banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 13

Archiwum


Rekolekcje, rekolekcje, rekolekcje!  :: 28-07-2008 r. ::

  Na naszej drodze wieczernikowej kontynuujemy nasze spotkania modlitewne, ktre odbywaj si zgodnie z harmonogramem wieczernikw, lecz od dnia dzisiejszego wchodzimy take w czas rekolekcji wakacyjnych organizowanych w Czerwisku, Ranymstoku i Gietrzwadzie. Dzikujc za dotychczasow wspln trosk duchow za realizowane Dzieo zapraszamy rwnie do duchowego wspierania wszystkich uczestnikw tych tak bardzo wanych wicze duchowych jakimi s rekolekcje we Wsplnocie Wieczernikw. Take ta nasza jedno serc umoliwi Duchowi witemu ubogacenie nas wszystkich askami, jakie Bg przygotowa na ten czas aski. A zatem  starajmy si trwa nieustannie z Maryj na modlitwie w tym rozpoczynajcym si wieczerniku rekolekcyjnym.
 
Ordzie Krlowej Pokoju z dnia 25 lipca 2008 r.  :: 25-07-2008 r. ::

  

„Drogie dzieci! W tym czasie, gdy mylicie o odpoczynku dla ciaa, wzywam was do nawrcenia. Mdlcie si i pracujcie tak, by wasze serce pragno Boga Stwrcy, ktry jest prawdziwym odpoczynkiem dla waszej duszy i dla waszego ciaa. Niech On wam objawi swoje oblicze i niech obdarzy was swoim pokojem. Jestem z wami i orduj przed Bogiem za kadym z was. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie!”
 
Wieczerniki - penym zaangaowaniem serca w Mio Miosiern  :: 21-07-2008 r. ::

  Wszelkie intelektualne poszukiwania zrozumienia tego, co Bg czyni pord swojego ludu cign za sob zaangaowanie umysu, a pozostawiaj serce i dusz na boku. Dopiero jednak pene zaangaowanie serca, ycie prawd o Boym Miosierdziu, daje zrozumienie tej prawdy. Umiowanie Boga Miosiernego i Jego zdrojw miosiernych do koca i prawdziwie, przynosi wyjanienia pynce z tej gbokiej prawdy, e Bg jest Miosierdziem. Przynosi wiato dotyczce naszego powoania umiowania zdrojw miosiernych do koca, powicenia im swojego ycia. Tak przeywalimy kolejne nasze spotkania w Wieczernikach, gdzie jako dzieci przyjmujemy z radoci prezenty z Serca Jezusa i Jego Matki. Dzieci nie pytaj o sens edukacyjny tych prezentw, o przesanie dydaktyczne. One z radoci bawi si nimi, ukadaj na swoich pkach, ogldaj, stale do nich powracaj. Nawet w nocy, gdy si przebudz od razu sobie o nich przypominaj. One cae yj radoci z tych prezentw. My z otrzymanymi w darze zdrojami miosiernymi czynimy podobnie. yjemy nimi, yjemy Bogiem Miosierdzia, yjemy Mioci. Swoje ycie powicamy Bogu, by szerzy ordzie o Jego Miosierdziu. To jest sensem, celem, deniem naszej wieczernikowej drogi. Tylko Mio i Miosierdzie, reszt, wierzymy, zajmie si sam Bg, bo my za mali jestemy. Dzikujemy Bogu Miosiernemu i Matce Miosierdzia za kolejne bogate w mio spotkania. Wdzicznoci obejmujemy kapanw, wszystkich wiernych tworzcych Wieczerniki, a przede wszystkim zesp "Echo Maryi" posugujcy muzycznie na naszych ostatnich spotkaniach. Zapraszamy te na kolejne Wieczerniki, ktre ju w pitek (25 lipca) odbd si w Stocznie i Zawadzie.
 
Przenajdrosza Krew Jezusa - Darem lipcowych Wieczernikw  :: 07-07-2008 r. ::

  Darem szczeglnym podczas Wieczernikw lipcowych jest dla naszej Wsplnoty wypywajca z Serca Jezusa - Skarbca Mioci - Krew. Jest ona wielkim darem Mioci Miosiernej dla ludzkoci. Darem jake czsto niezauwaanym, pomijanym, darem lekcewaonym. Zdarza si, e darem odrzucanym tak, jak rany. Krew Syna Boego jest darem ycia, bo wypyna kosztem ycia Jezusa, a take, bo daje nam nowe ycie. Jest darem mioci, bo z mioci do swych dzieci Bg da si zabi, a take, bo On sam jest Mioci i swoj Krew nam daje. Jest darem miosierdzia, bo oczyszcza dusz i przywraca na powrt dusz Bogu oraz, bo wypywa z miosiernego Serca Boga. Jest lekiem szczeglnie na wspczesne czasy. Krew Jezusa obmywajc dusz oczyszcza j z grzechu, oczyszcza rany, jakie pozostawia grzech, leczy te rany, uzdrawia dusz i pociga ku Bogu. To skrtowy opis caego procesu, jaki dokonuje si, gdy miosierna Krew Jezusa dotyka ludzkiego serca. Takim dowiadczeniem duchowym ubogacony by Wieczernik w Czerwisku, o takie duchowe dowiadczenie prosi bdziemy na kolejnych naszych spotkaniach, na ktre zapraszamy. Dzikujemy kapanom, wszystkim uczestnikom i osobom posugujcym za dar tej kolejnej uczty dla naszych dusz. Szczeglnie dzikujemy zespoowi "Echo Maryi" za posug muzyczn i ich now pikn pie ku czci s. B. s. Konsolaty "Modlitwa Najmniejszych", ktr wykonali na lipcowym Wieczerniku, co jeszcze bardziej uwietnio nasze spotkanie w Wieczerniku.
 
Zapraszamy na lipcowe Wieczerniki  :: 04-07-2008 r. ::

  W dzisiejszych czasach naznaczonych obecnoci cywilizacji mierci potrzeba, bymy uwiadomili sobie, jak cennym Skarbem dysponuje Koci. Jezus pozostawi nam siebie samego pod postaci Chleba i Wina. Ten Skarb jest niedoceniany, nie doznaje naleytej czci, szacunku, uwielbienia. Nie doznaje od nas naleytej mioci. To wanie my, ktrzy idziemy drog mioci dla najmniejszych, mamy ogromnie pokocha Ciao i Krew i mieli dla nich szczeglny kult, cze i mio. Potrzeba, bymy otwierali swoje serca, aby Jezus mg przelewa Swoj Krew z Serca do serca. By odtd w nas pyna Krew Boska, Krew dajca ycie wieczne, niosca zdrowie ducha i ciaa, odradzajca to, co martwe. Zapraszamy Was na kolejne spotkania organizowane w ramach Wieczernikw Modlitwy. Niech to bdzie nasz wyraz rozmiowania si w Krwi Zbawiciela, nieustannego przyjmowania i adoracji. Zblimy si razem do tego Zdroju Miosierdzia, cho znanego, to jednak nie do koca rozumianego i nieczczonego tak, jak na to zasuguje. Adorujmy razem Zdroje Miosierne, a czas na to powicony zwrci si nam w postaci ask dziesiciokrotnie. Najbliszy Wieczernik ju w sobot w czerwiskim sanktuarium, pocztek godz. 11:00. Posug muzyczn podejmie zesp "Echo Maryi" z omianek. Zapraszamy!

 
Ordzie NMP Krlowej Pokoju z 2 lipca 2008 r.  :: 04-07-2008 r. ::

  "Drogie dzieci. Z matczyn mioci pragn was ukierunkowa na mio bliniego. Niech mj Syn bdzie rdem tej mioci. On, ktry mg uczyni wszystko swoj moc, wybra mio, dajc wam przykad. Rwnie i dzisiaj Bg poprzez mnie przekazuje wam bezgraniczn dobro, a wy moje dzieci, macie obowizek odpowiedzie na ni. Z tak sam dobroci i hojnoci odnocie si do dusz, ktre spotykacie. Niech wasza mio ich nawraca. W ten sposb mj Syn i Jego mio odrodzi si w was."

Matka Boa dodaa: "Wasi pasterze musz by w waszych sercach i w waszych modlitwach."
Za: www.medjugorje.ws
 
Uczcijmy Krew wypywajc w Serca Zbawiciela  :: 01-07-2008 r. ::

  Rozpoczynamy miesic, w ktrym rozwaa bdziemy tajemnic Boego Miosierdzia wyraon w Przenajdroszej Krwi Zbawiciela. Krew Jezusa jest dla nas znakiem Nowego Przymierza. To Krew Zbawienia i Odkupienia. To Krew Boga samego. Ta Krew stanowi wielk moc. Niech nasze wsplne rozwaanie tego Daru pomoe dowiadczy potgi jak dysponujemy! Abymy wiedzieli! Abymy ufali! Abymy wierzyli! I wykorzystali moc, si, potg Chrystusowej Krwi! Abymy wykorzystali miosierdzie pynce wraz z Przenajdrosz Krwi Zbawiciela. Ta Krew, tak zniewaana przez oprawcw, bdzie im sdzi w dniu Ostatecznym. Dla tych za, ktrzy czci J bd, bdzie Bram otwart do Nieba. Bdzie szat lnic, bia, znakiem witoci na sercu i czole. Tych anioowie wpuszcz do Krlestwa Boego. Starajmy si naleycie czci Krew Jezusa, Adorujmy j, uwielbiajmy. Trwajmy w tej tajemnicy, kochajmy Krew ofiarowan nam z Krzya. Niech Krew Jezusa nas osania. Zapraszamy do wsplnego oddania czci Krwi Przenajdroszej wypywajcej z Serca Boego podczas najbliszych Wieczernikw Modlitwy. Ju jutro spotkamy si na cotygodniowym, a w sobot na comiesicznym spotkaniu w Czerwisku nad Wis.
 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!