banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś sobota, 20 kwietnia 2019 roku       Jesteś 1256111 naszym gościem.       Osób on-line: 18

Ewangelia wg. św. Mateusza

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mt
    Mt 1,1-17
    Mt 1,18-25
    Mt 2,1-12
    Mt 2,13-23
    Mt 3,1-12
    Mt 3,13-17
    Mt 4,1-11
    Mt 4,12-17
    Mt 4,18-22
    Mt 4,23-25
    Mt 5,1-12
    Mt 5,13-16
    Mt 5,17-20
    Mt 5,21-26
    Mt 5,27-32
    Mt 5,33-37
    Mt 5,38-42
    Mt 5,43-48
    Mt 6,1
    Mt 6,2-4
    Mt 6,5-8
    Mt 6,9
    Mt 6,10-15
    Mt 6,16-18
    Mt 6,19-24
    Mt 6,25-34
    Mt 7,1-6
    Mt 7,1-6
    Mt 7,7-11
    Mt 7,12
    Mt 7,13-14
    Mt 7,15-20
    Mt 7,21-23
    Mt 7,24-29
    Mt 8,1-4
    Mt 8,5-13
    Mt 8,14-17
    Mt 8,18-22
    Mt 8,23-27
    Mt 8,28-34
    Mt 9,1-8
    Mt 9,9-13
    Mt 9,14-17
    Mt 9,18-26
    Mt 9,27-31
    Mt 9,32-38
    Mt 10,1-4
    Mt 10,5-16
    Mt 10,17-23
    Mt 10,24-33
    Mt 10,34-39
    Mt 11,2-6
    Mt 11,7-15
    Mt 11,16-19
    Mt 11,20-24
    Mt 11,25-27
    Mt 11,28-30
    Mt 12,1-8
    Mt 12,9-14
    Mt 12,15-21
    Mt 12,22-30
    Mt 12,31-37
    Mt 12,38-42
    Mt 12,43-45
    Mt 12,46-50
    Mt 13,10-17
    Mt 13,31-35
    Mt 13,44-46
    Mt 13,47-52
    Mt 13,53-58
    Mt 14,1-12
    Mt 14,13-21
    Mt 14,22-33
    Mt 14,34-36
    Mt 15,1-9
    Mt 15,10-20
    Mt 15,21-28
    Mt 15,29-31
    Mt 15,32-39
    Mt 16,1-4
    Mt 16,5-12
    Mt 16,13-20
    Mt 16,21-23
    Mt 16,24-28
    Mt 17,1-8
    Mt 17,9-13
    Mt 17,14-21
    Mt 17,22-23
    Mt 17,24-27
    Mt 18,1-5
    Mt 18,6-11
    Mt 18,12-14
    Mt 18,15-20
    Mt 18,21-22
    Mt 18,23-35
    Mt 19,1-9
    Mt 19,10-12
    Mt 19,13-15
    Mt 19,16-22
    Mt 19,23-26
    Mt 19,27-30
    Mt 20,1-16
    Mt 20,17-19
    Mt 20,20-23
    Mt 20,24-28
    Mt 20,29-34
    Mt 21,1-11
    Mt 21,12-17
    Mt 21,18-22
    Mt 21,23-27
    Mt 21,28-32
    Mt 21,33-46
    Mt 22,1-14
    Mt 22,15-22
    Mt 22,23-33
    Mt 22,34-40
    Mt 22,34-40
    Mt 23,1-12
    Mt 23,13-36
    Mt 23,37-39
    Mt 24,1-3
    Mt 24,4-8
    Mt 24,9-14
    Mt 24,15-22
    Mt 24,23-31
    Mt 24,32-35
    Mt 24,36-41
    Mt 24,42-44
    Mt 24,45-51
    Mt 25,1-13
    Mt 25,14-30
    Mt 25,31-46
    Mt 26,1-2
    Mt 26,3-5
    Mt 26,6-13
    Mt 26,14-16
    Mt 26,17-19
    Mt 26,20-25
    Mt 26,26-30
    Mt 26,31-35
    Mt 26,36-46
    Mt 26,47-56
    Mt 26,57-68
    Mt 26,69-75
    Mt 27,1-2
    Mt 27,3-10
    Mt 27,11-14
    Mt 27,15-26
    Mt 27,27-31
    Mt 27,32-34
    Mt 27,35-38
    Mt 27,39-44
    Mt 27,45-50
    Mt 27,51-56
    Mt 27,57-61
    Mt 27,62-66
    Mt 28,1-8
    Mt 28,9-10
    Mt 28,11-15
    Mt 28,16-20
    
 
"Przykładam pieczęć Moją na rozważaniach do Ewangelii wg Mateusza(...)
    "One Moje są. Niech nikt nie chlubi się nimi jako swoimi. Duch Święty jest ich autorem. Proszę, aby zostały wydane jako Moje Słowo skierowane do ludzi. To Moje „Orędzie Miłości”."


   Komentarz: Rozważania, które zamieszczane są na naszej stronie internetowej są Darem Nieba na dzisiejsze czasy. Są dla dzieci Bożych drogą poznania. Drogą poznania Boga pełnego Miłości. Poprzez poznanie człowiek dochodzi do głębszej wiary, ale przede wszystkim prawdziwe poznanie niesie miłość. Człowiek poznając miłość chce na nią odpowiedzieć. Pragnie kochać. To pragnienie już jest miłością, chociaż on sobie z tego nie zdaje sprawy. Im bardziej poznaje, tym bardziej pragnie kochać i kocha.
    Odnowienie wiary, jakiego Bóg pragnie dokonywać w świecie ma opierać się na miłości. Tylko miłość jest tą siłą, która może przemienić ludzkie serce, przemienić oblicze całego świata. W tym stanie, w jakim teraz jest, świat długo nie utrzyma się. Dokona się samozagłada, bowiem człowiek odrzucił przykazania, zwrócił się ku złu, które niesie śmierć. Trzeba, aby ludzie powrócili do Miłości Boga, aby ją poznali, aby znowu kierowali się Jego przykazaniami. Trzeba, aby znalazły się dusze, które Bożą miłość przyjmą i będą nią żyły. Ratunkiem jest miłość!
     Nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak blisko nas są straszne, potworne wydarzenia. My sami będziemy ich przyczyną. Szybkość zmian dokonujących się w świecie jest zbyt duża. Wymyka się spod kontroli. Człowiek miał czynić sobie ziemię poddaną. Miał władać zwierzętami, miał korzystać z dobrodziejstw natury. Teraz zło przejęło stery. Człowiek już nie panuje. Zło dokonuje zniszczeń. Będą one ogromne, jeśli nie zwrócimy się do Boga, jeśli nasze serca nie napełnią się miłością. Jeśli my sami nie dokonamy wyboru pomiędzy życiem a śmiercią. Ten wybór jest istotny. Potrzeba świadomego opowiedzenia się za życiem, a więc za Bogiem, Jego Miłością.
    Bóg oczekuje tego szczególnie od dusz maleńkich. Oczekuje, że żyć będą zgodnie z przykazaniami Bożymi. Według pouczeń, które daje nam jako Wspólnocie. Według słów, które słyszymy na Dniach Skupienia i Wieczernikach. Nie lekceważmy niczego. Bowiem nastały czasy Ducha. I to Duch Święty przemawia do nas poprzez osobę Kapłana, poprzez charyzmatyków.
     Niech Bóg błogosławi nas. Nie lekceważmy żadnego słowa. Każde ważnym jest, każde niesie zbawienie.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!