banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 21 lutego 2019 roku       Jesteś 1238228 naszym gościem.       Osób on-line: 13

Ewangelia wg. św. Mateusza

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mt
    Mt 1,1-17
    Mt 1,18-25
    Mt 2,1-12
    Mt 2,13-23
    Mt 3,1-12
    Mt 3,13-17
    Mt 4,1-11
    Mt 4,12-17
    Mt 4,18-22
    Mt 4,23-25
    Mt 5,1-12
    Mt 5,13-16
    Mt 5,17-20
    Mt 5,21-26
    Mt 5,27-32
    Mt 5,33-37
    Mt 5,38-42
    Mt 5,43-48
    Mt 6,1
    Mt 6,2-4
    Mt 6,5-8
    Mt 6,9
    Mt 6,10-15
    Mt 6,16-18
    Mt 6,19-24
    Mt 6,25-34
    Mt 7,1-6
    Mt 7,1-6
    Mt 7,7-11
    Mt 7,12
    Mt 7,13-14
    Mt 7,15-20
    Mt 7,21-23
    Mt 7,24-29
    Mt 8,1-4
    Mt 8,5-13
    Mt 8,14-17
    Mt 8,18-22
    Mt 8,23-27
    Mt 8,28-34
    Mt 9,1-8
    Mt 9,9-13
    Mt 9,14-17
    Mt 9,18-26
    Mt 9,27-31
    Mt 9,32-38
    Mt 10,1-4
    Mt 10,5-16
    Mt 10,17-23
    Mt 10,24-33
    Mt 10,34-39
    Mt 11,2-6
    Mt 11,7-15
    Mt 11,16-19
    Mt 11,20-24
    Mt 11,25-27
    Mt 11,28-30
    Mt 12,1-8
    Mt 12,9-14
    Mt 12,15-21
    Mt 12,22-30
    Mt 12,31-37
    Mt 12,38-42
    Mt 12,43-45
    Mt 12,46-50
    Mt 13,10-17
    Mt 13,31-35
    Mt 13,44-46
    Mt 13,47-52
    Mt 13,53-58
    Mt 14,1-12
    Mt 14,13-21
    Mt 14,22-33
    Mt 14,34-36
    Mt 15,1-9
    Mt 15,10-20
    Mt 15,21-28
    Mt 15,29-31
    Mt 15,32-39
    Mt 16,1-4
    Mt 16,5-12
    Mt 16,13-20
    Mt 16,21-23
    Mt 16,24-28
    Mt 17,1-8
    Mt 17,9-13
    Mt 17,14-21
    Mt 17,22-23
    Mt 17,24-27
    Mt 18,1-5
    Mt 18,6-11
    Mt 18,12-14
    Mt 18,15-20
    Mt 18,21-22
    Mt 18,23-35
    Mt 19,1-9
    Mt 19,10-12
    Mt 19,13-15
    Mt 19,16-22
    Mt 19,23-26
    Mt 19,27-30
    Mt 20,1-16
    Mt 20,17-19
    Mt 20,20-23
    Mt 20,24-28
    Mt 20,29-34
    Mt 21,1-11
    Mt 21,12-17
    Mt 21,18-22
    Mt 21,23-27
    Mt 21,28-32
    Mt 21,33-46
    Mt 22,1-14
    Mt 22,15-22
    Mt 22,23-33
    Mt 22,34-40
    Mt 22,34-40
    Mt 23,1-12
    Mt 23,13-36
    Mt 23,37-39
    Mt 24,1-3
    Mt 24,4-8
    Mt 24,9-14
    Mt 24,15-22
    Mt 24,23-31
    Mt 24,32-35
    Mt 24,36-41
    Mt 24,42-44
    Mt 24,45-51
    Mt 25,1-13
    Mt 25,14-30
    Mt 25,31-46
    Mt 26,1-2
    Mt 26,3-5
    Mt 26,6-13
    Mt 26,14-16
    Mt 26,17-19
    Mt 26,20-25
    Mt 26,26-30
    Mt 26,31-35
    Mt 26,36-46
    Mt 26,47-56
    Mt 26,57-68
    Mt 26,69-75
    Mt 27,1-2
    Mt 27,3-10
    Mt 27,11-14
    Mt 27,15-26
    Mt 27,27-31
    Mt 27,32-34
    Mt 27,35-38
    Mt 27,39-44
    Mt 27,45-50
    Mt 27,51-56
    Mt 27,57-61
    Mt 27,62-66
    Mt 28,1-8
    Mt 28,9-10
    Mt 28,11-15
    Mt 28,16-20
    
 
70. Przypowieść o skarbie i perle.
    "Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją."
(Mt 13,44-46)


   Komentarz: Jezus poprzez przypowieści stara się nam przybliżyć prawdę o Królestwie Niebieskim. Dzisiaj przyrównuje je do skarbu ukrytego na roli, do drogocennej perły. Wczoraj mówiliśmy o Królestwie Niebieskim, które mocą wewnętrzną Boga bardzo szybko może rozrastać się w otwartej duszy. Dzisiaj powiemy sobie o wartości tegoż Królestwa.
    Z pewnością już w wielu sercach od razu powstaje myśl, iż wiadomo, że Królestwo jest bezcenne i nie ma, o co kruszyć kopii. Gdybyśmy tak rzeczywiście wszyscy uważali, to idąc za porównaniem Królestwa do ziarna gorczycy, mielibyśmy tutaj las, puszczę nieprzebytą z samych roślin gorczycy, która w Palestynie osiąga nawet 4 m wysokości. Niestety, dostrzegamy raczej tutaj stepy, sawannę, a i duże połacie pustyni. W czym tkwi problem? Dlaczego, mimo, iż dobrze znamy tę przypowieść o skarbie i perle, nie upatrujemy skarbu w Królestwie Niebieskim? Co sprawia, że choć tyle wiemy, tyle już lat żyjemy tą wiarą, słyszeliśmy wielokrotnie przypowieści i znamy je na pamięć, potrafimy wytłumaczyć ich przesłanie, a jednak nie traktujemy Królestwa Niebieskiego jako skarbu, jako perły drogocennej, a w sercach naszych nie kiełkuje wybujałe „drzewo gorczycy”?.
    Należy stale od nowa sięgać po Pismo św. Stale od nowa podejmować trud czytania, stale od nowa wczytywać się w te treści i wczuwać w ich Ducha. Bowiem nie jest to zwykła książka, którą czytając zna się właściwie na pamięć, ale nic poza tym. My już wiele znamy na pamięć. A jednak powiedzmy sobie prawdę: Nie znamy nic. Bo prawdziwe poznanie jest wtedy, kiedy poruszone zostaje serce i dusza. Kiedy czytając doznajesz nagłego olśnienia. Kiedy nagle pewne sprawy, problemy jawią ci się w nowym świetle. Gdy odkrywasz od nowa jakąś prawdę, zachwycasz się nią, bo ona dotyka głębi twego jestestwa. Tak samo jest z odkryciem Królestwa Niebieskiego. Dopóki nie odkryjesz istoty tegoż Królestwa, nie będziesz rozumiał, po co sprzedawać cały majątek, by kupić ten kawałek ziemi z ukrytym skarbem. Dopóki twoje serce nie zawoła radośnie z powodu odkrycia Królestwa Niebieskiego w tobie, nie pozbędziesz się wszystkiego, by kupić tę jedną bezcenną perłę.
    A więc, by naprawdę zrozumieć ten fragment, by pojąć istotę Królestwa Niebieskiego, potrzeba otwartości serca. Potrzeba pragnienia, które popchnie ciebie do szukania. A gdy szukać będziesz wytrwale, Bóg da ci w pewnym momencie poznanie. I nie intelekt będzie brał w tym udział. Bo zatrudniałeś całe życie. Intelekt pomógł ci zapamiętać wiele z Pisma św. Teraz sercem się kieruj. Niech ono pomoże ci przeżyć Słowo Boga tak, iż byś mógł dotknąć istoty bytu Królestwa Niebieskiego, jego sedna, jego centrum, jego serca, jego duszy!
    Nie da się ludzkim językiem opisać tego, czym jest, jakie jest Królestwo Niebieskie. Stosuje się wiele porównań, wiele przenośni, by określić pewne cechy, pokazać wielkość, moc, potęgę. Tak, więc pokazuje się Królestwo Niebieskie zawsze od pewnej strony, nigdy całościowo. Bo nie da się tego zrobić, tak, jak całościowo nie ujmiemy Boga w ramy swoich pojęć. Dzisiaj zwracamy uwagę na wielką wartość Królestwa Niebieskiego. I znowu użyć musimy pewnych analiz, bowiem synteza jest zbyt trudna. Jezus mówi: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli”. Można różnie tłumaczyć te słowa. Dzisiaj przyjmijmy, że Bóg składa w każdym z nas ten skarb, czyli jak mówiliśmy wczoraj - zalążek Królestwa Niebieskiego. Rolą jesteśmy my, nasze serca, dusze. Otrzymujemy ogromny skarb. Skarb niepojęty, którego wartości nie znamy i nie pojmujemy. Jednak by ten skarb niejako posiadać, a posiadać oznacza mieć na własność i czynić z nim to, co zechcę, postępować z nim według swej woli. Ale jest i drugie znaczenie - posiadać, to dobrze coś poznać, nauczyć się dobrze czegoś. Tak, więc, by ten skarb złożony w roli naszego serca posiadać, trzeba oddać wszystko, co się ma, a i tak jego wartość przewyższy wszystko.
    Co oznacza: sprzedać wszystko? Tutaj, w tym fragmencie oznacza oddanie, rezygnację ze wszystkiego, co dla człowieka stanowi jakąś wartość. A człowiek widzi wartość w wielu rzeczach, sprawach, sytuacjach. Od spraw materialnych zaczynając na żądzy władzy kończąc. Żeby prawdziwie posiąść, a więc poznać, wejść w głąb Królestwa Niebieskiego, trzeba byśmy zrezygnowali z samych siebie, ze swych pragnień, marzeń, przyzwyczajeń, dążeń, żądzy, zainteresowań. Byśmy zrezygnowali z przyjemności, byśmy starali się nie ulegać swoim słabościom, bo one też są znakiem jakiegoś przyzwyczajenia do czegoś, przywiązania do czegoś lub kogoś. Im bardziej pozbywać się będziemy tego wszystkiego, im bardziej będziemy rezygnować na rzecz ukrytego w nas skarbu, tym szerzej otwarte będą podwoje Królestwa Niebieskiego w naszych duszach i sercach. Tym bardziej poznawać je będziemy, tym więcej czuć będą nasze serca i dusze rozumieć. W ten sposób poznawać będziemy samego Boga. A poznanie oznacza przybliżanie się, jednoczenie się, wzajemne posiadanie. A to już jest skarb niepojęty, cud największy, cel ostateczny, do którego przecież wszyscy pragniemy dążyć.
    PójdĽmy dalej za tym fragmentem. „Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenna perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją”. W tym fragmencie zazwyczaj analogicznie traktuje się Królestwo Niebieskie jako coś cennego, co warto nabyć za wszelką cenę. Jednak dzisiaj spójrzmy inaczej i inaczej spróbujmy ukierunkować nasze myślenie. „Królestwo niebieskie podobne jest do kupca poszukującego pięknych pereł”. A więc, to nie perła tym razem jest synonimem Królestwa. To kupiec jest nim. Spójrzmy na tę część fragmentu jako na Boga, który poszukuje pięknych pereł, a więc poszukuje pięknych dusz. Jeśli taką duszę znajduje, czyni wszystko, aby ją posiąść, aby ją nabyć. Bóg daje wszystko.
    Tą piękną perłą jesteś ty. Jest każda dusza, bowiem Bóg stworzył piękne dusze. Straciły piękno przez grzech pierworodny, ale odzyskały je dzięki sakramentowi Chrztu św. By mogły odzyskać to piękno, a więc by mogły obmyć się w wodach Chrztu św. Bóg najpierw dał wszystko, czyli swoje życie. Dał swego Syna. Jego to życie poświęcił po to, by nabyć nas, piękne perły! Bóg cały czas widział w nas - duszach piękno z chwili stworzenia świata. On widział to piękno przez pryzmat miłości, z powodu, której nas stworzył. Dla Boga każdy z nas jest cenną, piękną perłą, dla której poświęca wszystko, oddaje wszystko! Nawet Syna! Jak niepojętą miłością obdarzył nas Ojciec, że „Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne i miał je w obfitości!”
    Fragment ten niesie wielkie bogactwo poznania prawdy, głębię Królestwa Niebieskiego. Ceną tegoż Królestwa jest sam Bóg - wartość najwyższa, bezcenna, niepojęta. Ceną wejścia do tego Królestwa jest nasze wyzbycie się siebie, wyrzeczenie. W porównaniu z Bogiem, jest to niczym. Jednak z powodu naszej nędzy, małostkowości i słabości, wydaje się nam to posiadać wartość. Dlatego trudno jest nam z tego zrezygnować. Jednak mając na uwadze wartość skarbu większą od naszej ceny, spróbujmy „sprzedać wszystko, co mamy i kupmy tę rolę”. Poczujmy się drogocennymi perłami, dla których Bóg poświęcił wszystko i odwzajemnijmy Jego miłość. A posiądziemy Królestwo Niebieskie.
    Niech Bóg błogosławi nasze rozważania.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!