banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś wtorek, 22 maja 2018 roku       Jesteś 1175596 naszym gościem.       Osób on-line: 12

Archiwum


    ::    Sowo na 08-10-2008 r.    ::
   Gdy Jezus przebywa w jakim miejscu na modlitwie i skoczy j, rzek jeden z uczniw do Niego: Panie, naucz nas si modli, jak i Jan nauczy swoich uczniw. A On rzek do nich: Kiedy si modlicie, mwcie: Ojcze, niech si wici Twoje imi; niech przyjdzie Twoje krlestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na kady dzie i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy kademu, kto nam zawini; i nie dopu, bymy ulegli pokusie.
(k 11,1-4)


   Komentarz: Pikna modlitwa to ta, gdzie czowiek wychodzi z siebie, nie myli o sobie, tylko chce co od siebie da Bogu.
 
    ::    Sowo na 09-10-2008 r.    ::
   Jezus powiedzia do swoich uczniw: Kto z was, majc przyjaciela, pjdzie do niego o pnocy i powie mu: Przyjacielu, uycz mi trzy chleby, bo mj przyjaciel przyszed do mnie z drogi, a nie mam, co mu poda. Lecz tamten odpowie z wewntrz: Nie naprzykrzaj mi si! Drzwi s ju zamknite i moje dzieci le ze mn w ku. Nie mog wsta i da tobie. Mwi wam: Chociaby nie wsta i nie da z tego powodu, e jest jego przyjacielem, to z powodu natrctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. Ja wam powiadam: Procie, a bdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; koaczcie, a otworz wam. Kady bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a koaczcemu otworz. Jeeli ktrego z was, ojcw, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamie? Albo o ryb, czy zamiast ryby poda mu wa? Lub te gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeli wic wy, cho li jestecie, umiecie dawa dobre dary swoim dzieciom, o ile bardziej Ojciec z nieba da Ducha witego tym, ktrzy Go prosz.
(k 11,5-13)


   Komentarz: Miosierdzie przejawia si w sowach, mylach, modlitwie i czynie. Jednocz si z Jezusem Miosiernym, a Jego zdroje miosierne zalewa ci bd nieustannie. Dawa ci si bd oraz wytrwao, wiar i ufno.
 
    ::    Sowo na 10-10-2008 r.    ::
   Gdy Jezus wyrzuca zego ducha niektrzy z tumu rzekli: Przez Belzebuba, wadc zych duchw, wyrzuca ze duchy. Inni za, chcc Go wystawi na prb, domagali si od Niego znaku z nieba. On jednak, znajc ich myli, rzek do nich: Kade krlestwo wewntrznie skcone pustoszeje i dom na dom si wali. Jeli wic i szatan z sob jest skcony, jake si ostoi jego krlestwo? Mwicie bowiem, e Ja przez Belzebuba wyrzucam ze duchy. Lecz jeli Ja przez Belzebuba wyrzucam ze duchy, to przez kogo je wyrzucaj wasi synowie? Dlatego oni bd waszymi sdziami. A jeli Ja palcem Boym wyrzucam ze duchy, to istotnie przyszo ju do was krlestwo Boe. Gdy mocarz uzbrojony strzee swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze ca bro jego, na ktrej polega, i upy jego rozda. Kto nie jest ze Mn, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mn, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuci czowieka, bka si po miejscach bezwodnych, szukajc spoczynku. A gdy go nie znajduje, mwi: Wrc do swego domu, skd wyszedem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchw zoliwszych ni on sam; wchodz i mieszkaj tam. I stan pniejszy owego czowieka staje si gorszy ni poprzedni.
(k 11,15-26)


   Komentarz: Niestety na ziemi panem czsto jest szatan i to jego wol peni ludzie. Ludzka natura skaona grzechem, ulega stale pokusom, czuje pocig ku zemu i nie potrafi czsto pj drog Boej woli.
 
    ::    Sowo na 11-10-2008 r.    ::
   Gdy Jezus mwi do tumw, jaka kobieta z tumu gono zawoaa do Niego: Bogosawione ono, ktre Ci nosio, i piersi, ktre ssae. Lecz On rzek: Owszem, ale przecie bogosawieni ci, ktrzy suchaj sowa Boego i zachowuj je.
(k 11,27-28)


   Komentarz: Sowo pynce z Ksigi ycia wypenia serce, myli, dusz. Przenika ciebie. To Sowo, mimo, e jedynie je czytae, nie rozwaae. Jednak czynie to z sercem i z pragnieniem modlitwy tym Sowem. Bg da ci „zobaczy” to Sowo sercem, odczu jego yw obecno wok ciebie i w tobie. Bo Ono w tobie jest. ywe. Stwarza w tobie ycie Boga, ycie mioci, pokj. Czujesz je niemale fizycznie. Czytaj dalej w ten sposb.
 
    ::    Sowo na 12-10-2008 r.    ::
   Jezus w przypowieciach mwi do arcykapanw i starszych ludu: Krlestwo niebieskie podobne jest do krla, ktry wyprawi uczt weseln swemu synowi. Posa wic swoje sugi, eby zaproszonych zwoali na uczt, lecz ci nie chcieli przyj. Posa jeszcze raz inne sugi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowaem moj uczt: woy i tuczne zwierzta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdcie na uczt! Lecz oni zlekcewayli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sugi i zniewaywszy [ich], pozabijali. Na to krl unis si gniewem. Posa swe wojska i kaza wytraci owych zabjcw, a miasto ich spali. Wtedy rzek swoim sugom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idcie wic na rozstajne drogi i zaprocie na uczt wszystkich, ktrych spotkacie. Sudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, ktrych napotkali: zych i dobrych. I sala zapenia si biesiadnikami. Wszed krl, eby si przypatrzy biesiadnikom, i zauway tam czowieka, nie ubranego w strj weselny. Rzek do niego: Przyjacielu, jake tu wszede nie majc stroju weselnego? Lecz on oniemia. Wtedy krl rzek sugom: Zwicie mu rce i nogi i wyrzucie go na zewntrz, w ciemnoci! Tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw. Bo wielu jest powoanych, lecz mao wybranych.
(Mt 22,1-14)


   Komentarz: W tym Chlebie Eucharystycznym Bg oddaje tobie ycie. Bierz i jedz, aby mg y. Daje ci Krew Swoj. Bierz i pij, bo to jest napj ywy. Wicej ju pragn nie bdziesz, za to ycie wieczne bdziesz mia.
 
    ::    Sowo na 13-10-2008 r.    ::
   Gdy tumy si gromadziy, Jezus zacz mwi: To plemi jest plemieniem przewrotnym. da znaku, ale aden znak nie bdzie mu dany, prcz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz by znakiem dla mieszkacw Niniwy, tak bdzie Syn Czowieczy dla tego plemienia. Krlowa z Poudnia powstanie na sdzie przeciw ludziom tego plemienia i potpi ich; poniewa ona przybya z kracw ziemi sucha mdroci Salomona, a oto tu jest co wicej ni Salomon. Ludzie z Niniwy powstan na sdzie przeciw temu plemieniu i potpi je; poniewa oni dziki nawoywaniu Jonasza si nawrcili, a oto tu jest co wicej ni Jonasz.
(k 11,29-32)


   Komentarz: Gdy kto patrzy sercem - staje si tak, jak uczniowie Jezusa - ufni, oddani, kochajcy, poddani dziaaniu Ducha witego. Proci, a jednak w swej wymowie peni mocy Boej. Nie ma w nich przewrotnoci ani pychy. A zatem - po pierwsze, mwcie prosto, szczerze, jak wam dyktuje serce. Po drugie, kochajcie, mdlcie si, aby Bg otworzy ludzkie serca.
 
    ::    Sowo na 14-10-2008 r.    ::
   Pewien faryzeusz zaprosi Jezusa do siebie na obiad. Poszed wic i zaj miejsce za stoem. Lecz faryzeusz, widzc to, wyrazi zdziwienie, e nie obmy wpierw rk przed posikiem. Na to rzek Pan do niego: Wanie wy, faryzeusze, dbacie o czysto zewntrznej strony kielicha i misy, a wasze wntrze pene jest zdzierstwa i niegodziwoci. Nierozumni! Czy Stwrca zewntrznej strony nie uczyni take wntrza? Raczej dajcie to, co jest wewntrz, na jamun, a zaraz wszystko bdzie dla was czyste.
(k 11,37-41)


   Komentarz: Czy ty rwnie tak jak nard wybrany, odrzucisz Jezusa, odepchniesz i tym samym nie dasz sobie szansy na wito Zmartwychwstania w twojej duszy? Gdzie bdziesz sta? Czy z grup faryzeuszy blunicych, kamliwych, trzscych si z zawzitoci, z niby „witego oburzenia”, a tak naprawd z lku przed Prawd?
 
    ::    Sowo na 15-10-2008 r.    ::
   Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesicin z mity i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwo i mio Bo. Tymczasem to naleao czyni, i tamtego nie opuszcza. Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam, bo jestecie jak groby niewidoczne, po ktrych ludzie bezwiednie przechodz. Wtedy odezwa si do Niego jeden z uczonych w Prawie: Nauczycielu, tymi sowami nam te ubliasz. On odpar: I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wkadacie na ludzi ciary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciarw tych nie dotykacie.
(k 11,42-46)


   Komentarz: Uczeni, faryzeusze - ci patrz z dala. Ile pychy w ich postawie, ile zarozumialstwa. Jacy s zadufani w sobie.
 
    ::    Sowo na 16-10-2008 r.    ::
   Biada wam, poniewa budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jestecie wiadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojcw, gdy oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego te powiedziaa Mdro Boa: Pol do nich prorokw i apostow, a z nich niektrych zabij i przeladowa bd. Tak na tym plemieniu bdzie pomszczona krew wszystkich prorokw, ktra zostaa przelana od stworzenia wiata, od krwi Abla a do krwi Zachariasza, ktry zgin midzy otarzem a przybytkiem. Tak, mwi wam, na tym plemieniu bdzie pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzilicie klucze poznania; samicie nie weszli, a przeszkodzilicie tym, ktrzy wej chcieli. Gdy wyszed stamtd, uczeni w Pimie i faryzeusze poczli gwatownie nastawa na Niego i wypytywa Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, eby go podchwyci na jakim sowie.
(k 11,47-54)


   Komentarz: Ile upokorze znosi Bg od prostych, niewiadomych ydw. Ale szczeglnie znosi cierpliwie i pokornie cige zaczepki, zarzuty faryzeuszy i uczonych w Pimie. Ci za w swojej wielkiej pysze staraj si na wszystkie sposoby poniy Go, zapa na czym, co ich zdaniem upowanioby ich do pojmania Jezusa i uwizienia. Nimi powodowa lk sumienia, wyrzuty. By im sol w oku. By lamp, ktra owietlaa ich czyny i wynosia na wiato dzienne. By tym, ktry dotyka gboko skrywane tajemnice duszy. Oni za nie chcieli do tego wraca i o tym myle. Lkali si Jezusa i Jego przenikliwoci dusz. Dlatego chcieli Go uciszy.
 
    ::    Sowo na 17-10-2008 r.    ::
   Kiedy wielotysiczne tumy zebray si koo Niego, tak e jedni cisnli si na drugich, zacz mwi najpierw do swoich uczniw: Strzecie si kwasu, to znaczy obudy faryzeuszw. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszo na jaw, ani nic tajemnego, co by si nie stao wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzielicie w mroku, w wietle bdzie syszane, a cocie w izbie szeptali do ucha, gosi bd na dachach. Lecz mwi wam, przyjacioom moim: Nie bjcie si tych, ktrzy zabijaj ciao, a potem nic wicej uczyni nie mog. Poka wam, kogo si macie obawia: bjcie si Tego, ktry po zabiciu ma moc wtrci do pieka. Tak, mwi wam: Tego si bjcie! Czy nie sprzedaj piciu wrbli za dwa asy? A przecie aden z nich nie jest zapomniany w oczach Boych. U was za nawet wosy na gowie wszystkie s policzone. Nie bjcie si: jestecie waniejsi ni wiele wrbli.
(k 12,1-7)


   Komentarz: wiat wspczesny odchodzi od Boga bdcego Pokojem, ludzko coraz bardziej przeywa stany lkowe, stany depresyjne i schizofrenie. Chorb psychicznych oraz zaburze na tle psychiki oraz ducha bdzie coraz wicej, poniewa ludzie ami przykazania Boe, sprzeniewierzaj si Stwrcy, ktry jest dawc ycia, dawc adu, dawc pokoju, dawc uporzdkowania, dawc przebaczenia, ktry jest miosierdziem i mioci. Psychika ludzka bardzo potrzebuje wanie tego: pokoju, adu, uporzdkowania, przebaczenia, miosierdzia i mioci. Brak tych elementw powoduje obawy, lk, frustracj, stres. Dusze przeywanie tych stanw prowadzi do obnienia nastroju, smutku, depresji. Haas wspczesnego wiata, kamstwo, obuda, stawianie na materi, nieliczenie si z czowiekiem, cigy pd do sukcesu, kult jednostki silnej, piknej, pncej si po stopniach kariery zawodowej bez wzgldu na dobro innych, zaprzeczanie wartociom takim, jak mio, dobro, wiara, zaufanie, prowadzi do ogromnej destrukcji psychiki, do schizofrenii i innych zaburze psychicznych. wiat ju oszala. Pdzi do pieka. Bez opamitania si, pjdzie na zatracenie.
 
    ::    Sowo na 18-10-2008 r.    ::
   Nastpnie wyznaczy jeszcze innych siedemdziesiciu dwch i wysa ich po dwch przed sob do kadego miasta i miejscowoci, dokd sam przyj zamierza. Powiedzia te do nich: niwo wprawdzie wielkie, ale robotnikw mao; procie wic Pana niwa, eby wyprawi robotnikw na swoje niwo. Idcie, oto was posyam jak owce midzy wilki. Nie nocie z sob trzosa ani torby, ani sandaw; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mwcie: Pokj temu domowi! Jeli tam mieszka czowiek godny pokoju, wasz pokj spocznie na nim; jeli nie, powrci do was. W tym samym domu zostacie, jedzc i pijc, co maj: bo zasuguje robotnik na swoj zapat. Nie przechodcie z domu do domu. Jeli do jakiego miasta wejdziecie i przyjm was, jedzcie, co wam podadz; uzdrawiajcie chorych, ktrzy tam s, i mwcie im: Przybliyo si do was krlestwo Boe.
(k 10,1-9)


   Komentarz: Starajcie si naladowa ycie apostow, ycie pierwszych chrzecijan. Naladujcie ich w mioci, wierze i wzajemnym przebywaniu. Jezus bdzie wam bogosawi. Duch Jego za bdzie coraz mocniej objawia si w was, aby z czasem dokona wielkiego wylewu swych ask na wasze przygotowane serca i dusze. Niech Duch wity, Duch Mioci, Pokoju, Wiary, Rozumu, Mstwa zstpi na was i dokona w was odrodzenia waszego, a poprzez was - odrodzenia Kocioa Chrystusowego.
 
    ::    Sowo na 19-10-2008 r.    ::
   Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali si, jak by podchwyci Go w mowie. Posali wic do Niego swych uczniw razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, e jeste prawdomwny i drogi Boej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci te nie zaley, bo nie ogldasz si na osob ludzk. Powiedz nam wic, jak Ci si zdaje? Czy wolno paci podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrza ich przewrotno i rzek: Czemu Mnie wystawiacie na prb, obudnicy? Pokacie Mi monet podatkow! Przynieli Mu denara. On ich zapyta: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wwczas rzek do nich: Oddajcie wic Cezarowi to, co naley do Cezara, a Bogu to, co naley do Boga.
(Mt 22,15-21)


   Komentarz: Jezus znajc sabo ludzk i skonno ku zemu oraz przewrotno i spryt szataski, nie mg pozostawi nas samym sobie. Mio kierowaa Nim rwnie wtedy, gdy ofiarowywa czowiekowi wasne Ciao i Krew do spoycia dla umocnienia. To niepojta Mio kazaa Mu zoy ofiar pen i do koca. Pen nie tylko dlatego, e da ycie, ale penia ta wyraaa si rwnie w tym, e oprcz pokonania mierci, ofiarowa rwnie czowiekowi to umczone Ciao i Krew, ktra wyciekaa z ran, ktra czya si z potem, ktra wypyna ju po mierci z Jego Serca. Da wszystko z siebie czowiekowi. Nie tylko ycie swoje i cierpienie, ale Ciao i Krew. Nie pozostawi sobie nic. Cay ofiarowa si ludziom. Tote czcijmy w tym Dniu Paskim w sposb szczeglny Krew Syna Boego, bowiem jest ona wielkim darem Mioci i Miosierdzia, jest wyrazem ofiary penej i doskonaej, jest w kocu darem, ktry uzdrawia, oczyszcza, leczy, odradza. Ktry uczula ludzkie serce na cierpienie Boga wynikajce z Jego mioci do czowieka. Przyjmijmy ten dar pyncy z samej gbi Boego Serca. Przyjmijmy go, pokochajmy, adorujmy, uwielbiajmy. Niech dzisiaj spocznie na was bogosawiestwo Krwi Chrystusa. Niech ona sama dokona przemiany waszych serc i bdzie wielk mioci waszego ycia i jego wartoci i skarbem. Przyjmijcie bogosawiestwo samego Jezusa, ktry tak obficie wylewa swoj Krew na was podczas swej mki ofiarowujc si w ten sposb w caej peni czowiekowi.
 
    ::    Sowo na 20-10-2008 r.    ::
   Kto z tumu rzek do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, eby si podzieli ze mn spadkiem. Lecz On mu odpowiedzia: Czowieku, kt Mi ustanowi sdzi albo rozjemc nad wami? Powiedzia te do nich: Uwaajcie i strzecie si wszelkiej chciwoci, bo nawet gdy kto opywa [we wszystko], ycie jego nie jest zalene od jego mienia. I opowiedzia im przypowie: Pewnemu zamonemu czowiekowi dobrze obrodzio pole. I rozwaa sam w sobie: Co tu pocz? Nie mam gdzie pomieci moich zbiorw. I rzek: Tak zrobi: zburz moje spichlerze, a pobuduj wiksze i tam zgromadz cae zboe i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dbr, na dugie lata zoone; odpoczywaj, jedz, pij i uywaj! Lecz Bg rzek do niego: Gupcze, jeszcze tej nocy zadaj twojej duszy od ciebie; komu wic przypadnie to, co przygotowa? Tak dzieje si z kadym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem.
(k 12,13-21)


   Komentarz: Codziennie zderzamy si ze zem, z niechci otoczenia, z podejrzliwoci, z kamstwem, brudem. Zderzamy si z chciwoci, ze sprytem, z egoizmem, z maniakaln wrcz zapobiegliwoci. Musimy by silni Bo mioci, aby temu nie ulec. Bowiem wchodzimy jak owce midzy wilki i atwo wtedy podda si. Czsto wtedy przypominajmy sobie ten fragment z Ewangelii w. ukasza.
 
    ::    Sowo na 21-10-2008 r.    ::
   Niech bd przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A wy [bdcie] podobni do ludzi, oczekujcych swego pana, kiedy z uczty weselnej powrci, aby mu zaraz otworzy, gdy nadejdzie i zakoacze. Szczliwi owi sudzy, ktrych pan zastanie czuwajcych, gdy nadejdzie. Zaprawd, powiadam wam: Przepasze si i kae im zasi do stou, a obchodzc bdzie im usugiwa. Czy o drugiej, czy o trzeciej stray przyjdzie, szczliwi oni, gdy ich tak zastanie.
(k 12,35-38)


   Komentarz: Bg przeznaczy ci na ycie w zjednoczeniu z Nim. On dokona tego zjednoczenia. On wszystko czyni bdzie, ty tylko wyra na to zgod i pragnienie penienia Boej woli, pragnienie kochania. Niech twoja dusza w zachwycie piewa psalmy! Przyjd, nie lkaj si! Przyjd, bo oto Bg Twj otwiera swoje podwoje! Przyjd, bo oto wszystko ju przygotowane! Przyjd, bo pragnie obsypa ci patkami kwiatw, namaci twe ciao wonnociami, naoy na szyj klejnoty i przyodzia ciebie szatami krlewskimi. Przyjd! Anioowie Boy usugiwa ci bd. Przyjd!
 
    ::    Sowo na 22-10-2008 r.    ::
   To rozumiejcie, e gdyby gospodarz wiedzia, o ktrej godzinie zodziej ma przyj, nie pozwoliby wama si do swego domu. Wy te bdcie gotowi, gdy o godzinie, ktrej si nie domylacie, Syn Czowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapyta: Panie, czy do nas mwisz t przypowie, czy te do wszystkich? Pan odpowiedzia: Kt jest owym rzdc wiernym i roztropnym, ktrego pan ustanowi nad swoj sub, eby na czas wydzieli jej ywno? Szczliwy ten suga, ktrego pan powrciwszy zastanie przy tej czynnoci. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad caym swoim mieniem. Lecz jeli suga w powie sobie w duszy: Mj pan ociga si z powrotem, i zacznie bi sugi i suce, a przy tym je, pi i upija si, to nadejdzie pan tego sugi w dniu, kiedy si nie spodziewa, i o godzinie, ktrej nie zna; kae go wiartowa i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Suga, ktry zna wol swego pana, a nic nie przygotowa i nie uczyni zgodnie z jego wol, otrzyma wielk chost. Ten za, ktry nie zna jego woli i uczyni co godnego kary, otrzyma ma chost. Komu wiele dano, od tego wiele wymaga si bdzie; a komu wiele zlecono, tym wicej od niego da bd.
(k 12,39-48)


   Komentarz: "Oblubieniec twj pragnie przyj, zawita w progi twoje. Twj Oblubieniec tskni za dusz twoj. Przyjmij Go. Przyjmij Umiowanego swego! Otwrz ramiona, obejmij Go sercem caym! Caa bd dla Niego! Niech myli twoje, niech rozum twj zamilkn. Ty przytul si do Ukochanego i trwaj! Trwaj w tym miosnym przytuleniu, w tych boskich objciach. Trwaj przy Jego Sercu. Niech mio pynie z serca do Serca! Niech zlewa si w jedno. Ty trwaj! Niech przemwi dusze. Ty trwaj! Niech pokj ogarnie was, a potem rozleje si na ca ludzko. Ty trwaj! Niech myl Boa, myl o mioci miosiernej, ktra rodzi nowe ycie, odmienia stare, niech ta myl opasze ziemi! Ty trwaj!"
 
    ::    Sowo na 23-10-2008 r.    ::
   Jezus powiedzia do swoich uczniw: Przyszedem rzuci ogie na ziemi i jake bardzo pragn, eby on ju zapon. Chrzest mam przyj i jakiej doznaj udrki, a si to stanie. Czy mylicie, e przyszedem da ziemi pokj? Nie, powiadam wam, lecz rozam. Odtd bowiem picioro bdzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw crce, a crka przeciw matce; teciowa przeciw synowej, a synowa przeciw teciowej.
(k 12,49-53)


   Komentarz: "Polsko, ty masz sta si przedmurzem chrzecijastwa, ostoj wiary w Boga Trjjedynego, narodem miujcym Maryj i oddajcym Jej cze jako Matce i Krlowej. Od ciebie wyjdzie odrodzenie Kocioa i obejmie cay wiat. To tutaj pojawia si iskra, ktra roznieca ogie Mojej mioci w sercach ludzkich. To w tym kraju rozpoczyna si Triumf Mioci dwch Serc Jezusa i Maryi - Mojego i Matki. Oczekuj Polsko - narodzie umiowany, wybrany, twego zatrzymania si w tym straszliwym pdzie materializmu, liberalizmu, ateizmu, walki z Kocioem. Oczekuj twego zamylenia si nad swoim losem i podjcia wanej nie tylko dla ciebie, ale i caego wiata decyzji. Oczekuj, e powrcisz do Mnie i Matki, oddasz cze, zoysz hod i obierzesz nas na Krla i Krlow swoj."
 
    ::    Sowo na 24-10-2008 r.    ::
   Jezus mwi do tumw: Gdy ujrzycie chmur podnoszc si na zachodzie, zaraz mwicie: Deszcze idzie. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z poudnia, powiadacie: Bdzie upa. I bywa. Obudnicy, umiecie rozpoznawa wygld ziemi i nieba, a jake obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozrniacie tego, co jest suszne? Gdy idziesz do urzdu ze swym przeciwnikiem, staraj si w drodze doj z nim do zgody, by ci nie pocign do sdziego; a sdzia przekazaby ci dozorcy, dozorca za wtrciby ci do wizienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtd, pki nie oddasz ostatniego pienika.
(k 12,54-59)


   Komentarz: "Zacznij dostrzega znaki czasu. Suchaj ordzi Maryi Dziewicy. Suchaj witych, bogosawionych. Suchaj Sugi Boego Jana Pawa II. Suchaj obecnego Papiea. Skojarz fakty, wydarzenia. Pro o rozeznanie, o wiato Ducha witego. Mdl si o mio. Bo znak zosta ju dany. Teraz idzie wypenienie. Nadchodzi czas wypenienia."
 
    ::    Sowo na 25-10-2008 r.    ::
   W tym czasie przyszli niektrzy i donieli Mu o Galilejczykach, ktrych krew Piat zmiesza z krwi ich ofiar. Jezus im odpowiedzia: Czy mylicie, e ci Galilejczycy byli wikszymi grzesznikami ni inni mieszkacy Galilei, e to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeli si nie nawrcicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo mylicie, e owych osiemnastu, na ktrych zwalia si wiea w Siloam i zabia ich, byo wikszymi winowajcami ni inni mieszkacy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeli si nie nawrcicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedzia im nastpujc przypowie: Pewien czowiek mia drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszed i szuka na nim owocw, ale nie znalaz. Rzek wic do ogrodnika: Oto ju trzy lata, odkd przychodz i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduj. Wytnij je: po co jeszcze ziemi wyjaawia? Lecz on mu odpowiedzia: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopi je i obo nawozem; moe wyda owoc. A jeli nie, w przyszoci moesz je wyci.
(k 13,1-9)


   Komentarz: "Tak wielu grzesznikw tkwi uparcie w grzechach swoich. Tak biedne i zbolae s ich dusze. Tak cierpi ich serca. A oni sami nie znaj przyczyny swego nieszczcia, albo te nie chc zna. Mio i miosierdzie wypywajce z Mego Ciaa obejmuj kadego. Bolej nad kadym uparcie tkwicym w grzechu. Kady syn marnotrawny, ktry nie chce do Mnie powrci jest rdem Mego blu. A im wikszy grzesznik, im mocniej tkwi w swoich sabociach, tym szerzej otwieraj si rany i obficiej pynie Krew. Tym cierpi bardziej i pacz z powodu ich zatwardziaoci. Zalewam zami ich dusze. Mka i udrczenie Ciaa wzmaga si, grzechy ich biczuj jeszcze mocniej i pot rosi Moje skronie i cae Ciao. Cay jestem dla ludzi. Cay zalewam si zdrojami mioci miosiernej dla grzesznikw. Cay otwieram si i oddaj w rce ludzkoci naraajc si na to wszystko, co niesie ze sob sabo ludzka i skaenie natury grzechem. O, dzieci Moje! Jak dugo lepe bdziecie na mio, jak was obdarzam? Jak dugo serca wasze bd zamknite na Moje miosierdzie?"
 
    ::    Sowo na 26-10-2008 r.    ::
   Gdy faryzeusze dowiedzieli si, e Jezus zamkn usta saduceuszom, zebrali si razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapyta, wystawiajc Go na prb: Nauczycielu, ktre przykazanie w Prawie jest najwiksze? On mu odpowiedzia: Bdziesz miowa Pana Boga swego caym swoim sercem, ca swoj dusz i caym swoim umysem. To jest najwiksze i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Bdziesz miowa swego bliniego jak siebie samego. Na tych dwch przykazaniach opiera si cae Prawo i Prorocy.
(Mt 22,34-40)


   Komentarz: Dopiero wtedy, gdy w naszych sercach zagoci mio miosierna, gdy ni zaczniemy y prawdziwie w rodzinach, we Wsplnocie, dopiero wtedy moe by mowa o Triumfie Boej mioci w nas. Bg nie daje nam rad jak postpowa w poszczeglnych sytuacjach, na jakie saboci powinnimy szczeglnie zwrci uwag, bowiem przykazanie mioci obejmuje wszystko inne. Wszdzie potrzeba mioci. Jeli ona goci w sercu, ustpuj saboci, jest ich poznanie i prba przeamywania, jest zrozumienie istoty grzechu i odpowied na niego mioci.
 
    ::    Sowo na 27-10-2008 r.    ::
   Jezus naucza w szabat w jednej z synagog. A bya tam kobieta, ktra od osiemnastu lat miaa ducha niemocy: bya pochylona i w aden sposb nie moga si wyprostowa. Gdy Jezus j zobaczy, przywoa j i rzek do niej: Niewiasto, jeste wolna od swej niemocy. Woy na ni rce, a natychmiast wyprostowaa si i chwalia Boga. Lecz przeoony synagogi, oburzony tym, e Jezus w szabat uzdrowi, rzek do ludu: Jest sze dni, w ktrych naley pracowa. W te wic przychodcie i leczcie si, a nie w dzie szabatu! Pan mu odpowiedzia: Obudnicy, czy kady z was nie odwizuje w szabat wou lub osa od obu i nie prowadzi, by go napoi? A tej crki Abrahama, ktr szatan osiemnacie lat trzyma na uwizi, nie naleao uwolni od tych wizw w dzie szabatu? Na te sowa wstyd ogarn wszystkich Jego przeciwnikw, a lud cay cieszy si ze wszystkich wspaniaych czynw, dokonywanych przez Niego.
(k 13,10-17)


   Komentarz: "Gromadcie si, dzieci Moje, w tych Wieczernikach. Bd one dla was umocnieniem wielkim. Bd si waszego ycia, ktre zostanie odrodzone. Bdziecie zaznawa gbokiego pokoju duszy, ktry ogarnia was bdzie nie tylko podczas spotka modlitewnych, ale i po tych spotkaniach. Otrzymacie Mj pokj na stae. Mio zagoci w was. Mio Moja, Boa, czysta, prawdziwa. Dam wam ask, by trwa wiernie przy Mnie i odwanie wyznawa wiar. Udziel wam aski podejmowania codziennie nowych wyzwa, trudw. Dam siy, by nie Krzy codziennoci. Obejm sw ask cae rodziny. Nie martwcie si o wspmaonkw, o dzieci. Jeli wy trwa wiernie przy Mnie bdziecie, jeli kocha bdziecie Mnie ponad wszystko, a serca wasze czyste bd posiada intencje, Ja dokonam nawrce waszych rodzin. Ja ulecz relacje midzy wami. Ja uzdrowi serca, dusze i dokonywa bd uzdrowie ciaa. Ja zajm si chorobami duszy i psychiki. Ja zadbam o kad sfer waszego ycia. Wy za poddajcie si dziaaniu Mojego Ducha. Wy kochajcie mocno i gorco. Trwajcie we Mnie, mdlcie si, a serca niech pozostan stale otwarte."
 
    ::    Sowo na 28-10-2008 r.    ::
   W tym czasie Jezus wyszed na gr, aby si modli, i ca noc spdzi na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywoa swoich uczniw i wybra spord nich dwunastu, ktrych te nazwa apostoami: Szymona, ktrego nazwa Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy;  Jud, syna Jakuba, i Judasza Iskariot, ktry sta si zdrajc. Zeszed z nimi na d i zatrzyma si na rwninie. By tam duy poczet Jego uczniw i wielkie mnstwo ludu z caej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzea Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go sucha i znale uzdrowienie ze swych chorb. Take i ci, ktrych drczyy duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cay tum stara si Go dotkn, poniewa moc wychodzia od Niego i uzdrawiaa wszystkich.
(k 6,12-19)


   Komentarz: "Wybraem was, bowiem widz czysto serc waszych. A cho jestecie bardzo sabi, cho upadacie, to mio w sercach waszych, pokora i agodno pocigaj Mnie ku was. Pragn przemienia wasze serca. Pragn je oczyszcza i napenia Moj mioci. Pragn was caych zaangaowanych w Moje dzieo. Ale pierwsza jest mio. Zacznijcie od mioci. Mdlcie si o Moj mio w waszych sercach. Od mioci wszystko si zaczo. Powsta wiat. Wasze powoanie te ma zacz si od mioci. Pragn waszej mioci. Mioci ogromnej, cakowitej, mioci, w ktrej bdziecie zdolni dla Mnie powieci wszystko. Powouj was do Mojego dziea. Bdcie cierpliwi. Suchajcie tego, co wam przekazuj. Mdlcie si razem o mio. Ja wam bd bogosawi. Ja Panem waszym jestem. Panem waszych rodzin. Panem Nieba i Ziemi. Panem Wielkiego Dziea Odnowy Kocioa."
 
    ::    Sowo na 29-10-2008 r.    ::
   Tak nauczajc, szed przez miasta i wsie i odbywa sw podr do Jerozolimy. Raz kto Go zapyta: Panie, czy tylko nieliczni bd zbawieni? On rzek do nich: Usiujcie wej przez ciasne drzwi; gdy wielu, powiadam wam, bdzie chciao wej, a nie bd mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wwczas stojc na dworze, zaczniecie koata do drzwi i woa: Panie, otwrz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skd jestecie. Wtedy zaczniecie mwi: Przecie jadalimy i pilimy z Tob, i na ulicach naszych nauczae. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skd jestecie. Odstpcie ode Mnie wszyscy dopuszczajcy si niesprawiedliwoci! Tam bdzie pacz i zgrzytanie zbw, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich prorokw w krlestwie Boym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjd ze wschodu i zachodu, z pnocy i poudnia i sid za stoem w krlestwie Boym. Tak oto s ostatni, ktrzy bd pierwszymi, i s pierwsi, ktrzy bd ostatnimi.
(k 13,22-30)


   Komentarz: Myl o przyszoci niech na tyle zaprzta nasze umysy, na ile dotyczy bd i wiza si z mioci. adne przewidywania, interpretacje i rozwaania, jeli nie dotycz mioci, a jedynie majcych wydarzy si nieszcz i klsk, nie maj sensu i nie su dobru. Natomiast rozpatrywanie przyszoci Kocioa w kategoriach mioci rozlewajcej si na coraz wiksz ilo dusz, w kategoriach rosncej iloci dusz najmniejszych, dusz nalecych do Maryi - ich Matki, dusz zjednoczonych z samym Bogiem - jest jak najbardziej waciwe. Denie do realizacji planw Boych, powinno by celem, a mio narzdziem do jego realizacji. Zatem, nie mylenie o tym, co moe nastpi, a pragnienie mioci powinno zawadn kad dusz. Nie lk, a mio powinna rozpala nasze serca. Nie strach przed nadchodzcym objawieniem si Boga, a tsknota za Nim powinna by w nas i kierowa naszymi poczynaniami. Nigdy nie szukajmy sensacji w objawieniach. Patrzmy na nie jako na przejaw niezmierzonej mioci Boga do swych dzieci, dla ktrych pragnie On samego dobra.
 
    ::    Sowo na 30-10-2008 r.    ::
   W tym czasie przyszli niektrzy faryzeusze i rzekli Mu: Wyjd i uchod std, bo Herod chce Ci zabi. Lecz On im odpowiedzia: Idcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam ze duchy i dokonuj uzdrowie dzi i jutro, a trzeciego dnia bd u kresu. Jednak dzi, jutro i pojutrze musz by w drodze, bo rzecz niemoliwa, eby prorok zgin poza Jerozolim. Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz prorokw i kamienujesz tych, ktrzy do ciebie s posani. Ile razy chciaem zgromadzi twoje dzieci, jak ptak swoje pisklta pod skrzyda, a nie chcielicie. Oto dom wasz [tylko] dla was pozostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mnie, a nadejdzie czas, gdy powiecie: Bogosawiony Ten, ktry przychodzi w imi Paskie.
(k 13,31-35)


   Komentarz: Czowiek wspczesny to czowiek zniewolony. Czowiek yjcy w niewoli szatana. Nie tego, ktry w perfidny sposb omieszany, przedstawiany jest jako posta z bajki z rkami i ogonkiem. Ten sposb patrzenia na szatana jest jego dzieem. Bo lekcewac go stajemy si wobec niego sabi. Nie czujemy zagroenia, nie stajemy do obrony. A szatan jest istot o niebywaej inteligencji poczonej z przebiegoci i przepenionej do gruntu nienawici. Wykorzystuje wszystko, obecnie wszelkie zdobycze nauki, techniki, by zawadn duszami. Posuguje si marketingiem, pienidzem, rodkami przekazu, by rozszerzy swoj wadz. Wszed w prawa stanowione przez rzdy, organizacje, by zniszczy cae narody. A przede wszystkim zawadn sercami ludzkimi, ktre odcign od Boga, zainteresowa wiatem, by w sposb wrcz mistrzowski rozerwa wizi czce dusze ze Stwrc, by wmwi, i wiara jest przeytkiem, a Bg wymysem sabych jednostek. Wywyszy czowieka, wynis na piedesta i uczyni go bogiem samemu sobie. W ten sposb, odwracajc do gry nogami istot czowieczestwa, cakowicie odrywajc j od Boga sprawi, e czowiek umiera ogromnie nieszczliwy w samotnoci, tsknic za mioci, za Bogiem, a jednoczenie nie uwiadamiajc sobie tak naprawd, czego mu brakuje, co jest przyczyn jego tragedii.
 
    ::    Sowo na 31-10-2008 r.    ::
   Gdy Jezus przyszed do domu pewnego przywdcy faryzeuszw, aby w szabat spoy posiek, oni Go ledzili. A oto zjawi si przed Nim pewien czowiek chory na wodn puchlin. Wtedy Jezus zapyta uczonych w Prawie i faryzeuszw: Czy wolno w szabat uzdrawia, czy te nie? Lecz oni milczeli. On za dotkn go, uzdrowi i odprawi. A do nich rzek: Kt z was, jeli jego syn albo w wpadnie do studni, nie wycignie go zaraz, nawet w dzie szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzie.
(k 14,1-6)


   Komentarz: Gdyby wiara nasza bya choby jak gorczycy ziarno - po kadej Eucharystii bylibymy wici, a nad naszymi postaciami janiaoby wiato. Gdyby nasza wiara bya jak ziarnko maku - dokonywayby si cuda uzdrowienia duszy i ciaa! Gdyby nasza wiara bya jak maleka gwka od szpilki - wszystkie nasze problemy byyby rozwizane! Bo Bg kadego dnia wita do naszych serc i jest w mocy uczyni wszystko! On z t moc do nas przychodzi, ale wiary w nas nie znajduje! Gdyby Bg nie chcia udziela nam ze swej mocy, nie przychodziby do nas w caej swej peni. On jednak daje caego siebie. Pomylmy, czy Go przypadkiem nie ranimy swoim niedowiarstwem w Jego yw i prawdziw obecno w Najwitszym Sakramencie? Pomylmy, czy przypadkiem nie jestemy powodem Jego smutku, gdy z obojtnoci przechodzimy obok?
 

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!