banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 18 lutego 2019 roku       Jesteś 1237351 naszym gościem.       Osób on-line: 16

Ewangelia wg. św. Mateusza

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Mt
    Mt 1,1-17
    Mt 1,18-25
    Mt 2,1-12
    Mt 2,13-23
    Mt 3,1-12
    Mt 3,13-17
    Mt 4,1-11
    Mt 4,12-17
    Mt 4,18-22
    Mt 4,23-25
    Mt 5,1-12
    Mt 5,13-16
    Mt 5,17-20
    Mt 5,21-26
    Mt 5,27-32
    Mt 5,33-37
    Mt 5,38-42
    Mt 5,43-48
    Mt 6,1
    Mt 6,2-4
    Mt 6,5-8
    Mt 6,9
    Mt 6,10-15
    Mt 6,16-18
    Mt 6,19-24
    Mt 6,25-34
    Mt 7,1-6
    Mt 7,1-6
    Mt 7,7-11
    Mt 7,12
    Mt 7,13-14
    Mt 7,15-20
    Mt 7,21-23
    Mt 7,24-29
    Mt 8,1-4
    Mt 8,5-13
    Mt 8,14-17
    Mt 8,18-22
    Mt 8,23-27
    Mt 8,28-34
    Mt 9,1-8
    Mt 9,9-13
    Mt 9,14-17
    Mt 9,18-26
    Mt 9,27-31
    Mt 9,32-38
    Mt 10,1-4
    Mt 10,5-16
    Mt 10,17-23
    Mt 10,24-33
    Mt 10,34-39
    Mt 11,2-6
    Mt 11,7-15
    Mt 11,16-19
    Mt 11,20-24
    Mt 11,25-27
    Mt 11,28-30
    Mt 12,1-8
    Mt 12,9-14
    Mt 12,15-21
    Mt 12,22-30
    Mt 12,31-37
    Mt 12,38-42
    Mt 12,43-45
    Mt 12,46-50
    Mt 13,10-17
    Mt 13,31-35
    Mt 13,44-46
    Mt 13,47-52
    Mt 13,53-58
    Mt 14,1-12
    Mt 14,13-21
    Mt 14,22-33
    Mt 14,34-36
    Mt 15,1-9
    Mt 15,10-20
    Mt 15,21-28
    Mt 15,29-31
    Mt 15,32-39
    Mt 16,1-4
    Mt 16,5-12
    Mt 16,13-20
    Mt 16,21-23
    Mt 16,24-28
    Mt 17,1-8
    Mt 17,9-13
    Mt 17,14-21
    Mt 17,22-23
    Mt 17,24-27
    Mt 18,1-5
    Mt 18,6-11
    Mt 18,12-14
    Mt 18,15-20
    Mt 18,21-22
    Mt 18,23-35
    Mt 19,1-9
    Mt 19,10-12
    Mt 19,13-15
    Mt 19,16-22
    Mt 19,23-26
    Mt 19,27-30
    Mt 20,1-16
    Mt 20,17-19
    Mt 20,20-23
    Mt 20,24-28
    Mt 20,29-34
    Mt 21,1-11
    Mt 21,12-17
    Mt 21,18-22
    Mt 21,23-27
    Mt 21,28-32
    Mt 21,33-46
    Mt 22,1-14
    Mt 22,15-22
    Mt 22,23-33
    Mt 22,34-40
    Mt 22,34-40
    Mt 23,1-12
    Mt 23,13-36
    Mt 23,37-39
    Mt 24,1-3
    Mt 24,4-8
    Mt 24,9-14
    Mt 24,15-22
    Mt 24,23-31
    Mt 24,32-35
    Mt 24,36-41
    Mt 24,42-44
    Mt 24,45-51
    Mt 25,1-13
    Mt 25,14-30
    Mt 25,31-46
    Mt 26,1-2
    Mt 26,3-5
    Mt 26,6-13
    Mt 26,14-16
    Mt 26,17-19
    Mt 26,20-25
    Mt 26,26-30
    Mt 26,31-35
    Mt 26,36-46
    Mt 26,47-56
    Mt 26,57-68
    Mt 26,69-75
    Mt 27,1-2
    Mt 27,3-10
    Mt 27,11-14
    Mt 27,15-26
    Mt 27,27-31
    Mt 27,32-34
    Mt 27,35-38
    Mt 27,39-44
    Mt 27,45-50
    Mt 27,51-56
    Mt 27,57-61
    Mt 27,62-66
    Mt 28,1-8
    Mt 28,9-10
    Mt 28,11-15
    Mt 28,16-20
    
 
87. Przemienienie Jezusa.
    "Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa."
(Mt 17,1-8)


   Komentarz: Fragment ten jest kolejnym już objawieniem Boga. To kolejne objawienie Jezusa jako Mesjasza. Żyjąc tyle lat po Jezusie, wiemy i znamy te fragmenty Jego życia, w których pokazywał na siebie jako wybrańca Bożego. Tym razem to Bóg Ojciec wskazuje na swego Syna. Porównajmy ten fragment Ewangelii z fragmentem wcześniejszym dotyczącym Chrztu. Tam słychać było głos z Nieba oraz widać było Ducha Bożego zstępującego jak gołębica. Słowa, jakie usłyszeli brzmiały: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.”
    Tym razem słowa były podobne, jednak niejako pełniejsze: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie.” Bóg Ojciec nie tylko wskazuje na swego Syna - Syna Bożego. Nie tylko mówi o upodobaniu sobie w Synu, a więc wielkim umiłowaniu, On przekazuje uczniom pewne wskazanie: „Jego słuchajcie.” I na te słowa dzisiaj zwrócimy szczególną uwagę.
    „Jego słuchajcie.” To są słowa dnia dzisiejszego. To jest na dzisiaj słowo naszego Boga, który do nas zwraca się z jakże bardzo ważną nauką. Do tej pory to Jezus wskazywał na Ojca. To Jezus mówił o Jego miłości. Jezus też mówił sam o sobie, kim jest i czyją wolę wypełnia. Tym razem Bóg Ojciec dokonuje czegoś ważnego. Tym razem Ojciec daje świadectwo o Synu polecając nam, byśmy Go słuchali. Nakazuje posłuszeństwo, ze względu na wybranie umiłowanego Syna. Ze względu na umiłowanie przez Boga Jego wybrańca, a więc Mesjasza.
    Musimy zdać sobie sprawę z ogromnego znaczenia tegoż wydarzenia. Bóg w historii Izraela przemawiał do swego ludu na różne sposoby, w wieloraki sposób okazywał mu swoją wolę. Jednak tylko o Jezusie powiedział: „Syn Mój.” Nie dość na tym, tylko do Niego zwrócił się: „umiłowany”. Otoczył Go chwałą. Czymże jest chwała Boga? W jaki sposób Bóg mógł otoczyć swoją chwałą? To ogromnie trudne pojęcie. Bóg żyje w swej Świętości. Jest Duchem, jest Miłością, jest Dobrocią, jest Miłosierdziem, jest Pokojem. Tak moglibyśmy opisywać i nazywać Boga bardzo długo. Słowa w ludzkim języku wyczerpałyby się, a i tak nie wyczerpalibyśmy tematu. Nie określilibyśmy, jaki jest i Kim jest Bóg. Trzeba jednak zaznaczyć przy tym, że Bóg jest Doskonały. Jego Świętość jest wzorem świętości - bo jest doskonała. Jest Miłością doskonałą stanowiąc wzór miłości dla ludzi. W Nim skumulowane są wszystkie przymioty, doskonałości, formy i kształty, których nawet nie znamy i nie potrafimy sobie wyobrazić oraz nazwać. Nie ma On granicy, nie jest ujęty w jakieś ramy. Jest wszędzie.
    Czytamy w Piśmie św. iż „Duch Boga unosił się nad wodami.” Rzeczywiście Duch Boga przenika wszystko, jest we wszystkim, wie wszystko, przewiduje wszystko i wszystkim kieruje. A Aniołowie i Święci w Niebie nieustannie oddają Mu cześć i chwałę. Otacza Go krąg uwielbienia. Uwielbiana jest Jego Miłość, Dobroć, Pokój i każdy z przymiotów. Uwielbiana jest Jego hojność i nieustanne udzielanie się duszom. On cały nieustannie doznaje czci od swego niebieskiego dworu. Zanurzony jest w tym uwielbieniu, w tej miłości, którą sam emanuje i która do Niego powraca od Jego stworzeń. On nieustannie wysyła promienie miłości, światło mądrości, ciepło miłosierdzia. A Aniołowie i Święci skąpani w Nim stale wielbią, dziękują, adorują, kochają łącząc swoje modlitwy, uwielbienie i miłość z Jego Osobą i przymiotami. Starają się odwzajemnić to, co otrzymują, stale będąc coraz bardziej rozkochani w Bogu, stale doświadczając coraz więcej Jego miłości i stale pragnąc coraz lepiej i pełniej uwielbić Go.
    Toteż Bóg sam będąc nieograniczonym Duchem, niedającym się określić: oto jest tu, albo oto jest tam; stale kochając, żyjąc tą miłością i rozlewając ją na cały świat, doznając uwielbienia i czci od swych Aniołów i Świętych jest otoczony tym, co dla oczu przeciętnego człowieka nie jest dostrzegalne, ale po śmierci, będzie widoczne, w czym żyć będą dusze święte, same będąc tym wypełnione i emanując tym nieustannie w kierunku Boga. To Chwała Boża. W Świecie Ducha widoczna w postaci światła jaśniejącego bielą niestworzoną, niedającą się określić, dla której wyraz biel jest tylko obrazą, bowiem takiej bieli nie ma na ziemi. Biel ziemska jest niczym czerń wobec bieli światła pokazującego chwałę Najwyższego.
    Powróćmy, zatem do tematu. Bóg nazwał Jezusa swoim Synem, powiedział o Nim, iż jest przez Niego umiłowanym. Zaznaczył, że ma w Nim upodobanie, a więc Syn jest w sercu Boga, jest w Nim. On zaś jest w Bogu. A potem nakazał uczniom: „Jego słuchajcie”. Bóg ukazał Bóstwo Jezusa. Ukazał równość Jezusa z Bogiem Ojcem. A potem polecił słuchać Go, bowiem są jedno. Kto słucha Jezusa, słucha Boga Ojca. Czy nie przypomina nam to innego fragmentu, gdy Jezus sam mówi, iż kto widzi Jego widzi Ojca? Bóg potwierdza Boskość, wybranie Jezusa, wskazuje na Niego, jako na Mesjasza. W dodatku dzieje się coś niezwykłego. Jezus, który przecież przybrał naturę ludzką, tam na Górze Tabor przemienia się, a więc na tę chwilę ukazuje swoją Boską twarz trzem wybranym uczniom. On ukazuje im swoją boską naturę. Czyni to ze względu na to, co potem będą musieli wycierpieć w związku z Jego męką. Czyni to po to, by potem nie zwątpili w obliczu straszliwego cierpienia, widoku Jezusa przyjmującego cały ciężar grzechów świata, słaniającego się w osłabieniu po nocnych zmaganiach ze swoją ludzką naturą, poniżanego, upadlanego, obrażanego przez ludzi.
    Wszystko, co uczniowie widzą oraz słowa, które słyszą przenikają ich serca i dusze, napełniają bojaĽnią wręcz lękiem. Dlatego w pierwszym momencie nie wiedząc, co się dzieje, co mają robić, jak zachować się wobec tego cudu, Piotr zaproponował postawienie trzech namiotów, a potem po prostu z tego lęku padli na twarze. „Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się!” Wszystko wróciło do tzw. normy. Przeżycie to pozostawiło jednak w ich duszach ślad. Głos: „Jego słuchajcie”, od tej pory często brzmiał w ich sercach. To głos Boga, którego tak szybko się nie zapomina.
    Dzisiaj Bóg mówi do nas wskazując na Jezusa: „Jego słuchajcie”. Wskazuje na Jezusa jako swojego Syna, jako Mesjasza, jako równego Bogu Ojcu, jako z Nim tożsamego. I to ze względu na Boskość Jezusa mamy Go słuchać. Ze względu na Jego wybranie i „pomazanie”. Ze względu na to, że to właśnie On jest Mesjaszem - Zbawicielem. To nawet nie ze względu na cuda i znaki, ale ze względu na to Kim jest. A jest Bogiem! To właśnie jest najważniejsze w dzisiejszym fragmencie. Jezus Chrystus jest Bogiem, jest Mesjaszem, umiłowanym Synem Boga. W Nim Bóg ma upodobanie. Jego słuchajcie!
    Niech Bóg błogosławi nam na czas nowego odkrywania Jezusa Chrystusa, jako naszego Boga! Jego słuchajcie!

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!