banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku       Jesteś 1169891 naszym gościem.       Osób on-line: 6

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Dz 17,1-9
    Ez 39,21-29
    Mdr 9,1-18
    Pnp 1,1
    Pnp 1,1-2,7
    Pnp 5,2-6
    Pnp 5,2-16
    Pnp 7,2-10
    Iz 41,25-29
    Jer 5,20-31
    Jer 29,4-32
    Jer 30,1-11
    Jer 2,1-19
    Iz 57,14-21
    Jer 2,33-37
    Ez 33,10-20

Modlitwa o Mądrość.
    "Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował - dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy, człowiek niemocny i krótkowieczny, zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa. Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od Ciebie - za nic będzie poczytany. Wybrałeś mnie na króla swojego ludu i na sędziego synów swoich i córek. Kazałeś zbudować świątynię na górze swej świętej i ołtarz w mieście swego zamieszkania - obraz Namiotu świętego, któryś zgotował od początku. Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne według Twych przykazań. Wyślij ją z niebios świętych, ześlij od tronu swej chwały, by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest Tobie miłe. Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. I będą przyjemne dzieła moje, będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie i stanę się godnym tronu mego ojca. Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką - a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, i wybawiła ich Mądrość."
(Mdr 9,1-18)


   komentarz: Módl się o tchnienie Ducha św. Módl się o Jego światło. To On jest tą mądrością. On daje swym wybranym siebie. A więc daje również mądrość. W Bogu wszystko się łączy. To człowiek rozdziela na części, aby łatwiej mu było pojąć, ująć w słowa. Bóg jest jednością. Jednością doskonałą. Zawiera w sobie wszystko, co doskonałe. I to wszystko jest Nim. Nie ma oddzielnej Miłości, Mądrości, Łagodności, Pokory, Pokoju. To wszystko jest Bóg. On jest źródłem Miłości, Mądrości, Pokoju. Źródłem wszelkiego dobra. Doskonałego Dobra. Gdy patrzysz na wybijające źródło z ziemi, czy widzisz oddzielnie tlen i wodór? Czy widzisz sole mineralne w tej wodzie? Czy widzisz jakiekolwiek pierwiastki? Nie. Widzisz wodę. Chociaż wiesz, że źródło to jest cenne, bo zawiera w sobie przeróżne składniki. Przykład ten nie jest doskonały, bowiem nie da się doskonale wytłumaczyć pojęcia Boga, nie da się wytłumaczyć doskonale niczego, co z Bogiem się wiąże. To znaczyłoby doskonałe poznanie, a takie mieć będziemy w Niebie.
    Człowiek może próbować poprzez porównania, zjawiska przyrody wyjaśniać pewne prawdy o Bogu, bo to, co On stworzył odzwierciedla Jego Mądrość, Miłość i Dobro. Jest to tylko jednak odzwierciedlenie, a nie poznanie Boga. Jako, że On jest doskonałą Mądrością, Miłością, Dobrocią, Pokojem, Łagodnością, Pokorą, to z Niego biorą swój początek te przymioty, na Nim się wzorują pojęcia tworzone przez człowieka. W Nim znajdują swe źródło. Bóg złożył w człowieku pierwiastki tychże, dzięki czemu człowiek ma pewne pojęcie o nich. Pragnie ich i dąży do nich. Sam będąc skażonym, nie może osiągnąć doskonałości, a więc Jego pojmowanie jest niedoskonałe. Umysł zbyt ciasny, by pojąć całość, objąć tak, jak obejmuje Bóg. Człowiek ze względu na swą małość wszystko rozkłada na części i tak stara się zrozumieć. Bóg wszystko łączy i scala, bo jest doskonałą jednością. Dlatego człowiek nie jest w stanie Go pojąć.
    Dzięki złożonym w człowieku pierwiastkom przymiotów Boskich, Jego cnót, człowiek, dzięki łasce danej z Nieba, może próbować poznawać Boga w jakiejś Jego części, w jakimś aspekcie, pod pewnym kątem. Zawsze to będzie jednak poznanie cząstkowe, namiastka niewielka, bo umysł ludzki jest analityczny. Bóg zaś dokonuje syntezy. W Bogu Mądrość, Miłość, Sprawiedliwość, Pokój, Miłosierdzie i inne są jednym. Są Bogiem. To ludzie tworzą nazwy, by pomóc sobie w pojmowaniu Niepojętego.
    Mądrość Boża wiąże się z Miłością, Miłość z Miłosierdziem, Miłosierdzie z Dobrocią, Dobroć z Łagodnością, Łagodność z Pokojem, Pokój zaś niesie Zrozumienie i Sprawiedliwość. Wszystko jest jednym, wszystko jest w Bogu, wszystko jest Bogiem. Nie zagłębiaj się zbytnio. Umysł twój za mały. A to, co chce, to ci objawia. Reszta jest dla ciebie tajemnicą. Niech Bóg błogosławi ci.

poprzedni          następny

©2010-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!