobudzaa w nas mio do naszych braci i sistr, ktrzy poprzedzili nas na drodze wiary. Odczuwalimy te ich obecno jako naszych przyjaci, wspierajcych na drodze wiodcej ku zbawieniu. Dowiadczylimy te po raz kolejny, jak wielkim darem jest Koci rozumiany jako Mistyczne Ciao Chrystusa, w ktrym wszyscy stanowimy jedno. A jednoczenie w innym spojrzeniu, spojrzeniu samego Boga, decydowalimy si na dalsze trwanie i kroczenie wspln obran drog we Wsplnocie Wieczernikowej.
 
Zakoczenie miesica racowewgo  :: 03-11-2009 r. ::

  Nasza Wsplnota zakoczya miesic Raca w. podczas kolejnych Wieczernikw Modlitwy, ktre odbyy si w Tolkmicku i Stocznie. Uczestnicy tych spotka z wielk wdzicznoci czcili Matk Bo Racow i na Jej rce zoyli wszelkie dary i aski otrzymane przez wstawiennictwo Maryi od Miosiernego Boga. Modlitwie i refleksji towarzyszyo pragnienie uczestnictwa w yciu witych, ktrzy poprzez rozwaanie i kontemplacj tajemnic racowych dowiadczali w swoim duchowym yciu wielu przejaww obecnoci wiata nadprzyrodzonego. Podczas tych spotka towarzyszya nam potrzeba podsumowania koczcego si Roku Miosierdzia we Wsplnocie i jeszcze wiksze otwarcie na t Tajemnic, jak jest Mio Miosierna Wszechmogcego Boga. W ostatnim dniu padziernika Wsplnota Wieczernikw Modlitwy uczestniczya w uroczystoci Jubileuszowej ks. kan. Edwarda Passon w Ktrzynie, z racji 55 rocznicy jego kapastwa. Nasza obecno na tej uroczystoci bya wyrazem wdzicznoci wzgldem tego Kapana, ktry wcza si w ycie Wsplnoty i posug na rzecz dusz najmniejszych.

Zapraszamy do obejrzenia zdj ze wspomnianych spotka.
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 02-11-2009 r. ::

  Ordzie Matki Boej z 2 listopada 2009 r.
"Drogie Dzieci! Take dzi jestem midzy wami, by wam wskaza drog, ktra wam pomoe pozna mio Bo. Mio Bo, ktra pozwolia, e nazywacie Go Ojcem i odczuwacie jako Ojca. Oczekuj od was, e szczerze spojrzycie w wasze serca i zobaczycie na ile Go kochacie. Czy Go miujecie do koca? Otoczeni dobrami, ile razy Go zdradzilicie, zaparlicie si, zapomnielicie. Dzieci moje nie oszukujcie samych siebie ziemskimi dobrami. Mylcie o duszy bo ona jest waniejsza ni ciao, oczycie j. Wezwijcie Ojca, On czeka na was. Nawrcie si do Niego. Jestem z wami bo On posya mnie w swej asce. Dzikuj wam!

Za www.medjugorje.republika.pl
 
Droga Krzyowa w Jerozolimie  :: 27-10-2009 r. ::

  

Wielkim pragnieniem wszystkich pielgrzymw przebywajcych w Ziemi witej byo odprawienie Drogi Krzyowej na ulicach Jerozolimy. Przeywalimy j w otwarciu na rzeczywisto Ducha tamtych wydarze - jake wszystko stawao si obecne tu i teraz. Szczeglnie wielkim dowiadczeniem modlitewnym byo przebywanie w witych miejscach na Kalwarii i w Grobie Paskim. Jednak niezapomnianym przeyciem duchowym bya rwnie Msza w. odprawiana przy IV Stacji Drogi Krzyowej, podczas ktrej kady z nas mg spotka si z Jezusem obecnym w tajemnicy Eucharystii. Dowiadczalimy prawdziwie dotknicia tej Obecnoci Pana.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj z Drogi Krzyowej>>
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 25-10-2009 r. ::

  Ordzie z dnia 25 padziernika 2009 r.
„Drogie dzieci! Rwnie dzi nios wam swoje bogosawiestwo i wszystkich was bogosawi i wzywam bycie wzrastali na drodze, ktr poprzez mnie, Bg rozpocz dla waszego zbawienia. Dziatki, mdlcie si, pocie i radonie dawajcie wiadectwo waszej wiary i niech wasze serce zawsze wypenione bdzie modlitw. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Za stron Medjugorje: www.medjugorje.hr
 
Dzikujemy za pielgrzymk do Ziemi witej  :: 10-10-2009 r. ::

  W dniu wczorajszym zakoczylimy pielgrzymk do Ziemi witej, czyli do Ojczyzny Pana Jezusa i Najwitszej Maryi Panny. Przeywalimy j w gronie 48 osb jako przedstawicieli wielu dusz najmniejszych zaproszonych do poznania miejsc zwizanych z yciem i dziaalnoci mesjask Zbawiciela i przeycia duchowego wydarze zwizanych z narodzeniem, yciem, mk, mierci i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. By to czas pikny, jake bogaty dla naszych serc, ale te obfity w aski dla caej Wsplnoty. Wicej na temat tej pielgrzymki mwi bdziemy na naszych kolejnych spotkaniach. Dzisiaj pragniemy wyrazi nasz wdziczno Bogu i wszystkim naszym Braciom i Siostrom za wszelkie dobro i pomoc w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu tej Pielgrzymki, prawdziwie Wielkiej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdj>>
 
Okolicznociowy Wieczernik w Biaymstoku - z b. Michaem Sopoko  :: 28-09-2009 r. ::

  W minion sobot 26 wrzenia uczestnicy Wieczernikw Modlitwy w Czerwisku, Ranymstoku, Gietrzwadzie, Tolkmicku i Stocznie podjli wspln pielgrzymk do sanktuarium Miosierdzia Boego w Biaymstoku, by we wsplnej modlitwie podzikowa Bogu Miosiernemu za dar b. ks. Michaa Sopocki w rocznic jego beatyfikacji. Wraz ze swoimi kapanami: z ks. Tadeuszem, ks. Leszkiem i ks. Edwardem zgromadzio si w okolicznociowym Wieczerniku Modlitwy ponad 200 osb, wrd ktrych byy rwnie Siostry Zakonne, by nawiedzajc to wite miejsce uprasza miosierdzie dla siebie, swoich rodzin, wsplnot i caego Dziea Wieczernikw, jak rwnie dla naszej Ojczyzny i wiata. W ramach tego spotkania uczestniczylimy w uroczystej Eucharystii, w Adoracji Najwitszego Sakramentu oraz w Naboestwie ku czci Miosierdzia Boego. Pielgrzymi mieli take moliwo wysuchania prelekcji dotyczcej osoby b. ks. Michaa i obejrzenia filmu powiconemu jego osobie i dziaalnoci. Wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i uczestnikom Wieczernikw Modlitwy dzikujemy za przygotowanie, przeprowadzenie tego spotkania oraz za dar wsplnej modlitwy. Nasz pobyt w Biaymstoku by kolejnym krokiem realizowanym w Roku Miosierdzia, ktry przezywamy obecnie w naszej Wsplnocie.

Zapraszamy do galerii zdj>>
 
Kolejne stacje naszej Drogi Wieczernikowej  :: 28-09-2009 r. ::

  Koczcy si pierwszy miesic nowego roku szkolnego i duszpasterskiego obfitowa w wydarzenia, ktre nasza Wsplnota przeywaa kontynuujc Rok Miosierdzia. Nasze kolejne spotkania w Wieczernikach Modlitwy i kolejne pielgrzymki przyczyniy si do wikszego poznania i dowiadczania Boego Miosierdzia. Dzikujemy wszystkim kapanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym - uczestnikom wieczernikowej drogi, wrd nich osobom posugujcym i tworzcym muzyczne zespoy wieczernikowe za wsplny czas naznaczony Boym bogosawiestwem. Jednoczenie pragniemy zaprosi ponownie wszystkich odwiedzajcych nasz stron internetow na kolejne spotkania prowadzone w ramach Dziea Wieczernikw Modlitwy, ktre odbd si w najbliszym czasie: w Czerwisku nad Wis (Wieczernik w dniu 3 padziernika, a w kad rod na Nowenn ku czci MB Czerwiskiej), w Ostrowie Wielkopolskim (12 padziernika), w Ranymstoku i Gietrzwadzie (17 padziernika), w Zawadzie k/Zielonej Gry (25 padziernika), w Tolkmicku (29 padziernika), w Stocznie (30 padziernika), w Goskowie (31 padziernika).

Zapraszamy do galerii zdj>>
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 27-09-2009 r. ::

  Ordzie, 25 wrzenia 2009 r.

„Drogie dzieci, wytrwale, z radoci pracujcie nad swoim nawrceniem. Swoje radoci i smutki ofiarujcie mojemu Niepokalanemu Sercu, abym moga was prowadzi do mego Najdroszego Syna, abycie w Jego Sercu odnaleli rado. Jestem z wami, aby was poucza i prowadzi ku wiecznoci. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”
 
Przeyjmy narodziny Kocioa  :: 26-09-2009 r. ::

  Przygotowujc si do Wielkiej Pielgrzymki zwrmy uwag na budzenie w sobie wiadomoci, i Boa rzeczywisto duchowa jest odmienna od wiata materialnego i nie istnieje w niej takie poczucie czasu, jak w ludzkim wiecie. Tote chodzc po znanych nam z Pisma w. i historycznych przekazw miejscach, starajmy si zobaczy oczami serca Jezusa otoczonego tumami, Jezusa w rnych sytuacjach, biorcego udzia w rnych wydarzeniach. Zobaczmy apostow, uczniw. Zobaczmy aniow, zobaczmy te faryzeuszy, onierzy. Stamy si poprzez wasn dusz i otwarcie si na wiat Ducha uczestnikami ycia Jezusa. Otwrzmy si na ask, ktra wtedy, ale i teraz schodzi na ziemi. Suchajmy sw Jezusa, bo objawia nam bdzie oblicze Ojca. Nie bdmy zadufani w sobie i zbyt pewni siebie. Nie patrzmy na zewntrzn otoczk. Wchodmy w gbi, w znaczenie, w przesanie, jakie zostao nam dane w osobie Jezusa. Jako dusze najmniejsze starajmy si uzmysowi sobie istnienie wiata Duchowego i w ten wiat uwierzmy. Teoretycznie - kady wierzcy wierzy w Boga, w istnienie aniow, przebywanie witych w Niebie. Jednak w rzeczywistoci traktuje t rzeczywisto jako odleg, znajdujc si gdzie w bliej nieokrelonym miejscu, nie zdajc sobie sprawy z tego, i ten wiat Ducha otacza nas, jestemy w Nim zanurzeni, on nas przenika. Jest on rzeczywistoci realn i majc wpyw na nasze ycie. W tym to wiecie Ducha czas pynie inaczej. Tote przylatujc do Ziemi witej wejdziemy w t duchow rzeczywisto sprzed dwudziestu wiekw i otoczeni zostaniemy Duchem tamtych czasw. Starajmy si oczami duszy patrze na wszystko. Otwrzmy oczy serca, by zobaczy i dowiadczy Jezusa, Jego uczniw. By zazna obecnoci Maryi. Zauwamy zwaszcza to rdo ycia Kocioa tryskajce z Krzya. Przeyjmy narodziny Kocioa biorcego swj pocztek od Chrystusa. Niech w kadym z nas narodzi si Nowy Chrystus, bymy umocnieni ask wrcili do domw jako Jego uczniowie, apostoowie, jako wiadkowie wiary, jako ci, ktrzy nios ordzie o Boej Mioci i Boym Miosierdziu. Jako ci, ktrzy napotkali Jezusa i dowiadczajc Jego mioci, zobaczyli Ojca.
 
Wemy wspln odpowiedzialno za ten czas aski.  :: 25-09-2009 r. ::

  Pozosta ju krtki czas przygotowania do pielgrzymki, jak rwnie krtki czas wypraszania ask dla jej uczestnikw. Miejmy wiadomo, i wszyscy na swoje barki bierzemy wraz z osobami odpowiedzialnymi za Wsplnot i Dzieo odpowiedzialno za ten czas. Dwigajmy zatem wsplnie te rekolekcje, ktre s ogromnie wanym etapem w rozwoju Dziea. Bowiem podczas pielgrzymki do Ziemi witej bdziemy dotykani w sposb szczeglny Boym Miosierdziem. Przez sam fakt bycia w tym witym miejscu i otwarcia si na Ducha, aska Boga przemienia bdzie nasze serca, owieca nasze dusze, przenika nas caych. Wanym jest, by otworzy si na dziaanie tej aski. Miejmy wiadomo, i to miejsce jest jedyne na wiecie, a my mamy przyprowadzi tutaj wszystkie dusze najmniejsze. Starajmy si, bymy zdali sobie spraw, gdzie bdziemy si znajdowa. Niech Bg bogosawi nam. Mdlmy si duo. Przygotowujc si na t Wielk Pielgrzymk nie zapomnijmy o naszych duszach. One s szczeglnie wane. Tylko dusze czyste bd mogy otworzy si na wiat Ducha i dowiadczy go najpeniej. Niech Bg bogosawi nasze rodziny. Niech i ich obejmie aska zlewana przez Niebo na t wit Ziemi. Mdlmy si, trwajmy w mioci i przygotowujmy serca na spotkanie, na objawienie Miosierdzia.
 
Zanurza si bdziemy w samej esencji, istocie, w sercu Boej Mioci  :: 24-09-2009 r. ::

  Organizujc pielgrzymk do Ziemi witej zwracamy nasz uwag na fakt, i mamy t moliwo, poprzez kroczenie ladami Jezusa, zanurza si w Duchu Mioci, zaznawa Jego obecnoci, dowiadcza obecnoci Jego Mioci, ktra dotykajc tamtych miejsc na zawsze uczynia je witymi. Ziemia ta, splamiona Krwi Jezusa jest wit poprzez to splamienie, a wczeniej poprzez Jego obecno. Grzech, ktry by przyczyn przyjcia Syna Boego, a potem straszny grzech Bogobjstwa - cho niewyobraalnie straszny, nie przewysza Boej mioci, ktra jest ponad wszystko. Grzech pierworodny sta si w dodatku szczliw win, jak go nazywa Koci, bowiem sprowadzi na ziemi samego Boga. Niejako sta si przyczyn, i Bg objawi swoje oblicze pene mioci i miosierdzia. Dziki niemu czowiek pozna i zazna Boej Mioci Miosiernej. A zatem podczas tej pielgrzymki zanurza si bdziemy w samej esencji Boej Mioci, w samej istocie, w sercu. To jedyne takie miejsce na wiecie. Miejsce narodzin, ycia, mierci i Zmartwychwstania Boga! Miejsce, nad ktrym Niebo otworzyo swoje podwoje. wiat Ducha tak bardzo zjednoczy si ze wiatem ludzkim, przenikn i uwici. Niech te sowa jeszcze bardziej zachcaj nas, tworzcych Wsplnot Najmniejszych, do nalenego przygotowania do tych zbliajcych si dni Wielkiej Pielgrzymki.
 
Przygotowujemy kolejny etap rozwoju naszego wsplnego Dziea  :: 22-09-2009 r. ::

  Rozpoczynajc nowy rok duszpasterski na naszej wsplnej drodze wieczernikowej podjlimy przygotowania do kolejnych krokw, kolejnych etapw rozwoju naszego wsplnego Dziea. Niewielkim kroczkiem, niewielkim w prawdzie, ale wanym bdzie pielgrzymka do sanktuarium Boego Miosierdzia w Biaymstoku w rocznic beatyfikacji b. Ks. Michaa Sopoki, ktr planujemy na najblisz sobot. To bdzie takie kolejne otwarcie si w Roku Miosierdzia, jaki przeywamy w naszej Wsplnocie, na Boe Miosierdzie. To bdzie otwarcie si na wiat Boy, na wiat Ducha Boej mioci, wiat Boych Zdrojw Miosiernych. Rwnie ta pielgrzymka do Biaegostoku bdzie przygotowaniem do Wielkiej Pielgrzymki do Ziemi witej. Jest to pielgrzymka w wite miejsce, w ktrym najbardziej cielenie uobecnio si Boe Miosierdzie, dlatego odbywamy j w tym roku. Bdziemy rozwaa Boe Miosierdzie w caym yciu Jezusa okazane przez Boga Ojca czowiekowi. Bdziemy je rozwaa w tajemnicy przyjcia Jezusa poprzez czowiecz Matk, co te jest przejawem Boego Miosierdzia. Zapoznamy si z wieloma miejscami zwizanymi z Jezusem, bo przecie wszystko co czyni, wszystko co mwi byo wielkim Boym Miosierdziem, ktre miao swj szczyt i okazao najpeniejszy wymiar podczas Golgoty. Niech Bg nam bogosawi na czas przygotowania si do tych wydarze. Nie zraajmy si te drobnymi przeciwnociami, bowiem ni jak si maj wobec tego, co Bg zaplanowa dla nas wanie tam w miejscu swoich narodzin, ycia, mierci i Zmartwychwstania.
 
Audiencja oglna: katecheza potwierdzajca nasz duchowo  :: 16-09-2009 r. ::

  "Mistyczne zjednoczenie z Bogiem nie jest przywilejem przeznaczonym dla nielicznych, lecz powoaniem wszystkich ochrzczonych – przypomnia Benedykt XVI w czasie audiencji oglnej. Katechez 16 wrzenia powici postaci Symeona Nowego Teologa, bizantyjskiego mnicha, yjcego na przeomie X i XI w. Zanim obra ycie zakonne, zdoby staranne wyksztacenie w Konstantynopolu i suy na cesarskim dworze. Byskotliwa kariera nie zaspakajaa jednak jego aspiracji. Wycofa si zatem z normalnego ycia i znalaz ukojenie w yciu klasztornym. Jego dowiadczenie i pisma – jak zauway Papie – wywary duy wpyw na mistyk chrzecijaskiego Wschodu. „Symeon skupia si na obecnoci Ducha witego w ochrzczonych i na uwiadomieniu jej sobie – powiedzia Benedykt XVI. – ycie chrzecijaskie – podkrela Symeon – jest intymnym zjednoczeniem z Bogiem. aska Boa owieca serce wierzcego i prowadzi go do mistycznej wizji Pana. W tym kontekcie Nowy Teolog podkrela, e prawdziwe poznanie Boga nie pochodzi z ksiek, lecz z dowiadczenia duchowego, z ycia duchowego. Poznanie Boga jest owocem drogi wewntrznego oczyszczenia, ktre rozpoczyna si od nawrcenia serca. Moc wiary i mioci czowiek przechodzi przez gbok skruch i szczery bl z powodu wasnych grzechw, aby doj do zjednoczenia z Chrystusem, rdem radoci i pokoju. Dla Symeona takie dowiadczenie nie jest wyjtkowym darem przeznaczonym dla niektrych tylko mistykw, lecz owocem chrztu w kadym wierzcym, ktry powanie traktuje sw wiar”.

Za stron Radia Watykaskiego: radiovaticana.org
 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju  :: 28-08-2009 r. ::

  Ordzie z 2 wrzenia 2009 dla Mirjany:
Drogie dzieci, dzi wzywam was macierzyskim sercem, abycie nauczyli si przebacza cakowicie i bezwarunkowo. Cierpicie niesprawiedliwo, zdrady i przeladowania, przez co jestecie bardziej bliscy i mili Bogu. Moje dzieci, mdlcie si o dar Mioci, bo tylko Mio przebacza wszystko, tak jak to uczyni mj Syn, naladujcie Go. Ja jestem pord was i modl si, abycie kiedy znajdziecie si przed Obliczem Ojca mogli powiedzie: “Ojcze oto jestem, naladowaem Twego Syna, kochaem i przebaczaem sercem, poniewa wierzyem w Twj wyrok i ufam Ci”.

Ordzie z 28 sierpnia 2009 dla Ivana:
Drogie dzieci, rwnie dzi wzywam was w szczeglny sposb: przyjmijcie moje ordzia, odnwcie moje ordzia. Drogie dzieci, dzi jak nigdy wczeniej potrzebuj waszych czynw a nie sw. Dlatego, drogie dzieci, yjcie moimi ordziami, aby wiato owiecio wasze serca i napenio wasze serca.  Drogie dzieci, wiedzcie, e Matka modli si z wami. Dzikuj rwnie i dzi, drogie dzieci, e przyjlicie moje ordzia i e yjecie moimi ordziami. Bdcie moim znakiem.

Ordzie z 25 sierpnia 2009 r.
„Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie wzywam was do nawrcenia. Kochane dzieci, nie jestecie wystarczajco wici i nie emanujecie witoci wobec innych, dlatego mdlcie si, mdlcie si, mdlcie si i pracujcie nad osobistym nawrceniem, abycie byli znakiem mioci Boej dla innych. Jestem z wami i prowadz was ku wiecznoci, ktrej powinno pragn kade serce. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie”.

Ordzie z 14 sierpnia 2009 r. dla Iwana.
„Drogie dzieci. Rwnie dzi, w mojej wielkiej radoci, pragn zaprosi was w tym czasie, abycie otworzyli si na Ducha witego. Otwrzcie si, to jest czas aski. Drogie dzieci, niech rzeka mioci pynie w waszych sercach. Mdlcie si, mdlcie si, drogie dzieci razem z Matk. Dzikuj, drogie dzieci, e rwnie dzisiaj odpowiedzielicie na moje wezwanie”.
 
Uroczysto Wniebowzicia NMP w Gietrzwadzie  :: 22-08-2009 r. ::

  Rekolekcje, ktre przeywalimy w ubiegym tygodniu w domu rekolekcyjnym w Gietrzwadzie zakoczylimy wsplnym uczestnictwem z licznie przybyymi pielgrzymami w Uroczystej Eucharystii, ktrej przewodniczy JE ks. Biskup Jan Wtroba z Czstochowy. Dla nas by to szczeglny czas dzikczynienia za otrzymane aski podczas dni rekolekcyjnych. Dzikujemy szczeglnie JE ks. Biskupowi Janowi za skierowane pasterskie sowo, ktre zwieczyo cae nauczanie kapana prowadzcego rekolekcje wsplnotowe. Dzikujemy rwnie ks. Proboszczowi za ciepe sowa przywitania i dar wsplnej modlitwy, a parafianom i pielgrzymom za dar jednoci we wsplnym dzikczynieniu, ktre wznosilimy wraz z Matk Najwitsz u stp Jezusa Eucharystycznego.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdj
 
Wieczernik z NMP Wniebowzit w Gietrzwadzie  :: 17-08-2009 r. ::

  Nikt z uczestnikw ostatniego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwadzie nie mgby zaprzeczy, e to bya prawdziwa duchowa Uczta dla wszystkich dzieci Maryi. Jej Wniebowzicie uobecnione w Liturgii Kocioa dnia 15 sierpnia stao si niejako naszym uczestnictwem w wymiarze ducha. To wszystko miao miejsce po trzech seriach rekolekcji jakie przeywalimy w ramach naszej Wsplnoty Dusz Najmniejszych. Byo to niejako wspaniae zwieczenie naszego trudu przygotowania i przeycia dni rekolekcyjnych, ktre bardzo angaowao nasze serca. I tak z otwartymi sercami jako najmniejsi z najmniejszych dowiadczylimy matczynego przytulenia, bliskoci matczynego Serca, a jednoczenie dotyku Boga, Jego Mioci i prawdziwego Boego Pokoju. Dzikujemy wszystkim, kapanom i wiernym tworzcych ten Wieczernik za dar wsplnej i tak owocnej modlitwy.

Zapraszamy do naszej galerii zdj.
 
Rekolekcje - czas przemiany naszych serc  :: 10-08-2009 r. ::

  To, co dokonuje si na tegorocznych rekolekcjach, jest bardzo wanym dla kadego z nas, dla naszych dusz, naszego wzrostu, naszych relacji z Bogiem. Dlatego wzbudzamy w sobie ufno, wzbudzamy wiar, trzymajc Maryj za rk prosimy o nie ca si swej woli, bagamy apostow o wstawiennictwo i w odpowiednim momencie dotykamy "frdzla u paszcza Jezusa". A potem dzikujemy. To dzikczynienie jest wyrazem naszej wiary w Jego moc uzdrawiania. Jest naszym uwielbieniem Boga w Jego cudownych przymiotach. Jest wyznaniem ufnoci w cig opiek nad nami i Jego prowadzenie. Jest wyraon mioci naszych serc, ktre pragn wiecznie wypiewywa Bogu t pie umiowania Go. To uwielbienie, dzikczynienie nie schodzi z naszych ust. A im wicej dzikujemy, tym wicej otrzymujemy, tym wiksza jest nasza wiara. Wierzymy, e idc przez kolejne etapy rekolekcji, staniemy si tymi, ktrzy „biega bd po caej okolicy i znosi bd na noszach chorych tam, gdzie przebywa bdzie Jezus”. Z czasem za, staniemy si tymi, ktrzy chodzi bd z Jezusem i suy Mu tak, jak czynili to apostoowie.

 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z 2 sierpnia 2009 r.  :: 02-08-2009 r. ::

  
"Drogie dzieci, przychodz, by macierzysk mioci wskaza wam drog, ktr powinnicie i abycie byli coraz bardziej podobni do mego Syna a przez to blisi i milsi Bogu. Nie odrzucajcie mojej mioci. Nie wyrzekajcie si zbawienia i ycia wiecznego z powodu przemijania i marnoci tego ycia. Jestem midzy wami by was prowadzi i upomina jako matka. Pjdcie na mn."
 
Ordzia NMP Krlowej Pokoju  :: 26-07-2009 r. ::

  Ordzie, 25 lipca 2009 r.
„Drogie dzieci! Niech ten czas bdzie dla was czasem modlitwy. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie.”

Ordzie dla Ivana 10 lipca 2009, przy Niebieskim Krzyu o 22:00.
„Drogie dzieci, rwnie i dzi, w tym czasie aski wzywam was: otwrzcie wasze serca, otwrzcie je Duchowi witemu. Drogie dzieci, szczeglnie dzisiaj wzywam was do modlitwy o dar przebaczenia. Przebaczajcie, drogie dzieci, kochajcie. Wiedzcie, drogie dzieci, e Matka modli si za wami i orduj przed moim Synem. Dzikuj, drogie dzieci, e przyjlicie mnie rwnie i dzisiaj, e przyjlicie moje ordzia i, e yjecie moimi ordziami”.
 
Nowenna do s. Boej s. M. Konsolaty Betrone  :: 09-07-2009 r. ::

  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Nowenn do Patronki Dziea Najmniejszych - s. B. s. Marii Konsolaty Betrone. W cznoci ze wszystkimi Malekimi z caego wiata podejmujemy szturm do Nieba o rych beatyfikacj Siostry Klaryski Kapucynki z Turynu - Moncalieri i przez jej wstawiennictwo prosimy o wszystkie aski i bogosawiestwo dla caej Wsplnoty Dusz starajcych si poda tak zwan Malek Droyn Mioci, zainicjowan przez ni. Podczas Nowenny polecamy wany czas naszych wakacyjnych rekolekcji, wypraszamy aski dla "naszych" Sistr Klarysek Kapucynek z Ostrowa Wielkopolskiego oraz dla wszystkich naszych rodzin i wsplnot. Siostro Konsolato, mdl si za nami! Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!
Przypominamy, e wspomniana Nowenna poprzedza dzie narodzin dla Nieba s. Boej s. Konsolaty, ktry przypada 18 lipca, czyli za dziesi dni.

Wicej na temat s. Konsolaty Betrone na powiconej jej osobie i wiadectwu stronie >>

MODLITWA: Ojcze wszelkiego miosierdzia, Ty wzbudzie wrd nas Twoj suebnic, siostr Konsolat Betrone, aby rozpowszechnia na wiecie nieustann mio ku Twemu Synowi Jezusowi na prostej drodze zawierzenia i mioci. Spraw, abymy i my, kierowani przez Ducha witego, byli gorliwymi wiadkami Twojej mioci, i w Twojej niezmierzonej dobroci udziel nam za Jej wstawiennictwem ask, ktrych potrzebujemy ..............
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Rekolekcje - czas przygotowania do wanej misji apostolskiej  :: 06-07-2009 r. ::

  (Jezus) potem wyszed na gr i przywoa do siebie tych, ktrych sam chcia, a oni przyszli do Niego. (Mk 3,13)
Oto nadesza ta chwila, gdy Bg pragnie powoa nas po imieniu na apostow swojej mioci. Takim waciwym czasem wsuchiwania si, czasem powoania bd wsplnotowe rekolekcje, ktre odbd si w Czerwisku, Ranymstoku, Gietrzwadzie i Tolkmicku. To dobra pora na wejcie w gb wasnego serca, poznanie wasnej duszy. To niejako wyjcie na gr z Jezusem. Gra tu oznacza miejsce odosobnione. Miejsce, gdzie nic ani nikt nie bdzie nam przeszkadza. Ma to by oczywicie wyjcie z Jezusem. Bg sam wybra ciebie i zaprosi na te rekolekcje. Rekolekcje na ktrych pragnie przywoa ciebie do siebie. To bd niezwyke rekolekcje. Czas, gdy Bg ustanowi tych, ktrzy bd Mu towarzyszyli, aby mg wysya ich na goszenie nauki i by mieli wadz wypdza ze duchy. To bdzie czas przygotowania si do tak wanej misji, misji apostolskiej. Bg pragnie nas do tego przygotowa. Dlatego ustanowi czas witych rekolekcji.

Czytaj peny tekst zaproszenia na rekolekcje (Mk 3,13-19) >>
 
Ordzia NMP Krlowej Pokoju  :: 04-07-2009 r. ::

  Ordzie, 25 czerwca 2009 r.
"Drogie dzieci! Radujcie si ze mn, nawracajcie si w radoci i dzikujcie Bogu za dar mojej obecnoci pord was. Mdlcie si, aby w waszych sercach Bg by w centrum waszego ycia i swoim yciem dawajcie wiadectwo, kochane dzieci, tak, aby kade stworzenie odczuo Bo mio. Bdcie moimi wycignitymi rkoma nad kadym stworzeniem, tak, aby si przybliyo do Boga mioci. Bogosawi was moim macierzyskim bogosawiestwem. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie".

Doroczne objawienie dla Ivanki 25 czerwiec 2009 r.
Objawienie doroczne dla Ivanki Ivakovic-Elez miao miejsce w jej domu rodzinnym i trwao 10 min. W czasie objawienia obecna bya tylko najblisza rodzina: m i troje dzieci. Po objawieniu Ivanka powiedziaa:
"Matka Boa bya ze mn przez 10 min. i mwia mi o dziesitej tajemnicy. Matka Boa powiedziaa:
"Drogie dzieci, wzywam was, abycie byli apostoami pokoju. Pokj, pokj, pokj".

Objawienie dla Mirjany 2 lipca 2009 r.
"Drogie dzieci. Wzywam was, poniewa was potrzebuj. Potrzebuj serc gotowych do nieograniczonej mioci. Serc nie obcionych prnoci. Serc, ktre s gotowe kocha tak, jak kocha mj Syn, ktre bd gotowe do powicenia tak, jak powici si mj Syn. Potrzebuj was. Abycie mogli ze mn pj, przebaczcie sobie samym, przebaczcie innym i adorujcie mojego Syna. Adorujcie Go rwnie za tych, ktrzy Go nie poznali, ktrzy Go nie kochaj. Do tego was potrzebuj, do tego was wzywam. Dzikuj wam".

Za: www.medjugorje.republika.pl/

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!