banner

 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.     Dziś czwartek, 23 maja 2019 roku       Jesteś 1266125 naszym gościem.       Osób on-line: 47

Nowa strona Katolickiego Stowarzyszenia im. sł. B.s.M. Konsolaty Betrone

Wybrane fragmenty Pisma Świętego

 Rozdział i wersety
 Tytuł poszczególnych fragmentów
    Dz 17,1-9
    Ez 39,21-29
    Mdr 9,1-18
    Pnp 1,1
    Pnp 1,1-2,7
    Pnp 5,2-6
    Pnp 5,2-16
    Pnp 7,2-10
    Iz 41,25-29
    Jer 5,20-31
    Jer 29,4-32
    Jer 30,1-11
    Jer 2,1-19
    Iz 57,14-21
    Jer 2,33-37
    Ez 33,10-20

Modlitwa o Mądrość.
    "Boże przodków i Panie miłosierdzia, któryś wszystko uczynił swoim słowem i w Mądrości swojej stworzyłeś człowieka, by panował nad stworzeniami, co przez Ciebie się stały, by władał światem w świętości i sprawiedliwości i w prawości serca sądy sprawował - dajże mi Mądrość, co dzieli tron z Tobą, i nie wyłączaj mnie z liczby swych dzieci! Bom sługa Twój, syn Twojej służebnicy, człowiek niemocny i krótkowieczny, zbyt słaby, by pojąć sprawiedliwość i prawa. Choćby zresztą był ktoś doskonały między ludźmi, jeśli mu braknie mądrości od Ciebie - za nic będzie poczytany. Wybrałeś mnie na króla swojego ludu i na sędziego synów swoich i córek. Kazałeś zbudować świątynię na górze swej świętej i ołtarz w mieście swego zamieszkania - obraz Namiotu świętego, któryś zgotował od początku. Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś, i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne według Twych przykazań. Wyślij ją z niebios świętych, ześlij od tronu swej chwały, by przy mnie będąc pracowała ze mną i żebym poznał, co jest Tobie miłe. Ona bowiem wie i rozumie wszystko, będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach i ustrzeże mnie dzięki swej chwale. I będą przyjemne dzieła moje, będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie i stanę się godnym tronu mego ojca. Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką - a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, i wybawiła ich Mądrość."
(Mdr 9,1-18)


   komentarz: Módl się o tchnienie Ducha św. Módl się o Jego światło. To On jest tą mądrością. On daje swym wybranym siebie. A więc daje również mądrość. W Bogu wszystko się łączy. To człowiek rozdziela na części, aby łatwiej mu było pojąć, ująć w słowa. Bóg jest jednością. Jednością doskonałą. Zawiera w sobie wszystko, co doskonałe. I to wszystko jest Nim. Nie ma oddzielnej Miłości, Mądrości, Łagodności, Pokory, Pokoju. To wszystko jest Bóg. On jest źródłem Miłości, Mądrości, Pokoju. ¬ródłem wszelkiego dobra. Doskonałego Dobra. Gdy patrzysz na wybijające źródło z ziemi, czy widzisz oddzielnie tlen i wodór? Czy widzisz sole mineralne w tej wodzie? Czy widzisz jakiekolwiek pierwiastki? Nie. Widzisz wodę. Chociaż wiesz, że źródło to jest cenne, bo zawiera w sobie przeróżne składniki. Przykład ten nie jest doskonały, bowiem nie da się doskonale wytłumaczyć pojęcia Boga, nie da się wytłumaczyć doskonale niczego, co z Bogiem się wiąże. To znaczyłoby doskonałe poznanie, a takie mieć będziemy w Niebie.
    Człowiek może próbować poprzez porównania, zjawiska przyrody wyjaśniać pewne prawdy o Bogu, bo to, co On stworzył odzwierciedla Jego Mądrość, Miłość i Dobro. Jest to tylko jednak odzwierciedlenie, a nie poznanie Boga. Jako, że On jest doskonałą Mądrością, Miłością, Dobrocią, Pokojem, Łagodnością, Pokorą, to z Niego biorą swój początek te przymioty, na Nim się wzorują pojęcia tworzone przez człowieka. W Nim znajdują swe źródło. Bóg złożył w człowieku pierwiastki tychże, dzięki czemu człowiek ma pewne pojęcie o nich. Pragnie ich i dąży do nich. Sam będąc skażonym, nie może osiągnąć doskonałości, a więc Jego pojmowanie jest niedoskonałe. Umysł zbyt ciasny, by pojąć całość, objąć tak, jak obejmuje Bóg. Człowiek ze względu na swą małość wszystko rozkłada na części i tak stara się zrozumieć. Bóg wszystko łączy i scala, bo jest doskonałą jednością. Dlatego człowiek nie jest w stanie Go pojąć.
    Dzięki złożonym w człowieku pierwiastkom przymiotów Boskich, Jego cnót, człowiek, dzięki łasce danej z Nieba, może próbować poznawać Boga w jakiejś Jego części, w jakimś aspekcie, pod pewnym kątem. Zawsze to będzie jednak poznanie cząstkowe, namiastka niewielka, bo umysł ludzki jest analityczny. Bóg zaś dokonuje syntezy. W Bogu Mądrość, Miłość, Sprawiedliwość, Pokój, Miłosierdzie i inne są jednym. Są Bogiem. To ludzie tworzą nazwy, by pomóc sobie w pojmowaniu Niepojętego.
    Mądrość Boża wiąże się z Miłością, Miłość z Miłosierdziem, Miłosierdzie z Dobrocią, Dobroć z Łagodnością, Łagodność z Pokojem, Pokój zaś niesie Zrozumienie i Sprawiedliwość. Wszystko jest jednym, wszystko jest w Bogu, wszystko jest Bogiem. Nie zagłębiaj się zbytnio. Umysł twój za mały. A to, co chce, to ci objawia. Reszta jest dla ciebie tajemnicą. Niech Bóg błogosławi ci.

poprzedni          następny

©2010-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona jest własnością Katolickiego Stowarzyszenia Konsolata. polityka prywatności


Do góry!