banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś środa, 24 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1257269 naszym gościem.       Osób on-line: 21

Ewangelia wg. św. Marka

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mk 1,1-8
    Mk 1,9-11
    Mk 1,12-13
    Mk 1,14-15
    Mk 1,16-20
    Mk 1,21-22
    Mk 1,23-28
    Mk 1,29-31
    Mk 1,32-34
    Mk 1,35-39
    Mk 1,40-45
    Mk 2,1-12
    Mk 2,13-17
    Mk 2,18-22
    Mk 2,23-28
    Mk 3,1-6
    Mk 3,7-12
    Mk 3,13-19
    Mk 3,20-21
    Mk 3,22-30
    Mk 3,31-35
    Mk 4,10-13
    Mk 4,21-23
    Mk 4,24-25
    Mk 4,26-29
    Mk 4,30-32
    Mk 4,33-34
    Mk 4,35-41
    Mk 5,1-20
    Mk 5,21-34
    Mk 6,1-6
    Mk 6,7-13
    Mk 6,14-29
    Mk 6,30-44
    Mk 6,45-52
    Mk 6,53-56
    Mk 7,1-13
    Mk 7,14-23
    Mk 7,24-30
    Mk 7,31-37
    Mk 8,1-9
    Mk 8,10-13
    Mk 8,14-21
    Mk 8,22-26
    Mk 8,27-30
    Mk 8,31-33
    Mk 8,31-33
    Mk 9,2-8
    Mk 9,9-13
    Mk 9,14-29
    Mk 9,30-32
    Mk 9,33-37
    Mk 9,38-41
    Mk 9,42-50
    Mk 10,1-12
    Mk 10,13-16
    Mk 10,17-22
    Mk 10,23-27
    Mk 10,28-31
    Mk 10,32-34
    Mk 10,35-40
    Mk 10,41-45
    Mk 10,46-52
    Mk 11,1-11
    Mk 11,12-14
    Mk 11,15-19
    Mk 11,20-25
    Mk 11,27-33
    Mk 12,1-12
    Mk 12,13-17
    Mk 12,18-27
    Mk 12,28-34
    Mk 12,35-37
    Mk 12,38-40
    Mk 12,41-44
    Mk 13,1-4
    Mk 13,5-8
    Mk 13,9-13
    Mk 13,14-23
    Mk 13,24-27
    Mk 13,28-32
    Mk 13,33-37
    Mk 14,1-2
    Mk 14,3-9
    Mk 14,10-11
    Mk 14,12-16
    Mk 14,17-21
    Mk 14,22-25
    Mk 14,26-31
    Mk 14,32-42
    Mk 14,43-52
    Mk 14,53-65
    Mk 14,66-72
    Mk 15,1-5
    Mk 15,6-15
    Mk 15,16-20
    Mk 15,21-22
    Mk 15,23-28
    Mk 15,29-32
    Mk 15,33-37
    Mk 15,38-41
    Mk 15,42-47
    Mk 16,1-8
    Mk 16,9-14
    Mk 16,15-18
    Mk 16,19-20

 
6. Nauczanie w Kafarnaum.
    "Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie."
(Mk 1,21-22)


   Komentarz: Jezus chodził po ziemi i nauczał. Mówimy tak i tak przyjmujemy. Spróbujmy jednak dzisiaj zmienić nasz sposób myślenia o tym. Otóż postarajmy się nie używać czasu przeszłego. Używajmy czasu teraĽniejszego.
    Jezus chodzi po ziemi i naucza. On przychodzi do Kafarnaum. Co to oznacza? On przychodzi do każdego miasta na kuli ziemskiej, do każdej miejscowości. Jezus przychodzi teraz do twojego miasta, twojej parafii, do ciebie. To nie jest historia. To współczesność. Jezus jest. On jest!
    Zauważmy, jak trudno nam zmienić sposób myślenia. Przyjmujemy Dobrą Nowinę o obecności Jezusa Zmartwychwstałego jako przeszłość. Jako prawdę, która wydarzyła się w przeszłości. Gdy zaś Bóg pragnie, abyśmy spojrzeli na Niego przychodzącego dzisiaj, traktujemy to bardziej symbolicznie. Bóg nie jest symbolem. Jego obecność nie jest symboliczną. Jest rzeczywistą i prawdziwą. Spróbuj całą siłą swej woli, całą siłą swego serca i swej duszy zobaczyć te Ewangeliczne wydarzenia we współczesności. Powróćmy zatem do początku.
    Jezus chodzi po ziemi i naucza. Przyszedł właśnie do twego miasta, do ciebie. On jest żywy i prawdziwy. Gdzie Go możesz spotkać? Jak porozmawiać? Sam staraj się odpowiedzieć na to pytanie. Wytęż swoje serce, aby ono ci podpowiedziało. Masz tyle okazji, by spotkać się z Jezusem. Tyle sposobności! Czy wykorzystujesz je wszystkie?
    Pierwsza najważniejsza, najcudowniejsza, najbliższa - to Eucharystia. Eucharystia przeżyta w pełni, prawdziwie, w czystości serca, w tym intymnym, niepojętym spotkaniu twego serca z Jezusem Eucharystycznym. W tym niepojętym zetknięciu się, zjednoczeniu twej duszy z samym Stwórcą. Czy wierzysz, że Jezus właśnie w tej postaci prawdziwie przychodzi do ciebie? On teraz przychodzi do ciebie, aby nauczać i uzdrawiać.
    To piękne spotkanie duszy z Bogiem nie pozostaje bez echa. Pozostawia po sobie niezatarty ślad. Przemienia ciebie. Wychodzisz ze świątyni już inny, nie ten sam, ale przemieniony. Po tym spotkaniu powinieneś tryskać szczęściem i radością. Powinieneś czuć w sercu siłę i moc, którą daje ci Bóg, abyś żył Jego miłością, Jego prawdą,. Powinieneś mieć w sobie wielką ufność i wiarę, iż wszystkie przeciwności twego życia będą pokonane mocą samego Boga. Powinieneś czuć w sobie Jego miłość, tę cudowną obecność Miłości uosobionej, która idzie z tobą w twym wnętrzu do twej szarej codzienności. Powinieneś czuć, że nie jesteś już sam! Jest z tobą Bóg! Żywy, prawdziwy, wszechmocny. Bóg, który kocha ciebie, dlatego zszedł z Nieba na ziemię do twego serca, by je uzdrowić, by je pocieszyć, by się nim zaopiekować. To spotkanie z Jezusem w Eucharystii powinno przemieniać twoje życie! Ale, czy ty w to wierzysz? Czy ty wierzysz, że Jezus przychodzi do ciebie dzisiaj w tej cudownej postaci chleba i wina?
    Twoje spotkanie z Jezusem może odbywać się również poprzez Słowo Jego wypowiedziane i zapisane. To Pismo św. Na ile masz w sobie wiarę? Na ile prawdziwie wierzysz, że Bóg przychodzi do ciebie w tym Słowie? I znowu widzimy nasze wątpliwości. Znowu sięgamy do przeszłości!
    Po co Bóg miałby dawać nam coś, co jest tylko historią, zamierzchłą przeszłością? On daje nam swoje Słowo. Wypowiada je teraz, tutaj. Cóż z tego, że zapisano je dwa tysiące lat temu, cztery tysiące, czy pięć tysięcy. Bóg wypowiada je teraz do ciebie. On teraz mówi o miłości. Teraz opowiada o Krzyżu i ofierze. Teraz mówi o łasce zbawienia. Teraz! Teraz mówi: PójdĽ za mną. Teraz! Jak ociężałe są serca nasze! Jak nieskore do wiary i ufności.
    Otwierając codziennie Pismo św. doświadczasz obecności Boga, obcujesz z Nim. To jest spotkanie z Bogiem, z Jego Słowem skierowanym właśnie do ciebie. Módl się o wiarę, abyś przyjmował żywo Słowo Boga, abyś sercem je rozumiał, abyś ufnie odnosił je do swego życia. Kontakt ze Słowem Boga w Piśmie św., to kontakt z samym Bogiem. Jakże pięknym może być to spotkanie, jakże owocnym! Dziś Jezus mówi do ciebie. Dzisiaj głosi ci Dobrą Nowinę. Dzisiaj wzywa do nawrócenia, do pójścia za Nim. Czy ty w to wierzysz?
     Twoje spotkanie z Jezusem, to również spotkanie poprzez posługę kapłana. O, jakże ważnym jest sama osoba kapłana, skoro Bóg przychodzi do nas właśnie w ten sposób. Patrzmy na kapłana w Eucharystii, jako na samego Jezusa. Gdy głosi Słowo Boże, zobaczmy w nim Kapłana Najwyższego. Gdy udziela nam Sakramentów, dostrzeżmy w Nim samego Jezusa. I dziękujmy za tę możliwość spotkania z samym Bogiem!
     Jezus chodzi po ziemi i naucza. Spotykamy Go codziennie w bliskich nam osobach. Spotykamy w ludziach mijanych na ulicy. O, jakże mało w nas miłości, by uwierzyć jeszcze w tę jedną prawdę. Bóg mieszka w każdym z nas. Jesteśmy świątynią Boga. O ile fakt zamieszkiwania naszej duszy przez Boga jest jeszcze jako tako przyjmowany, o tyle Bóg mieszkający w drugim człowieku, od którego doznajesz nie zawsze dobra, jest właściwie jedynie w sferze pojęć bardziej abstrakcyjnych, symbolicznych. Nie jest prawdą w nas żyjącą i poruszającą nasze serca. Dla większości jest czystą teorią, jakże odległą od naszego życia.
    Gdybyśmy zmienili nasz sposób myślenia o Bogu żyjącym pośród nas, przychodzącym właśnie dzisiaj do nas i głoszącym Dobrą Nowinę o Zbawieniu - jakże bardzo odmieniłoby się nasze życie! Stalibyśmy się jak pierwsi apostołowie. Żylibyśmy z Jezusem, jak oni. Słuchalibyśmy Jego nauki i bralibyśmy ją sobie głęboko do serca. Doznawalibyśmy uzdrowień duszy i ciała, bo On samą swoją obecnością leczy.
    Uwierzmy w imię Boga: „Jestem”. To imię mówi samo za siebie. Bóg jest. Jest! Zauważmy, że nie ma tu mowy o przeszłości. Jest ciągłe, nieustanne teraz. Ciągła teraĽniejszość. Tak więc od dzisiaj czytając Słowo Boga skierowane do nas, nie myślmy o przeszłości. Przyjmujmy je jako Słowo skierowane do nas teraz, w dodatku jako Słowo aktualne, specjalnie skierowane do naszej Wspólnoty i każdego z nas indywidualnie. Traktujmy czytanie Pisma św. jako spotkanie z Bogiem. „A zdumiewać się będziemy Jego nauką”.
    Tak więc, od dzisiaj ćwiczmy się w przyjmowaniu Jezusa tu i teraz. W odczytywaniu Jego obecności w Słowie Bożym, w cudownym obcowaniu z żywym Bogiem w Eucharystii, w spostrzeganiu Go w sobie i innych, w wierze i ufności, że Jezus teraz schodzi na ziemię, do ciebie i ciebie pociesza i ciebie uzdrawia. A wszystko to dzieje się teraz prawdziwie i rzeczywiście. Ty zaś dostępujesz tej niebywałej łaski rozumienia tego faktu i przyjęcia go sercem.
    Niech Bóg błogosławi nas. Uwierzmy w Bożą obecność pośród nas tu i teraz, a doznamy cudu spotkania z Nim.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!