banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 13

Archiwum


    ::    Sowo na 01-07-2008 r.    ::
   Gdy Jezus wszed do odzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwaa si gwatowna burza na jeziorze, tak e fale zaleway d; On za spa. Wtedy przystpili do Niego i obudzili Go, mwic: Panie, ratuj, giniemy! A On im rzek: Czemu bojaliwi jestecie, maej wiary? Potem wsta, rozkaza wichrom i jezioru, i nastaa gboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kime On jest, e nawet wichry i jezioro s Mu posuszne?
(Mt 8,23-27)


   Komentarz: Na naszej drodze wiary pojawia si wiele wtpliwoci. Zniechcaj nas rne przeciwnoci, ktre czsto staj si przyczyn duchowych zaama. Tak trudno wytrwa nam w prawdziwej mioci, gdy przychodz problemy. Zapominamy, e Jezus jest nieustannie z nami. Cay czas! To On dopuszcza te sytuacje, te problemy. Powoujc nas nie mwi, e bd same soneczne dni. Mwi o dniach pochmurnych, o burzach. Jake jeszcze sabi i mali jestemy. Razem z NMP Matk Miosierdzia przychodmy czsto pod Krzy i wyznawajmy nasz ufno w Boe miosierdzie. A ono, jak zostao nam to objawione, nie ma granic. Jest jak otcha morska, gbsza od najwikszych gbin. Wysza od najwyszych gr. Wszystko jest kropl w tym oceanie miosierdzia. Zanurzajmy si w nim cali. Jezus pragnie tego dla nas. Przyjdmy do Niego, aby mg zla na was zdroje swego miosierdzia. Mdlmy si, aby wszyscy stale przychodzili do Jezusa z ufnoci.
 
    ::    Sowo na 02-07-2008 r.    ::
   Gdy przyby na drugi brzeg do kraju Gadareczykw, wybiegli Mu naprzeciw dwaj optani, ktrzy wyszli z grobw, bardzo dzicy, tak e nikt nie mg przej t drog. Zaczli krzycze: Czego chcesz od nas, /Jezusie/, Synu Boy? Przyszede tu przed czasem drczy nas? A opodal nich pasa si dua trzoda wi. Ze duchy prosiy Go: Jeeli nas wyrzucasz, to polij nas w t trzod wi! Rzek do nich: Idcie! Wyszy wic i weszy w winie. I naraz caa trzoda ruszya pdem po urwistym zboczu do jeziora i zgina w falach. Pasterze za uciekli i przyszedszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a take zdarzenie z optanymi. Wtedy cae miasto wyszo na spotkanie Jezusa; a gdy Go ujrzeli, prosili, eby odszed z ich granic.
(Mt 8,28-34)


   Komentarz: Przed Jezusem szatan dry. On nie mie nic uczyni duszy Bogu powierzonej, On wrcz musi odda Mu cze i uzna Jego chwa, czysto i wito. Dlatego trzeba powierza Bogu wszystkie dusze zniewolone, owadnite przez szatana. Tym, czego szatan si boi, czego nienawidzi i przed czym ucieka to wito. Wyraa si ona w mioci. Mio natomiast zawiera w sobie bardzo wiele. Przede wszystkim mio goci w sercu czystym. To bardzo wane - czysto serca. Mio goci w sercu pokornym. To druga niezmiernie wana cecha. Z nimi wie si posuszestwo i cakowite oddanie Bogu. Szatan nie moe znie mioci, czystoci i pokory.
 
    ::    Sowo na 03-07-2008 r.    ::
   Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie by razem z nimi, kiedy przyszed Jezus. Inni wic uczniowie mwili do niego: Widzielimy Pana! Ale on rzek do nich: Jeeli na rkach Jego nie zobacz ladu gwodzi i nie wo palca mego w miejsce gwodzi, i nie wo rki mojej do boku Jego, nie uwierz. A po omiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewntrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszed mimo drzwi zamknitych, stan porodku i rzek: Pokj wam! Nastpnie rzek do Tomasza: Podnie tutaj swj palec i zobacz moje rce. Podnie rk i w /j/ do mego boku, i nie bd niedowiarkiem, lecz wierzcym. Tomasz Mu odpowiedzia: Pan mj i Bg mj! Powiedzia mu Jezus: Uwierzye dlatego, poniewa Mnie ujrzae? Bogosawieni, ktrzy nie widzieli, a uwierzyli.
(J 20,24-29)


   Komentarz: Bg pragnie, abymy dowiadczyli, zobaczyli, uwierzyli Jego Mioci. Pragnie, aby kady z nas przyj do serca t wielk Prawd stanowic sens istnienia wiata, sens istnienia kadego czowieka. T jedn jedyn Prawd jest Mio. Sensem istnienia jest Mio. Gdyby nie ona, nie byoby nas na wiecie. Gdyby nie Mio, wiat by nie istnia.
 
    ::    Sowo na 04-07-2008 r.    ::
   Odchodzc z Kafarnaum Jezus ujrza czowieka imieniem Mateusz, siedzcego w komorze celnej, i rzek do niego: Pjd za Mn! On wsta i poszed za Nim. Gdy Jezus siedzia w domu za stoem, przyszo wielu celnikw i grzesznikw i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widzc to, faryzeusze mwili do Jego uczniw: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wsplnie z celnikami i grzesznikami? On, usyszawszy to, rzek: Nie potrzebuj lekarza zdrowi, lecz ci, ktrzy si le maj. Idcie i starajcie si zrozumie, co znaczy: Chc raczej miosierdzia ni ofiary. Bo nie przyszedem powoa sprawiedliwych, ale grzesznikw.
(Mt 9,9-13)


   Komentarz: Bg pragnie naszej przemiany. Pragnie, abymy mieli cig wiadomo swego powoania - bycia mioci. Przemienia nas tak, abymy stale ponli mioci, yli mioci, pragnli mioci. Jezus czyni take nas apostoami Jego mioci miosiernej. Chce naszego przeobraenia w ni sam. On to czyni i czyni bdzie. Ale my rwnie musimy wykaza wol tak, musimy podj trud denia do tego. A wszystko po to, aby Jezus mg zalewa wiat swoim miosierdziem. Aby mg ratowa kolejne dusze. Mamy stawa si mioci! Mamy patrze z mioci, mwi z mioci, czyni z mioci. Wszelkie "razy" mamy przyjmowa z mioci, trudne sytuacje - tylko z mioci. Mio ma promieniowa z nas, z naszych oczu, z naszych postaw, z naszych ust, z naszych czynnoci. Ma nas otacza mio, aby wszyscy na okoo czuli t mio. Aby to osign, i mamy nieustannie z Jezusem, ktry jest Mioci. Z Nim zjednoczeni, dowiadczymy tej przemiany w mio.
 
    ::    Sowo na 05-07-2008 r.    ::
   Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze duo pocimy, Twoi za uczniowie nie poszcz? Jezus im rzek: Czy gocie weselni mog si smuci, dopki pan mody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabior im pana modego, a wtedy bd poci. Nikt nie przyszywa aty z surowego sukna do starego ubrania, gdy ata obrywa ubranie, i gorsze robi si przedarcie. Nie wlewa si te modego wina do starych bukakw. W przeciwnym razie bukaki pkaj, wino wycieka, a bukaki si psuj. Raczej mode wino wlewa si do nowych bukakw, a tak jedno i drugie si zachowuje.
(Mt 9,14-17)


   Komentarz: Nadszed czas Nowej Ewangelizacji, czas wielkiego, nowego apostolstwa! Czas Odnowy Kocioa! Czas wielkiego dziaania Ducha witego w Kociele! Czas odnowy chrzecijastwa na wiecie! Czas Triumfu Mioci Boga! Nie martwmy si, e pord nas tak wiele przejaww za, ktre utosamia si ze starymi bukakami i starym ubraniem. Stamy si mocarzami - moc Ducha Odnowiciela! Boga - Pana Modego obierzmy za Przywdc! Poprzez nasze otwarte dusze, oddane serca On sam poprowadzi nas drog now w wielkim marszu mioci Boga do ludzi! W wielkim triumfie Jego mioci! W wielkim wylewie Ducha witego na wiecie! Wierzmy! Ufajmy! Bo oto na naszych oczach dokonuje si przeom w Kociele, a my jestemy w jego centrum. Stamy si nowymi apostoami, nowymi gosicielami Mioci Miosiernej Boga!
 
    ::    Sowo na 06-07-2008 r.    ::
   W owym czasie Jezus przemwi tymi sowami: Wysawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, e zakrye te rzeczy przed mdrymi i roztropnymi, a objawie je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdy takie byo Twoje upodobanie. Wszystko przekaza Mi Ojciec mj. Nikt te nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawi. Przyjdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni jestecie, a Ja was pokrzepi. Wecie moje jarzmo na siebie i uczcie si ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest sodkie, a moje brzemi lekkie.
(Mt 11,25-30)


   Komentarz: Bg posuguje si nie mdroci ludzk, nie rozumem czowieczym. On posuguj si jego sercem, jego dusz. To, co wiat ma w uznaniu wielkim, w oczach Boych niczym jest. Niestety czowiek tego nie przyjmuje. To, co Bg ceni najbardziej wielu ludzi nawet nie zauwaa, lekceway, wymiewa. A mio jest najwiksz si wiata. Jest motorem dziejw. Jest moc trzymajc wiat przy yciu. Gdyby nie mio wielu witych, nie byoby nas na wiecie. Gdyby nie mio Boga, rozpacz ogarnaby ca kul ziemsk. Gdyby nie mio, zo zatoczyoby swoje krgi, ujoby w swe elazne szpony ludzko i wepchnoby do otchani piekielnych. Zatem, nie rozumem swoim, nie mdroci swoj, tyche nie posiadamy. Zbyt mae s, abymy nimi cokolwiek zdziaali. Ale sercem i dusz trzeba si posugiwa. Pokora, ulego i posuszestwo Duchowi witemu to klucz do penego realizowania Boego powoania.
 
    ::    Sowo na 07-07-2008 r.    ::
   Gdy Jezus mwi, pewien zwierzchnik synagogi przyszed do Niego i, oddajc pokon, prosi: Panie, moja crka dopiero co skonaa, lecz przyjd i w na ni rk, a y bdzie. Jezus wsta i wraz z uczniami poszed za nim. Wtem jaka kobieta, ktra dwanacie lat cierpiaa na krwotok, podesza z tyu i dotkna si frdzli Jego paszcza. Bo sobie mwia: ebym si cho Jego paszcza dotkna, a bd zdrowa. Jezus obrci si, i widzc j, rzek: Ufaj, crko! Twoja wiara ci ocalia. I od tej chwili kobieta bya zdrowa. Gdy Jezus przyszed do domu zwierzchnika i zobaczy fletnistw oraz tum zgiekliwy, rzek: Usucie si, bo dziewczynka nie umara, tylko pi. A oni wymiewali Go. Skoro jednak usunito tum, wszed i uj j za rk, a dziewczynka wstaa. Wie o tym rozesza si po caej tamtejszej okolicy.
(Mt 9,18-26)


   Komentarz:  Prawdziwa wiara niesie ze sob gbokie ycie wewntrzne w jednoci z Bogiem i dowiadczenie w tym zjednoczeniu Jego szczeglnych cudw i ask. Pomylmy, na ile nasze ycie religijne jest zjednoczeniem z Trjc wit? Na ile bliska jest relacja z naszym Zbawicielem? Czy blisko z Matk Bo jest podobna do bliskoci matki z dzieckiem? Zbadajmy, na ile nasze relacje z Bogiem s relacjami mioci? W jakim stopniu kierujemy si mioci wypeniajc przykazania? Czy w ogle powoduje nami wiara i mio, gdy idziemy na Msz w, gdy klkamy do modlitwy? A moe to tylko przyzwyczajenie, nawyk lub lk? Wtedy nie ma mowy o owocach wiary i mioci.
 
    ::    Sowo na 08-07-2008 r.    ::
   Przyprowadzono do Jezusa niemow optanego. Po wyrzuceniu zego ducha niemy odzyska mow, a tumy pene podziwu woay: Jeszcze si nigdy nic podobnego nie pojawio w Izraelu! Lecz faryzeusze mwili: Wyrzuca ze duchy moc ich przywdcy . Tak Jezus obchodzi wszystkie miasta i wioski. Naucza w tamtejszych synagogach, gosi Ewangeli krlestwa i leczy wszystkie choroby i wszystkie saboci. A widzc tumy ludzi, litowa si nad nimi, bo byli znkani i porzuceni, jak owce nie majce pasterza. Wtedy rzek do swych uczniw: niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw mao. Procie wic Pana niwa, eby wyprawi robotnikw na swoje niwo.
(Mt 9,32-37)


   Komentarz: Tak niewiele potrzeba, by zbawia kolejne dusze, a tak mao serc jest gotowych na powicenie. Tak mao! Ludzko yje w niewiadomoci przemijalnoci czasu! A szatan mami i odciga od tego, co jest prawdziwym sensem ycia. Jezus pragnie dusz! Potrzebuje dusz, ktre zgodz si by ofiar caopaln za inne. Przez ktre przejdzie pomie Boej mioci. Ktre spala si bd dla Niego, y dla Niego, cierpie dla Niego! Tak mao dusz, ktre oddayby si Mu cakowicie, ktre wyrzekyby si siebie, wspcierpiay z Jezusem. Jak mao osb czci Boe miosierdzie. Jak mao jest apostow Boego miosierdzia. Mao jest dusz ofiarnych suchajcych gosu Boga, wraliwych na Jego natchnienia. Tak mao ufnej modlitwy. Tak mao osb modli si za dusze grzesznikw. Jak mao serc rzeczywicie otwiera przed Bogiem swe drzwi! Jak mao w nas wiary w Mio i Miosierdzie Boga.
 
    ::    Sowo na 09-07-2008 r.    ::
   Jezus przywoa do siebie dwunastu swoich uczniw i udzieli im wadzy nad duchami nieczystymi, aby je wypdzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie saboci. A oto imiona dwunastu apostow: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, ktry Go zdradzi. Tych to Dwunastu wysa Jezus, dajc im nastpujce wskazania: Nie idcie do pogan i nie wstpujcie do adnego miasta samarytaskiego! Idcie raczej do owiec, ktre poginy z domu Izraela. Idcie i gocie: Bliskie ju jest krlestwo niebieskie.
(Mt 10,1-7)


   Komentarz: Bg take i dzi powouje wielu do Swojego Dziea. Udziela ask, by Jego Mio zatriumfowaa w sercach ludzkich. By mio Matki Boej zatriumfowaa w duszach naszych. Niech ten, kto ma, rozdaje innym! Ten, kto otrzyma, niech si dzieli. Ten, kto nie widzi, niech przejrzy. Ten, kto nie syszy, niech bdzie mu ogoszone. Bo nadszed czas zaangaowania si w budowanie Kocioa Chrystusowego. Jako lud Boy gromadmy si na wsplnej modlitwie. Wszyscy wspierajmy si nawzajem w szczciu i chorobie. Mdlmy si za siebie nawzajem, Jezus Chrystus, Krl, Pan, Wadca tego wiata, mwi rwnie do tego pokolenia i wkrtce Jego Krlestwo dopeni si. Krlestwo Boe w sercach naszych zagoci. Krlestwo Boe rozprzestrzeni si na ca ziemi.
 
    ::    Sowo na 10-07-2008 r.    ::
   Jezus powiedzia do swoich apostow: Idcie i gocie: Bliskie ju jest krlestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarych, oczyszczajcie trdowatych, wypdzajcie ze duchy! Darmo otrzymalicie, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie zota ani srebra, ani miedzi do swych trzosw. Nie bierzcie na drog torby ani dwch sukien, ani sandaw, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiego miasta albo wsi, wywiedzcie si, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie si, dopki nie wyjdziecie. Wchodzc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeli dom na to zasuguje, niech zstpi na niego pokj wasz; jeli za nie zasuguje, niech pokj wasz powrci do was! Gdyby was gdzie nie chciano przyj i nie chciano sucha sw waszych, wychodzc z takiego domu albo miasta, strznijcie proch z ng waszych! Zaprawd, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lej bdzie w dzie sdu ni temu miastu.
(Mt 10,7-15)


   Komentarz: Z budowania Krlestwa Boego kady zda spraw. Ten, kto zatrzyma dla siebie, bdzie mia zabrane. Kto bdzie si dzieli, otrzyma dwakro tyle. Im kto hojniejszy bdzie, tym wiksz miark bdzie mia wynagrodzone. Nie bjmy si ofiar naszych i cierpie. Nie id na marne. Nagrod za nie otrzymamy pen w Niebie. A ju tu na ziemi spodziewajmy si ask za nasze oddanie i ulego. Niech Bg Ojciec, Syn Boy i Duch wity zamieszka w naszych sercach, obdarza swoj mioci i dokonuje przemiany w Serce Chrystusowe.
 
    ::    Sowo na 11-07-2008 r.    ::
   Piotr rzek do Jezusa: Oto my opucilimy wszystko i poszlimy za Tob, c wic otrzymamy? Jezus za rzek do nich: Zaprawd, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Czowieczy zasidzie na swym tronie chway, wy, ktrzy poszlicie za Mn, zasidziecie rwnie na dwunastu tronach, sdzc dwanacie pokole Izraela. I kady, kto dla mego imienia opuci dom, braci lub siostry, ojca lub matk, dzieci lub pole, stokro tyle otrzyma i ycie wieczne odziedziczy.
(Mt 19,27-29)


   Komentarz: Jezu, zanurz we Krwi swojej wszystkie osoby, ktre odpowiedziay ju na Twoje powoanie. Ty widzisz ich oddanie, posuszestwo, pokor. Widzisz ich starania. Spjrz na nich. Na miar swoich moliwoci oraz poznania Prawdy, su Tobie i Twemu Dzieu. Zelij na nich swojego Ducha. Niech ich prowadzi, poucza, uwica. Niech bdzie ich Pocieszycielem, Uwicicielem i Oywicielem.
 
    ::    Sowo na 12-07-2008 r.    ::
   Jezus powiedzia do swoich apostow: Ucze nie przewysza nauczyciela ani suga swego pana. Wystarczy, jeli ucze bdzie jak jego nauczyciel, a suga jak pan jego. Jeli pana domu przezwali Belzebubem, o ile bardziej jego domownikw tak nazw. Wic si ich nie bjcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miao by wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by si nie miano dowiedzie. Co mwi wam w ciemnoci, powtarzajcie na wietle, a co syszycie na ucho, rozgaszajcie na dachach! Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao, lecz duszy zabi nie mog. Bjcie si raczej Tego, ktry dusz i ciao moe zatraci w piekle. Czy nie sprzedaj dwch wrbli za asa? A przecie aden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemi. U was za nawet wosy na gowie wszystkie s policzone. Dlatego nie bjcie si: jestecie waniejsi ni wiele wrbli. Do kadego wic, ktry si przyzna do Mnie przed ludmi, przyznam si i Ja przed moim Ojcem, ktry jest w niebie. Lecz kto si Mnie zaprze przed ludmi, tego zapr si i Ja przed moim Ojcem, ktry jest w niebie.
(Mt 10,24-33)


   Komentarz: Bg przyj nas jako swoje dzieci. Obdarzy swoim dziedzictwem. Jestemy Jego na wieki. Naznaczeni jestemy znamieniem Jego Krlestwa. Znakiem Tym jest Krzy. Krlow - Maryja Niepokalana Dziewica. Na sztandarach Boga powiewa wiara, nadzieja i mio. Prowadzi nas Miosierdzie. Obdarzeni jestemy chwa Zmartwychwstania. Kademu dani s anioowie Boga, jako pomoc i stra. Otrzymalimy witych, by nas pouczali - wszak dzieci krlewskie maj swoich nauczycieli. Nad wszystkim czuwa Duch wity – Gwnodowodzcy - Mdro Boga, Jego Myl, Jego Mio, Jego Prawda. Jako, e jestemy Boymi dziemi, z wielk askawoci spoglda On na nasze trudy, wysiki, ofiary Mu skadane. Przyjmuje je i w zamian obdarza obficie bogosawiestwem. Nam, swoim dzieciom, obiecuje swoj cig opiek, trosk i pomoc.
 
    ::    Sowo na 13-07-2008 r.    ::
   Tego dnia Jezus wyszed z domu i usiad nad jeziorem. Wnet zebray si koo Niego tumy tak wielkie, e wszed do odzi i usiad, a cay lud sta na brzegu. I mwi im wiele w przypowieciach tymi sowami: Oto siewca wyszed sia. A gdy sia niektre [ziarna] pady na drog, nadleciay ptaki i wydziobay je. Inne pady na miejsca skaliste, gdzie niewiele miay ziemi; i wnet powschodziy, bo gleba nie bya gboka. Lecz gdy soce wzeszo, przypaliy si i uschy, bo nie miay korzenia. Inne znowu pady midzy ciernie, a ciernie wybujay i zaguszyy je. Inne w kocu pady na ziemi yzn i plon wyday, jedno stokrotny, drugie szedziesiciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj sucha! Przystpili do Niego uczniowie i zapytali: Dlaczego w przypowieciach mwisz do nich? On im odpowiedzia: Wam dano pozna tajemnice krlestwa niebieskiego, im za nie dano. Bo kto ma, temu bdzie dodane, i nadmiar mie bdzie; kto za nie ma, temu zabior rwnie to, co ma. Dlatego mwi do nich w przypowieciach, e otwartymi oczami nie widz i otwartymi uszami nie sysz ani nie rozumiej. Tak spenia si na nich przepowiednia Izajasza: Sucha bdziecie, a nie zrozumiecie, patrze bdziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniao serce tego ludu, ich uszy stpiay i oczy swe zamknli, eby oczami nie widzieli ani uszami nie syszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrcili si, abym ich uzdrowi. Lecz szczliwe oczy wasze, e widz, i uszy wasze, e sysz. Bo zaprawd, powiadam wam: Wielu prorokw i sprawiedliwych pragno ujrze to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usysze to, co wy syszycie, a nie usyszeli. Wy zatem posuchajcie przypowieci o siewcy! Do kadego, kto sucha sowa o krlestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zy i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego czowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na miejsce skaliste oznacza tego, kto sucha sowa i natychmiast z radoci je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestay. Gdy przyjdzie ucisk lub przeladowanie z powodu sowa, zaraz si zaamuje. Posiane midzy ciernie oznacza tego, kto sucha sowa, lecz troski doczesne i uuda bogactwa zaguszaj sowo, tak e zostaje bezowocne. Posiane w kocu na ziemi yzn oznacza tego, kto sucha sowa i rozumie je. On te wydaje plon: jeden stokrotny, drugi szedziesiciokrotny, inny trzydziestokrotny.
(Mt 13,1-23)


   Komentarz: Bg udziela nam ziarna jestestwa Boego, ktre mamy pielgnowa, aby rozwijao si w nas. Ja Jestem yje w duszy, jeli czowiek to ycie Boga w sobie pielgnuje i rozwija. Ono wypenia coraz bardziej czowieka. A jeli dusza przyjmuje wiadomie Boga i oddaje Mu si caa, to ziarno Ja Jestem rozrasta si tak, e wypenia caego czowieka. To ycie witych. To w nich Bg nieustannie mwi Ja Jestem. To oni z pen pokor i unieniem mog mwi: Ja Jestem mieszka we mnie. Ja Jestem wypenia mnie. Nie ma ju mnie. Jest tylko Ja Jestem. W yciu witego dokonuje si to, o czym mwi Bg w Pimie w. umiera czowiek. yje ju tylko Ja Jestem. To istnienie Boga w tym czowieku. To Jego byt, Jego istota zamieszkuje ciao, dusz, serce, rozum, wol witego. To w nim teraz Ja Jestem stale stwarza, rodzi na nowo nowe istnienia, nowe byty. Std wici tak bardzo pocigaj swoim przykadem. Std tyle dusz nawraca si i kroczy ku witoci patrzc na witych. Bo to Ja Jestem w nich jest i to Ja Jestem ich pociga, stwarza, odradza, przemienia, ksztatuje i uwica.
 
    ::    Sowo na 14-07-2008 r.    ::
   Jezus powiedzia do swoich apostow: Nie sdcie, e przyszedem pokj przynie na ziemi. Nie przyszedem przynie pokoju, ale miecz. Bo przyszedem porni syna z jego ojcem, crk z matk, synow z teciow; i bd nieprzyjacimi czowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub crk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzya, a idzie za Mn, nie jest Mnie godzien. Kto chce znale swe ycie, straci je, a kto straci swe ycie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, ktry Mnie posa. Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrod proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrod sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek wieej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego e jest uczniem, zaprawd powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skoczy dawa te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszed stamtd, aby naucza i gosi [Ewangeli] w ich miastach.
(Mt 10,34-11,1)


   Komentarz: Czy znajdzie si serce, ktre Jezusa pocieszy? Czy znajdzie si serce, w ktre Jezus bdzie mg zoy swoj mio? Czy znajdzie si serce, ktre bdzie pragno Jego Krzya? Czy znajdzie si serce, ktre bdzie chciao przyj Boga Ukrzyowanego? Czy znajdzie si serce, ktre otworzy ramiona i przyjmie Jezusa caego, bez obaw, bez lku, bez stawiania warunkw, bez zastrzee, bez pyta? Czy znajdzie si serce, ktre pokocha Jezusa ze wzgldu na Niego samego, a nie ze wzgldu na korzyci, ktre mona mie, otrzyma? Czy kochasz Jezusa, czy aski, ktre otrzymujesz? Kochasz Jezusa, czy dary, ktre s twoim udziaem? Czy bdziesz Jezusa kocha, gdy dopuci do ciebie Krzy, cierpienie? Czy bdziesz kocha Jezusa take wtedy, gdy przyjdzie do ciebie nie jako pikny Oblubieniec, ale jako pohabiony, skazany, ukrzyowany Bg? Czy kocha bdziesz wtedy, gdy zoy w tobie nie pikne, czyste Ciao Krla, ale zakrwawione, poranione, porozrywane, cierpice czonki? On stoi u drzwi waszych serc! Stoi i czeka! Jak mao serc rzeczywicie otwiera przed Nim swe drzwi! Jak mao dusz prawdziwie przyjmuje Go w caoci! Zazwyczaj wybieramy sobie czstk, tak, jaka nam odpowiada. Tylko tyle, ile nam si podoba. On jest caoci. Nie da si oddzieli i utworzy kilku Chrystusw: Dziecitka, Oblubieca, skazanego, umczonego, cierpicego, goszcego Ewangeli, penego mocy, czynicego cuda i potraktowanego jak otra. On jest jeden!
 
    ::    Sowo na 15-07-2008 r.    ::
   Jezus pocz czyni wyrzuty miastom, w ktrych najwicej Jego cudw si dokonao, e si nie nawrciy. Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie dziay si cuda, ktre u was si dokonay, ju dawno w worze i w popiele by si nawrciy. Tote powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lej bdzie w dzie sdu ni wam. A ty, Kafarnaum, czy a do nieba masz by wyniesione? A do Otchani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie dziay si cuda, ktre si w tobie dokonay, zostaaby a do dnia dzisiejszego. Tote powiadam wam: Ziemi sodomskiej lej bdzie w dzie sdu ni tobie.
(Mt 11,20-24)


   Komentarz: O, nie bj si, nie bj si ty, ktry maym i cichym jeste! Nie bj si ty, co pokor si odznaczasz! Twoim znamieniem - mio Boa! Nie dotknie ci rka Sprawiedliwego! Ogarnie ci rami Miosiernego! Za to ty, ktry przyj nie chciae mioci Boej, ty, ktry odrzucie pomoc miosiern, ty, ktry obelgami obrzucie Boga i Matk Jego - ty dryj, bo przed tob pojawi si cay Majestat Boga! Dryj ty, ktry odrzucie Krla Narodw! A sprawiedliwo Jego siga po krace wiata! Wniknie w kad szczelin. W kady zakamarek si wedrze. Dosignie kadego, kto nie miosierdzia, lecz sprawiedliwoci si spodziewa. Kto drwi i bluni, urga i depta Mio i Miosierdzie! Kto zniewaa Krzy i Boga wiszcego na Krzyu! O, biada wam, biada, ktrzy nie uszanowalicie Krzya, miejsc witych! Ktrzy bezczecilicie witynie, Najwitszy Sakrament! Dryj ty, ktry cho wierzcym bye, a Sacrum nie uszanowae!
 
    ::    Sowo na 16-07-2008 r.    ::
   W owym czasie Jezus przemwi tymi sowami: Wysawiam Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, e zakrye te rzeczy przed mdrymi i roztropnymi, a objawie je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdy takie byo Twoje upodobanie. Wszystko przekaza Mi Ojciec mj. Nikt te nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawi.
(Mt 11,25-27)


   Komentarz: Bg Ojciec udzieli nam aski dziecictwa Boego, wici daj nam ze swej witoci potrzebne aski, anioowie strzeg nas przed szatanem. Niebo cae znia si do duszy naszych malekich, aby je podtrzyma, aby wyposay, aby napeni, aby strzec, aby prowadzi, aby uszczliwi. A wszystko, dlatego, e Bg nas kocha! A wszystko to z powodu wielkiej mioci Stwrcy do stworzenia. A wszystko to, bowiem Bg zakocha si w duszy malekiej, upodoba sobie jej serce i pragnie uczyni j szczliw ju tu na ziemi. A wszystko to, poniewa Bg umiowa kad dusz, kad stworzy z mioci, kad powoa do mioci, dla kadej tej mioci pragnie, kad t mioci obdarza. Przyjmijmy ca peni mioci swego Stwrcy i stamy si kanaami, poprzez ktry Jego mio rozlewana bdzie na innych! Bdmy kanaami mioci Boga do ludzi! Bd kanaami Jego miosierdzia! Bdmy Jego apostoami mioci miosiernej, mioci Boskiej, ktra pragnie odwzajemnienia.
 
    ::    Sowo na 17-07-2008 r.    ::
   W owym czasie Jezus przemwi tymi sowami: Przyjdcie do Mnie wszyscy, ktrzy utrudzeni i obcieni jestecie, a Ja was pokrzepi. Wecie moje jarzmo na siebie i uczcie si ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest sodkie, a moje brzemi lekkie.
(Mt 11,28-30)


   Komentarz: Bg, ktry stworzy wiat i napeni go wszelkim dobrem, Bg, ktry z mioci do nas powici ycie Syna umiowa nas mioci bez granic. Jest to mio nie na nasz rozum. Jej gbi rozwaa bdziemy przez wieczno, a i tak nie dojdziemy koca, nie obejmiemy caej, nie pojmiemy istoty. Bo to Mio nieskoczona, a wic stale odkrywa bdziemy jej nowe aspekty! Nigdy si nie koczy! Bg kocha nieustajco! Jego mio jest niepojta! Ludzki rozum nie jest w stanie poj jej ogromu. Jest wszechpotna, posiada moc samego Boga! Bo Bg jest Mioci! Jest moc stwrcz. To ona rodzi nowe istnienia, stworzya ziemi i niebo oraz wszystko, co je napenia. Stale odradza na nowo i poczyna od nowa! O, Mioci! Krluj w sercach tak sabych i strwoonych. Wypeniaj dusze te malekie i biedne. Prowad ku rdu, ku Socu, ku wiatu! Niech chwaa Boej Mioci rozbrzmiewa w kadym sercu!
 
    ::    Sowo na 18-07-2008 r.    ::
   Pewnego razu Jezus przechodzi w szabat wrd zb. Uczniowie Jego, bdc godni, zaczli zrywa kosy i je. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli Mu: Oto Twoi uczniowie czyni to, czego nie wolno czyni w szabat. A On im odpowiedzia: Nie czytalicie, co uczyni Dawid, gdy by godny, on i jego towarzysze? Jak wszed do domu Boego i jad chleby pokadne, ktrych nie byo wolno je jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapanom? Albo nie czytalicie w Prawie, e w dzie szabatu kapani naruszaj w wityni spoczynek szabatu, a s bez winy? Oto powiadam wam: Tu jest co wikszego ni witynia. Gdybycie zrozumieli, co znaczy: Chc raczej miosierdzia ni ofiary, nie potpialibycie niewinnych. Albowiem Syn Czowieczy jest Panem szabatu.
(Mt 12,1-8)


   Komentarz:
 
    ::    Sowo na 19-07-2008 r.    ::
   Faryzeusze wyszli i odbyli narad przeciw Jezusowi, w jaki sposb Go zgadzi. Gdy si Jezus dowiedzia o tym, oddali si stamtd. A wielu poszo za Nim i uzdrowi ich wszystkich. Lecz im surowo zabroni, eby Go nie ujawniali. Tak miao si speni sowo proroka Izajasza: Oto mj Suga, ktrego wybraem; Umiowany mj, w ktrym moje serce ma upodobanie. Poo ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. Nie bdzie si spiera ani krzycza, i nikt nie usyszy na ulicach Jego gosu. Trzciny zgniecionej nie zamie ani knota tlejcego nie dogasi, a zwycisko sd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadziej pokada bd.
(Mt 12,14-21)


   Komentarz: Ludzko utrwalia sobie przede wszystkim obraz Boga, jako Sprawiedliwego Sdziego rozliczajcego skrupulatnie ludzi i ich przewinienia, liczcego dobre i ze uczynki, robicego bilans tyche, kacego wtedy, gdy ten bilans wychodzi ujemny. Dzisiejszy fragment z Ewangelii w. Mateusza przekonuje nas e taki obraz Boga jest nieprawdziwy. Bg przyjdzie ze swoj sprawiedliwoci na koniec czasw. Ale teraz oblicza Jego mioci s inne. Ukazuje siebie jako Oblubieniec zakochany bez pamici w duszy, jako Ojciec i Matka dbajcy o swoje ukochane malestwo, jako Mio na Krzyu oddajca za nas ycie, jako Bg bdcy cay miosierdziem i zlewajcy swe zdroje na ziemi, jako Przebaczenie, Lito i Wyrozumiao oraz Wspczucie i agodno. Ta rnorodno sw, sformuowa, poucze zapewnia im dotarcie do rnych ludzi. Zarwno intelektualici, teologowie, ludzie wyksztaceni wysoko i nisko oraz ci, ktrzy odbieraj wiat sercem, wszyscy mog znale sowo skierowane do siebie i otworzy si na Bo mio. Rnice temperamentalne, osobowociowe nie ograniczaj dostpu Boej mioci. Wrcz odwrotnie. Wierni mog zobaczy, jak rnorodne s oblicza tej mioci dostosowane do rnorodnoci serc ludzkich.
 
    ::    Sowo na 20-07-2008 r.    ::
   Jezus opowiedzia tumom t przypowie: Krlestwo niebieskie podobne jest do czowieka, ktry posia dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszed jego nieprzyjaciel, nasia chwastu midzy pszenic i odszed. A gdy zboe wyroso i wypucio kosy, wtedy pojawi si i chwast. Sudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiae dobrego nasienia na swej roli? Skd wic wzi si na niej chwast? Odpowiedzia im: Nieprzyjazny czowiek to sprawi. Rzekli mu sudzy: Chcesz wic, ebymy poszli i zebrali go? A on im odrzek: Nie, bycie zbierajc chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwlcie obojgu r a do niwa; a w czasie niwa powiem ecom: Zbierzcie najpierw chwast i powicie go w snopki na spalenie; pszenic za zwiecie do mego spichlerza. Inn przypowie im powiedzia: Krlestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, ktre kto wzi i posia na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyronie, jest wiksze od innych jarzyn i staje si drzewem, tak e ptaki przylatuj z powietrza i gnied si na jego gaziach. Powiedzia im inn przypowie: Krlestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, ktry pewna kobieta wzia i woya w trzy miary mki, a si wszystko zakwasio. To wszystko mwi Jezus tumom w przypowieciach, a bez przypowieci nic im nie mwi. Tak miao si speni sowo Proroka: Otworz usta w przypowieciach, wypowiem rzeczy ukryte od zaoenia wiata. Wtedy odprawi tumy i wrci do domu. Tam przystpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjanij nam przypowie o chwacie! On odpowiedzia: Tym, ktry sieje dobre nasienie, jest Syn Czowieczy. Rol jest wiat, dobrym nasieniem s synowie krlestwa, chwastem za synowie Zego. Nieprzyjacielem, ktry posia chwast, jest diabe; niwem jest koniec wiata, a ecami s anioowie. Jak wic zbiera si chwast i spala ogniem, tak bdzie przy kocu wiata. Syn Czowieczy pole aniow swoich: ci zbior z Jego krlestwa wszystkie zgorszenia i tych, ktrzy dopuszczaj si nieprawoci, i wrzuc ich w piec rozpalony; tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw. Wtedy sprawiedliwi janie bd jak soce w krlestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj sucha!
(Mt 13,24-43)


   Komentarz: Jezus Chrystus Zmartwychwstay, yjcy, Prawda odwieczna, przychodzi do nas, aby powoa nas do wielkiego dziea. Tym dzieem jest Koci – Krlestwo Mioci. Bg kadego z nas miuje mioci Bosk niewyobraalnie wielk. Mioci, ktrej poj nie potrafimy, ani ogarn nie moemy. Tej mioci nam udziela, t mioci nas otacza, t mioci nas prowadzi, t mioci nas wypenia. Niech mio Boa bdzie nasz przewodniczk w codziennym yciu, w szaroci dnia, w trudach i radociach. T mioci si kierujmy, t mio rozdawajmy. Bg posya nas na prac na rzecz tego dziea – Kocioa.
 
    ::    Sowo na 21-07-2008 r.    ::
   Niektrzy z uczonych w Pimie i faryzeuszw rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibymy jaki znak widzie od Ciebie. Lecz On im odpowiedzia: Plemi przewrotne i wiaroomne da znaku, ale aden znak nie bdzie mu dany, prcz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz by trzy dni i trzy noce we wntrznociach wielkiej ryby, tak Syn Czowieczy bdzie trzy dni i trzy noce w onie ziemi. Ludzie z Niniwy powstan na sdzie przeciw temu plemieniu i potpi je; poniewa oni wskutek nawoywania Jonasza si nawrcili, a oto tu jest co wicej ni Jonasz. Krlowa z Poudnia powstanie na sdzie przeciw temu plemieniu i potpi je; poniewa ona z kracw ziemi przybya sucha mdroci Salomona, a oto tu jest co wicej ni Salomon.
(Mt 12,38-42)


   Komentarz: Bg boleje nad kadym czowiekiem uparcie tkwicym w grzechu. Kady syn marnotrawny, ktry nie chce do Niego powrci jest rdem Jego blu. A im wikszy grzesznik, im mocniej tkwi w swoich sabociach, tym szerzej otwieraj si rany i obficiej pynie Krew. Tym bardziej Bg pacze z powodu ich zatwardziaoci. Cay jest dla ludzi. Cay zalewa si zdrojami mioci miosiernej dla grzesznikw. Cay otwiera si i oddaje w rce ludzkoci naraajc si na to wszystko, co niesie ze sob sabo ludzka i skaenie natury grzechem. Jak dugo ludzko tak lepa bdzie na mio, jak Bg nas obdarza? Jak dugo serca nasze bd zamknite na Jego miosierdzie? Jak dugo jeszcze sczy si bdzie Krew, roni bd zy, poci Bg nasz si bdzie z blu, cierpienia dla nas, ktrych tak ukocha, a ktrzy nie raczymy nawet spojrze na Niego? Czy ta mio nie jest wystarczajcym znakiem dla nas?
 
    ::    Sowo na 22-07-2008 r.    ::
   Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze byo ciemno, Maria Magdalena udaa si do grobu i zobaczya kamie odsunity od grobu. Maria Magdalena natomiast staa przed grobem paczc. A kiedy /tak/ pakaa, nachylia si do grobu i ujrzaa dwch aniow w bieli, siedzcych tam, gdzie leao ciao Jezusa - jednego w miejscu gowy, drugiego w miejscu ng. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu paczesz? Odpowiedziaa im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go pooono. Gdy to powiedziaa, odwrcia si i ujrzaa stojcego Jezusa, ale nie wiedziaa, e to Jezus. Rzek do niej Jezus: Niewiasto, czemu paczesz? Kogo szukasz? Ona za sdzc, e to jest ogrodnik, powiedziaa do Niego: Panie, jeli ty Go przeniose, powiedz mi, gdzie Go pooye, a ja Go wezm. Jezus rzek do niej: Mario! A ona obrciwszy si powiedziaa do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu. Rzek do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstpiem do Ojca. Natomiast udaj si do moich braci i powiedz im: Wstpuj do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Posza Maria Magdalena oznajmiajc uczniom: Widziaam Pana i to mi powiedzia.
(J 20,1.11-18)


   Komentarz: Jezus Chrystus Zmartwychwstay nieustannie przychodzi do swojego ludu - Kocioa. Staje pord nas ywy obecny w Eucharystii, abymy coraz bardziej uwierzyli w Jego sowa i w to, czego dokonuje w duszach ludzkich. Abymy z wiar przyjmowali to, co skada w naszych sercach. Jezus jest Bogiem Zmartwychwstaym, Bogiem ycia i mierci. On dokonuje w wiecie wszystkiego. On Jest. Wmy palec do rany w doni Jezusa. Wmy rk swoj do boku Jezusowego. I ju nie bdmy niedowiarkami, ale wierzcymi.
 
    ::    Sowo na 23-07-2008 r.    ::
   Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mj jest tym, ktry uprawia. Kad latorol, ktra we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a kad, ktra przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosia owoc obfitszy. Wy ju jestecie czyci dziki sowu, ktre wypowiedziaem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja /bd trwa/ w was. Podobnie jak latorol nie moe przynosi owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeeli we Mnie trwa nie bdziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latorolami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa beze Mnie nic nie moecie uczyni. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorol i uschnie. I zbiera si j, i wrzuca do ognia, i ponie. Jeeli we Mnie trwa bdziecie, a sowa moje w was, poprocie, o cokolwiek chcecie, a to wam si speni. Ojciec mj przez to dozna chway, e owoc obfity przyniesiecie i staniecie si moimi uczniami.
(J 15,1-8)


   Komentarz: Nasze zjednoczenie z Bogiem jest moliwe dziki Jego zdrojom miosiernym. Zjednoczenie z mk Jezusa tkwi w tych zdrojach. Sens naszej mioci do zdrojw jest taki, by uczci je w naleyty sposb. Ale jest i drugie znaczenie teje mioci. A mianowicie, im bardziej bdziemy kocha je, im gbiej bdziemy si z Jezusem jednoczy, tym szybciej dokona si przyjcie zdrojw miosiernych przez og ludzkoci. Zatem, kochajmy zdroje, niech stan si wielk mioci naszego ycia. Im bardziej pokochamy zdroje Jezusa Miosiernego, tym szybciej rozwija si bdzie kult tyche zdrojw Boego Miosierdzia.
 
    ::    Sowo na 24-07-2008 r.    ::
   Uczniowie przystpili do Jezusa i zapytali: Dlaczego w przypowieciach mwisz do nich? On im odpowiedzia: Wam dano pozna tajemnice krlestwa niebieskiego, im za nie dano. Bo kto ma, temu bdzie dodane, i nadmiar mie bdzie; kto za nie ma, temu zabior rwnie to, co ma. Dlatego mwi do nich w przypowieciach, e otwartymi oczami nie widz i otwartymi uszami nie sysz ani nie rozumiej. Tak spenia si na nich przepowiednia Izajasza: Sucha bdziecie, a nie zrozumiecie, patrze bdziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniao serce tego ludu, ich uszy stpiay i oczy swe zamknli, eby oczami nie widzieli ani uszami nie syszeli, ani swym sercem nie rozumieli: i nie nawrcili si, abym ich uzdrowi. Lecz szczliwe oczy wasze, e widz, i uszy wasze, e sysz. Bo zaprawd, powiadam wam: Wielu prorokw i sprawiedliwych pragno ujrze to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usysze to, co wy syszycie, a nie usyszeli.
(Mt 13,10-17)


   Komentarz: Nam dano pozna tajemnic krlestwa niebieskiego - tajemnic mki, mierci i Zmartwychwstania Jezusa. Wielu chrzecijan tej tajemnicy nie rozumie, nie przeywa tak, jak wymagaaby tego prawdziwa wiara, co jest dowodem prawdziwoci powyszych sw z Ewangelii, i nie dla wszystkich jest dana prawda o krlestwie Boym. Wynika to z braku mioci. Gdyby ludzie kochali Jezusa prawdziwie, kady czwartek i pitek opakiwaliby Jego mk, w sobot trwaliby w wielkim blu wraz z Matk Bolesn u Grobu, a w niedziel doznawaliby radoci Zmartwychwstania. Wyczekiwaliby tej niedzieli. Zamiast tego jest kolejny dzie, ktry niewiele rni si od innych, ktry zatraci dla ludzi swj sens. Sta si dniem uzupeniania zakupw, sprztania, nadrabiania zalegych prac, ewentualnie wsplnego pjcia do kina czy na spacer. Ale w duszach brakuje tej radoci, w sercach brakuje Zmartwychwstaego, a myli zajmuj si zupenie czym innym. My starajmy si o swoim Bogu pamita.
 
    ::    Sowo na 25-07-2008 r.    ::
   Matka synw Zebedeusza podesza do Jezusa ze swoimi synami i oddajc Mu pokon, o co Go prosia. On j zapyta: Czego pragniesz? Rzeka Mu: Powiedz, eby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim krlestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie. Odpowiadajc Jezus rzek: Nie wiecie, o co prosicie. Czy moecie pi kielich, ktry Ja mam pi? Odpowiedzieli Mu: Moemy. On rzek do nich: Kielich mj pi bdziecie. Nie do Mnie jednak naley da miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie si ono] tym, dla ktrych mj Ojciec je przygotowa. Gdy dziesiciu [pozostaych] to usyszao, oburzyli si na tych dwch braci. A Jezus przywoa ich do siebie i rzek: Wiecie, e wadcy narodw uciskaj je, a wielcy daj im odczu sw wadz. Nie tak bdzie u was. Lecz kto by midzy wami chcia sta si wielkim, niech bdzie waszym sug. A kto by chcia by pierwszym midzy wami, niech bdzie niewolnikiem waszym, na wzr Syna Czowieczego, ktry nie przyszed, aby Mu suono, lecz aby suy i da swoje ycie na okup za wielu.
(Mt 20,20-28)


   Komentarz: Bdmy jak Apostoowie. Zostawmy sieci pene ryb, zadajmy mier swemu „ja” i pjdmy za Jezusem. On nas umiowa, tak jak Piotra, Jakuba i Jana, wybra i powoa jako pierwszych i traktowa jako Mu najmilszych, tak rwnie nas wybra i powoa do cisej z Nim wsppracy w dziele poowu dusz dla Mioci Boga. Zatem nie musimy si lka. Tak, jak Piotra, Jakuba i Jana mia przy sobie, poucza i objawia im prawd zanim posa, by stali si rybakami ludzi, tak nas rwnie bdzie „trzyma” przy sobie, poucza i objawia prawd. Nie wyprawi nas na wielk misj bez przygotowania. A przygotowaniem bdzie coraz cilejsze obcowanie z Jezusem.
 
    ::    Sowo na 26-07-2008 r.    ::
   Jezus opowiedzia tumom t przypowie: Krlestwo niebieskie podobne jest do czowieka, ktry posia dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszed jego nieprzyjaciel, nasia chwastu midzy pszenic i odszed. A gdy zboe wyroso i wypucio kosy, wtedy pojawi si i chwast. Sudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiae dobrego nasienia na swej roli? Skd wic wzi si na niej chwast? Odpowiedzia im: Nieprzyjazny czowiek to sprawi. Rzekli mu sudzy: Chcesz wic, ebymy poszli i zebrali go? A on im odrzek: Nie, bycie zbierajc chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwlcie obojgu r a do niwa; a w czasie niwa powiem ecom: Zbierzcie najpierw chwast i powicie go w snopki na spalenie; pszenic za zwiecie do mego spichlerza.
(Mt 13,24-30)


   Komentarz: Bg zapowiada swoje przyjcie na ziemi, aby zebra Swj plon. Wwczas anioowie Jego odrzuca bd to, co zgnie, marne, zwide, zarobaczone. Zbior dla Boga kosy dorodne, zdrowe, silne i dojrzae. Te Bg umieci w swoich spichlerzach i tak zgromadzone przechowywa bdzie razem, aby z czasem uy je do ponownego zasiewu. Wtedy za, nie bdzie ju ziarna zaraonego, nie bdzie ziarna chorego, zgniego. Tylko zdrowe ziarno posieje i dawa ono bdzie duy plon, dorodny i zdrowy. Ziemia zmieni swe oblicze, powrci harmonia, ad i porzdek natury. Czowiek y bdzie w przyjani z przyrod, ktr ponownie Stwrca odda mu pod panowanie.
 
    ::    Sowo na 27-07-2008 r.    ::
   Krlestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalaz go pewien czowiek i ukry ponownie. Z radoci poszed, sprzeda wszystko, co mia, i kupi t rol. Dalej, podobne jest krlestwo niebieskie do kupca, poszukujcego piknych pere. Gdy znalaz jedn drogocenn per, poszed, sprzeda wszystko, co mia, i kupi j. Dalej, podobne jest krlestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniajcej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy si napenia, wycignli j na brzeg i usiadszy, dobre zebrali w naczynia, a ze odrzucili. Tak bdzie przy kocu wiata: wyjd anioowie, wycz zych spord sprawiedliwych i wrzuc w piec rozpalony; tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw. Zrozumielicie to wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzek do nich: Dlatego kady uczony w Pimie, ktry sta si uczniem krlestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, ktry ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
(Mt 13,44-52)


   Komentarz: Bg w nasze serca skada skarb najcenniejszy - mio miosiern - atrybut krlewski. Wedug niej sdzi bdzie z mioci i miosierdzia. Tych, ktrzy odrzuc ten skarb, On te traktowa bdzie zmuszony bez miosierdzia, a jedynie ze sprawiedliwoci. Cieszmy si z tego skarbu, bo zapowiada czas ogromnej radoci. Tych, ktrzy zdobywaj (kupuj, sprzedajc wszystko inne) ten skarb Bg porywa do taca mioci, do pieni mioci. Cae Niebo poruszone jest t pieni. Wsplnie wypiewuje chwa Bogu swemu. To czas wsplnego przebywania Boga z czowiekiem. To czas napeniania dusz Boym Duchem. To czas, w ktrym Bg zwizuj rce szatanowi i odtd nic nie bdzie mg czyni. Bo Bg ten czas uwici i przeznaczy dla nas.
 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!