banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś sobota, 25 maja 2019 roku       Jesteś 1266634 naszym gościem.       Osób on-line: 21

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Ewangelia wg. św. Mateusza

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mt
    Mt 1,1-17
    Mt 1,18-25
    Mt 2,1-12
    Mt 2,13-23
    Mt 3,1-12
    Mt 3,13-17
    Mt 4,1-11
    Mt 4,12-17
    Mt 4,18-22
    Mt 4,23-25
    Mt 5,1-12
    Mt 5,13-16
    Mt 5,17-20
    Mt 5,21-26
    Mt 5,27-32
    Mt 5,33-37
    Mt 5,38-42
    Mt 5,43-48
    Mt 6,1
    Mt 6,2-4
    Mt 6,5-8
    Mt 6,9
    Mt 6,10-15
    Mt 6,16-18
    Mt 6,19-24
    Mt 6,25-34
    Mt 7,1-6
    Mt 7,1-6
    Mt 7,7-11
    Mt 7,12
    Mt 7,13-14
    Mt 7,15-20
    Mt 7,21-23
    Mt 7,24-29
    Mt 8,1-4
    Mt 8,5-13
    Mt 8,14-17
    Mt 8,18-22
    Mt 8,23-27
    Mt 8,28-34
    Mt 9,1-8
    Mt 9,9-13
    Mt 9,14-17
    Mt 9,18-26
    Mt 9,27-31
    Mt 9,32-38
    Mt 10,1-4
    Mt 10,5-16
    Mt 10,17-23
    Mt 10,24-33
    Mt 10,34-39
    Mt 11,2-6
    Mt 11,7-15
    Mt 11,16-19
    Mt 11,20-24
    Mt 11,25-27
    Mt 11,28-30
    Mt 12,1-8
    Mt 12,9-14
    Mt 12,15-21
    Mt 12,22-30
    Mt 12,31-37
    Mt 12,38-42
    Mt 12,43-45
    Mt 12,46-50
    Mt 13,10-17
    Mt 13,31-35
    Mt 13,44-46
    Mt 13,47-52
    Mt 13,53-58
    Mt 14,1-12
    Mt 14,13-21
    Mt 14,22-33
    Mt 14,34-36
    Mt 15,1-9
    Mt 15,10-20
    Mt 15,21-28
    Mt 15,29-31
    Mt 15,32-39
    Mt 16,1-4
    Mt 16,5-12
    Mt 16,13-20
    Mt 16,21-23
    Mt 16,24-28
    Mt 17,1-8
    Mt 17,9-13
    Mt 17,14-21
    Mt 17,22-23
    Mt 17,24-27
    Mt 18,1-5
    Mt 18,6-11
    Mt 18,12-14
    Mt 18,15-20
    Mt 18,21-22
    Mt 18,23-35
    Mt 19,1-9
    Mt 19,10-12
    Mt 19,13-15
    Mt 19,16-22
    Mt 19,23-26
    Mt 19,27-30
    Mt 20,1-16
    Mt 20,17-19
    Mt 20,20-23
    Mt 20,24-28
    Mt 20,29-34
    Mt 21,1-11
    Mt 21,12-17
    Mt 21,18-22
    Mt 21,23-27
    Mt 21,28-32
    Mt 21,33-46
    Mt 22,1-14
    Mt 22,15-22
    Mt 22,23-33
    Mt 22,34-40
    Mt 22,34-40
    Mt 23,1-12
    Mt 23,13-36
    Mt 23,37-39
    Mt 24,1-3
    Mt 24,4-8
    Mt 24,9-14
    Mt 24,15-22
    Mt 24,23-31
    Mt 24,32-35
    Mt 24,36-41
    Mt 24,42-44
    Mt 24,45-51
    Mt 25,1-13
    Mt 25,14-30
    Mt 25,31-46
    Mt 26,1-2
    Mt 26,3-5
    Mt 26,6-13
    Mt 26,14-16
    Mt 26,17-19
    Mt 26,20-25
    Mt 26,26-30
    Mt 26,31-35
    Mt 26,36-46
    Mt 26,47-56
    Mt 26,57-68
    Mt 26,69-75
    Mt 27,1-2
    Mt 27,3-10
    Mt 27,11-14
    Mt 27,15-26
    Mt 27,27-31
    Mt 27,32-34
    Mt 27,35-38
    Mt 27,39-44
    Mt 27,45-50
    Mt 27,51-56
    Mt 27,57-61
    Mt 27,62-66
    Mt 28,1-8
    Mt 28,9-10
    Mt 28,11-15
    Mt 28,16-20
    
 
4. Ucieczka do Egiptu, RzeĽ niemowląt, Powrót do Nazaretu.
    " Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weĽ Dziecię i Jego Matkę i uchodĽ do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: Z Egiptu wezwałem Syna mego. Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie, i rzekł: Wstań, weĽ Dziecię i Jego Matkę i idĽ do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w strony Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie Nazarejczykiem."
(Mt 2,13-23)


   Komentarz: Ingerencja Boga w życie ludzkie wyraża się na różny sposób. Mogą być to sny, tak jak było w przypadku chociażby św. Józefa. Może to być natarczywa myśl uporczywie o czymś przypominająca. To może być mowa wewnętrzną, to słowa innych osób, które w sposób szczególny poruszy nasze serca. Bóg mówi również poprzez wydarzenia, a przede wszystkim Bóg pragnie pouczać, wpływać na ludzkie życie swoim Słowem i poprzez Ciało - Najświętszy Sakrament.
    W czytanym przez nas fragmencie ukazane jest, iż to, co jest planem Boga zrealizowane będzie mimo sprzeciwu innych osób, mimo ich złych działań, mimo podszeptów i nakłonień szatańskich. Bóg jest Panem. Jego dzieło zbawienia jest realizowane. Nic, ani nikt nie może temu przeszkodzić. I Bóg wydał Syna w ręce ludzi. Syn przeszedł całą Drogę Męki i umarł na Krzyżu. Pokonał grzech i ofiarował wszystkim życie wieczne. Teraz zaś, od każdego człowieka zależy, czy je przyjmie, czy odrzuci. Dzieło, które Bóg prowadzi na ziemi, to Dzieło służące temu, by człowiek przyjął zbawienie ofiarowane mu przez Boga.
    Teraz, tak, jak przed wiekami, Bóg prowadzi swoich wybranych, daje swoje natchnienia, chroni przed działaniem złego. I chociaż doświadczać będziemy wielu przeciwności, niewygód, trudności, jednak wzorując się na św. Rodzinie, żyjmy w pokorze przyjmując wszystko z ręki Boga. A Bóg pokona „Herodów” tych czasów, tych dni, by Jezus mógł powrócić do ojczyzny - do ludzkich serc. Naszym zadaniem jest być jak św. Rodzina dla Jezusa. Pozwolić Mu wzrastać wśród nas, w nas. A Bóg da znak powrotu do ojczyzny. Wściekłość szatana jest wielka. Dlatego kąsa i porywa coraz to nowe dusze. Rzuca się na wszystkie strony, bo widzi swój nadchodzący kres. Wysyła swoich „żołnierzy”, by zabijali, niszczyli, burzyli. Czynią to już wszędzie, czynią na oślep, czynią masowo.
    Potrzeba czasu, by Jezus wzrastał w nas. I choć słyszeć będziemy „jęk i płacz wielki”, choć „krzyk usłyszymy w Rama”- to nie zrażajmy się. Módlmy się i trwajmy. A Jezus wzrastać będzie i sił nabierać. I nadejdzie dzień powrotu. Bóg da nam znać poprzez Ducha Świętego. Jego Anioł nam obwieści: „Oto Herod umarł, wstańcie, weĽcie Dziecię i idĽcie do ziemi Izraela. Ja Pan czuwam nad wami. Ja Pan to Dzieło prowadzę. Ja Pan wszystkim kieruję. Wy maleńkimi jesteście w Moich dłoniach. Chronię was i zabezpieczam każdy wasz krok. Niczemu się nie dziwcie. Wszystko przyjmujcie z dziękczynieniem. BądĽcie otwarci na Moje Słowo. Przyjmujcie codziennie Moje Ciało. Bym mógł żyjąc w was, wzrastać pośród was, umacniać wasze dusze, pouczać je i prowadzić.”
    

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!