banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś niedziela, 26 maja 2019 roku       Jesteś 1266910 naszym gościem.       Osób on-line: 29

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Ewangelia wg. św. Mateusza

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mt
    Mt 1,1-17
    Mt 1,18-25
    Mt 2,1-12
    Mt 2,13-23
    Mt 3,1-12
    Mt 3,13-17
    Mt 4,1-11
    Mt 4,12-17
    Mt 4,18-22
    Mt 4,23-25
    Mt 5,1-12
    Mt 5,13-16
    Mt 5,17-20
    Mt 5,21-26
    Mt 5,27-32
    Mt 5,33-37
    Mt 5,38-42
    Mt 5,43-48
    Mt 6,1
    Mt 6,2-4
    Mt 6,5-8
    Mt 6,9
    Mt 6,10-15
    Mt 6,16-18
    Mt 6,19-24
    Mt 6,25-34
    Mt 7,1-6
    Mt 7,1-6
    Mt 7,7-11
    Mt 7,12
    Mt 7,13-14
    Mt 7,15-20
    Mt 7,21-23
    Mt 7,24-29
    Mt 8,1-4
    Mt 8,5-13
    Mt 8,14-17
    Mt 8,18-22
    Mt 8,23-27
    Mt 8,28-34
    Mt 9,1-8
    Mt 9,9-13
    Mt 9,14-17
    Mt 9,18-26
    Mt 9,27-31
    Mt 9,32-38
    Mt 10,1-4
    Mt 10,5-16
    Mt 10,17-23
    Mt 10,24-33
    Mt 10,34-39
    Mt 11,2-6
    Mt 11,7-15
    Mt 11,16-19
    Mt 11,20-24
    Mt 11,25-27
    Mt 11,28-30
    Mt 12,1-8
    Mt 12,9-14
    Mt 12,15-21
    Mt 12,22-30
    Mt 12,31-37
    Mt 12,38-42
    Mt 12,43-45
    Mt 12,46-50
    Mt 13,10-17
    Mt 13,31-35
    Mt 13,44-46
    Mt 13,47-52
    Mt 13,53-58
    Mt 14,1-12
    Mt 14,13-21
    Mt 14,22-33
    Mt 14,34-36
    Mt 15,1-9
    Mt 15,10-20
    Mt 15,21-28
    Mt 15,29-31
    Mt 15,32-39
    Mt 16,1-4
    Mt 16,5-12
    Mt 16,13-20
    Mt 16,21-23
    Mt 16,24-28
    Mt 17,1-8
    Mt 17,9-13
    Mt 17,14-21
    Mt 17,22-23
    Mt 17,24-27
    Mt 18,1-5
    Mt 18,6-11
    Mt 18,12-14
    Mt 18,15-20
    Mt 18,21-22
    Mt 18,23-35
    Mt 19,1-9
    Mt 19,10-12
    Mt 19,13-15
    Mt 19,16-22
    Mt 19,23-26
    Mt 19,27-30
    Mt 20,1-16
    Mt 20,17-19
    Mt 20,20-23
    Mt 20,24-28
    Mt 20,29-34
    Mt 21,1-11
    Mt 21,12-17
    Mt 21,18-22
    Mt 21,23-27
    Mt 21,28-32
    Mt 21,33-46
    Mt 22,1-14
    Mt 22,15-22
    Mt 22,23-33
    Mt 22,34-40
    Mt 22,34-40
    Mt 23,1-12
    Mt 23,13-36
    Mt 23,37-39
    Mt 24,1-3
    Mt 24,4-8
    Mt 24,9-14
    Mt 24,15-22
    Mt 24,23-31
    Mt 24,32-35
    Mt 24,36-41
    Mt 24,42-44
    Mt 24,45-51
    Mt 25,1-13
    Mt 25,14-30
    Mt 25,31-46
    Mt 26,1-2
    Mt 26,3-5
    Mt 26,6-13
    Mt 26,14-16
    Mt 26,17-19
    Mt 26,20-25
    Mt 26,26-30
    Mt 26,31-35
    Mt 26,36-46
    Mt 26,47-56
    Mt 26,57-68
    Mt 26,69-75
    Mt 27,1-2
    Mt 27,3-10
    Mt 27,11-14
    Mt 27,15-26
    Mt 27,27-31
    Mt 27,32-34
    Mt 27,35-38
    Mt 27,39-44
    Mt 27,45-50
    Mt 27,51-56
    Mt 27,57-61
    Mt 27,62-66
    Mt 28,1-8
    Mt 28,9-10
    Mt 28,11-15
    Mt 28,16-20
    
 
11. Kazanie na górze,
    "Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. "
(Mt 5,1-12)


   Komentarz: Fragment ten niesie jedną, podstawową i najważniejszą sprawę - niesie Boże błogosławieństwo. Zauważmy, że prawie każde zdanie (w tym fragmencie) zaczyna się od błogosławieństwa. Boże błogosławieństwo jest nad nami. Bóg błogosławi swoim dzieciom. A czymże jest błogosławieństwo, jak nie szczególnym znakiem opieki Boga nad dziećmi, zapewnieniem o miłości, radością rozpierającą serce obdarowanego tymże błogosławieństwem, pokojem ducha, jest zapewnieniem błogosławionego życia. Fragment ten jest radością serca, niesie szczęście i sprawia, że dusza raduje się samą już obecnością Boga, bo sama ta obecność już przynosi błogosławieństwo. Rozradujmy się wiadomością, iż Bóg nam błogosławi! Błogosławi nam, najmniejszym, bo obraliśmy najlepszą cząstkę. Zgodziliśmy się być najmniejszymi. Przyjęliśmy sercem fakt niepodważalny, iż jesteśmy najsłabsi i sami nic nie potrafimy uczynić. Bóg błogosławi nam, bowiem pokazujemy Mu swoje puste ręce, bowiem zgoda na własną nędzę sprawia, iż człowiek wyzbywa się wszystkiego wiedząc, że i tak wszelkie dobro pochodzi od Boga, a więc Jemu się należy. Toteż oddaliśmy wszelkie zasługi Bogu, bo jedynie dzięki Jego pomocy czyniliśmy w swym życiu to dobro, nie zaś własną, więc nie jest ono naszą zasługą.
    Błogosławi nam Bóg, bowiem przyjmujemy z pokorą wszelkie pomówienia, złe słowo, oskarżenia, zdając sobie sprawę z tego, iż rzeczywiście zdolni jesteśmy przez swoją słabość, skłonność do grzechu, do wszelkiego zła i tylko dzięki opiece Maryi i pomocy Bożej nie upadliśmy aż tak bardzo, jak by to miało miejsce bez ingerencji Nieba.
    Błogosławi nam, maleńkim, Bóg, bowiem cierpliwie i z łagodnością przyjmujemy wszystkie cierpienia dla dobra Dzieła, dla zbawienia dusz. Jakże wielkie zasługi mają w Niebie ci, którzy godzą się cierpieć dla zbawienia innych. Ileż radości wzbudzają w sercu Jezusa, gdyż w ten sposób naśladując swego Boskiego Mistrza, sami stają się niczym On - ofiarą za grzechy świata. Jakże miłą ta ofiara Bogu jest, jakże zasługującą.
    Błogosławieni cisi, bowiem moc ich jest tym większa, im bardziej się umniejszają i znikają. Ileż dobra Bóg może czynić przez nasze dusze i serca, gdy żyjąc w ukryciu, poświęcając wszystko Bogu, jemu się oddajemy. Gdy odsuwając się od hałasu świata, stajemy się oazami ciszy. Wtedy Bóg zamieszkuje taką oazę, która staje się miejscem odrodzenia, miejscem nabierania sił, miejscem, z którego wielu czerpie dla siebie zbawienną wodę życia. Bóg poprzez te dusze nawraca kolejne. Dusze te są błogosławionymi oazami Boga.
    Bóg błogosławi nam, którzy pokój czynimy, pokojem żyjemy, pokój rozdajemy. Bowiem tam, gdzie jest pokój, jest też Bóg. Przeciwieństwem pokoju jest wojna i płynąca wraz z nią nienawiść - a to jest domeną szatana. Wprowadzając pokój, już wprowadzamy królestwo niebieskie na ziemi. Bóg nam błogosławi w sposób szczególny, bowiem daje naszym sercom zakosztować swego dziedzictwa już na ziemi i nazywa nas dziedzicami - synami Bożymi.
    O, jakże wielkie błogosławieństwo spoczywa na nas, którzy mamy czyste serca. To serca szczególnie umiłowane przez Matkę Najświętszą. To serca przez Nią wyróżnione, serca prowadzone drogą świętości. Bowiem czystość oznacza świętość. Czystość obejmuje w sobie inne cnoty. Kto jest czysty - jest cichy, pokorny, pełen pokoju, gości w nim Bóg, Jego miłość. Kto jest czysty, doskonale pełni wolę Boga, bowiem wolny jest od brudu własnych słabości, pragnień, dążeń, przyzwyczajeń i żądz. Jakże umiłowana jest dusza czysta. Ileż błogosławieństw codziennie spływa na to serce. Ileż błogosławieństw otrzymuje dzięki niej Kościół cały! Bóg oczekuje na dusze czyste. Bóg pragnie czystości dusz. Bóg w dzisiejszych czasach szczególnie woła o czystość.
    Błogosławieństwo Boga spoczywa na nas, którzy sprawiedliwi jesteśmy, prawi jesteśmy, którzy staramy się wypełniać przykazania Boże, żyć z nimi w zgodzie. Błogosławi nam Bóg, gdyż mamy wzgląd na dobro drugiego człowieka i nie kierujemy się tylko swoją wygodą i swoim dobrem. Błogosławi nam, gdyż sprawiedliwość jest ważną cechą dla nas, tą cechą kierujemy się i jesteście gotowi dla niej poświęcić własne dobro, imię, szacunek. Błogosławi nam Bóg, bowiem On jest Sprawiedliwy, a sprawiedliwość Jego wypływa z miłości. Niech serca nasze kierują się miłością w swej sprawiedliwości.
    Błogosławi nam, gdy doświadczamy smutku. Jeśli w swoim smutku powierzamy się Bogu, jeśli godzimy się cierpliwie znosić powód swego smutku, jeśli w swym sercu nie chowamy żalu.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!