banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


  Nasta dla ziemi czas aski Nowonarodzonego! :: 31 grudnia 2007

Kochani, nasta dla ziemi czas aski Nowonarodzonego. aska otacza nas, Niebo zlewa na nas zdroje miosierdzia nader obficie. wiat Ducha wituje narodziny Stwrcy. Dzieci bogosawi kadego, kto jedynie wyrazi takie pragnienie. Rwnie niewierzcy, ktrzy w swym sercu wyraaj potrzeb pomocy - przeywaj dramaty, maj jakie trudnoci, problemy - s przez Dzieci Jezus bogosawieni i udzielane s im liczne aski.
Nie zdajemy sobie sprawy z wanoci tego, co si dzieje wok nas. Tracimy to, co jest najcenniejsze. Nie dostrzegamy tej niebywaej okazji, jak daje nam Bg. Czas Boego Narodzenia, jake bogosawiony, skoczy si wkrtce. Dany jest nam z wielkiej mioci Boga do nas, wylany z ogromnego Serca miosiernego Stwrcy. Nie zmarnujmy tak cennego daru. Bg obdarzy nas swoim Synem. On zszed na ziemi, jest pord nas! Moemy tego dowiadczy!
Promy, aby serca nasze zostay dotknite t ask! Promy, aby sam Jezus Chrystus - Dzieci wite zamieszkao w nas. Promy, aby dotkno Sw rczk naszych serc, aby je poruszyo, aby je napenio mioci. To czas, kiedy aska Pana zamieszkaa na ziemi! To czas, kiedy Jezus Chrystus yje pord nas! Zapraszamy Was wszystkich do wsplnej modlitwy dzisiejszego wieczoru!

 

  Zapraszamy na Wieczernik w noc sylwestrow! :: 30 grudnia 2007

Jezus, chocia jest Dzieckiem i jako Dziecko objawia si w Okresie Boego Narodzenia, jednak jest w Nim caa Trjca wita. Chce uzmysowi nam, e czas Boego Narodzenia jest czasem aski dla wiata. Zstpuje do wielu ludzkich serc. Goszczc w nich bogosawi im i ich bliskim. W tym czasie wysuchuje wielu prb i zlewa na wiat zdroje miosierne. Nieustannie trzyma rk podniesion w gecie bogosawiestwa i z kolan Matki Bogurodzicy czynic znak krzya nad wiatem, bogosawi mu zapewniajc wielk przychylno Boga Ojca, Jego askawe wejrzenie oraz otwarto Ducha witego, ktry wanie teraz otwiera Serce i wylewa na wiat cae bogactwo mioci, pokoju, czystoci, nadziei. Ten czas dobrze wykorzystany moe sta si dla nas czasem szybkiego wzrostu duchowego, czasem zjednoczenia z mioci, czasem zjednoczenia z Jezusem - Dzieckiem Boga. To czas bogosawiony, gdy wiat Ducha jake mocno przenika materi i uwica wiele istnie. Kochani, przyjmijmy w tym wanym czasie aski bogosawiestwo Dziecicia Boego. Niech ono spynie na nas wraz z mioci, pokojem i nadziej. Niech wniesie w nasze serca rado i ufno. Niech trwale przemieni nasze dusze i otworzy je na przyjcie Krla krlw, Ksicia Pokoju, Mioci samej. O to prosimy i nadal bdziemy prosi podczas naszych spotka w Wieczernikach Modlitwy. Nastpne nasze spotkanie w noc sylwestrow w Czerwisku nad Wis. Program spotkania: 21:00 Apel Jasnogrski; 21:15 Raniec; 22:00 Adoracja Najwitszego Sakramentu; 23:00 przygotowanie pieww na uwielbienie; 23:20 uroczysta Eucharystia. Na zakoczenie dzielenie si opatkiem, skadanie ycze i wsplna agapa. Zapraszamy! Ks. Tadeusz i Wsplnota Krlowej Pokoju.

 

  Dzikujemy Wam za Wieczerniki! :: 30 grudnia 2007

Ostatnie dni koczcego si roku 2007 przeywamy na wsplnej modlitwie i dowiadczamy ogromu pokoju, ktry przynis na ten wiat Ksie Pokoju - Jezus Nowonarodzony w Betlejem. W cznoci z Maryj i w. Jzefem, a take z rzesz Aniow i witych oddajemy Bogu chwa, by zawiadczy o Sowie, ktre stao si Ciaem w yciu kadego z nas, w yciu naszych rodzin i Wsplnoty. Dzikujemy Wam, Bracia i Siostry za kolejne pelne duchowych przezy spotkania, ktre podjlimy w Tolkmicku i Stocznie. Ta wdziczno przede wszystkim naley si Bogu, ktry w swoim nieskoczonym miosierdziu obdarza nas Darem Swego Syna. Dzikujemy Kapanom, ktrzy nieustannie towarzysz nam na tej piknej drodze wieczernikowej oraz wszystkim wiernym, ktrzy pozwalaj Duchowi witemu na duchowe oywienie i jednoczenie serc w jeden pomie mioci. Dzikujemy take wszystkim osobom, ktre duchowo jednocz si z nami w kadym wieczerniku ofiarowujc w intencji uczestnikw spotka swoje modlitwy i ofiary. Wszystkim za wszystko skadamy staropolskie "Bg zapa!"

 

  Podejmijmy modlitw w Wieczernikach Modlitwy! :: 26 grudnia 2007

Koczy si, Kochani, czas przeywania w formie liturgicznej wit Boego Narodzenia. Ale nadal istnieje potrzeba modlitwy. Promy wraz z Maryj, by wszystkie ludzkie serca otworzyy si na dowiadczenie Boej chway ogarniajcej cay wiat. Mdlmy si, aby otworzyy si na Mio, ktra zesza na ziemi. Mdlmy si, aby otworzyy si na Dzieci zrodzone z Czystej Niewiasty, niosce pokj i nadziej. Mdlmy si, aby przyjy zbawienie ofiarowywane im przez samego Boga. Aby serca ludzkie stay si wraliwe na Ducha Mioci, Ducha Miosierdzia, Ducha Pokoju, Ducha Radoci. Niech twardo serc stopnieje jak wosk pod wpywem aru mioci Boej. Niech serca ludzkie przyjm Mio Malek, zostan przez Ni poruszone i nawrc si do Boga, ktry pragnie jedynie ich szczcia. Mdlmy si za ludzko, za wiat, za grzesznikw, bowiem zatwardziao wielu ludzkich serc jest wielka. Cech za Mioci jest wolno. Nikt nie przymusi serc do przyjcia Boej Mioci i jej odwzajemnienia. Nie byaby to wtedy mio. Mdlmy si, aby jak najwicej serc dowiadczyo aski przyjcia Boskiego Dziecitka do swego wntrza. Mdlmy si, aby to Dzieci przynioso ich sercom nadziej, otuch i pocieszenie. Mdlmy si, aby ludzko uwierzya w Mio. Mdlmy si rwnie modlitw oddania Bogu wszystkiego, aby wynagrodzi zniewagi, jakie otrzymuje w czasie wit wita Rodzina. Czsto z powodu gupoty ludzkiej, a niekiedy niestety z powodu wulgarnoci, nieczystych serc, braku szacunku do symboli religijnych. Mdlmy si tulc w sercu Boskie Dziecitko, troszczc si o Nie i wyznajc mio, aby Jezus nie czu si samotny.
Podejmijmy t modlitw wsplnotowo i indywidualnie w cznoci duchowej z uczestnikami kolejnych Wieczernikw Modlitwy:
Czwartek 27 grudnia br. - Tolkmicko k/Elblga. W godzinach 17:00 - 21:00,
Pitek 28 grudnia br. - Stoczno k/Spopola. W godzinach 17:00 - 21:00,
Noc Sylwestrowa 31 grudnia br. - 1 stycznia 2008 r. - Czerwisk nad Wis. W godzinach 21:00 - 3:00,
Pierwsza sobota m-ca 5 stycznia 2008 r. - Czerwisk nad Wis. W godzinach 11:00 - 16:00.
Zapraszamy! Ks. Tadeusz i Wsplnota Krlowej Pokoju.

 

COROCZNE OBJAWIENIE JAKOVA :: 25 grudnia 2007 ::

W czasie ostatniego codziennego objawienia 12 wrzenia 1998 r. Matka Boa powiedziaa Jakovowi Czolo, e odtd bdzie mia objawienia raz w roku 25 grudnia, na Boe Narodzenie. Tak si stao rwnie w tym roku. Matka Boa objawia si trzymajc Dziecitko Jezus na rkach. Objawienie zaczo si o 14:29 i trwao 6 min.

"Drogie dzieci. Dzi wzywam was w sposb szczeglny, abycie otworzyli si na Boga i aby kade wasze serce dzi stao si miejscem narodzenia si Dziecitka Jezus. Kochane dzieci, przez cay ten czas, w ktrym Bg pozwala mi by z wami, pragn prowadzi was do radoci waszego ycia. Kochane dzieci, jedyna prawdziwa rado waszego ycia to Bg. Dlatego, drogie dzieci, nie szukajcie radoci w rzeczach ziemskich, ale otwrzcie wasze serca i zaakceptujcie Boga. Kochane dzieci, wszystko przemija, tylko Bg trwa w waszych sercach. Dzikuj, e odpowiedzielicie na moje wezwanie."

Za - http://www.medjugorje.hr

 

Ordzie Krlowej Pokoju z 25 grudnia 2007

 

"Drogie dzieci! Z wielk radoci nios wam Krla Pokoju, by was pobogosawi swoim bogosawiestwem. Oddajcie Mu pokon i ofiarujcie czas Stwrcy, ktrego pragnie wasze serce. Nie zapominajcie, e jestecie pielgrzymami na tej ziemi i e dobra materialne mog wam sprawi niewielk rado, a dziki memu Synowi darowane jest wam ycie wieczne. Jestem z wami dlatego, by was poprowadzi do tego, czego pragnie wasze serce. Dzikuj wam, e odpowiedzielicie na moje wezwanie."

Za - http://www.medjugorje.hr

 

  Otrzymalimy Skarb Najwikszy - Dzieci wite! :: 25 grudnia 2007

Najwitsza Maryja Panna zoya w bku (w sercu kadego z nas) Boga - Swj Skarb Najwikszy - Dzieci wite. Odtd ju na zawsze goci bdzie pord nas - w nas. Ono uczy nas bdzie dziecictwa Boego, uczy nas bdzie Mioci. Poprzez fakt, i Najwitsza Panienka jest Matk Jego, zjednoczeni jeszcze cilej bdziemy z Maryj. Nowonarodzone Dzieci jednoczy nas w jedn Rodzin. W Rodzinie tej opiekunem naszym jest w. Jzef. Maryja Matk, Jezus za Bratem naszym, Zbawicielem, Mioci jednoczc nas ze sob i z Trjc wit. To On jest Drog Mioci, po ktrej kroczy bdziemy. On jest jedyn Prawd objawion ludziom przez Boga. On jest yciem naszym, yciem prawdziwym. yjc odtd w zjednoczeniu z Jezusem, dowiadcza bdziemy cilejszego zjednoczenia z Bogiem Trjjedynym i poznawa gbsz rzeczywisto Boga samego, a take czy z samym Jego Sercem. Bg, ktry jest Mioci, nauczy nas by mioci. On uczyni nas mioci w Sercu Trjcy witej. Dzieci Nowonarodzone uczyni nas prawdziwie dziemi Boga - ufnymi, "uzalenionymi" od Boga, nalecymi do Niego, cakowicie Mu oddanymi. W kocu Jezus, sam bdcy Barankiem Ofiarnym, nauczy nas, jak sta si ofiar przebagaln i caopaln Mioci Miosiernej. Wprowadzi w serca pokj, mio i rado. Te serca czyni bdzie czystymi na wzr swojej czystoci i niewinnoci. Jezus, Dzieci dzisiaj zrodzone, bogosawi nam bdzie nieustannie, bowiem oddalimy Mu serca nasze na mieszkanie. Bo przyjlimy Go w t Noc i ofiarowalimy to, co w nas jest najcenniejsze - wasne serca, mio, dusz. On ceni sobie taki dar. A cho nie s to dary wielkie, bowiem sabi jestemy, a licho serc dorwnuje ndzy naszej, jednak Jezus ceni sobie taki dar i przyjmujc go w zamian ofiarowuje nam Siebie. On sam jest Darem dla nas w t niezwyk Noc Boego Narodzenia. Dary nasze wzajemne - Jezusa i nasz, mimo, e s nieporwnywalne, bowiem rni si jak Niebo i ziemia, dzie i noc, wiato i ciemno, jednak Jezus moc swoj z miosierdzia i mioci pyncych z Jego Serca, czyni je rwnymi i przedstawia Ojcu. Ten za poruszony mioci czu i tkliw do Syna, przyjmuje jako Jego i uwica zlewajc na ofiarowujcych liczne aski. Kochani, ta wita Noc, czas Boego Narodzenia to nie zwyczaj ludowy, nie tradycja jedynie! To rzeczywisto duchowa, to fakt dokonujcy si prawdziwie, to Prawda, ktra objawia si ludziom. Jednak ludzko zaabsorbowana tym co zewntrzne i materialne nie widzi, nie syszy i nie dowiadcza Boej rzeczywistoci. Nowonarodzony Bg pragnie przemiany ludzkich serc, aby te uczestniczyy ywo w yciu Boga, by si Mu podday, przyjmoway Jego Mio i j odwzajemniay. Bg pragnie szczcia kadego ludzkiego serca. Kademu chce pokaza drog do Prawdy, do szczcia, do wiecznoci. Kademu te ofiarowuje zbawienie. Chodzi tylko o to, by czowiek zgodzi si je przyj. Bogosawi wam zjednoczonym z Malekim Jezusem. yjmy t Mioci, zjednoczeni ze w. Rodzin, bdc mioci w Sercu Boga, nalec cakowicie do Trjcy witej. Bogosawi wam. Ks. Tadeusz.

 

  YCZENIA NA BOE NARODZENIE  :: 24 grudnia 2007

Nadszed tak dugo oczekiwany przez nas dzie Narodzin Syna Boego. W naszej Wsplnocie poznajemy Jego Mio i wzrastamy w nadziei, i On - Mio sama dokona w tych dniach wielkich zmian w yciu naszym i naszych rodzin. Nasze serca ksztatowane w Wieczerniku Niepokalanego Serca Najwitszej Maryi Panny, ubogacone darami i charyzmatami Ducha witego coraz szerzej otwieraj si na Tajemnic Boej Obecnoci. To co ju si stao uczestnictwem naszym w wiecie Ducha budzi w nas coraz mielsze oczekiwanie "czego niespodziewanego," a zarazem bardzo utsknionego. W takiej atmosferze dorastamy do przeywania tych kolejnych, ale jednoczenie tych jedynych w naszym yciu wit zwizanych z Tajemnic Wcielenia Syna Boego. Niech zatem ten szczeglny czas "wypenienia si Obietnic Boych" urzeczywistni w caej rzeczywistoci naszego jestestwa "wielkie rzeczy," ktrych Bg pragnie uczyni w Dziele Wieczernikw. Niech wyleje obfito Mioci w Darze Nowej Pidziesitnicy zstpujcej z Nieba do naszych serc. Niech w Triumfie Mioci ukochanych przez nas Serc da nam dowiadczy wielkich zwycistw nad wszelkimi przejawami za, niemocy i smutku. Niech ci z nas, ktrzy przez swoje cierpienia stali si szczeglnie umiowani przez Pana dowiadcz potgi i nieograniczonej mocy mioci Wszechmogcego Krla nad krlami i Wadcy nad wadcami.

Jednoczc si duchowo z kadym przy Wigilijnym stole bior do rki biay - jake wymowny w swej symbolice - opatek i ycz Wam i Waszym bliskim, Wsplnotom i Rodzinom, bymy wszyscy przyjli szeroko otwartymi sercami Jezusa Chrystusa Nowonarodzonego w Betlejem. ycz, by ta wita Noc przeniknita wiatoci z Nieba, ktr jest Nowonarodzony Zbawiciel rozwietlia wszelkie mroki naszego ycia i wnikna wszdzie tam, gdzie pozostaj mroki naszej ludzkiej saboci. ycz te, by nasz wsplny wysiek budowania Kocioa mioci i jednoci w obchodzonej Tajemnicy Wcielenie znalaz apogeum i pozwoli dowiadczy, co to znaczy by jak chrzecijanie pierwszych wiekw, ktrzy mieli jedno serce i jednego ducha, a brzemiona swoje brali wzajemnie na swoje ramiona. Swoimi kapaskimi domi bogosawi Wam, upraszajc bogosawiestwa pokoju, mioci i miosierdzia, bogosawiestwa przebaczenia, radoci, a take bogosawiestwa rozwizania problemw, ukojenia blu oraz uzdrowienia ciaa i duszy. Ks. Tadeusz. Wicej >>

 

  Niech zbliajce si wita bd niezwykym Boym Narodzeniem! :: 23 grudnia 2007

Dwa dni dziel nas od wit Narodzenia Syna Boego. Im bliej tych wit tym bardziej liturgia Kocioa wprowadza nas w Tajemnic Boga, ktry jest Mioci. Od Niego otrzymujemy Ducha Boego, Ducha Mioci, ktry zstpi na Maryj i razem z Ni poucza nas i prowadzi trudn niekiedy drog jako nasz Przewodnik i Nauczyciel. Jednoczy nas w Wieczerniku Serca Maryi, gdy tam Duch wity upodoba sobie zstpowa na dusze oddane cakowicie Najwitszej Dziewicy.
Ju niedugo chwila, do ktrej przygotowywa nas Koci. Trwajmy w jednoci na modlitwie. Nie dajmy si ponie przygotowaniom witecznym, pracy, popiechowi. Otwrzmy serca na ocie, aby Duch wity mg zstpi do nich jak na umiowan Oblubienic, by w nich narodzio si Dzieci! Wzywajmy Ducha witego. Niech On zawadnie naszymi sercami. Niech zstpi na nas, niech je odnowi, niech je oczyci, niech je obmyje ze wszystkiego, co nie wite! Niech serca nasze zajaniej czystoci anielsk, niech rozjani si blaskiem Boej mioci! Niech wypeni si pokor, ktra zdobywa Serce Boga.
Czas ju bliski! Czas, "kiedy Niebo rozbynie niepojtym blaskiem Wschodzcego Soca," gdy "wszelkie moce zostan poruszone," bo narodzi si Krl. Gdy wszystko stworzenie na Niebie i ziemi dowiadczy tych cudownych Narodzin! "Niech anioowie rozejd si na cztery strony wiata! Niech heroldowie gosz chwa Boga! Niech posacy ju zwiastuj t niepojt, cudown nowin, e oto nadchodzi Krl nad krlami, Wadca nad wadcami - Bg prawdziwy, jedyny, Stwrca przestworzy!" "Mio, Mio, Mio si rodzi!" "Niech serca nasze bd otwarte, dusze niech wypiewuj ju teraz psalmy! Niech myli nasze kr wok Tego, ktry jest, by i ktry przychodzi!" Niech nic nie zajmuje serc i myli naszych. Tylko Bg! Pragnijmy prawdziwie i rzeczywicie narodzin Boga w naszych sercach! Pragnijmy narodzin Mioci! Pragnijmy, aby Sowo stao si Ciaem w nas!
Niech zbliajce si wita bd niezwykym Boym Narodzeniem. ycz, abycie dowiadczyli w waszych duszach Boej witej Obecnoci! ycz, abycie dowiadczyli obecnoci Matki witej Dziewicy rodzcej Syna! ycz, abycie prawdziwie ugocili wit Rodzin! ycz wam przey prawdziwie mistycznych, duchowych! O to si nieustannie mdlmy. Ks. Tadeusz.

 

  Troszczmy si jedynie o majce si narodzi Dzieci Jezus! :: 23 grudnia 2007

Kochani! Pamitajcie! To, czego nie zdycie zrobi przed witami, nie jest istotne. Zbyt du wag ludzie przywizuj do potraw i porzdkw. Zbyt duo zainteresowania jest wok dekoracji i prezentw. Serca odeszy gdzie w dal, na ostatnie miejsce. Przeycia s jedynie jakim sentymentalnym wspomnieniem dziecistwa. Nie ma w tym Boga i Jego Narodzin. Dlatego, zrbmy tyle, ile podoamy nie martwic si o nic. Troszczmy si jedynie o majce si narodzi Dzieci Jezus. Tylko Ono jest wane. A wic mdlmy si, jednoczmy we Wsplnocie z Srercem Boga i Jego Matki Maryi - jak s. Boa s. Konsolata - co godzin. Przywoujmy Ducha Mioci! Zanurzajmy si w ranach Chrystusa. I oczekujmy. Oczekujmy wylewu aski! Oczekujmy Ducha witego! Oczekujmy wypenienia si obietnicy danej z Nieba. Niech Pena aski zrodzi ask dla ludzkoci w nas, a staniemy si rwnie peni aski, bo Chrystus w nas si narodzi! O, Boa Mioci! Przyjd Krlowo Nieba i ziemi! Przyjd Wadczyni wiata! Zatriumfuj w sercach ludzkich i rozjanij mroki ciemnoci! Niech zajanieje nam Chrystus! Bogosawi wam, Kochani. Niech Duch wity dokona w nas wzrostu szybkiego, bo czas tego wymaga. Oczekujmy Narodzin. Ks. Tadeusz.

 

  Modlitwa do Dziecitka Jezus  :: 21 grudnia 2007

Przyjd Jezu do mojego serca. Przyjd Jezu do mojej duszy. Przyjd i rozjanij mroki mojego ycia. Przyjd i wyprostuj cieki moje. Przyjd i wypenij mnie swoim pokojem. Przyjd, niech narodzi si w moim sercu Twoja mio. Przyjd, aby to Ty - Mio Wcielona - kocha moich bliskich i znajomych. Przyjd, aby to Ty - Lekarz Najwyszy - uzdrawia relacje miedzy nami. Przyjd, aby to Ty - Dziecitko Boe - nauczy mnie by prawdziwie dzieckiem Boga. Przyjd Jezu do mojego serca. Cho mae, sabe, liche i zimne. Ty przyjd i je umocnij, ogrzej, uczy gorcym, poncym mioci do Ciebie. Przyjd Jezu. Czekam.
Przyjd z bogosawiestwem pokoju, bogosawiestwem mioci, bogosawiestwem miosierdzia, bogosawiestwem przebaczenia, bogosawiestwem radoci, bogosawiestwem rozwizania problemw, bogosawiestwem ukojenia blu, bogosawiestwem uzdrowienia ciaa i duszy.

 

 

  Modlitwa o godne przyjcie Dziecitka Jezus  :: 21 grudnia 2007

O sodki Jezu. Dzieci wite. Wielbi Ciebie i Twoje posannictwo z jakim przyszede na wiat. Pragn, Jezu, cakowitego zjednoczenia serca mojego z Twoim cudownym Sercem. A jako, e Twoje Serce bije jeszcze w onie Matki, dlatego pragn i zapraszam do mojej duszy Ciebie Maryjo, ktra jeste teraz w tak cudownym, witym, bogosawionym stanie. Jakie to szczcie mc goci ju teraz, zanim zajanieje nam Gwiazda, Matk i Jej Syna. O, rozgo si Mamusiu moja w moim sercu. Niech bdzie Ci mieszkaniem. Cho maym, ndznym, jednak przytulnym. A eby nie byo Ci smutno z powodu samotnoci, zapraszam do serca w. Jzefa, aby rwnie w moim sercu opiekowa si Tob, tak, jak czyni to dwa tysice lat temu. Prosz was, wici Rodzice i Opiekunowie! Stacie si i dla mnie Rodzicami i niech przez Was zrodzi si we mnie to wite Dzieci, abym mg zakosztowa rozkoszy Narodzin i obecnoci Malekiego Jezusa. Pragn zaprosi was anioowie i wici, abycie adorowali we mnie Boskie Dzieci, abycie piewali Mu pieni, psalmy i koysanki. Aby w sercu moim dozna naleytej chway i czci, aby ndza miejsca nie bya brakiem szacunku wobec Niego. Zatem wy, anioowie i wici, prosz, uczycie swoj obecnoci moje serce, cho nieco bardziej godnym przyjmowania Krla wiata, a wasze modlitwy niech sprawi Mu rado i odwrc Jego oczy od lichoci samego serca, w ktrym si narodzi. Prosz ciebie Mamusiu umiowana i Jzefie wity, abycie przygotowali to miejsce wedle wasnego upodobania. Powierzam waszym doniom i waszej mioci moje serce, ktre ju niedugo ma si sta ma stajenk, miejscem narodzin. Niech Wasza wito uwici je, niech Wasza mio rozgrzeje je, niech Wasz pokj rozjani cae wntrze, a Wasza dobro przystroi i uczyni miym oczom Malekiego Dziecitka. Prosz, pomcie mi przygotowa si do tych witych Narodzin. Powierzam si Wam wici Rodzice, powierzam si wam anioowie i wici. Mdlcie si za mnie i moj rodzin, aby dokonaa si w nas przemiana serc, ktre rozjanione cudown wiadomoci Narodzin, zapragn przyj t wito Niepojt, Mio Wszechpotn i doznaj zaszczytu goszczenia Boskiego Dziecitka w sobie. Prosz, bogosawcie nas, Maryjo i Jzefie, w naszych ndznych prbach przygotowania si do tak wielkiego wydarzenia. Niech Bg spojrzy askawym okiem na Wasze modlitwy.

 

  Koncert kold i Wieczernik w Tolkmicku  :: 19 grudnia 2007

Przed nami najpikniejsze, bo pene Mioci wita Boego Narodzenia, lecz take czas naszych okolicznociowych spotka w Wieczernikach Modlitwy, na ktre wszystkich zapraszamy. Ju w pierwszy dzie po Boym Narodzeniu, tj. 27 grudnia br. zapraszamy wiernych na opatkowe spotkanie do Tolkmicka. Rozpoczniemy je koncertem kold i poezj w wykonaniu zespou istrumentano-wokalnego "Adoramus" z Tczewa i Wsplnoty Krlowej Pokoju z Tolkmicka o godz. 17:00. W dalszej czci uroczysta Msza w. w intencji uczestnikw Wieczernikw Tolkmickich, Adoracja Najwitszego Sakramentu i wsplna agapa. Zabierzmy na to spotkanie naszych bliskich, niech stanie si ono okazj do przeduenia naszej rodzinnej radoci z Tajemnicy Narodzenia Syna Boego. Gospodarze miejsca zapewniaj wszystko, co potrzebne jest do witecznego przebiegu Wieczernika - pamitajc w dniu w. Jana Apostoa o napoju zwanym "Mio w. Jana". Posuchaj fragmentw kold w mp3.

 

  Oczekujmy nowego ycia w darze Dziecitka Jezus  :: 16 grudnia 2007

Jezus Chrystus pragnie nam da podczas Adwentu ycie nowe. ycie, w ktrym narodzi si na nowo. ycie, ktre bdzie przepenione Jego Mioci. Niech zatem nasze serca zostan uczynione na nowo tronem dla Jezusa Nowonarodzonego. Nie obawiajmy si tego, e nasze serca s ubogie i skromne jak bek w Betlejem. W takim to sercu Jezus moe by uwielbiony, obdarowany i czczony. Otoczmy mioci naszych serc Jezusa. Zatroszmy si o Niego jak Maryja uczynia to od chwili poczcia Syna Boego, a do Jego mierci. Najwitsza Maryja Panna kady czas swojego ycia powicia na subie Bogu. W Jej yciu nie byo nic waniejszego od tej suby. Maryja jest Dziewic Doskona, ktra powicia Bogu wszystko co miaa, cae ycie swoje. Miejmy odwag naladowania Jej we wszystkim. Zapatrujmy si w Jej pokor, w Jej zgod na powoanie. Ona nie zadawaa niepotrzebnych pyta. Ufaa, e to co powiedzia i obieca jej Bg za porednictwem Anioa jest prawd i si wypeni. My te ufajmy Bogu, ktry mwi do nas przez Ewangeli i Koci. Czerpmy si do naladowania Maryi z Eucharystii. Jezus jest Drog, Prawd i yciem. Kto spoywa Jego Ciao nie zginie na wieki? Posilajmy si Jego Ciaem, a nasze ycie bdzie coraz wyraniej naznaczone Jego yw obecnoci w naszym yciu. Bdziemy coraz bardziej dostrzega Jego ingerencj w nasze ziemskie i niebieskie sprawy. Nie martwmy si chwilami prby, ktore niesie nasza codzienno - one su nam zawsze do wielkiego duchowego wzrostu. Niech nam Jezus Chrystus, Nowonarodzony Krl bogosawi.

 

  Dni skupienia i Wieczernik w Gietrzwadzie  :: 15 grudnia 2007

Ostatnie nasze spotkanie w Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwadzie powicone byo przygotowaniu caej Wsplnoty na nadchodzce wita Boego Narodzenia. Dowiadczajc obecnoci Pani Gietrzwadzkiej powierzalimy przez to Jej najpikniejsze Matczyne Serce Bogu samemu nas samych, nasze rodziny i Koci. Oczekujc ju bliskiego dnia zstpienia z Nieba na t ziemi Krla Mioci i Pokoju prosilimy Maryj, by pomoga nam przygotowa serca nasze na duchowe zamieszkanie Jej Syna w nas. W spotkaniu uczestniczya Wsplnota Krlowej Pokoju z Olsztyna i wielu uczestnikw Gietrzwadzkich Wieczernikw Modlitwy. Wszystkim dzikujemy za budowanie wsplnoty rozmodlonych serc; ksiom, subie liturgicznej, zespoowi muzycznemu "ADORAMUS" i wiernym z Olsztyna i okolicznych miejscowoci. Zawierzajc ostatnie dni Adwentu Pani naszej Matce Adwentowej zapraszamy wszystkich do wsplnego wspierania modlitw rekolekcjonistw i uczestnikw tych witych dni jakimi s rekolekcje w przygotowaniu ludzkich serc na Narodzenie Syna Boego. Na zakoczenie spotkania Ksidz Proboszcz i Ksidz Opiekun naszej Wsplnoty zoyli obecnym yczenia witeczne.

 

  Powrmy do modlitwy  :: 14 grudnia 2007

Patron dnia dzisiejszego w. Jan od Krzya uwiadamia nam, jak wiele otrzymujemy, gdy powicamy czas Bogu i wchodzimy razem z Nim na drog zjednoczenia w Mioci a po Krzy. Niech kolejne dni naszego przygotowania si do wit wypenione bd modlitw:
Pamitajmy o modlitwie porannej - uklknijmy przed Krzyem lub witym obrazem, aby on pomg nam zagbi si w tajemnicy obecnoci Boga. Powierzmy Mu cay dzie polecajc wane dla nas sprawy, zawierzmy siebie i rodzin.
W cigu dnia, w chwilach trudnych wzdychajmy do Ojcowskiego Serca. Trwajmy w nieustannym akcie mioci.
Nie zapominajmy powierzy si Maryi podczas modlitwy "Anio Paski".
Koronk do Boego Miosierdzia obejmijmy wszystkie dusze.
Kolejne spotkanie z Maryj to Apel Jasnogrski.
Nie zapominajmy o Racu.

 

  Przygotujmy si na wita Boego Narodzenia  :: 14 grudnia 2007

Ju tylko kilka dni dzieli nas od przeywania penych mioci wit Boego Narodzenia. Przypominamy zatem o potrzebie podwojenia wysikw na drodze adwentowej, by w tym pdzie ycia, w przedwitecznych zakupach nie zapomnie o tym co jest najwaniejsze. Wielu nie zdaje sobie sprawy, co wituj - czynic ze wit rodek do lepszego zarobku, czas zakupw, pezentw, czas biesiadowania. Dominuj ozdoby, jake czsto wypaczajce charakter, istot tych wit. My czymy inaczej. Zatrzymajmy si na chwil. Zamylmy si nad potg mioci Boga, zachwymy si ni. To ona daa nam Jezusa.
Zapraszamy jeszcze raz do uczestnictwa w dniach skupienia i Wieczerniku w Gietrzwadzie. Czas powicony na modlitw bdzie realizacj tego, co najbardziej jest nam potrzebne w przeddzie Boego Narodzenia. Peni ufnoci zawierzmy si w tym czasie NMP, by Ona sama zaja si serem kadego z nas i zoya najcenniejszy Dar - Jej Syna Nowonarodzonego.

 

  Ks. Tadeusz do Wsplnoty - (czas milczenia)  :: 10 grudnia 2007

Kochani. Ten czas milczenia, kiedy Sowo Boe nie moe zbyt swobodnie dociera do caej rzeszy ludzi, wykorzystajcie na prac wewntrzn, na mio i cakowite przylgnicie do Serc Boga i Matki. To dla nas czas szczeglnego wzrostu, rozwoju. To rwnie przepikny czas w Kociele - czas oczekiwania na Mio. My szczeglnie powinnimy to rozumie, czu, pragn, tskni. Przygotowujmy swoje serca na narodziny od nowa w nas tej cudownej Mioci - Jezusa. Przygotujmy si wraz z Maryj, aby z Ni przyj ten najcudowniejszy dar Nieba. Niech to bdzie wydarzeniem najwikszym, przeyciem duchowym. Niech Duch wity, ktrego wzywamy nieustannie, pozwoli nam dowiadczy narodzin Boga - Czowieka w wymiarze Ducha, abymy odczuli schodzc z Nieba Moc, Majestat, Potg, skadan w najlichszym z lichych - bku. Abymy dowiadczyli zejcia na ziemi caej witoci Nieba, obecnoci aniow i witych. Abymy wraz z Maryj zaznali tego niewysowionego szczcia trzymania w ramionach witego Dziecitka - Boga. Niech ten pikny czas przygotowa do wit Boego Narodzenia bdzie prawdziwie czasem rekolekcji. Kady dzie niech bdzie kolejnym krokiem w stron wiata Ducha, abymy, gdy nastanie Ta Noc, jedyna w roku, stanli wrd aniow wielbicych narodziny Boskiego Dziecicia. Abymy byli wiadkami zejcia na ziemi wiatoci. Abymy byli wiadkami przyjcia przez wit - witego. Abymy dowiadczyli tej mocy Mioci, jaka si wtedy objawi. Bogosawi was kapaskim bogosawiestwem. Ks. Tadeusz.

 

  Zaproszenie na kolejny Wieczernik w Gietrzwadzie  :: 10 grudnia 2007

Mamy zaszczyt po raz kolejny zaprosi wszystkich uczestnikw modlitewnych spotka do Gietrzwadu na comiesiczny Wieczernik Modlitwy. Odbdzie si on w Sanktuarium Maryjnym w najblisz sobot 15 grudnia w godzinach od 10:00 do 15:00. Program Wieczernika: 10:00 - Adoracja Najwitszego Sakramentu, 11:15 - Modlitwa Racowa, 12:00 - Eucharystia. Po przerwie o godz. 14:00 - Modlitwa dla uczczenia Krzya w., 15:00 - Koronka do Boego Miosierdzia. Na zakoczenie Wieczernika kapani udziel wszystkim uczestnikom spotkania indywidualnego bogosawiestwa. Jednoczenie przypominamy, e po raz kolejny nasza Wsplnota organizuje Spotkanie Sylwestrowe w Czerwisku nad Wis. Na ten okolicznociowy Wieczernik poczony z powitaniem Nowego Roku 2008 zapraszamy grupy zorganizowane i indywidualne osoby z wczeniejszym zgoszeniem swojego uczestnictwa. Pocztek spotkania w Sylwestra o godz. 21:00. W programie naboestwa: 21:00 - Apel Jasnogrski, 21:30 - Modlitwa Racowa, 22:00 - Adoracja Najwitszego Sakramentu, 23:20 - Eucharystia. Po Mszy w. poczonej z powitaniem Nowego Roku podzielenie si opatkiem i wsplna agapa.

 

  Zaproszenie na dni skupienia do Gietrzwadu  :: 10 grudnia 2007

Wszystkich uczestnikw spotka modlitewnych w ramach Wsplnoty Wieczernika zapraszamy na kolejne dni skupienia do Gietrzwadu. Pocztek w pitek 14 grudnia o godz. 18:00. Uczestniczc we wsplnej Eucharystii, rozwaajc Sowo Boe, adorujc Jezusa Chrystusa w Najwitszym Sakramencie i trwajc z Maryj we wsplnej modlitwie w oczekiwaniu na przyjcie Zbawiciela wyprasza bdziemy potrzebne aski na czas zbliajcych si wit Boego Narodzenia. Jednoczenie w cznoci rozmodlonych serc podejmiemy duchowe przygotowanie kolejnego Wieczernika Gietrzwadzkiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszego piknego Sanktuarium Maryjnego z wczeniejszym zgoszniem swojego przyjazdu.

 

  To we wsplnocie mio ponie jak pochodnia  :: 9 grudnia 2007

ycie pord tego wiata jest pikne i wspaniae, ale wymaga wielkiej czujnoci i roztropnoci. Po raz kolejny bowiem przygotowujemy si na przyjcie Syna Boego na t ziemi, by czyni j jeszcze bardziej ubogacon Boym pokojem i mioci. Owa czujno i roztropno powinna przejawia si w budowaniu wsplnoty na wzr ewangelicznych roztropnych panien. Wszak to wsplnota mobilizuje nawzajem poszczeglne serca by byy zapalone mioci do Syna Boego. To we wsplnocie mio ponie jak pochodnia, a wiara niezachwian ufnoci - stabiln jak okrt, ktry pewnie pynie do celu. Trwajmy zatem jeszcze cilej we wsplnotach - niech stan si dla nas miejscem szczeglnego przygotowania naszych serc dla przychodzcego Pana. Niech pomog w uwiceniu nas i naszych rodzin oraz miejsc, w ktrym zyjemy.

 

  Modlitwa - radosnym spotkaniem z Jezusem  :: 9 grudnia 2007

W trwajcym juz od tygodnia czasie Adwentu dowiadczamy wszyscy jak wielk wartoci dla nas chrzecijan jest modlitwa. Mozna j przezywa jako pene szczscia spotkanie w zjednoczeniu z naszym Panem Jezusem Chrystusem. To podczas modlitwy dowiadczamy Jak Boa aska - Jego pokj i mio wypenia nasze serca, a co z kolei przynosi niepojete aski, ktre modlcych si czyni dobrymi i radosnymi dziemi Boga i Jego Matki. Modlitwa zatem w tym niespokojnym wiecie staje si ostoj pokoju, a modlcy si - jego apostoami, gotowymi nie pokj tam, gdzie nie jest znany. Mdlmy sie wic z zapaem niosc razem z Maryj caemu wiatu rado i mio. Niosc wiatu Jezusa, ktry do nas przychodzi. Niech Bg na tej drodze modlitwy nam bogosawi.

 

  Wieczernik w Ranymstoku  :: 8 grudnia 2007

W Uroczysto Niepokalanego Poczcia NMP przypadajc 8 grudnia br. bardzo licznie zgromadzilismy si na spotkaniu modlitewnym w Sankuarium Maryjnym w Ranymstoku. Dziki licznym grupom zorganizowanym z wielu miejscowoci (m.in. z Biaegostoku, Sokki, Eku, Augustowa, Suwak, Olsztyna) w atmosferze wypenionej wiernymi bazylice dowiadczalismy aski zjednoczenia naszych serc z Sercem Tej, ktra otrzymaa wspaniay i jake wazny dla nas wszystkich przywilej Niepokalanego Poczcia. Modlitwa, ktr podejmowalimy w Wieczernikowej Wsplnocie ogarnialimy intencje pielgrzymw i caego wiata. Upraszajc Ducha witego przez wstawiennictwo Jego Oblubienicy prosilismy o ask uzdrowienia dla chorych, a dla caej ludzkoci o prawdziw wito. W Godzinie aski zawierzajc si Bogu przez Maryj wstawialimy si za wszystkich zatwardziaych grzesznikw. Peni ufnoci, e Ona bdc Matk wszystkich ludzi wyprosi ask wyrwania ich z wizw za. Tworzc duchow rodzin dowiadczalimy u stp Wspomoycielki Ranostockiej Jej szczeglnej obecnoci i prosilismy o bogosawiestwo na dalsz drog budowania relacji penych Boej Mioci. Dzikujemu wszystkim, a zwaszcza kapanom za budowanie wsplnoty w tym bardzo wanym dla nas wszystkich dniu.

 

  Oczyszczajmy serca nasze w czasie rozpocztego adwentu  :: 7 grudnia 2007

Zachcamy was do szczeglnego przygotowania si na przyjcie Pana naszego w Tajemnicy Wcielenia - Jezusa Chrystusa. Oczyszczajmy serca nasze w czasie rozpocztego adwentu. Pamitajmy, e ten okres liturgiczny to czas aski dany przez Ojca Niebieskiego, aby przygotowa si na narodzenie wielkiej Mioci w sercach naszych. Szczeglnie polecajmy w tej intencji grudniowe Wieczerniki, czmy we wsplnej modlitwie wypraszajc bogosawiestwo Boga i Jego Matki dla nas wszystkich.

 


 

  "Godzina aski dla caego wiata"  :: 7 grudnia 2007

W Uroczysto Niepokalanego Poczcia N.M.P 8 grudnia 2007 r. od godziny 12.00 do 13.00 serdecznie zapraszamy do wsplnej modlitwy. Matka Boa podczas objawienia w Montichiari - 8 grudnia 1947 roku przekazaa: "Dziki modlitwie w tej godzinie zel niezliczone aski dla duszy i ciaa. Bd liczne nawrcenia."
Matka Boa, objawiajc si pielgniarce Pierinie Gilli. we Woszech, w Montichiari, w wito Niepokalanego Poczcia, 8 grudnia 1947 r. powiedziaa:
"ycz sobie, aby mnie czczono jako Maryj Re Mistyczn, Matk Kocioa".
"ycz sobie, aby kadego roku w dniu 8 grudnia, w poudnie miaa miejsce Godzina aski dla caego wiata".
"Dziki modlitwie zanoszonej w tej godzinie zel niezliczone aski dla duszy i ciaa. Bd liczne nawrcenia".
"Pan Mj, Boski Syn Jezus okae wielkie miosierdzie jeeli dobrzy ludzie bd si modli za swych grzesznych braci".
"Ci, ktrzy nie mog przyj do Kocioa, niech modl si w domu".
"Jest moim yczeniem, aby ta Godzina aski bya praktykowana na caym wiecie".
"Wkrtce ludzie poznaj wielko tej Godziny aski".

 

  Zaproszenie na "Ranostocki Wieczernik Modlitwy"  :: 7 grudnia 2007

8 grudnia 2007 r. - tak jak w kad drug sobot miesica w godzinach od 10:30 - do 16:00 serdecznie zapraszamy na spotkanie modlitewne do Sanktuarium Maryjnego na "Ranostocki Wieczernik Modlitwy". Jest to naboestwo w intencji przybywajcych pielgrzymw.

PROGRAM WIECZERNIKA:
* Adoracja Najwitszego Sakramentu,
* Msza w. w intencjach Pielgrzymw,
* Koronka Pokoju
* Przerwa na posiek -refleksja osobista
* Modlitwa Racowa,
* Koronka do Boego Miosierdzia,
* Modlitwa przy Krzyu,
* Bogosawiestwo indywidualne.

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!