banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 26 kwietnia 2018 roku       Jesteś 1170715 naszym gościem.       Osób on-line: 9

Ewangelia wg. św. Mateusza

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mt
    Mt 1,1-17
    Mt 1,18-25
    Mt 2,1-12
    Mt 2,13-23
    Mt 3,1-12
    Mt 3,13-17
    Mt 4,1-11
    Mt 4,12-17
    Mt 4,18-22
    Mt 4,23-25
    Mt 5,1-12
    Mt 5,13-16
    Mt 5,17-20
    Mt 5,21-26
    Mt 5,27-32
    Mt 5,33-37
    Mt 5,38-42
    Mt 5,43-48
    Mt 6,1
    Mt 6,2-4
    Mt 6,5-8
    Mt 6,9
    Mt 6,10-15
    Mt 6,16-18
    Mt 6,19-24
    Mt 6,25-34
    Mt 7,1-6
    Mt 7,1-6
    Mt 7,7-11
    Mt 7,12
    Mt 7,13-14
    Mt 7,15-20
    Mt 7,21-23
    Mt 7,24-29
    Mt 8,1-4
    Mt 8,5-13
    Mt 8,14-17
    Mt 8,18-22
    Mt 8,23-27
    Mt 8,28-34
    Mt 9,1-8
    Mt 9,9-13
    Mt 9,14-17
    Mt 9,18-26
    Mt 9,27-31
    Mt 9,32-38
    Mt 10,1-4
    Mt 10,5-16
    Mt 10,17-23
    Mt 10,24-33
    Mt 10,34-39
    Mt 11,2-6
    Mt 11,7-15
    Mt 11,16-19
    Mt 11,20-24
    Mt 11,25-27
    Mt 11,28-30
    Mt 12,1-8
    Mt 12,9-14
    Mt 12,15-21
    Mt 12,22-30
    Mt 12,31-37
    Mt 12,38-42
    Mt 12,43-45
    Mt 12,46-50
    Mt 13,10-17
    Mt 13,31-35
    Mt 13,44-46
    Mt 13,47-52
    Mt 13,53-58
    Mt 14,1-12
    Mt 14,13-21
    Mt 14,22-33
    Mt 14,34-36
    Mt 15,1-9
    Mt 15,10-20
    Mt 15,21-28
    Mt 15,29-31
    Mt 15,32-39
    Mt 16,1-4
    Mt 16,5-12
    Mt 16,13-20
    Mt 16,21-23
    Mt 16,24-28
    Mt 17,1-8
    Mt 17,9-13
    Mt 17,14-21
    Mt 17,22-23
    Mt 17,24-27
    Mt 18,1-5
    Mt 18,6-11
    Mt 18,12-14
    Mt 18,15-20
    Mt 18,21-22
    Mt 18,23-35
    Mt 19,1-9
    Mt 19,10-12
    Mt 19,13-15
    Mt 19,16-22
    Mt 19,23-26
    Mt 19,27-30
    Mt 20,1-16
    Mt 20,17-19
    Mt 20,20-23
    Mt 20,24-28
    Mt 20,29-34
    Mt 21,1-11
    Mt 21,12-17
    Mt 21,18-22
    Mt 21,23-27
    Mt 21,28-32
    Mt 21,33-46
    Mt 22,1-14
    Mt 22,15-22
    Mt 22,23-33
    Mt 22,34-40
    Mt 22,34-40
    Mt 23,1-12
    Mt 23,13-36
    Mt 23,37-39
    Mt 24,1-3
    Mt 24,4-8
    Mt 24,9-14
    Mt 24,15-22
    Mt 24,23-31
    Mt 24,32-35
    Mt 24,36-41
    Mt 24,42-44
    Mt 24,45-51
    Mt 25,1-13
    Mt 25,14-30
    Mt 25,31-46
    Mt 26,1-2
    Mt 26,3-5
    Mt 26,6-13
    Mt 26,14-16
    Mt 26,17-19
    Mt 26,20-25
    Mt 26,26-30
    Mt 26,31-35
    Mt 26,36-46
    Mt 26,47-56
    Mt 26,57-68
    Mt 26,69-75
    Mt 27,1-2
    Mt 27,3-10
    Mt 27,11-14
    Mt 27,15-26
    Mt 27,27-31
    Mt 27,32-34
    Mt 27,35-38
    Mt 27,39-44
    Mt 27,45-50
    Mt 27,51-56
    Mt 27,57-61
    Mt 27,62-66
    Mt 28,1-8
    Mt 28,9-10
    Mt 28,11-15
    Mt 28,16-20
    
 
57. Wezwanie do utrudzonych.
    "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie»."
(Mt 11,28-30)


   Komentarz: Jezus przychodzi do nas w czasie Bożego Narodzenia, niosąc nam pokój. A pokój ten płynie z poczucia bezpieczeństwa. Bowiem to On jest pokojem, bezpieczeństwem, to On daje opiekę, On bierze nasze troski. Jezus przychodzi do nas. Sama Jego obecność krzepi i podnosi. Sama Jego obecność wnosi nadzieję. To Bóg przychodzi do każdego z nas. Bóg rodzi się dla każdego z nas. Bóg pragnie narodzić się w każdej duszy.
    O, jakże wysławiamy cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że pozwoliłeś Jezusowi zstąpić na ziemię wśród lud twój, aby pocieszyć go i przynieść nadzieję, aby objąć serca Waszą miłością. Ty umiłowałeś człowieka Boską miłością, miłością niepojętą, nieskończoną i doskonałą. Teraz Jezus może będąc doskonale zjednoczonym z każdym człowiekiem, poprzez wejście w naturę ludzką i przybranie jej na siebie, dokonać jej odrodzenia, przemiany, uświęcenia, przebóstwienia. Dlatego do każdego człowieka kierowane są te słowa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
    Jezus zszedł na ziemię, przybrał postać ludzką, zjednoczył się z ludzkością, by tobie człowiecze pomóc w twoim trudzie kroczenia przez życie. By tobie pomóc w twoim lęku egzystencjalnym. By być przy tobie w chwilach dla ciebie szczególnie ciężkich. Rodzi się wśród nas, wśród ludzi, aby na własnym ciele, we własnej duszy doświadczyć bólu istnienia. By tym bardziej zjednoczyć się z tobą właśnie w cierpieniu. By tym zjednoczeniem wziąć na siebie wszelkie niedoskonałości twojej, ludzkiej natury i je przebóstwić.
    Jezus przyszedł do nas, aby nam powiedzieć: „Nie lękajcie się! Niosę wam uzdrowienie ciała i ducha. Nie lękajcie się! Niosę wam zbawienie. Nie lękajcie się! W serca wlewam nadzieję. Nie lękajcie się! Przyjdźcie do Mnie. Przyjdźcie do Betlejem. Przyjdźcie do groty małej, lichej, ale całej promieniejącej światłem Boskiej miłości. Przyjdźcie wy, którzy smutni jesteście. We Mnie znajdziecie radość. Przyjdźcie wy, którzy cierpicie, we Mnie jest ukojenie. Przyjdźcie wy, którzy głodni jesteście, Ja dam wam siebie - Chleb Życia. Przyjdźcie, którzy pragniecie, łakniecie Boga - Ja Nim jestem. Przyjdźcie, którzy tęsknicie. Ja jestem waszą tęsknotą. Przyjdźcie biedni. Ja jestem waszym bogactwem. Przyjdźcie chorzy. Ja jestem uzdrowieniem”.
    „Przyjdźcie do mnie wszyscy”. To słowo „wszyscy” skierowane jest do całej ludzkości. Wszyscy, tzn. każdy. To znaczy każdy człowiek. Jezus mówi dalej: „wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście”. Te słowa skierowane są do człowieka. Od skażenia grzechem adamowym ludzkość obciążona jest tym grzechem. Jezus przychodzi, by nas od niego uwolnić i dać siły do ciągłej walki ze słabościami. Daje przy tym wskazówkę, jak żyć. „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Jezus przychodząc na ziemię przejmuje od nas nasze ciężary, przynosi nadzieję i poucza. On działa „całościowo”. Można by rzec - jednocześnie „na wszystkich frontach”. Zbawia nas, uwalnia od grzechów, poucza jak żyć, by być szczęśliwym, uzdrawia dusze i uzdrawia ciała. Wkracza w nasze życie z propozycją przejęcia trudów tegoż życia. Jest dobrym Nauczycielem. Dobrym nie tylko w pojęciu dobrego serca. Jest dobrym Nauczycielem, to znaczy wie, czego najbardziej potrzebują Jego uczniowie i to im daje. On daje nowe życie, uczy swe dzieci, jak mają żyć, by być szczęśliwymi.
    Zadaniem nauczyciela nie jest dać pożywienie. Zadaniem szkoły jest nauczyć, jak to pożywienie zdobyć i przygotować do spożycia, a potem jak jeść, by być zdrowym. To cała nauka! Inaczej szkoła byłaby tylko jadłodajnią! Jezus również nie pozostawia nas samymi. On dając życie poucza, jak żyć, by osiągnąć szczęście. I to szczęście nie tylko tu na ziemi, ale i w Niebie. Mówi wyraźnie: „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”. To cenna wskazówka. Przyjąć na siebie to, co Bóg nam daje, jakie nam przeznaczył życie, do czego powołał. Przyjmując, jak On przyjmuje na siebie swoją misję, swoje powołanie, plan Ojca wobec Niego.
    Jezus podkreśla rzecz niezmiernie istotną w przyjmowaniu swego powołania: „uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Cichość i pokora - te cechy przyniosą nam pokój serca i ukojenie duszy, poczucie szczęścia. Tak, więc wzorując się na Jezusie, mamy na każdym kroku starać się wobec przeróżnych sytuacji i zdarzeń zachować pokorę, być cichymi, uległymi i łagodnymi. Bo taki jest nasz Nauczyciel. Jeżeli tak będziemy starać się postępować, doświadczymy tego, iż to, co do tej pory było dla nas ciężarem, trudem, krzyżem - okaże się lekkie, okaże się drogą prowadzącą do Boga, okaże się drogą do świętości. Przyniesie nam radość i pokój.
    Niech błogosławieństwo Boga schodzącego na ziemię do swej własności by ją pokrzepić, umocnić i zbawić, obejmie nasze serca i dusze. Niech wypełni miłością i pokojem. Niech przyprowadzi nas do źródła życia, źródła szczęścia, źródła wieczności. Niech spocznie na nas błogosławieństwo samego Boga.

poprzedni          następny

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!