banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257271 naszym gościem.       Osób on-line: 24

Archiwum


Życzenia - Orędzie na Nowy Rok 2010 - na ROK MIŁOŚCI  :: 30-12-2009 r. ::

  Przeczytaj Orędzie Noworoczne do Dusz Najmniejszych>>
Podczas Świąt Bożego Narodzenia Bóg dał nam Swoją Miłość - Syna. Aby On przekonywał nas o miłości Boga do człowieka. Abyśmy zjednoczeni z Nim poznawali poprzez Jego życie bezmiar Boskiej Miłości. Jego nauka jest najlepszym sposobem poznania. Dlatego trwajmy w jedności z Chrystusem, który nadal będzie przez Ewangelie nas pouczał. Pamiętajmy, że Bóg jest Miłością. Wszystko, co od Niego pochodzi, jest Miłością. Trwanie w Nim to trwanie w Miłości. Trwanie w Jego Słowie to trwanie w Miłości. Rozważanie Bożego Słowa to trwanie w Miłości. Adoracja Krzyża Chrystusa to trwanie w Miłości. Eucharystia to uczestniczenie w wielkim, niepojętym przejawie Miłości, a Ciało Jego i Krew to sama Miłość, to Bóg. Zatem przyjmujmy tę Miłość, starajmy się nieustannie w niej trwać, a wyrazem naszej odpowiedzi i próby jednoczenia się z Miłością będzie akt miłości wypowiadany sercem.
Kochani Najmniejsi, my już od pewnego czasu kroczymy drogą miłości. Już ją poznajemy. A że dziećmi jesteśmy, to Bóg musi dostosować poznanie Miłości do możliwości naszego przyjmowania, do naszego otwarcia się na Miłość, do możliwości i umiejętności odpowiedzi na nią. Jednak im dłużej idziemy razem z Nim, im więcej ze sobą przebywamy, tym lepiej rozumiemy, więcej przyjmujemy i bardziej się otwieramy na Miłość. Boże Serce stoi przed nami otworem. Bóg jest cały dla nas. Wszystko, co Boga - naszym jest. Bo dziećmi Jego jesteśmy. Bóg kocha nas i czyni dziedzicami. A dziedzictwo Boga jest wielkie. Wchodźmy w czas Nowego Roku z gotowością przyjęcia otwartymi sercami Bożą Miłość wyrażaną stale, we wszystkim, a najpełniej w Krzyżu. Decydujmy się przyjąć i rozkochajmy się w Miłości. Zakochajmy się w Bogu, aby On mógł przez nasze oddane serca rozkochać w Sobie inne dusze. Przyjmijmy na ten nadchodzący rok – Nowy Rok 2010 szczególne błogosławieństwo Miłości.
 
Dziękujemy Bogu za dar Roku Miłosierdzia  :: 29-12-2009 r. ::

  Zwieńczeniem Roku 2009, który przeżywamy we Wspólnocie jako Rok Miłosierdzia, jest Osoba Jezusa Chrystusa, który zrodził się jako Miłość w nas i pośród nas Zrodził się, by każdy z członków Wspólnoty i Dzieła Najmniejszych umiłował szczególnie i miłością się stawał, miłość naśladował, miłością żył i oddychał. By każdy z nas stawał się Chrystusem niosącymi światu nadzieję i pocieszenie. By był jak Jezus, przynoszący przez cierpienie - zbawienie. Kończąc ten czas łaski pragniemy jeszcze bardziej odpowiedzialnie stawać się świadkami Bożej Miłości. Świadkami Prawdy i Prostoty, włączającymi się w odrodzenie wiary i miłości. Bóg, który pragnie nawrócenia wszystkich ludzi na Bożą drogę prowadzącą do zbawienia wzywa nas, maleńkie, najmniejsze dusze, byśmy poruszeni Darem Miłości Miłosiernej, podjęli swoje powołanie od nowa. Byśmy kochając, żyjąc w ukryciu, przyjmując swoje życie jako krzyż dany od Boga, dawali prawdziwe świadectwo o Bogu pełnym Miłości. Abyśmy ukazywali Jego prawdziwe Oblicze ludziom, którzy obraz Boga mają tak bardzo skrzywiony i nieprawdziwy. Abyśmy żyjąc w prostocie i prawdzie, sami doświadczywszy, jaki jest sens i cel, wskazywali na Miłość jako wszelkie źródło, cel pragnień i kres dążeń ludzkich. W końcu, byśmy podejmowali swoje powołanie z miłością, z radością w sercu i wielką ufnością, bowiem tylko wtedy będziemy wiarygodnymi świadkami Miłości.

Więcej na stronie: Rok Miłosierdzia >>
 
Żegnamy "Rok Miłosierdzia", przywitamy "ROK MIŁOŚCI"  :: 28-12-2009 r. ::

  Wspólnota Wieczerników Modlitwy zaprasza wiernych na Wieczernik Sylwestrowy, w noc sylwestrową 31 grudnia br. na Jasną Górę Czerwińską, by przez wstawiennictwo MB Pocieszenia i Pani Mazowsza podziękować Bogu za Rok Miłosierdzia, który przeżywamy w kończącym się roku kalendarzowym 2009, i prosić o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Wspólnoty, uczestników naszych spotkań i ich rodzin na czas Nowego Roku 2010, który przezywać będziemy jako ROK MIŁOŚCI. Początek spotkania o godz. 21:00.
UWAGA! Wszystkich uczestników prosimy o zgłoszenie swojego przyjazdu celem właściwej organizacji Wieczernika i agapy.

Wieczernik Sylwestrowy będzie transmitowany przez Radio Konsolata.

 
Prawdziwie bądźmy Rodziną i Wspólnotą od Ducha Świętego  :: 27-12-2009 r. ::

  Prawdziwie bądźmy Rodziną dusz najmniejszych na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu, czyli Wspólnotą od Ducha Świętego, która żyjąc z Nim jako Jego oblubienica, służąc Mu pokornie i w oddaniu, nasłuchiwać będzie stale Jego wezwania. Bowiem Duch Święty stale do tej Wspólnoty chce mówić, stale ją przynaglać. Darem, jakim obdarzył Bóg Świętą Rodzinę i pragnie obdarzyć naszą Wspólnotę, jest ciągła Boża obecność, to Duch Boży nieustannie przemawiający do swoich dzieci. Prośmy dzisiaj Matkę Najświętszą o łaskę otwarcia na działania Ducha Bożego. Prośmy, by wypraszała nam łaskę doskonałego poddania się prowadzeniu Ducha Świętego, doskonałego otwarcia się na Jego miłość, doskonałego zjednoczenia się z Jego mądrością, doskonałego przyjęcia Prawdy Objawionej i jej rozumienia. Módlmy się, by sam Bóg dokonał aktu naszego zjednoczenia, dusz naszych z Jego Duchem. Módlmy się nieustannie ofiarowując całych siebie Bogu. Nie lękajmy się. Bogu zawierzmy swoje życie i poświęćmy je na ołtarzu Bożej miłości. Niech nasza ofiara będzie czystą. Prośmy o Zdroje Miłosierne, by stale nas obmywały. To ważnym jest. Nie zapominajmy o słowach Bożych. Czyńmy tak, jak powiedział Bóg. Postarajmy się tego dnia wszystko w tej intencji ofiarowywać. Podejmujmy każdą możliwość ofiary. Bóg jest z nami i nam błogosławi.
 
Orędzia NMP Królowej Pokoju  :: 25-12-2009 r. ::

  Orędzie, 25 grudnia 2009 r.
„Drogie dzieci! W tym radosnym dniu wszystkich was przynoszę przed mojego Syna Króla Pokoju, aby obdarzył was Swoim pokojem i błogosławieństwem. Dziatki, w miłości podzielcie się nim z innymi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie dla Jakova, 25 grudnia 2009 r.
„Drogie dzieci! Pzez cały ten czas, w którym Bóg w szczególny sposób pozwala mi, abym była z wami, pragnę was prowadzić drogą prowadzącą do Jezusa i do waszego zbawienia. Dziatki moje, jedynie w Bogu możecie znaleźć zbawienie i dlatego w tym dniu łaski z Dzieciątkiem Jezus na ręku wzywam was: pozwólcie Jezusowi, aby narodził się w waszych sercach. Jedynie z Jezusem w sercu możecie ruszyć drogą zbawienia i życia wiecznego. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr
 
Bóg duszom najmniejszym udziela się w stopniu większym  :: 24-12-2009 r. ::

  Pragnieniem Boga jest, by odnowić życie człowieka. Taki był cel Jego narodzin 2000 lat temu, ale i taki ma cel teraz, gdy schodzi co roku na ziemię. Serce Jego przepełnione jest łaskami, by ziemia mogła być odrodzona. Niestety tak mało dusz wygląda Boga, tak mało czeka rzeczywiście na Niego. Przychodząc na ziemię zaznaje odrzucenia, braku zainteresowania, a nawet wypędzenia. Czas ten jest dla Niego ogromnym cierpieniem. Dlatego, gdy znajduje dusze, które otwierają się na Jego Miłość, daje im więcej, daje im pełnię łask, obdarza sobą samym udzielając się w stopniu większym niż innym. Bóg obdarza nas swoją szczególną łaską. Poprzez nasze serca pragnie dotrzeć do innych dusz, by pociągnąć je ku sobie. To Jego sposób, by obdarzyć zbawieniem wiele, wiele dusz. Posługuje się jednymi, by inni idąc ich przykładem mogli się również uświęcać. Bóg wie, że człowiek jest słaby. Daje predyspozycje jednej duszy, by ta idąc za Jego głosem, wskazaniami, poprzez swoją otwartość na Jego zaproszenie, poprzez swoją odpowiedź na Jego miłość, pociągnęła za sobą innych.
Zwróćmy zatem uwagę na zaproszenie Boga, które kieruje do dusz najmniejszych, by nieustannie były gotowe słuchać Jego głosu. By ciągle otwierały serca. By pamiętały, kto objął w posiadanie nasze serca. Abyśmy ciągle uświadamiali sobie fakt, że w sercach naszych jest, mieszka, żyje i kocha Jezus. Maryja towarzyszy Mu cały czas. Wspiera każdą duszę, która zaprasza do siebie Matkę z Dzieciątkiem. Toteż również Ona jest z nami i w nas. Tak, jak obiecała, włącza nas w życie Świętej Rodziny. Staje się naszym życiem. Niech Maryja z Dzieciątkiem błogosławi nas.

 
Życzenia na Święta Bożego Narodzenia  :: 23-12-2009 r. ::

  Wszystkim odwiedzającym stronę Dusz Najmniejszych składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Niech Narodzenie Dzieciątka Jezus będzie dla nas trwałym wejściem w relację z Bogiem, której spoiną jest Miłość. Niech dokona się zjednoczenie, które jest duchowym zlaniem duszy z Duchem, serca z Sercem, miłości z Miłością. Które jest wlaniem Boskości w nasze dusze, przeniknięcie ich, istotową przemianą, przebóstwieniem, uświęceniem i powołaniem do nowego życia. Życia, które od tej pory, zgodnie z pragnieniem samego Boga, stanie się naszym, bez powracania do starego. Niech Bóg dokona tego aktu zjednoczenia naszych serc, naszej miłości z Jego Miłością. Niech Boża Rodzicielka, Najświętsza Dziewica przyjdzie do każdego z nas z Dzieciątkiem na ręku.  Niech złoży Je w nasze ramiona i pomoże nam przyjąć Je wprost do serca tak, byśmy od tej pory stali się Jego „opiekunami”. Stali się szafarzami Bożej Miłości. Orędownikami Miłości Czystej, Nieskalanej, Dziewiczej. Miłości Jedynej Prawdziwej, Boskiej. Niech Bóg obdarzy nas wszystkich swoim błogosławieństwem. Niech umocni nasze trwanie w zjednoczeniu na modlitwie. Niech Boża Miłość obejmie nas i wyraża się we wszystkim, cokolwiek czynić będziemy.
Odpowiedzialni Wspólnoty Dusz Najmniejszych.
 
Słowo do Najmniejszych na Wigilię Bożego Narodzenia  :: 23-12-2009 r. ::

  Dusze najmniejsze świadome są tego, iż Bóg wciąż bardzo cierpi z powodu tak licznych grzechów ludzkości. Największym grzechem, zadającym Bogu najwięcej cierpień jest odrzucenie Bożej Miłości, jest niewiara w Bożą Miłość, brak ufności. To my współcześni nie przyjmujemy Jezusa. To my teraz, nawet dzisiaj odrzucamy przychodzącą do nas Miłość. Nie dajemy schronienia Bogu rodzącemu się dla nas, dla naszego zbawienia. Stąd oczekuje od Maleńkich, abyśmy cali się ofiarowali Mu za tę ludzkość, za tych wszystkich, którzy odrzucają Bożą Miłość. Abyśmy w ich imieniu przyjęli Boga, który rodzi się w duszach ludzkich, a te Go wyrzucają.  Bóg oczekuje, że czynić będziemy wszystko, aby wynagrodzić Mu to nieskończone cierpienie odrzucenia przez umiłowane Jego stworzenie. Oczekuje, że dzisiaj szczególnie, ale i na zawsze już porzucimy to, co ludzkie, a przyjmiemy to, co Boskie - Bożą Miłość. Oczekuje, iż stanie się ona naszą jedyną miłością, naszym życiem, naszym dążeniem i szczęściem. Oczekuje, że poświęcimy dla niej wszystko, co jeszcze stanowi dla nas wartość. Oczekuje, że od tej pory w swojej świadomości, w swojej duszy i sercu będzie tylko Bóg - Miłość. W ten sposób będziemy wynagradzać Mu wszystko, co zaznaje od człowieka, będziemy pocieszać Boże poranione Serce i opatrywać Jego rany nieustannie wylewające na nas Zdroje Miłosierne. Bóg zaś, składa w nas dzisiaj w nocy, w chwili narodzin Boga, samego siebie. Dając nam swojego Syna, tym samym czyni serce nasze swoim na zawsze. Dokonuje zjednoczenia ostatecznego duszy naszej z Jego Duchem. Napełnia nas Boską Miłością, która od tej pory żyć będzie w nas i przez nas rozlewana będzie na świat. Czyni nasze serce kanałem Bożej Miłości. My dysponując nią stajemy się jej szafarzami. Bóg oczekuje, że hojnie rozdzielać będziemy ją na dusze spragnione, grzeszne, znękane, słabe, najmniejsze. Pragnie naszego bardziej świadomego uczestnictwa w Dziele, które prowadzi. Prosi o naszą wolę, by całkowicie należała do Niego. To przez nią będzie nami kierował. Prosi, abyśmy całkowicie poddali się Bożej woli. Dar, jaki złożony zostanie dzisiaj, jest największym darem Boga, bowiem daje nam Syna i wszystko, co jest Jego. Całe dziedzictwo Jego Zbawczego Dzieła należy do nas. Postarajmy się zrozumieć, że to nie tylko Dziecię w Jego maleńkości jest nam dane. To cały Jezus, Jego życie, śmierć i zmartwychwstanie w ten sposób staje się naszą własnością. Jednoczmy się z Nim i schodzącą na ziemię Maleńką Miłością, której wielkości nie dorówna nic. Nich Bóg błogosławi nas na ten nadchodzący czas.
 
Nie zapominajmy o naszym powołaniu do Miłości.  :: 23-12-2009 r. ::

  Dusza maleńka powołana jest na drogę miłości, drogę zjednoczenia z Bogiem i stąd ma czynić to, co Bóg jej poleca i nakazuje. A Bóg nie chce, aby w tym czasie zbliżających się Świąt zajmowała się zbytnio porządkami i przygotowaniami od strony materialnej. Wiedzmy, że Święta te są i mają być przeżyciem na wskroś duchowym. Więc czyńmy tylko to, co najpotrzebniejsze. Skromność w posiłkach - tego Bóg oczekuje. Nie silmy się na tak radykalne sprzątanie. Tu nie chodzi o przygotowanie idealne mieszkania. Te porządki to raczej symbol tego, co ma dziać się w duszy. To dusza powinna być przygotowana na narodziny Boga. Ona ma być czysta, odświętnie przybrana. Miłość ma w niej mieszkać, bo tylko miłość jest w stanie ogrzać nowo narodzone Dziecię. Chłód serca jest najbardziej dotkliwym dla każdego człowieka, tym bardziej dla Dziecięcia, które z miłości przyszło na ziemię. Zatem, mamy trwać na modlitwie. Bóg oczekuje od duszy maleńkiej skupienia wewnętrznego i aktu miłości. Oczekuje ciągłego wysiłku w dążeniu do zjednoczenia w każdym momencie, podczas każdej czynności.
 
Wieczernik w Gietrzwałdzie dał nam przedsmak Bożego Narodzenia  :: 20-12-2009 r. ::

  Podczas ostatnich dni skupienia i Wieczernika w Gietrzwałdzie Bóg pod wpływem wielkiej miłości do nas, dał nam niejako przedsmak tego niebywałego wydarzenia - Narodzin Jezusa w naszych duszach. Ujęty naszą modlitwą, otwartymi sercami, zniżył się i - jak wierzymy - za pośrednictwem Maryi otrzymaliśmy dar Dzieciątka Jezus. Jednak zadaniem naszym w tych dniach jest jeszcze większa mobilizacja. Pamiętając, że Bóg już jest w naszych sercach, otwierajmy się na ten Dar. Na tyle przeżyjemy Boże Narodzenie w nas na ile czyste będą nasze dusze. Na ile jasne będą, na tyle rozraduje się Chrystus udzielając nam swego błogosławieństwa. Na ile zdobędziemy się skruszyć kolejne mury, na tyle będzie mogło dokonać się zjednoczenie duszy z Bogiem. Im więcej murów zburzonych, tym ściślejsze zjednoczenie, tym większa bliskość i zażyłość. Zatem przyjmijmy do siebie słowa Jana Chrzciciela powtarzającego za Izajaszem: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże." Niech nasze oczy ujrzą zbawienie Boże! Niech Bóg błogosławi nas na czas tych rozważań oraz przygotowań do Bożego Narodzenia w nas.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z dni skupienia i Wieczernika
 
Zapraszamy na dni skupienia i Wieczernik do Gietrzwałdu  :: 17-12-2009 r. ::

  
Czas piątku i soboty w Gietrzwałdzie będzie czasem dziękczynienia za dar miłości we Wspólnocie. Miłości, która kształtuje każdego z osobna, a zarazem nas jako Rodzinę. Te dwa dni będą również wielkim dziękczynieniem za dar Matki Kościoła. Ostatnie tygodnie obfitowały w święta Maryjne. Każde z nich świadczy o nieustannej obecności Matki Najświętszej wśród swoich dzieci, o Jej opiece, trosce i ciągłej pomocy dawanej z Nieba. Dlatego uwielbimy Boga w tym Darze Najczystszym, Stworzeniu Najdoskonalszym. Uwielbimy w cudzie Wcielenia dokonanym poprzez Nią. Niech zatem dziękczynienie nie schodzi z naszych ust, niech serca wyśpiewują hymn miłości, niech stanie się ten czas Świętem Uwielbienia Dobroci i Miłości Boga w tym czasie, jakże pięknym i pełnym łask.
 
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 14-12-2009 r. ::

  
Orędzie dla Ivana z 8 grudnia 2009 r. Medziugorje - Podbrdo

„Drogie dzieci! Dzieciątka moje! Także dzisiaj Matka kocha was swą matczyną miłością i pragnę, drogie dzieci, abyście w tym czasie łaski otworzyli wasze serca i aby światło mojego Syna i światło Narodzenia mojego Syna weszło w wasze serca, wasze dusze i uczyniło je szczęśliwymi. Zapraszam was, w szczególności, drogie dzieci, módlcie się za rodziny, za świętość rodzin w tym czasie. Także dziś, drogie dzieci, pragnę podziękować wam, ze przyjęliście mnie, przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami”

Za: www.medjugorje.republika.pl
 
Zapraszamy na Wieczernik Modlitwy w Noc Sylwestrową  :: 13-12-2009 r. ::

  Już po raz kolejny Wspólnota Wieczerników Modlitwy zaprasza wiernych na okolicznościowe spotkanie sylwestrowe, które odbędzie się w Sanktuarium Maryjnym w Czerwińsku nad Wisłą w dniu 31 grudnia br. Początek spotkania o godz. 21:00.
Program Wieczernika:
Apel Jasnogórski,
Modlitwa Różańcowa,
Adoracja Najświętszego Sakramentu,
uroczysta Eucharystia,
agapa.

UWAGA! Wszystkich uczestników prosimy o zgłoszenie swojego przyjazdu celem właściwej organizacji Wieczernika i agapy.

Wieczernik Sylwestrowy będzie transmitowany przez Radio Konsolata.

 
"Stowarzyszenie Konsolata" - kolejny etap Dzieła Najmniejszych  :: 10-12-2009 r. ::

  Nasza Wspólnota Wieczerników Modlitwy została w ostatnich dniach rozszerzona na działające pośród nas i z myślą o duszach maleńkich "Stowarzyszenie Konsolata". Jego celem jest działalność na rzecz dobra nas wszystkich, a przede wszystkim koordynowanie działalności wszystkich wspólnot wieczernikowych, w tym także organizowanie Wieczerników Modlitwy, wspomaganie kapłanów w naszym Dziele, organizowanie rekolekcji, dni skupienia itp. Więcej na temat działalności Stowarzyszenia i możliwości uczestniczenia w nim można przeczytać na jego oficjalnej stronie internetowej: www.konsolata.pl. Osoby zainteresowane uczestnictwem i działalnością w ramach tej nowej, tworzącej się wspólnoty zachęcamy do zapoznania się ze statutem i wypełniania deklaracji członkowskiej. Więcej na wskazanej stronie Stowarzyszenia.
 
Owoce naszego uczestnictwa w Godzinie Łaski  :: 09-12-2009 r. ::

  Kolejny już raz w Godzinę Łaski dla świata (8 grudnia w południe) Bóg otworzył nad nami Niebo, by z wielkiej szczodrobliwości swego Serca, wylać na nas morze błogosławieństw, ocean łask, by popłynęła rzeka Bożej Miłości. Ta Godzina Łaski jest przejawem Bożego Miłosierdzia, bowiem patrząc na ziemię z wielką troską, widzi On ogromną potrzebę ratowania ludzi od wiecznego potępienia, w które coraz więcej dusz daje się wciągnąć. Miłym Sercu Matki Bożej Niepokalanej Dziewicy jest widok Jej dzieci, które z wielką ufnością i wiarą oraz nadzieją w sercu, modlą się do Matki o potrzebne łaski. Cieszy Ją nasza postawa modlitwy, świadcząca o naszym zatroskaniu nad losami dusz, jest wyrazem pewnej dojrzałości wiary i świadomości naszego powołania jako Wspólnoty. Dziękuję Wam zatem w imieniu Maryi, za tę modlitwę w intencji ratowania dusz, w intencji zwycięstwa Miłości Bożego Serca w sercach ludzkich. Dziękuję wam za pamięć o całym Kościele, za wspomnienie Papieża i całego duchowieństwa, za modlitwę w intencji dusz wybranych, w sposób szczególnie namaszczonych do prowadzenia w Kościele dzieł odnowy, za modlitwę w intencji wszystkich dusz konsekrowanych, dusz poświęconych Bogu. Jakże one potrzebują wsparcia modlitewnego. One stają się modlitwą za Kościół, ale i Kościół musi je wspierać swoją modlitwą. Szczególnie dziękuje duszom, które w tej godzinie oddały się pod prowadzenie Niepokalanej, niejako stając się od nowa Jej niewolnikami, Jej sługami. Te Ona traktować będzie jako najukochańsze swoje dzieci i błogosławić nieustannie. Módlmy się. Nie ustawajmy. Chociaż Godzina Łaski minęła, ale jej następstwa będziemy odczuwać, doświadczać jeszcze długo potem. Proszę was o cierpliwość i ufność. One są podstawą przemiany, uzdrowienia, nawrócenia. Nadal módlmy się w tych intencjach. A Boża łaska, opieka Maryi będzie stale nad nami. Niech Matka Boża, Niepokalana Dziewica błogosławi wszystkie swoje dzieci, które tak bardzo kocha.
 
8 grudnia, godz. 12:00 - 13:00. GODZINA ŁASKI  :: 07-12-2009 r. ::

  Matka Boża w Montichiari - 1947r.
Jest mym życzeniem, by każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla świata. Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych. Nasz Pan, mój Boski Syn Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci.
Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.

JAK ODPRAWIĆ GODZINĘ ŁASKI?
Skup się na modlitwie i zapytaj siebie: "Co obiecuje mi Matka Najświętsza?". Ona zapewnia, że Godzina Łaski "zaowocuje wieloma nawróceniami". Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. "Serca zatwardziałe i zimne jak ten marmur zostaną dotknięte Bożą łaską i staną się wiernymi czcicielami naszego Pana, i będą Go szczerze miłować (...)". Proś o tę łaskę dla siebie i najbliższych. "Przez to nabożeństwo uzyskacie wiele łask duchowych i cielesnych". Nie bój się prosić o łaski - nawet największe! "Nasz Pan, mój Boski Syn, Jezus, ześle swe przeobfite Miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą stale modlić się za swych grzesznych braci (...)". Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników. "Każdy, kto będzie modlić się w tej intencji i wylewał łzy pokuty, odnajdzie pewną drabinę niebieską, przez me macierzyńskie Serce będzie też miał zapewnioną opiekę i łaskę". A teraz podziękuj za tę łaskę, którą ci dziś Matka Najświętsza gwarantuje! W tym momencie możesz zacząć rozmawiać z Maryją modlitwami, które są najbliższe twemu sercu. Odmów Różaniec, przeplatając go aktami miłości (Boże, choć Cię nie pojmuję...) i żalu za grzechy (Ach, żałuję za me złości...). Wyznaj swą wiarę w Boga (Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego), wychwalaj Jego dobroć (Chwała na wysokości Bogu), oddaj się Maryi pod opiekę (Cały jestem Twój, o Maryjo). To słowa szczególnie miłe Maryi. One otworzą dla ciebie Jej Serce, ciebie zaś niech otworzą na Jej dary.

Za: "Nasz Dziennik" z 7 grudnia 2007 r. Godzina Łaski>>
 
Wieczernik dla uczczenia tajemnicy Niepokalanego Poczęcia NMP  :: 06-12-2009 r. ::

  Podczas ostatniego Wieczernika Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą wysławialiśmy Bożą Dobroć za dar Bożego Serca, z którego płynie tak niepojęty dar - dar doskonałej Czystości, by w niej mogła zamieszkać Czystość Boska. Rozumienie tego daru stało się dla uczestników spotkania bardziej głębokie. Jednoczyliśmy się z Duszą, którą Bóg powołał do życia, którą od początku obdarzył świętością. Nie pozwolił, by dotknęła Ją zmaza grzechu pierworodnego. Jednoczyliśmy się z Maryją, którą Bóg od początku uczynił najpiękniejszą Jego świątynią. Z Niewiastą, którą już w zamyśle swoim od początku dziejów, powołał, by stała się Domem Bożym, Arką Przymierza, Domem Słowa Wcielonego, Kościołem żywym, a jednocześnie Jego Matką, by stała się Duszą rodzącą Zbawienie! Bo gdyby nie było Niepokalanego Poczęcia, nie byłoby Zbawienia! Poprzez Niepokalane Poczęcie, przyszło Zbawienie. Poprzez ten Wieczernik zostaliśmy wprowadzeni w obchód Święta, które przypada 8 grudnia - nie tylko w święto Maryjne, jak to zwyczajowo zwykło się nazywać w Kościele, ale w wielkie i niepojęte Święto Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia! Bo to z cudownego Serca Bożego wypłynął dar Niepokalanego Poczęcia, a konsekwencją tego daru była doskonała w swej czystości Dusza Maryi. Wysławialiśmy z Niepokalaną Maryją Boga za ten dar, który uczynił Ją Matką Zbawiciela. Za dar, który sprawił, że Jej Dusza została odpowiednio ukształtowana, wypełniona łaskami, samym Bogiem, Jego Miłością, a w konsekwencji obdarowana jeszcze większym i doskonalszym Darem - samym Synem Boga. Jej życie stało się przyjmowaniem Boga i goszczeniem Go nieustannie w Sercu. W sposób dosłowny i w przenośni. Zamieszkał, czyli objął w posiadanie, czyli żył stale w Jej Duszy, był obecny, wypełniał Ją sobą, czyniąc w Niej „mieszkanie”, które odtąd miało swego Właściciela. Serce Maryi zamieszkał Bóg! Prawdziwie i rzeczywiście w nim mieszkał! Uczynił je takim, jakiego pragnął dla siebie i swojego Syna. Jego Duch przenikał to mieszkanie i czynił je charakterystycznym - Bożym. A wszystko to, było Jego dziełem, Darem i wyrazem nieskończonej Dobroci. Stąd dla nas Święto Niepokalanego Poczęcia stało się wielkim Świętem Bożej Miłości i Miłosierdzia, jakie Bóg okazał człowiekowi. Dziękujemy Bogu i Naszej Niepokalanie Poczętej Matce za dar tego spotkania.

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.
 
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 03-12-2009 r. ::

  Orędzie Matki Bożej z 2 grudnia 2009 r.

"Drogie Dzieci, w tym czasie przygotowania i radosnego oczekiwania, ja jako Matka pragnę wam wskazać na to co najważniejsze, na waszą duszę. Czy może narodzić się w niej mój Syn? Czy jest miłością oczyszczona od kłamstw pychy, nienawiści i zła. Czy wasza dusza kocha ponad wszystko swego Boga jako Ojca i ludzi jako Braci w Chrystusie? Wskazuję wam drogę, którą wzniesie się wasza dusza do doskonałego zjednoczenia z moim Synem. Pragnę, by mój Syn narodził się w was. Jaka to radość dla mnie jako Matki! Dziękuję wam".

Za: www.medjugorje.republika.pl
 
Wieczernik z Niepokalanie Poczętą NMP  :: 02-12-2009 r. ::

  W najbliższy piątek i sobotę zgromadzimy się na kolejnym dniu skupienia i Wieczerniku w Czerwińsku nad Wisłą. Będzie to dla nas kolejny czas łaski, czas zanurzania w Miłości Boga. Zbliża się bowiem wielka Uroczystość - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Pragniemy uczcić Boga w tej tajemnicy, bowiem Niepokalane Poczęcie jest wielkim triumfem Bożej Miłości i Bożego Miłosierdzia i skutkuje na całe życie, istnienie ludzkości. Niepokalane Poczęcie jest darem dla całej ludzkości i dla każdego człowieka. Od Niepokalanego Poczęcia rozpoczął się już ten właściwy etap w rozwoju ludzkości - Zbawienie. Jakże nie wysławiać Bożej Dobroci, skoro to z Bożego Serca płynie tak niepojęty dar - dar doskonałej Czystości, by w niej mogła zamieszkać Czystość Boska. Będziemy w tych dniach rozważać tę prawdę, otwierać się na wielką głębię tej tajemnicy i razem z Niepokalaną Dziewicą Maryją błogosławić Boga Nieba i ziemi, że uczynił tak wiele dla całej ludzkości i obdarował ją wszystkim, by móc dokonać jej Zbawienia. Przybądźmy zatem na wzgórze czerwińskie, by za ten wielki dar Niepokalanego Poczęcia wspólnie wysławiać Jego Święte Imię, które brzmi Doskonałość. Doskonałość w Czystości, w Miłości, w Dobroci, w Miłosierdziu. Niech będzie wychwalone imię Pana na wieki. Niech Bóg błogosławi nam i niech poprowadzi nas Miłość.
 
Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl dokąd idziesz! Duszo Najmniejsza!  :: 30-11-2009 r. ::

  Adwentowy rachunek sumienia dla duszy najmniejszej.
1. Bóg dał tobie, duszo najmniejsza, zakosztować miłości, wskazał ci najmniejszą drożynę miłości, jawnymi uczynił dary Swoje wobec ciebie, a czy ty kierując się własnym intelektem, nie idziesz inną drogą?
2. Czy czasami mimo to, iż uczestniczysz regularnie w spotkaniach i Wieczernikach oraz jeździsz na pielgrzymki - masz zamknięte uszy na Boże pouczenia? Wybierając tylko to, co ci odpowiada. Nie przyjmując do siebie wielu z otrzymywanych wskazówek?
3. Czy nie jesteś nieposłusznym dzieckiem, które idzie tam, gdzie mu zakazano, które nie rozwija się jak inne dzieci, nie uczy się jak one, tylko stale wybiera swoje „widzi mi się”?
4. Czy nie jesteś zbyt pewny siebie twierdząc, że utożsamiasz się z tą drogą, ale okresowo nie możesz uczestniczyć w życiu Wspólnoty? Wiedz, że tym samym siebie oszukujesz. Wspólnota żyje. Wchodzi na kolejne etapy swojego rozwoju. Kto nie stara się w miarę systematycznie uczestniczyć w Wieczernikach, dniach skupienia, pielgrzymkach, kto nie bierze udziału w rekolekcjach wakacyjnych - nie żyje tym, czym żyje Wspólnota. Nie realizuje jej drogi, którą wytycza nam Bóg, a więc jest poza nią. Nie da się wspólnie podążać, gdy osoba od czasu do czasu „wpada” na spotkanie, Wieczernik, czy dzień skupienia. Twierdzi, że „ładuje akumulatory” i to jej wystarcza na jakiś czas. Roślina, która nie jest stale, systematycznie pielęgnowana, a jedynie od czasu do czasu podlewana, nie wystawiana na światło dzienne, nie nawożona - taka roślina wcześniej czy później zginie. Bo nie pomoże podlewanie raz na kilka tygodni. Ona i tak uschnie. Czy pamiętasz o tym?
5. Czy jako dusza maleńka codziennie karmisz się Słowem Bożym? Czy codziennie zanurzasz się w Zdrojach Miłosiernych? Czy śledzisz to, co się dzieje w ramach Wspólnoty, modlisz się za siebie nawzajem, uczestniczysz w rekolekcjach i pielgrzymkach, sercem otwartym przyjmujesz wszelkie pouczenia i stosujesz się do nich?
6. Jako Wspólnota realizujemy kolejne etapy rozwoju na maleńkiej drodze miłości. Kto będzie otwarty, a w sercu będzie miał pragnienie realizowania wspólnie tej drogi - nadąży, będzie w centrum, a łaski Boże go wypełnią. Kto zaś zamknie serce na pouczenia, będzie ich słuchał doraźnie - musi się liczyć z tym, że sam kroczyć będzie jakąś inną drogą. Nie może jej jednak nazywać maleńką drogą miłości Wspólnoty Najmniejszych. Czy zdajesz sobie z tego sprawę?

Niech Bóg błogosławi Ciebie, duszo najmniejsza! On oczekuje również Ciebie na kolejnych dniach skupienia i Wieczernikach. Oczekuje Twojej łączności duchowej w modlitwie o stałych porach. Oczekuje Twojego serca oddanego sprawie dusz najmniejszych. Oczekuje pokory i posłuszeństwa wobec wskazówek, jakie Tobie daje. Oczekuje Twojej otwartości na natchnienia Ducha Świętego. Pozwól się poprowadzić w Jego świat.
 
Wspomnienie ks. Józefa Gregorkiewicza - salezjanina  :: 30-11-2009 r. ::

  30 listopada 2006 roku w uroczystość św. Andrzeja Apostoła, w szpitalu w Płocku odszedł do Domu Ojca śp. ks. Józef Gregorkiewicz, kierownik duchowy wielu dusz najmniejszych. Pamiętamy związane ze śmiercią tego świątobliwego Kapłana uroczystości pogrzebowe, w których uczestniczyliśmy wraz z Rodziną Salezjańską i licznie zgromadzonymi siostrami zakonnymi z wielu zgromadzeń przyjeżdżając na Wieczernik Modlitwy w pierwszą sobotę grudnia tamtego roku, tj. 2.12.2006 r. Był to dzień wdzięczności Bogu za dar Kapłana oddanego Dziełu, w które nas wprowadzał i umacniał swoją posługą, świadectwem i modlitwą. Był to również dzień szczególnego umocnienia dla wszystkich maleńkich, bowiem dane było nam odczuć szczególne błogosławieństwo, które w różnych przejawach tego okolicznościowego Wieczernika jakby dotykało nas z Nieba. To, co pozostawił nam ks. Józef, a zwłaszcza jego zachowane konferencje, pouczenia, wskazania duchowe - czyli Testament Duchowy, pozostały ważnym źródłem (zeszytem bazą) dla naszej Wspólnoty, do którego chętnie sięgamy i z wdzięcznością korzystamy w każdych okolicznościach życia na Maleńkiej Drożynie Miłości. I dzisiaj również, po trzech latach mijających od odejścia tego świątobliwego kapłana salezjanina, żyjemy wdrożonym w życie bogactwem duchowym i wielbimy Boga za dar Jego osoby. Dziękujemy i Tobie, ks. Józefie, że żyłeś pośród nas, poprowadziłeś do Boga drogą zawierzenia Przeczystej Dziewicy Maryi i nauczyłeś żyć w gronie dusz najmniejszych - tak bardzo umiłowanych przez Boga. Tak, jak obiecałeś - pozostań z nami, bo wciąż Ciebie potrzebujemy.

Więcej o ks. Józefie Gregorkiewiczu na stronie www.gregorkiewicz.php
 
Wieczernik w Sątocznie - droga adwentowa najmniejszych  :: 30-11-2009 r. ::

  Towarzyszyć Najświętszej Maryi Pannie w Jej trosce nad poczętym Jezusem, naśladowanie Maryi w Jej życiu zjednoczonym z przychodzącym Mesjaszem, łączenie codziennego życia z Bogiem na wzór Matki Syna Bożego, a zarazem czerpanie ze Skarbca, jakim Bóg uczynił Przeczyste Serce Maryi dla nas - to główne wskazania na czas Adwentu. Mogliśmy je nie tylko poznać i przybliżyć sobie, lecz także w pewien sposób doświadczyć podczas ostatniego Wieczernika, który przeżywaliśmy w miniony piątek w Sątocznie. Z tym ubogaceniem serc, niejako Bogiem samym, rozpoczynaliśmy drogę ku nadchodzącej Tajemnicy Narodzenia Pańskiego. Wspólna modlitwa ubogacona bogatymi rozważaniami stała się po raz kolejny niezapomnianym przeżyciem i ucztą dla ducha. Dziękujemy Bogu i Jego Matce za kolejny dar wspólnego spotkania na drodze wieczernikowej.
 
Spotkanie, które niesie dla nas wielkie nadzieje na wspólne jutro  :: 30-11-2009 r. ::

  W ubiegłą sobotę w Olsztynie odbyło się spotkanie uczestników - przedstawicieli naszych Wieczerników Modlitwy. Celem spotkania było utworzenie jednej Wspólnoty w ramach całego dzieła wieczernikowego, która pomagałaby w koordynowaniu dzieła, nawiązywaniu kontaktów, wymianie doświadczeń, a przede wszystkim organizowaniu ważnych dla wspólnego dzieła wieczernikowego przedsięwzięć i spotkań. Spotkanie rozpoczęła wspólna Eucharystia w kościele NMP Wspomożycielki Wiernych, którą celebrowali zaproszeni na tę Eucharystię kapłani opiekujący się i uczestniczący w Wieczernikach Modlitwy. Po wspólnej Eucharystii i modlitwie nastąpiła prezentacja Wieczerników, w tym osiągnięć i potrzeb wynikających ze wspólnie realizowanej drogi wieczernikowej, a następnie podjęto ożywioną dyskusję na temat wspólnej troski o nasze dzieło. Podczas spotkania można było dostrzec ogólną radość z jego owocnych obrad.
 
Przyjmijmy zaproszenie do przeżywania od nowa życia Jezusa  :: 29-11-2009 r. ::

  Z dniem rozpoczynającym nowy rok liturgiczny, a zarazem wraz z rozpoczęciem tegorocznego Adwentu, zapraszamy Was do podjęcia wspólnej próby przeżywania od nowa życia Jezusa czytając we Wspólnocie i rozważając Ewangelię według św. Łukasza, To nasze otwarcie się na Słowo Boże sprawi, iż w pewnym stopniu dokona się ściślejsze zjednoczenie naszego życia z Jego życiem, podobnie jak to miało miejsce u tych, którzy towarzyszyli Mu aż do śmierci, a potem stali się Jego świadkami, głosicielami Dobrej Nowiny. Podobnie i my, starając się uczestniczyć poprzez rozważanie Słowa w Jego zbawczej misji, staniemy się orędownikami Jego niepojętej miłości, bo serca nasze żyć będą Jego miłością. Dlatego starajmy się o codzienne, systematyczne towarzyszenie Jezusowi we wszystkich wydarzeniach Jego życia. Starajmy się o podjęcie tego trudu ciągłego zanurzania się w Słowo, a więc w Miłość. Mówimy tutaj o trudzie, ponieważ zdajemy sobie sprawę, iż kosztuje to nas niemało, by przy tak wielu obowiązkach, sprawach, problemach, znaleźć czas oraz siły, aby odsunąć od siebie wszystko, cały ten zgiełk świata i zanurzyć się w innej rzeczywistości, która tak naprawdę jest jedyną prawdziwą i wieczną. Jednak podejmijmy ten trud ze względu na nas samych. Bowiem człowiek, aby żył Prawdą, musi nieustannie do niej powracać, inaczej zapomina o niej, stygnie jego serce, a z czasem zupełnie staje się letnie. Natomiast ciągły kontakt ze Słowem, jest kontaktem z żywym Bogiem, którego obecnością się wtedy napełniamy stale od nowa. Spróbujmy potraktować nasze rozważania, jako spotkania z  żywym Jezusem, który za każdym razem siada ze swoimi uczniami, a więc i z nami, i naucza. Zobaczmy Jego twarz rozpromienioną uśmiechem, zobaczmy w Jego oczach radość, że tak licznie do Niego przyszliśmy. On ogarniać nas będzie tym wzrokiem pełnym miłości, obejmować ramionami i przekazywać Prawdę o Bogu, do czego Go sam Ojciec zobowiązał i posłał na ziemię.

Więcej w dziale Ewangelie
 
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 25-11-2009 r. ::

  Orędzie z 25 listopada 2009 r.
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich, byście w waszych rodzinach odnowili modlitwę. Z radością przygotujcie się na przyjście Jezusa. Dziatki, niech wasze serca będą czyste i miłe, aby miłość i ciepło popłynęły poprzez was do każdego serca, które jest daleko od Jego miłości. Dziatki, bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma, rękoma miłości dla wszystkich zagubionych, którzy nie mają już wiary i nadziei. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za: www.medjugorje.hr
 
Z Radiem Konsolata drogą dusz najmniejszych  :: 24-11-2009 r. ::

  Od kilku miesięcy możemy słuchać naszego radia: Radia Konsolata - radia Dusz Najmniejszych.  Powstało ono z inicjatywy osób świeckich celem prezentacji duchowości "Najmniejszych" i zaproszenia słuchaczy do kroczenia prostą drogą zawierzenia i miłości Serc Jezusa i Maryi - Maleńką Drożyną Miłości. Autorami audycji tego radia są nasi Bracia i Siostry, którzy odkrywając swoje powołanie do Dzieła Najmniejszych pragną nam wszystkim pomagać w kroczeniu drogą, wskazaną na obecne czasy przez przykład życia sługi Bożej siostry Marii Konsolaty Betrone - naszej patronki, a wcześniej realizowaną przez wielu Świętych Kościoła Katolickiego. Audycje tego radia przybliżają nam przesłanie zawarte w "Orędziu Miłości Serca Jezusa do świata" oraz "Traktacie o maleńkiej drodze miłości" o. Lorenzo Sales - kierownika duchowego sł. B. s. M. Konsolaty Betrone oraz  w "Testamencie Duchowym" ks. Józefa Gregorkiewicza - salezjanina, kierownika duchowego wielu "najmniejszych". Zachęcamy do słuchania Radia Najmniejszych i łączności duchowej ze wszystkimi najmniejszymi - gdziekolwiek są - poprzez audycje i transmisje.

Więcej na stronie Radia Konsolata

 
Wieczernik wprowadzający w Adwent  :: 24-11-2009 r. ::

  Już podczas ostatnich dni skupienia i Wieczernika w Gietrzwałdzie nasze serca zostały wprowadzane w Adwent - nakłaniane do wielkiej wiary i ufności w cudowną obecność Jezusa w sercu człowieka. Przyczyniło się do tego nasze ofiarowanie się Bogu i doświadczenie nowego życia w duszy każdego z nas. Tym nowym życiem jest sam Jezus Chrystus. To On zagościł w naszych sercach. Na nowo! By na nowo rozpoczął się kolejny etap na maleńkiej drodze miłości. To życie naszych dusz w bliskości Jezusa, którego nosimy pod sercem. To wzrastanie naszej duszy w tej cudownej obecności samego Jezusa. To nabieranie Jego cech poprzez coraz większe utożsamianie się z Nim, z Jego Miłością. Przyjmijmy tę radosną nowinę z wiarą i ufnością. Codziennie ponawiajmy swoje ofiarowanie przez Niepokalane Serce i Przeczyste ręce Maryi. Prośmy Ją, by ciągle nam o tym przypominała i pomagała kroczyć już po nowemu ze świadomością posiadania w duszy samego Boga. Ze świadomością dokonującej się przemiany naszych dusz w dusze całkowicie Jezusowe. Starajmy się żyć radośnie, jak radośnie żyła oczekując swego Syna Jego Matka. Chociaż zewnętrzne warunki nie zawsze były sprzyjające, to w Jej Sercu była nieustanna radość, ciągłe poddawanie się woli Boga i przyjmowanie wszystkiego jako Jego łaski. Módlmy się o dar wiary i ufności w dokonujące się wielkie rzeczy w naszej Wspólnocie. Módlmy się, byśmy niczego nie przeoczyli przez własną opieszałość i nieufność. Módlmy się, byśmy nie zmarnowali ani jednej łaski. Niech Bóg błogosławi nas na czas zbliżającego się Adwentu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Wieczernika w Gietrzwałdzie
 
Zaproszenie do Gietrzwałdu  :: 19-11-2009 r. ::

  Już na najbliższych dniach skupienia i na Wieczerniku w Gietrzwałdzie, czyli w najbliższy piątek i sobotę, uczcimy Matkę Najświętszą. Mówić będziemy o Jej całkowitym ofiarowaniu się Bogu, oddaniu siebie, swego życia zupełnie i do końca. Na Jej wzór oddawać się będziemy Bogu. Poprowadzi nas jak zwykle Maryja - Pełna Łaski. A łaska ta rozlewana będzie obficie na nasze dusze. Oddanie się Bogu na wzór Maryi przyniesie naszym duszom zbliżenie się do Serca Boga. Stanie się to po to, byśmy potem, gdy rozpocznie się Adwent, byli przygotowani do oczekiwania na Jezusa, który w nas będzie. Tym razem Adwent upływać będzie już z Jezusem, który będzie w naszych sercach. Jego obecność w nas ma "dojrzewać". Będziemy dojrzewać do Jego narodzin na nowo w naszym życiu. Bóg chce, abyśmy mieli świadomość, iż dusza ofiarująca się Bogu na wzór Maryi, jak Ona obdarowywana jest łaską "zrodzenia" w niej Jezusa. Oczywiście dokonuje się to nieco inaczej, niż u Maryi. Ma wymiar duchowy, a rzutuje na całe życie duszy. Zatem teraz przygotujmy się na poświęcenie swego życia Bogu. Towarzyszyć nam będzie Matka Najświętsza. Ona poprowadzi, pomoże, będzie się z nami wspólnie modlić i jako Matka odda nas całych Bogu. Tylko pozwólmy Jej na to. Poprośmy wspólnie o to.
 
Intencje i różne akcje we wspólnotach  :: 18-11-2009 r. ::

  Kochani, coraz częściej informowani jesteśmy, a czasem wręcz zarzucani różnymi intencjami modlitewnymi, jak również proszeni o włączanie się w różne akcje na rzecz dzieł prowadzonych w Kościele przez różne grupy, wspólnoty czy poszczególne osoby. Czasami wydają się nam one ważne i nie tylko sami poddajemy się akcyjności ale też oczekujemy podobnej postawy od innych. A zatem, co powinna w takiej sytuacji uczynić dusza najmniejsza?
W „Orędziu Miłości Serca Jezusa do świata” Pan Jezus poucza sł. B. s. M. Konsolatę, a przez nią wszystkie Maleńkie, iż troszcząc się o Jezusa On zatroszczy się o wszystko w najmniejszych szczegółach. Jak to należy rozumieć w odniesieniu do podawanych nam intencji i włączania się w różne akcje? Będąc duszą maleńką, z ufnością i miłością do Jezusa należy przyjąć powyższe słowa pouczenia, stosując do wszystkiego, co angażuje nas w życie Kościoła. Dusza maleńka po prostu trwa nieustannie przy boku Jezusa, trwa w modlitwie przed Bogiem. Z miłością przebywa u stóp Krzyża i chce, pragnie adorować Jezusa konającego całą siebie ofiarowując we wszystkich intencjach całego świata. W ten sposób dusza maleńka cały czas jednocząc się z Bogiem uczestniczy w życiu Kościoła i jednoczy się z modlitwą Kościoła.
Nie oznacza to nieczułości ze strony duszy maleńkiej. Nie oznacza to, że jej serce nie popiera tych rzeczy, czy akcji. Nie oznacza, że jej serce nie cierpi, choćby z powodu Medjugorje. Dusza maleńka po prostu kocha. Kocha Jezusa i cała w tej miłości się zatraca. I poprzez to zatracanie się w miłości, zjednoczenie z samym Jezusem wyjednuje światu potrzebne łaski. A więc wyjednuje dla grzeszników miłosierdzie. Dla Medjugorje wyjednuje łaskę otwarcia dusz zamkniętych na Objawienia. Dla Polski wyjednuje otwartych kapłanów na wszelką inicjatywę, by Polskę oddać pod władanie Jedynego Króla.
A więc, duszo maleńka, klękaj przed Bogiem, klękaj pod Krzyżem i módl się również w tych intencjach, powierzając wszystko Matce Najświętszej i Bogu. I trwaj w ciągłej adoracji Jezusa konającego. A z Jego Ran, z Jego Serca, z całego Jego Ciała wypływać będzie wielka łaska miłosierdzia dla całego świata. Ta łaska uczyni więcej, niż wszelkie podejmowane akcje, udział w nich dusz maleńkich. Swoim trwaniem przy Bogu nawrócisz świat. Natomiast udziałem w jakiejś akcji możesz jedynie przyczynić się do załatwienia drobnej sprawy, jednej, dwóch. Dusza maleńka jest za mała na wszystko. Ona tylko może być przy Bogu i nic więcej. Ciągle być, trwać, całą siebie ofiarować. Resztę będzie czynił Bóg.
 
By zachować klimat rodzinny we wspólnocie  :: 11-11-2009 r. ::

  Jak w każdej rodzinie tak i w chrześcijańskiej wspólnocie szukamy prawdziwej miłości. Jest to możliwe, gdy wszyscy podporządkowujemy się Bogu uznając kim prawdziwie jesteśmy i jakie jest nasze tu miejsce. Stąd warto sobie przypomnieć cenne wskazania dotyczące dusz i kierownika duchowego. A oto kilka z nich:
1. Wspólnota ma swojego kierownika duchowego, przewodnika, którym jest kapłan, założyciel wspólnego Dzieła, i na którym ciąży odpowiedzialność za każdy czyniony krok we Wspólnocie, i to tak przed Bogiem, jak przed przełożonymi
2. Kierownikiem i przewodnikiem pozostaje on również dla tych dusz, które podejmują we Wspólnocie nowe inicjatywy dla ogólnego dobra.
3. Jako przewodnik dusz mu powierzonych kierownik duchowy ma ciągle czuwać nad nimi i tym, co podejmują, jednocześnie ucząc je i uświadamiając im, że to on jest od spraw dusz, od kierownictwa duchowego, one zaś jako osoby świeckie mają realizować, próbować urzeczywistnić podjęte inicjatywy, kierując się wskazaniami swojego kierownika duchowego.
4. Przewodnik dusz ma również obowiązek przypominać, że w podejmowaniu czegokolwiek na rzecz Wspólnoty towarzyszyć powinna stała modlitwa do Ducha Świętego, połączona z prośbą o Jego światło niezbędne do realizacji danych inicjatyw.
5. UWAGA! Każde otrzymane światło z Nieba musi być potwierdzone przez kierownika odpowiedzialnego za wszystko, co dzieje się we Wspólnocie. Bo to on jest kierownikiem tych dusz, które tworzą tę Wspólnotę i Dzieło. I to on decyduje ostatecznie jak ma to wszystko wyglądać, jak ma być to wszystko prowadzone.
6. Do kierownika duchowego jako przewodnika dusz należy także uświadamianie jaki jest cel tej czy innej inicjatywy, jakie zadanie, bo tylko założyciel i kapłan odpowiedzialny może dobrze i bez "mącenia" na ten temat się wypowiedzieć.
7. Dusza poddająca się kierownikowi duchowemu w swej pokorze i posłuszeństwie przyjmuje prawdę, że nie ma wystarczającej wiedzy, by stawiać siebie na równi ze swoim przewodnikiem, w żadnym wypadku nie czyni jakichkolwiek nacisków, czy form przymusu będących wyrazem pychy a brakiem pokory.
8. Kierownik duchowy w końcu dużo się modli za powierzone mu dusze, ale i duszom jemu powierzonym zaleca modlitwę. Uświadamia duszom, że wszystko wymaga prowadzenia Ducha Świętego i jeśli jest zgodne z wolą Boga, Bóg błogosławi i wszystko się rozwija ku dobremu.

Więcej na stronie "Rozważania">>
 
Wieczernik Modlitwy ze świętymi i duszami czyśćcowymi  :: 08-11-2009 r. ::

  Ostatnie nasze spotkanie w Wieczerniku Modlitwy, które odbyło się w minioną sobotę w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą, przeżywaliśmy w duchowej łączności z całym Kościołem Chrystusowym: Kościołem Triumfującym i Kościołem Oczyszczającym się. Bardzo bliska stała się dla nas tajemnica świętych obcowania, gdy budziła się w nas świadomość prawdy dotycząca całego Kościoła zrodzonego przez Chrystusa. Modlitwa za zmarłych i prośba o wstawiennictwo świętych i dusz w czyśćcu cierpiących pobudzała w nas miłość do naszych braci i sióstr, którzy poprzedzili nas na drodze wiary. Odczuwaliśmy też ich obecność jako naszych przyjaciół, wspierających na drodze wiodącej ku zbawieniu. Doświadczyliśmy też po raz kolejny, jak wielkim darem jest Kościół rozumiany jako Mistyczne Ciało Chrystusa, w którym wszyscy stanowimy jedno. A jednocześnie w innym spojrzeniu, spojrzeniu samego Boga, decydowaliśmy się na dalsze trwanie i kroczenie wspólną obraną drogą we Wspólnocie Wieczernikowej.
 
Zakończenie miesiąca różańcowewgo  :: 03-11-2009 r. ::

  Nasza Wspólnota zakończyła miesiąc Różańca św. podczas kolejnych Wieczerników Modlitwy, które odbyły się w Tolkmicku i Sątocznie. Uczestnicy tych spotkań z wielką wdzięcznością czcili Matkę Bożą Różańcową i na Jej ręce złożyli wszelkie dary i łaski otrzymane przez wstawiennictwo Maryi od Miłosiernego Boga. Modlitwie i refleksji towarzyszyło pragnienie uczestnictwa w życiu świętych, którzy poprzez rozważanie i kontemplację tajemnic różańcowych doświadczali w swoim duchowym życiu wielu przejawów obecności świata nadprzyrodzonego. Podczas tych spotkań towarzyszyła nam potrzeba podsumowania kończącego się Roku Miłosierdzia we Wspólnocie i jeszcze większe otwarcie na tę Tajemnicę, jaką jest Miłość Miłosierna Wszechmogącego Boga. W ostatnim dniu października Wspólnota Wieczerników Modlitwy uczestniczyła w uroczystości Jubileuszowej ks. kan. Edwarda Passon w Kętrzynie, z racji 55 rocznicy jego kapłaństwa. Nasza obecność na tej uroczystości była wyrazem wdzięczności względem tego Kapłana, który włącza się w życie Wspólnoty i posługę na rzecz dusz najmniejszych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze wspomnianych spotkań.
 
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 02-11-2009 r. ::

  Orędzie Matki Bożej z 2 listopada 2009 r.
"Drogie Dzieci! Także dziś jestem między wami, by wam wskazać drogę, która wam pomoże poznać miłość Bożą. Miłość Bożą, która pozwoliła, że nazywacie Go Ojcem i odczuwacie jako Ojca. Oczekuję od was, że szczerze spojrzycie w wasze serca i zobaczycie na ile Go kochacie. Czy Go miłujecie do końca? Otoczeni dobrami, ile razy Go zdradziliście, zaparliście się, zapomnieliście. Dzieci moje nie oszukujcie samych siebie ziemskimi dobrami. Myślcie o duszy bo ona jest ważniejsza niż ciało, oczyśćcie ją. Wezwijcie Ojca, On czeka na was. Nawróćcie się do Niego. Jestem z wami bo On posyła mnie w swej łasce. Dziękuję wam!

Za www.medjugorje.republika.pl
 
Droga Krzyżowa w Jerozolimie  :: 27-10-2009 r. ::

  

Wielkim pragnieniem wszystkich pielgrzymów przebywających w Ziemi Świętej było odprawienie Drogi Krzyżowej na ulicach Jerozolimy. Przeżywaliśmy ją w otwarciu na rzeczywistość Ducha tamtych wydarzeń - jakże wszystko stawało się obecne tu i teraz. Szczególnie wielkim doświadczeniem modlitewnym było przebywanie w świętych miejscach na Kalwarii i w Grobie Pańskim. Jednak niezapomnianym przeżyciem duchowym była również Msza św. odprawiana przy IV Stacji Drogi Krzyżowej, podczas której każdy z nas mógł spotkać się z Jezusem obecnym w tajemnicy Eucharystii. Doświadczaliśmy prawdziwie dotknięcia tej Obecności Pana.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Drogi Krzyżowej>>
 
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 25-10-2009 r. ::

  Orędzie z dnia 25 października 2009 r.
„Drogie dzieci! Również dziś niosę wam swoje błogosławieństwo i wszystkich was błogosławię i wzywam byście wzrastali na drodze, którą poprzez mnie, Bóg rozpoczął dla waszego zbawienia. Dziatki, módlcie się, pośćcie i radośnie dawajcie świadectwo waszej wiary i niech wasze serce zawsze wypełnione będzie modlitwą. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Za stroną Medjugorje: www.medjugorje.hr
 
Dziękujemy za pielgrzymkę do Ziemi Świętej  :: 10-10-2009 r. ::

  W dniu wczorajszym zakończyliśmy pielgrzymkę do Ziemi Świętej, czyli do Ojczyzny Pana Jezusa i Najświętszej Maryi Panny. Przeżywaliśmy ją w gronie 48 osób jako przedstawicieli wielu dusz najmniejszych zaproszonych do poznania miejsc związanych z życiem i działalnością mesjańską Zbawiciela i przeżycia duchowego wydarzeń związanych z narodzeniem, życiem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Był to czas piękny, jakże bogaty dla naszych serc, ale też obfity w łaski dla całej Wspólnoty. Więcej na temat tej pielgrzymki mówić będziemy na naszych kolejnych spotkaniach. Dzisiaj pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu i wszystkim naszym Braciom i Siostrom za wszelkie dobro i pomoc w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu tej Pielgrzymki, prawdziwie Wielkiej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć>>
 
Okolicznościowy Wieczernik w Białymstoku - z bł. Michałem Sopoćko  :: 28-09-2009 r. ::

  W minioną sobotę 26 września uczestnicy Wieczerników Modlitwy w Czerwińsku, Różanymstoku, Gietrzwałdzie, Tolkmicku i Sątocznie podjęli wspólną pielgrzymkę do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, by we wspólnej modlitwie podziękować Bogu Miłosiernemu za dar bł. ks. Michała Sopocki w rocznicę jego beatyfikacji. Wraz ze swoimi kapłanami: z ks. Tadeuszem, ks. Leszkiem i ks. Edwardem zgromadziło się w okolicznościowym Wieczerniku Modlitwy ponad 200 osób, wśród których były również Siostry Zakonne, by nawiedzając to święte miejsce upraszać miłosierdzie dla siebie, swoich rodzin, wspólnot i całego Dzieła Wieczerników, jak również dla naszej Ojczyzny i świata. W ramach tego spotkania uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii, w Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz w Nabożeństwie ku czci Miłosierdzia Bożego. Pielgrzymi mieli także możliwość wysłuchania prelekcji dotyczącej osoby bł. ks. Michała i obejrzenia filmu poświęconemu jego osobie i działalności. Wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i uczestnikom Wieczerników Modlitwy dziękujemy za przygotowanie, przeprowadzenie tego spotkania oraz za dar wspólnej modlitwy. Nasz pobyt w Białymstoku był kolejnym krokiem realizowanym w Roku Miłosierdzia, który przezywamy obecnie w naszej Wspólnocie.

Zapraszamy do galerii zdjęć>>
 
Kolejne stacje naszej Drogi Wieczernikowej  :: 28-09-2009 r. ::

  Kończący się pierwszy miesiąc nowego roku szkolnego i duszpasterskiego obfitował w wydarzenia, które nasza Wspólnota przeżywała kontynuując Rok Miłosierdzia. Nasze kolejne spotkania w Wieczernikach Modlitwy i kolejne pielgrzymki przyczyniły się do większego poznania i doświadczania Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy wszystkim kapłanom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym - uczestnikom wieczernikowej drogi, wśród nich osobom posługującym i tworzącym muzyczne zespoły wieczernikowe za wspólny czas naznaczony Bożym błogosławieństwem. Jednocześnie pragniemy zaprosić ponownie wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową na kolejne spotkania prowadzone w ramach Dzieła Wieczerników Modlitwy, które odbędą się w najbliższym czasie: w Czerwińsku nad Wisłą (Wieczernik w dniu 3 października, a w każdą środę na Nowennę ku czci MB Czerwińskiej), w Ostrowie Wielkopolskim (12 października), w Różanymstoku i Gietrzwałdzie (17 października), w Zawadzie k/Zielonej Góry (25 października), w Tolkmicku (29 października), w Sątocznie (30 października), w Głoskowie (31 października).

Zapraszamy do galerii zdjęć>>
 
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 27-09-2009 r. ::

  Orędzie, 25 września 2009 r.

„Drogie dzieci, wytrwale, z radością pracujcie nad swoim nawróceniem. Swoje radości i smutki ofiarujcie mojemu Niepokalanemu Sercu, abym mogła was prowadzić do mego Najdroższego Syna, abyście w Jego Sercu odnaleźli radość. Jestem z wami, aby was pouczać i prowadzić ku wieczności. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”
 
Przeżyjmy narodziny Kościoła  :: 26-09-2009 r. ::

  Przygotowując się do Wielkiej Pielgrzymki zwróćmy uwagę na budzenie w sobie świadomości, iż Boża rzeczywistość duchowa jest odmienna od świata materialnego i nie istnieje w niej takie poczucie czasu, jak w ludzkim świecie. Toteż chodząc po znanych nam z Pisma św. i historycznych przekazów miejscach, starajmy się zobaczyć oczami serca Jezusa otoczonego tłumami, Jezusa w różnych sytuacjach, biorącego udział w różnych wydarzeniach. Zobaczmy apostołów, uczniów. Zobaczmy aniołów, zobaczmy też faryzeuszy, żołnierzy. Stańmy się poprzez własną duszę i otwarcie się na Świat Ducha uczestnikami życia Jezusa. Otwórzmy się na łaskę, która wtedy, ale i teraz schodzi na ziemię. Słuchajmy słów Jezusa, bo objawiać nam będzie oblicze Ojca. Nie bądźmy zadufani w sobie i zbyt pewni siebie. Nie patrzmy na zewnętrzną otoczkę. Wchodźmy w głębię, w znaczenie, w przesłanie, jakie zostało nam dane w osobie Jezusa. Jako dusze najmniejsze starajmy się uzmysłowić sobie istnienie Świata Duchowego i w ten Świat uwierzmy. Teoretycznie - każdy wierzący wierzy w Boga, w istnienie aniołów, przebywanie świętych w Niebie. Jednak w rzeczywistości traktuje tę rzeczywistość jako odległą, znajdującą się gdzieś w bliżej nieokreślonym miejscu, nie zdając sobie sprawy z tego, iż ten Świat Ducha otacza nas, jesteśmy w Nim zanurzeni, on nas przenika. Jest on rzeczywistością realną i mającą wpływ na nasze życie. W tym to Świecie Ducha czas płynie inaczej. Toteż przylatując do Ziemi Świętej wejdziemy w tę duchową rzeczywistość sprzed dwudziestu wieków i otoczeni zostaniemy Duchem tamtych czasów. Starajmy się oczami duszy patrzeć na wszystko. Otwórzmy oczy serca, by zobaczyć i doświadczyć Jezusa, Jego uczniów. By zaznać obecności Maryi. Zauważmy zwłaszcza to źródło życia Kościoła tryskające z Krzyża. Przeżyjmy narodziny Kościoła biorącego swój początek od Chrystusa. Niech w każdym z nas narodzi się Nowy Chrystus, byśmy umocnieni łaską wrócili do domów jako Jego uczniowie, apostołowie, jako świadkowie wiary, jako ci, którzy niosą orędzie o Bożej Miłości i Bożym Miłosierdziu. Jako ci, którzy napotkali Jezusa i doświadczając Jego miłości, zobaczyli Ojca.
 
Weźmy wspólną odpowiedzialność za ten czas łaski.  :: 25-09-2009 r. ::

  Pozostał już krótki czas przygotowania do pielgrzymki, jak również krótki czas wypraszania łask dla jej uczestników. Miejmy świadomość, iż wszyscy na swoje barki bierzemy wraz z osobami odpowiedzialnymi za Wspólnotę i Dzieło odpowiedzialność za ten czas. Dźwigajmy zatem wspólnie te rekolekcje, które są ogromnie ważnym etapem w rozwoju Dzieła. Bowiem podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej będziemy dotykani w sposób szczególny Bożym Miłosierdziem. Przez sam fakt bycia w tym świętym miejscu i otwarcia się na Ducha, łaska Boga przemieniać będzie nasze serca, oświecać nasze dusze, przenikać nas całych. Ważnym jest, by otworzyć się na działanie tej łaski. Miejmy świadomość, iż to miejsce jest jedyne na świecie, a my mamy przyprowadzić tutaj wszystkie dusze najmniejsze. Starajmy się, byśmy zdali sobie sprawę, gdzie będziemy się znajdować. Niech Bóg błogosławi nam. Módlmy się dużo. Przygotowując się na tę Wielką Pielgrzymkę nie zapomnijmy o naszych duszach. One są szczególnie ważne. Tylko dusze czyste będą mogły otworzyć się na Świat Ducha i doświadczyć go najpełniej. Niech Bóg błogosławi nasze rodziny. Niech i ich obejmie łaska zlewana przez Niebo na tę Świętą Ziemię. Módlmy się, trwajmy w miłości i przygotowujmy serca na spotkanie, na objawienie Miłosierdzia.
 
Zanurzać się będziemy w samej esencji, istocie, w sercu Bożej Miłości  :: 24-09-2009 r. ::

  Organizując pielgrzymkę do Ziemi Świętej zwracamy naszą uwagę na fakt, iż mamy tę możliwość, poprzez kroczenie śladami Jezusa, zanurzać się w Duchu Miłości, zaznawać Jego obecności, doświadczać obecności Jego Miłości, która dotykając tamtych miejsc na zawsze uczyniła je świętymi. Ziemia ta, splamiona Krwią Jezusa jest świętą poprzez to splamienie, a wcześniej poprzez Jego obecność. Grzech, który był przyczyną przyjścia Syna Bożego, a potem straszny grzech Bogobójstwa - choć niewyobrażalnie straszny, nie przewyższa Bożej miłości, która jest ponad wszystko. Grzech pierworodny stał się w dodatku szczęśliwą winą, jak go nazywa Kościół, bowiem sprowadził na ziemię samego Boga. Niejako stał się przyczyną, iż Bóg objawił swoje oblicze pełne miłości i miłosierdzia. Dzięki niemu człowiek poznał i zaznał Bożej Miłości Miłosiernej. A zatem podczas tej pielgrzymki zanurzać się będziemy w samej esencji Bożej Miłości, w samej istocie, w sercu. To jedyne takie miejsce na świecie. Miejsce narodzin, życia, śmierci i Zmartwychwstania Boga! Miejsce, nad którym Niebo otworzyło swoje podwoje. Świat Ducha tak bardzo zjednoczył się ze światem ludzkim, przeniknął i uświęcił. Niech te słowa jeszcze bardziej zachęcają nas, tworzących Wspólnotę Najmniejszych, do należnego przygotowania do tych zbliżających się dni Wielkiej Pielgrzymki.
 
Przygotowujemy kolejny etap rozwoju naszego wspólnego Dzieła  :: 22-09-2009 r. ::

  Rozpoczynając nowy rok duszpasterski na naszej wspólnej drodze wieczernikowej podjęliśmy przygotowania do kolejnych kroków, kolejnych etapów rozwoju naszego wspólnego Dzieła. Niewielkim kroczkiem, niewielkim w prawdzie, ale ważnym będzie pielgrzymka do sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku w rocznicę beatyfikacji bł. Ks. Michała Sopoćki, którą planujemy na najbliższą sobotę. To będzie takie kolejne otwarcie się w Roku Miłosierdzia, jaki przeżywamy w naszej Wspólnocie, na Boże Miłosierdzie. To będzie otwarcie się na świat Boży, na świat Ducha Bożej miłości, świat Bożych Zdrojów Miłosiernych. Również ta pielgrzymka do Białegostoku będzie przygotowaniem do Wielkiej Pielgrzymki do Ziemi Świętej. Jest to pielgrzymka w święte miejsce, w którym najbardziej cieleśnie uobecniło się Boże Miłosierdzie, dlatego odbywamy ją w tym roku. Będziemy rozważać Boże Miłosierdzie w całym życiu Jezusa okazane przez Boga Ojca człowiekowi. Będziemy je rozważać w tajemnicy przyjścia Jezusa poprzez człowieczą Matkę, co też jest przejawem Bożego Miłosierdzia. Zapoznamy się z wieloma miejscami związanymi z Jezusem, bo przecież wszystko co czynił, wszystko co mówił było wielkim Bożym Miłosierdziem, które miało swój szczyt i okazało najpełniejszy wymiar podczas Golgoty. Niech Bóg nam błogosławi na czas przygotowania się do tych wydarzeń. Nie zrażajmy się też drobnymi przeciwnościami, bowiem ni jak się mają wobec tego, co Bóg zaplanował dla nas właśnie tam w miejscu swoich narodzin, życia, śmierci i Zmartwychwstania.
 
Audiencja ogólna: katecheza potwierdzająca naszą duchowość  :: 16-09-2009 r. ::

  "Mistyczne zjednoczenie z Bogiem nie jest przywilejem przeznaczonym dla nielicznych, lecz powołaniem wszystkich ochrzczonych – przypomniał Benedykt XVI w czasie audiencji ogólnej. Katechezę 16 września poświęcił postaci Symeona Nowego Teologa, bizantyjskiego mnicha, żyjącego na przełomie X i XI w. Zanim obrał życie zakonne, zdobył staranne wykształcenie w Konstantynopolu i służył na cesarskim dworze. Błyskotliwa kariera nie zaspakajała jednak jego aspiracji. Wycofał się zatem z normalnego życia i znalazł ukojenie w życiu klasztornym. Jego doświadczenie i pisma – jak zauważył Papież – wywarły duży wpływ na mistykę chrześcijańskiego Wschodu. „Symeon skupia się na obecności Ducha Świętego w ochrzczonych i na uświadomieniu jej sobie – powiedział Benedykt XVI. – Życie chrześcijańskie – podkreśla Symeon – jest intymnym zjednoczeniem z Bogiem. Łaska Boża oświeca serce wierzącego i prowadzi go do mistycznej wizji Pana. W tym kontekście Nowy Teolog podkreśla, że prawdziwe poznanie Boga nie pochodzi z książek, lecz z doświadczenia duchowego, z życia duchowego. Poznanie Boga jest owocem drogi wewnętrznego oczyszczenia, które rozpoczyna się od nawrócenia serca. Mocą wiary i miłości człowiek przechodzi przez głęboką skruchę i szczery ból z powodu własnych grzechów, aby dojść do zjednoczenia z Chrystusem, źródłem radości i pokoju. Dla Symeona takie doświadczenie nie jest wyjątkowym darem przeznaczonym dla niektórych tylko mistyków, lecz owocem chrztu w każdym wierzącym, który poważnie traktuje swą wiarę”.

Za stroną Radia Watykańskiego: radiovaticana.org
 
Orędzie NMP Królowej Pokoju  :: 28-08-2009 r. ::

  Orędzie z 2 września 2009 dla Mirjany:
Drogie dzieci, dziś wzywam was macierzyńskim sercem, abyście nauczyli się przebaczać całkowicie i bezwarunkowo. Cierpicie niesprawiedliwość, zdrady i prześladowania, przez co jesteście bardziej bliscy i mili Bogu. Moje dzieci, módlcie się o dar Miłości, bo tylko Miłość przebacza wszystko, tak jak to uczynił mój Syn, naśladujcie Go. Ja jestem pośród was i modlę się, abyście kiedy znajdziecie się przed Obliczem Ojca mogli powiedzieć: “Ojcze oto jestem, naśladowałem Twego Syna, kochałem i przebaczałem sercem, ponieważ wierzyłem w Twój wyrok i ufam Ci”.

Orędzie z 28 sierpnia 2009 dla Ivana:
Drogie dzieci, również dziś wzywam was w szczególny sposób: przyjmijcie moje orędzia, odnówcie moje orędzia. Drogie dzieci, dziś jak nigdy wcześniej potrzebuję waszych czynów a nie słów. Dlatego, drogie dzieci, żyjcie moimi orędziami, aby światło oświeciło wasze serca i napełniło wasze serca.  Drogie dzieci, wiedzcie, że Matka modli się z wami. Dziękuję również i dziś, drogie dzieci, że przyjęliście moje orędzia i że żyjecie moimi orędziami. Bądźcie moim znakiem.

Orędzie z 25 sierpnia 2009 r.
„Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie wzywam was do nawrócenia. Kochane dzieci, nie jesteście wystarczająco święci i nie emanujecie świętością wobec innych, dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i pracujcie nad osobistym nawróceniem, abyście byli znakiem miłości Bożej dla innych. Jestem z wami i prowadzę was ku wieczności, której powinno pragnąć każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

Orędzie z 14 sierpnia 2009 r. dla Iwana.
„Drogie dzieci. Również dziś, w mojej wielkiej radości, pragnę zaprosić was w tym czasie, abyście otworzyli się na Ducha Świętego. Otwórzcie się, to jest czas łaski. Drogie dzieci, niech rzeka miłości płynie w waszych sercach. Módlcie się, módlcie się, drogie dzieci razem z Matką. Dziękuję, drogie dzieci, że również dzisiaj odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
 
Uroczystość Wniebowzięcia NMP w Gietrzwałdzie  :: 22-08-2009 r. ::

  Rekolekcje, które przeżywaliśmy w ubiegłym tygodniu w domu rekolekcyjnym w Gietrzwałdzie zakończyliśmy wspólnym uczestnictwem z licznie przybyłymi pielgrzymami w Uroczystej Eucharystii, której przewodniczył JE ks. Biskup Jan Wątroba z Częstochowy. Dla nas był to szczególny czas dziękczynienia za otrzymane łaski podczas dni rekolekcyjnych. Dziękujemy szczególnie JE ks. Biskupowi Janowi za skierowane pasterskie słowo, które zwieńczyło całe nauczanie kapłana prowadzącego rekolekcje wspólnotowe. Dziękujemy również ks. Proboszczowi za ciepłe słowa przywitania i dar wspólnej modlitwy, a parafianom i pielgrzymom za dar jedności we wspólnym dziękczynieniu, które wznosiliśmy wraz z Matką Najświętszą u stóp Jezusa Eucharystycznego.

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć
 
Wieczernik z NMP Wniebowziętą w Gietrzwałdzie  :: 17-08-2009 r. ::

  Nikt z uczestników ostatniego Wieczernika Modlitwy w Gietrzwałdzie nie mógłby zaprzeczyć, że to była prawdziwa duchowa Uczta dla wszystkich dzieci Maryi. Jej Wniebowzięcie uobecnione w Liturgii Kościoła dnia 15 sierpnia stało się niejako naszym uczestnictwem w wymiarze ducha. To wszystko miało miejsce po trzech seriach rekolekcji jakie przeżywaliśmy w ramach naszej Wspólnoty Dusz Najmniejszych. Było to niejako wspaniałe zwieńczenie naszego trudu przygotowania i przeżycia dni rekolekcyjnych, które bardzo angażowało nasze serca. I tak z otwartymi sercami jako najmniejsi z najmniejszych doświadczyliśmy matczynego przytulenia, bliskości matczynego Serca, a jednocześnie dotyku Boga, Jego Miłości i prawdziwego Bożego Pokoju. Dziękujemy wszystkim, kapłanom i wiernym tworzących ten Wieczernik za dar wspólnej i tak owocnej modlitwy.

Zapraszamy do naszej galerii zdjęć.
 
Rekolekcje - czas przemiany naszych serc  :: 10-08-2009 r. ::

  To, co dokonuje się na tegorocznych rekolekcjach, jest bardzo ważnym dla każdego z nas, dla naszych dusz, naszego wzrostu, naszych relacji z Bogiem. Dlatego wzbudzamy w sobie ufność, wzbudzamy wiarę, trzymając Maryję za rękę prosimy o nie całą siłą swej woli, błagamy apostołów o wstawiennictwo i w odpowiednim momencie dotykamy "frędzla u płaszcza Jezusa". A potem dziękujemy. To dziękczynienie jest wyrazem naszej wiary w Jego moc uzdrawiania. Jest naszym uwielbieniem Boga w Jego cudownych przymiotach. Jest wyznaniem ufności w ciągłą opiekę nad nami i Jego prowadzenie. Jest wyrażoną miłością naszych serc, które pragną wiecznie wyśpiewywać Bogu tę pieśń umiłowania Go. To uwielbienie, dziękczynienie nie schodzi z naszych ust. A im więcej dziękujemy, tym więcej otrzymujemy, tym większa jest nasza wiara. Wierzymy, że idąc przez kolejne etapy rekolekcji, staniemy się tymi, którzy „biegać będą po całej okolicy i znosić będą na noszach chorych tam, gdzie przebywać będzie Jezus”. Z czasem zaś, staniemy się tymi, którzy chodzić będą z Jezusem i służyć Mu tak, jak czynili to apostołowie.

 
Orędzie NMP Królowej Pokoju z 2 sierpnia 2009 r.  :: 02-08-2009 r. ::

  
"Drogie dzieci, przychodzę, by macierzyńską miłością wskazać wam drogę, którą powinniście iść abyście byli coraz bardziej podobni do mego Syna a przez to bliżsi i milsi Bogu. Nie odrzucajcie mojej miłości. Nie wyrzekajcie się zbawienia i życia wiecznego z powodu przemijania i marności tego życia. Jestem między wami by was prowadzić i upominać jako matka. Pójdźcie na mną."
 
Orędzia NMP Królowej Pokoju  :: 26-07-2009 r. ::

  Orędzie, 25 lipca 2009 r.
„Drogie dzieci! Niech ten czas będzie dla was czasem modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Orędzie dla Ivana 10 lipca 2009, przy Niebieskim Krzyżu o 22:00.
„Drogie dzieci, również i dziś, w tym czasie łaski wzywam was: otwórzcie wasze serca, otwórzcie je Duchowi Świętemu. Drogie dzieci, szczególnie dzisiaj wzywam was do modlitwy o dar przebaczenia. Przebaczajcie, drogie dzieci, kochajcie. Wiedzcie, drogie dzieci, że Matka modli się za wami i oręduję przed moim Synem. Dziękuję, drogie dzieci, że przyjęliście mnie również i dzisiaj, że przyjęliście moje orędzia i, że żyjecie moimi orędziami”.
 
Nowenna do sł. Bożej s. M. Konsolaty Betrone  :: 09-07-2009 r. ::

  W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Nowennę do Patronki Dzieła Najmniejszych - sł. B. s. Marii Konsolaty Betrone. W łączności ze wszystkimi Maleńkimi z całego świata podejmujemy szturm do Nieba o rychłą beatyfikację Siostry Klaryski Kapucynki z Turynu - Moncalieri i przez jej wstawiennictwo prosimy o wszystkie łaski i błogosławieństwo dla całej Wspólnoty Dusz starających się podążać tak zwaną Maleńką Drożyną Miłości, zainicjowaną przez nią. Podczas Nowenny polecamy ważny czas naszych wakacyjnych rekolekcji, wypraszamy łaski dla "naszych" Sióstr Klarysek Kapucynek z Ostrowa Wielkopolskiego oraz dla wszystkich naszych rodzin i wspólnot. Siostro Konsolato, módl się za nami! Jezu, Maryjo kocham Was, ratujcie dusze!
Przypominamy, że wspomniana Nowenna poprzedza dzień narodzin dla Nieba sł. Bożej s. Konsolaty, który przypada 18 lipca, czyli za dziesięć dni.

Więcej na temat s. Konsolaty Betrone na poświęconej jej osobie i świadectwu stronie >>

MODLITWA: Ojcze wszelkiego miłosierdzia, Ty wzbudziłeś wśród nas Twoją służebnicę, siostrę Konsolatę Betrone, aby rozpowszechniać na świecie nieustanną miłość ku Twemu Synowi Jezusowi na prostej drodze zawierzenia i miłości. Spraw, abyśmy i my, kierowani przez Ducha Świętego, byli gorliwymi świadkami Twojej miłości, i w Twojej niezmierzonej dobroci udziel nam za Jej wstawiennictwem łask, których potrzebujemy ..............
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Rekolekcje - czas przygotowania do ważnej misji apostolskiej  :: 06-07-2009 r. ::

  (Jezus) potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. (Mk 3,13)
Oto nadeszła ta chwila, gdy Bóg pragnie powołać nas po imieniu na apostołów swojej miłości. Takim właściwym czasem wsłuchiwania się, czasem powołania będą wspólnotowe rekolekcje, które odbędą się w Czerwińsku, Różanymstoku, Gietrzwałdzie i Tolkmicku. To dobra pora na wejście w głąb własnego serca, poznanie własnej duszy. To niejako wyjście na górę z Jezusem. Góra tu oznacza miejsce odosobnione. Miejsce, gdzie nic ani nikt nie będzie nam przeszkadzał. Ma to być oczywiście wyjście z Jezusem. Bóg sam wybrał ciebie i zaprosił na te rekolekcje. Rekolekcje na których pragnie przywołać ciebie do siebie. To będą niezwykłe rekolekcje. Czas, gdy Bóg ustanowi tych, którzy będą Mu towarzyszyli, aby mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. To będzie czas przygotowania się do tak ważnej misji, misji apostolskiej. Bóg pragnie nas do tego przygotować. Dlatego ustanowił czas świętych rekolekcji.

Czytaj pełny tekst zaproszenia na rekolekcje (Mk 3,13-19) >>
 
Orędzia NMP Królowej Pokoju  :: 04-07-2009 r. ::

  Orędzie, 25 czerwca 2009 r.
"Drogie dzieci! Radujcie się ze mną, nawracajcie się w radości i dziękujcie Bogu za dar mojej obecności pośród was. Módlcie się, aby w waszych sercach Bóg był w centrum waszego życia i swoim życiem dawajcie świadectwo, kochane dzieci, tak, aby każde stworzenie odczuło Bożą miłość. Bądźcie moimi wyciągniętymi rękoma nad każdym stworzeniem, tak, aby się przybliżyło do Boga miłości. Błogosławię was moim macierzyńskim błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie".

Doroczne objawienie dla Ivanki 25 czerwiec 2009 r.
Objawienie doroczne dla Ivanki Ivakovic-Elez miało miejsce w jej domu rodzinnym i trwało 10 min. W czasie objawienia obecna była tylko najbliższa rodzina: mąż i troje dzieci. Po objawieniu Ivanka powiedziała:
"Matka Boża była ze mną przez 10 min. i mówiła mi o dziesiątej tajemnicy. Matka Boża powiedziała:
"Drogie dzieci, wzywam was, abyście byli apostołami pokoju. Pokój, pokój, pokój".

Objawienie dla Mirjany 2 lipca 2009 r.
"Drogie dzieci. Wzywam was, ponieważ was potrzebuję. Potrzebuję serc gotowych do nieograniczonej miłości. Serc nie obciążonych próżnością. Serc, które są gotowe kochać tak, jak kochał mój Syn, które będą gotowe do poświęcenia tak, jak poświęcił się mój Syn. Potrzebuję was. Abyście mogli ze mną pójść, przebaczcie sobie samym, przebaczcie innym i adorujcie mojego Syna. Adorujcie Go również za tych, którzy Go nie poznali, którzy Go nie kochają. Do tego was potrzebuję, do tego was wzywam. Dziękuję wam".

Za: www.medjugorje.republika.pl/

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!